a17.12. 18.10,15. 22.14. 2 Kho. 3.14. 5.16. Ruthe 3.13.
b18.15. Dute. 10.8.
cJak. 5.17.
d18.1.
eObad. 20.
fObad. 20.
gNani 15.32,33.
h17.12. 18.10,15. 22.14. 2 Kho. 3.14. 5.16. Ruthe 3.13.
iNani 15.32,33.
jIsa. 17.6. Jer. 3.14.
k2 Sam. 16.10. Luka 5.8.
lHlu. 13.6.
mNani 5.15.
n17.23.
o2 Kho. 4.33,34,35.
p2 Kho. 4.33,34,35.
qHeb. 11.35.
r17.23.
sJoha. 3.2; 16.30.
tHlu. 13.6.

1 Kings 17

Ilizwi le Nkosi lifika kuElija umprofethi

UElija umTishibi wabahlali beGileyadi wasesithi kuAhabi: Kuphila kukaJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli a , engimi phambi kwakhe b , kakuyikuba khona lamazolo lezulu c  kuliminyaka, kuphela njengokwelizwi lami d . Ilizwi le Nkosi laselifika kuye lisithi: Suka lapha, wena uphendukele empumalanga, uzicatshise esifuleni iKerithi, esiphambi kweJordani. Kuzakuthi-ke unathe esifuleni; sengilaye amawabayi ukuthi akondle khona. Wasehamba wenza njengokwelizwi le Nkosi, ngoba wayahlala esifuleni iKerithi esiphambi kweJordani. Amawabayi asemlethela isinkwa lenyama ekuseni, lesinkwa lenyama ntambama; wanatha esifuleni. Kwasekusithi emva kwesikhathi isifula satsha, ngoba kwakungelazulu elizweni.

UElija lomfelokazi weZarefathi

Ilizwi le Nkosi laselifika kuye lisithi: Sukuma uye eZarefathi engeyeSidoni, uhlale khona e . Khangela, ngilayile owesifazana ongumfelokazi khona ukuthi akondle. 10 Wasukuma-ke waya eZarefathi f . Lapho efika esangweni lomuzi, khangela, owesifazana ongumfelokazi wayelapho etheza inkuni g ; wasembiza wathi: Ake ungikhele amanzi amalutshwana ngenkezo ukuze nginathe. 11 Kwathi esahamba ukuyawathatha, wambiza wathi: Ake ungiphathele ucezu lwesinkwa esandleni sakho. 12 Wasesithi: Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho h , kangilaqebelengwana, kuphela impuphu egcwala isandla embizeni lamafutha ayingcosana esiphisweni; khangela-ke ngitheza i  izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungisele khona mina lendodana yami, ukuze sidle sife j . 13 UElija wasesithi kuye: Ungesabi; hamba wenze njengokwelizwi lakho, kodwa ngenzela kuqala iqebelengwana elincinyane ngakho, ulilethe lapha kimi, ngemva kwalokho-ke wenzele wena lendodana yakho. 14 Ngoba itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu wakoIsrayeli: Imbiza yempuphu kayiyikuphela, lesiphiso samafutha kasiyikuswela, kuze kube lusuku i Nkosi ezanisa ngalo izulu ebusweni bomhlaba. 15 Wasehamba wenza njengokwelizwi likaElija. Njalo yena laye lendodana yakhe badla okwensuku ezinengi. 16 Imbiza yempuphu kayiphelanga lesiphiso samafutha kasiswelanga, njengokwelizwi le Nkosi eyalikhuluma ngesandla sikaElija.

17 Kwasekusithi emva kwalezizinto, indodana yowesifazana, inkosikazi yendlu, yagula; lomkhuhlane wayo wawulamandla kangangokuthi akwaze kwasala umphefumulo kuyo. 18 Wasesithi kuElija: Ngilani lawe k , muntu kaNkulunkulu l ? Uze kimi ukuze kukhumbuleke isono sami lokubulala indodana yami na m ? 19 Wasesithi kuye: Nginika indodana yakho. Waseyithatha esifubeni sakhe, wayenyusela endlini ephezulu lapho ayehlala khona, wayilalisa embhedeni wakhe n . 20 Wasekhala e Nkosini wathi:  Nkosi Nkulunkulu wami, umehlisele ububi lalo umfelokazi engingenise kwakhe ngokubulala indodana yakhe na o ? 21 Wasezelulela phezu komntwana kathathu, wakhala e Nkosini wathi:  Nkosi Nkulunkulu wami, ake ubuyele umphefumulo walumntwana phakathi kwakhe p . 22 I Nkosi yasilizwa ilizwi likaElija, umphefumulo womntwana wasubuyela phakathi kwakhe, wasebuya ephila q . 23 UElija wasemthatha umntwana, wamehlisa esuka endlini ephezulu waya endlini, wamnika unina; uElija wasesithi: Bona, indodana yakho iyaphila r . 24 Owesifazana wasesithi kuElija: Khathesi sengisazi s  ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu, ukuthi ilizwi le Nkosi elisemlonyeni wakho liliqiniso t .

Copyright information for Ndebele