a16.7,12. 2 Lan. 19.2. 20.34.
b2 Lan. 16.7.
c14.7.
d15.34.
e14.10. 21.21. Hlab. 49.13.
f15.29. 16.11.
g14.11.
h14.17.
i16.1.
j15.27,29. Hos. 1.4.
k2 Kho. 9.31.
l1 Sam. 25.22.
m16.3.
n16.1.
o16.26. Dute. 32.21.
p15.27. Josh. 19.44.
q15.34.
r2 Kho. 11.14. 2 Lan. 23.13.
s16.15,29.
t16.28,29,32. 13.32. 20.1,10,17. 21.18. 22.10,37,38. 2 Kho. 10.1. 17.24. Ezra 4.10. Joha. 4.4. Seb. 8.1, 5.
uMika 6.16.
v16.30.
w16.13.
x16.25,33. 21.25.
yEks. 34.16.
z11.1.
aa21.25,26. 2 Kho. 3.2. 10.18. 17.16.
ab2 Kho. 10.21,26,27.
ac18.19. 2 Kho. 13.6. 21.3. 2 Kho. 17.10. 2 Lan. 14.3. Eks. 34.13.
ad16.30.
ae2 Kho. 2.4,19-22.
afJosh. 6.26.

1 Kings 16

1Ilizwi le Nkosi laselifika kuJehu a  indodana kaHanani limelene loBahasha b  lisithi: 2Ngenxa yokuthi ngakuphakamisa ethulini, ngakwenza umphathi phezu kwabantu bami uIsrayeli c  , kodwa uhambe ngendlela zikaJerobowamu d  , wenza ukuthi abantu bami uIsrayeli bone, ukungithukuthelisa ngezono zabo; 3khangela, ngizaqothula inzalo kaBahasha lenzalo yendlu yakhe e  , ngenze indlu yakho njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati f  . 4Ofayo kaBahasha phakathi komuzi izinja zizamudla, lowakhe ofela egangeni inyoni zamazulu zizamudla g  . 5Ezinye-ke zezindaba zikaBahasha lakwenzayo lamandla akhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 6UBahasha waselala laboyise, wangcwatshelwa eTiriza h  . UEla indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

7Njalo ngesandla sikaJehu umprofethi indodana kaHanani i  ilizwi le Nkosi lafika limelene loBahasha njalo limelelene lendlu yakhe, langenxa yabo bonke ububi abenza emehlweni e Nkosi, ukuyithukuthelisa ngomsebenzi wezandla zakhe, ukuba njengendlu kaJerobowamu, langenxa yokuthi wambulala j  .

Ukubusa kukaEla

8Ngomnyaka wamatshumi amabili lesithupha kaAsa inkosi yakoJuda uEla indodana kaBahasha waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eTiriza, iminyaka emibili. 9Kodwa inceku yakhe uZimri k  , induna yengxenye eyodwa kwezimbili yezinqola, yamenzela ugobe, eseTiriza enathe wadakwa endlini kaAriza, umphathi wendlu eTiriza. 10UZimri wasengena wamtshaya wambulala ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa kaAsa inkosi yakoJuda, waba yinkosi esikhundleni sakhe.

11Kwasekusithi esebe yinkosi ekuhlaleni kwakhe esihlalweni sakhe sobukhosi wayitshaya indlu yonke kaBahasha; kamtshiyelanga ochamela emdulini, loba izihlobo zakhe, kumbe abangane bakhe l  . 12Ngakho uZimri wayichitha indlu yonke kaBahasha, njengokwelizwi le Nkosi m  eyalikhuluma imelene loBahasha ngesandla sikaJehu umprofethi n  , 13ngenxa yazo zonke izono zikaBahasha lezono zikaEla indodana yakhe, abona ngazo, labenza ngazo uIsrayeli ukuthi one, ukuthukuthelisa i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ngezinto zabo eziyize o  .

14Ezinye-ke zezindaba zikaEla, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

Ukubusa kukaZimri

15Ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa kaAsa inkosi yakoJuda uZimri wabusa insuku eziyisikhombisa eTiriza. Abantu babemise-ke inkamba bemelene leGibethoni eyayingeyamaFilisti p  . 16Abantu-ke ababemise inkamba bezwa ukuthi: UZimri wenzile ugobe futhi watshaya inkosi. Ngakho uIsrayeli wonke wabeka uOmri induna yebutho ukuba yinkosi phezu kukaIsrayeli mhlalokho enkambeni. 17U-Omri loIsrayeli wonke kanye laye basebesenyuka besuka eGibethoni, bavimbezela iTiriza. 18Kwasekusithi uZimri esebonile ukuthi umuzi usuthunjiwe, wangena esigodlweni sendlu yenkosi, watshisa indlu yenkosi phezu kwakhe ngomlilo, wafa. 19Ngenxa yezono zakhe azonayo, ngokwenza okubi emehlweni e Nkosi, ngokuhamba ngendlela kaJerobowamu lesonweni sakhe asenzayo, ukwenza uIsrayeli ukuthi one q  .

20Ezinye-ke zezindaba zikaZimri, logobe lwakhe alwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli r  ?

Ukubusa kukaOmri

21Khona abantu bakoIsrayeli badabukana baba zingxenye ezimbili; ingxenye eyodwa kwezimbili yabantu yalandela uTibini indodana kaGinathi ukuze bamenze inkosi, lengxenye eyodwa kwezimbili yalandela uOmri. 22Kodwa abantu abalandela uOmri babehlula abantu abalandela uTibini indodana kaGinathi; ngakho uTibini wafa, uOmri wasebusa.

23Ngomnyaka wamatshumi amathathu lanye kaAsa inkosi yakoJuda uOmri waba yinkosi phezu kukaIsrayeli; iminyaka elitshumi lambili; eTiriza wabusa iminyaka eyisithupha s  . 24Wathenga intaba yeSamariya kuShemeri ngamathalenta* esiliva amabili, wakha entabeni, wabiza ibizo lomuzi awakhayo ngebizo likaShemeri umnikazi wentaba, wathi yiSamariya t  .

25Kodwa uOmri wenza okubi emehlweni e Nkosi u  , wenza okubi okwedlula bonke ababengaphambi kwakhe v  . 26Ngoba wahamba ngayo yonke indlela kaJerobowamu indodana kaNebati, lesonweni sakhe, enza ngaso ukuthi uIsrayeli one, ukuyithukuthelisa i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ngezinto zabo eziyize w  .

27Ezinye-ke zezindaba zikaOmri azenzayo lamandla akhe awenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 28U-Omri waselala laboyise, wangcwatshelwa eSamariya. UAhabi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaAhabi

29UAhabi indodana kaOmri wasesiba yinkosi phezu kukaIsrayeli ngomnyaka wamatshumi amathathu lesificaminwembili kaAsa inkosi yakoJuda; uAhabi indodana kaOmri wabusa phezu kukaIsrayeli eSamariya iminyaka engamatshumi amabili lambili. 30UAhabi indodana kaOmri wasesenza okubi emehlweni e Nkosi okwedlula bonke ababekhona phambi kwakhe x  . 31Kwasekusithi, kungathi kuyinto elula ukuhamba ezonweni zikaJerobowamu indodana kaNebati, wathatha uJezebeli indodakazi kaEthibali y  inkosi yamaSidoni waba ngumkakhe z  . Wasehamba wakhonza uBhali, wamkhothamela aa  . 32Wasemisela uBhali ilathi endlini kaBhali ayeyakhile eSamariya ab  . 33UAhabi wasesenza isixuku ac  . UAhabi wenza okwengezelelweyo ukuyithukuthelisa i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, kulawo wonke amakhosi akoIsrayeli ayengaphambi kwakhe ad  .

34Ensukwini zakhe uHiyeli umBhetheli wakha iJeriko ae  ; wabeka isisekelo sayo ngoAbiramu izibulo lakhe, wamisa amasango ayo ngoSegubi icinathunjana lakhe, njengokwelizwi le Nkosi eyalikhuluma ngesandla sikaJoshuwa indodana kaNuni af  .

Copyright information for Ndebele