a2 Lan. 13.1,2.
b2 Lan. 11.20-22.
c8.61. 15.14. 2 Lan. 13.10.
d14.8. 9.4.
e2 Sam. 11.4,15; 12.9.
f14.30.
g2 Lan. 13.22.
h2 Lan. 13.2.
i2 Lan. 14.1.
j2 Lan. 14.2.
kDute. 23.17.
lDute. 29.17. 2 Lan. 15.8.
m2 Lan. 15.16-18.
n11.19.
oEks. 32.20.
p2 Sam. 15.23.
q22.43. 2 Kho. 12.3; 14.4. 2 Lan. 15.17. 2 Kho. 18.4. 2 Lan. 14.3,5.
r2 Lan. 16.1-6.
s15.21,22. Josh. 18.25.
t12.27. 2 Lan. 11.16; 15.9.
u14.26. 2 Kho. 12.18.
v2 Lan. 16.7-9.
w11.24.
x2 Kho. 16.8.
y2 Kho. 15.29.
zHlu. 18.29.
aa2 Sam. 20.14. 2 Kho. 15.29. Hlu. 11.33. 2 Lan. 16.4.
abJosh. 11.2.
ac15.21,22. Josh. 18.25.
ad14.17.
aeJosh. 18.24.
afJer. 41.6,9,10. Josh. 18.26.
ag2 Lan. 16.11.
ah2 Lan. 16.12.
ai2 Lan. 16.13. 17. 1.
aj14.20.
ak14.16.
al14.14.
am16.15. Josh. 19.44.
an14.10,14.
ao11.29.
ap14.9,16.
aq15.16. 2 Lan. 16.9.
ar15.34.
as15.26. 12.28,29; 13.33; 14.16; 16.2,13,19,26.

1 Kings 15

Ukubusa kukaAbhiyamu

1 Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJerobowamu indodana kaNebati uAbhiyamu wasesiba yinkosi phezu kukaJuda a  . 2Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMahaka indodakazi kaAbishalomu b  . 3Wasehamba ezonweni zonke zikayise ayezenze phambi kwakhe, lenhliziyo yakhe yayingaphelelanga kuJehova uNkulunkulu wakhe, njengenhliziyo kaDavida uyise c  . 4Kodwa ngenxa kaDavida i Nkosi uNkulunkulu wakhe yamnika isibane eJerusalema, ngokubeka indodana yakhe emva kwakhe, langokuqinisa iJerusalema. 5Ngoba uDavida wenza okulungileyo emehlweni e Nkosi, kaphambukanga kukho konke eyamlaya khona insuku zonke zempilo yakhe d  , ngaphandle kwedabeni lukaUriya umHethi e  . 6Kwakukhona-ke impi phakathi kukaRehobowamu loJerobowamu zonke izinsuku zempilo yakhe f  .

7Ezinye-ke zezindaba zikaAbhiyamu, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda g  ? Njalo kwaba lempi phakathi kukaAbhiyamu loJerobowamu h  . 8UAbhiyamu waselala laboyise, bamngcwabela emzini kaDavida. UAsa indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe i  .

Ukubusa kukaAsa

9Ngomnyaka wamatshumi amabili kaJerobowamu inkosi yakoIsrayeli uAsa wasesiba yinkosi yakoJuda. 10Wasebusa iminyaka engamatshumi amane lanye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMahaka indodakazi kaAbishalomu. 11UAsa wasesenza okulungileyo emehlweni e Nkosi njengoDavida uyise j  . 12Wasusa izinkotshana elizweni k  , wasusa zonke izithombe oyise ababezenzile l  . 13Laye-ke uMahaka unina m  wamsusa ekubeni yindlovukazi n  , ngoba wayenzele isixuku into enengekayo; uAsa waseyigamula into yakhe enengekayo, wayitshisela esifuleni o  iKidroni p  . 14Kanti indawo eziphakemeyo kazisuswanga q  ; lanxa kunjalo inhliziyo kaAsa yayiphelele kuJehova insuku zakhe zonke. 15Wasengenisa izinto ezehlukanisiweyo zikayise kanye lezakhe izinto ezehlukanisiweyo endlini ye Nkosi, isiliva legolide lezitsha.

Isivumelwano sikaAsa loBenihadadi

16Kwakukhona-ke impi phakathi kukaAsa loBahasha inkosi yakoIsrayeli zonke izinsuku zabo. 17UBahasha inkosi yakoIsrayeli wasesenyuka wamelana loJuda r  , wakha iRama s  , ukuze angavumeli muntu ukuphuma lokungena kuAsa inkosi yakoJuda t  . 18UAsa wasethatha sonke isiliva legolide okwakusele emagugwini endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosi, wakunikela esandleni senceku zakhe u  ; inkosi uAsa yakuthumela kuBenihadadi indodana kaTabirimoni indodana kaHeziyoni, inkosi yeSiriya v  , owayehlala eDamaseko w  , esithi: 19Kulesivumelwano phakathi kwami lawe, phakathi kukababa loyihlo; khangela, ngikuthumezela isipho, isiliva legolide x  . Hamba, yephula isivumelwano sakho loBahasha inkosi yakoIsrayeli, ukuze enyuke asuke kimi. 20UBenihadadi waseyilalela inkosi uAsa, wathuma induna zamabutho ayelawo emelene lemizi yakoIsrayeli, watshaya iIjoni y  leDani z  leAbeli-Beti-Mahaka aa  layo yonke iKinerothi lelizwe lonke lakoNafithali ab  . 21Kwasekusithi uBahasha ekuzwa wayekela ukwakha iRama ac  , wahlala eTiriza ad  . 22Inkosi uAsa yasisenza isimemezelo kuyo yonke iJuda; kakho owayetshiywe ngaphandle; ukuze basuse amatshe eRama lezigodo zayo, uBahasha ayesakha ngakho. Inkosi uAsa wasesakha ngakho iGeba yakoBhenjamini ae  leMizipa af  .

23Ezinye-ke zazo zonke indaba zikaAsa, lawo wonke amandla akhe, lakho konke akwenzayo, lemizi ayakhayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda ag  ? Kodwa esikhathini sobudala bakhe wayelomkhuhlane ezinyaweni ah  . 24UAsa waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida uyise. UJehoshafathi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe ai  .

Ukubusa kukaNadabi

25UNadabi indodana kaJerobowamu wasesiba yinkosi phezu kukaIsrayeli ngomnyaka wesibili kaAsa inkosi yakoJuda aj  ; wabusa phezu kukaIsrayeli iminyaka emibili. 26Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, wahamba ngendlela kayise, lesonweni sakhe, enza uIsrayeli one ngaso ak  .

27UBahasha indodana kaAhiya, owendlu kaIsakari, wasemenzela ugobe al  ; uBahasha wamtshaya eGibethoni engeyamaFilisti am  , lapho uNadabi loIsrayeli wonke bevimbezele iGibethoni. 28UBahasha wambulala-ke ngomnyaka wesithathu kaAsa inkosi yakoJuda, wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 29Kwasekusithi ekubuseni kwakhe watshaya yonke indlu kaJerobowamu, katshiyanga loyedwa ophefumulayo kuJerobowamu, waze wamqeda, njengelizwi le Nkosi an  eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uAhiya umShilo ao  . 30Ngenxa yezono zikaJerobowamu azonayo, lowenza uIsrayeli azone, ngentukuthelo yakhe athukuthelisa ngayo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli ap  .

31Ezinye-ke zezindaba zikaNadabi, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

Ukubusa kukaBahasha

32Njalo kwakulempi phakathi kukaAsa loBahasha inkosi yakoIsrayeli insuku zabo zonke aq  . 33Ngomnyaka wesithathu kaAsa inkosi yakoJuda uBahasha indodana kaAhiya waba yinkosi phezu kukaIsrayeli wonke eTiriza ar  ; iminyaka engamatshumi amabili lane. 34Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, wahamba ngendlela kaJerobowamu, lesonweni sakhe, enza uIsrayeli one ngaso as  .

Copyright information for Ndebele