a17.1. Luka 4.25.
bDute. 28.12.
d2 Kho. 2.16. Hez. 3.12,14. 8.3. Seb. 8.39.
e17.1.
f21.20.
gJosh. 6.18. Seb. 16.20.
hJosh. 6.18. Seb. 16.20.
i2 Lan. 15.2.
j16.31.
kJosh. 19.26.
l16.33.
m2 Kho. 3.13.
n22.6.
oJosh. 19.26.
pJosh. 24.15. 2 Kho. 17.41.
q19.10,14.
r18.19.
s18.38.
tLevi 19.28. Dute. 14.1.
u18.36. Eks. 29.41. Seb. 3.1. 2 Kho. 3.20.
v18.26.
w19.10,14.
xGen. 32.28.
yLevi 1.7.
zHlu. 6.20.
aa18.32,38.
abEks. 3.6.
ac20.13. Josh. 4.24. 1 Sam. 17.46.
adNani 16.28.
aeLevi 9.24. 1 Lan. 21.26.
af18.24.
agHlu. 4.7.
ahDute. 13.1-5. 18.20. 2 Kho. 10.25.
aiJosh. 19.26.
aj2 Kho. 4.34,35. Jak. 5.18.
akLuka 12.54.
alGen. 46.29. Eks. 14.6. 2 Kho. 9.21. Jer. 46.4.
amJosh. 17.16.
an2 Kho. 3.15.
ao2 Kho. 4.29. 9.1. Jobe 38.3. 40.7. Isa. 11.5. Jer. 1.17. Luka 12.35. Efe. 6.14. 1 Pet. 1.13. Eks. 12.11.
apJosh. 17.16.

1 Kings 18

UElija uthuma uObadiya kuAhabi

1 Kwasekusithi emva kwensuku ezinengi ilizwi le Nkosi lafika kuElija ngomnyaka wesithathu lisithi: Hamba, uziveze kuAhabi a  , sengizanisa izulu ebusweni bomhlaba b  . 2UElija wasesiya ukuziveza kuAhabi. Njalo indlala yayilamandla eSamariya. 3UAhabi wasebiza uObadiya owayengumphathi wendlu yakhe. UObadiya wayeyesaba-ke kakhulu i Nkosi. 4Ngoba kwathi lapho uJezebeli ebhubhisa
 ebhubhisa: Heb.  equma.
abaprofethi be Nkosi, uObadiya wathatha abaprofethi abalikhulu, wabafihla ngamadoda angamatshumi amahlanu ebhalwini, wabondla ngesinkwa langamanzi.
5UAhabi wasesithi kuObadiya: Hamba uye elizweni emithonjeni yonke yamanzi lezifuleni zonke; mhlawumbe singathola utshani, silondoloze amabhiza lezimbongolo kuphila, ukuze singabhubhisi okwezifuyo. 6Basebesehlukaniselana ilizwe ukuthi badabule phakathi kwalo; uAhabi wahamba ngenye indlela yedwa, uObadiya laye wahamba ngenye indlela yedwa.

7Kwasekusithi uObadiya esendleleni, khangela-ke, uElija wamhlangabeza; wamnanzelela, wawa ngobuso bakhe wathi: Nguwe yini, nkosi yami, Elija? 8Wasesithi kuye: Yimi. Hamba uyetshela inkosi yakho ukuthi: Khangela, uElija ulapha. 9Wasesithi: Ngoneni ukuthi unikele inceku yakho esandleni sikaAhabi ukuthi angibulale? 10Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho, kakulasizwe lombuso inkosi yami engathumelanga kukho ukukudinga. Lapho besithi: Kakho; yafungisa lowombuso lalesosizwe ukuthi kabakutholanga. 11Khathesi-ke uthi: Hamba utshele inkosi yakho ukuthi: Khangela, uElija ulapha. 12Kuzakuthi-ke sengisukile kuwe, uMoya we Nkosi akuthwale akuse lapho engingazi khona d  ; lapho sengifike ngatshela uAhabi, angakutholi, uzangibulala; kodwa mina inceku yakho ngiyayesaba i Nkosi kusukela ebutsheni bami. 13Kakutshelwanga inkosi yami yini engakwenzayo lapho uJezebeli ebulala abaprofethi be Nkosi, ukuthi ngafihla amadoda alikhulu kubaprofethi be Nkosi, ngamadoda angamatshumi amahlanu ebhalwini, ngabondla ngesinkwa langamanzi? 14Khathesi-ke uthi: Hamba uyetshela inkosi yakho ukuthi: Khangela uElija ulapha. Abesengibulala. 15UElija wasesithi: Kuphila kukaJehova wamabandla engimi phambi kwakhe e  , oqotho lamuhla ngizaziveza kuye. 16Ngakho uObadiya wahamba ukuhlangabeza uAhabi, wamtshela; loAhabi wayahlangabeza uElija.

17Kwasekusithi uAhabi ebona uElija, uAhabi wathi kuye: Nguwe yini f  ohlupha uIsrayeli g  ? 18Wasesithi: Kangimhluphanga uIsrayeli, kodwa nguwe lendlu kayihlo h  , ngokuyitshiya kwenu imilayo ye Nkosi i  , lalandela oBhali j  . 19Ngakho-ke thuma, ubuthanisele kimi uIsrayeli wonke entabeni iKharmeli k  , labaprofethi bakaBhali abangamakhulu amane lamatshumi amahlanu labaprofethi bezixuku abangamakhulu amane l  abadla etafuleni likaJezebeli m  . 20Ngakho uAhabi wathuma phakathi kwabo bonke abantwana bakoIsrayeli, wabuthanisa abaprofethi n  entabeni iKharmeli o  .

UElija labaprofethi bakaBhali eKharmeli

21UElija wasesondela ebantwini bonke wathi: Koze kube nini liqhula phezu kwemicabango emibili? Uba i Nkosi inguNkulunkulu, landelani yona p  ; kodwa uba kunguBhali, mlandeleni. Kodwa abantu kabamphendulanga ngalizwi. 22UElija wasesithi ebantwini: Mina ngedwa ngingumprofethi we Nkosi oseleyo q  ; kodwa abaprofethi bakaBhali ngamadoda angamakhulu amane lamatshumi amahlanu r  . 23Ngakho kabasinike amajongosi amabili, bazikhethele ijongosi elilodwa, baliqume iziqa, bazibeke phezu kwenkuni, bangafaki mlilo; lami ngizalungisa elinye ijongosi, ngilibeke phezu kwenkuni, ngingafaki mlilo. 24Njalo bizani ibizo likankulunkulu wenu, lami ngizabiza ibizo le Nkosi; uNkulunkulu ozaphendula ngomlilo nguye uNkulunkulu s  . Bonke abantu basebephendula bathi: Lelilizwi lilungile.

25UElija wasesithi kubaprofethi bakaBhali: Zikhetheleni ijongosi elilodwa, lililungise kuqala, ngoba libanengi, libize ibizo likankulunkulu wenu, kodwa lingafaki mlilo. 26Basebethatha ijongosi ababelinikiwe, balilungisa, babiza ibizo likaBhali kusukela ekuseni kwaze kwaba semini, besithi: Bhali, siphendule! Kodwa kakubanga lalizwi, kakubanga lophendulayo. Basebeseqa phezu kwelathi elalenziwe. 27Kwasekusithi emini uElija wadlala ngabo wathi: Memezani ngelizwi elikhulu, ngoba ungunkulunkulu; ngoba uyanakana, loba ubambekile, kumbe usekuhambeni, mhlawumbe ulele, njalo kudingeka ukuthi avuswe. 28Basebememeza ngelizwi elikhulu, bazisika njengokomkhuba wabo ngezinkemba langemikhonto, kwaze kwantshaza igazi kubo t  . 29Kwasekusithi sekwedlulile imini, baprofetha kwaze kwaba sekunikelweni komnikelo u  , kakubanga lelizwi, njalo kakubanga lophendulayo, njalo kakubanga lonakekelayo v  .

30UElija wasesithi ebantwini bonke: Sondelani kimi. Bonke abantu basebesondela kuye. Waselungisa ilathi le Nkosi elaselidilikile w  . 31UElija wasethatha amatshe alitshumi lambili, ngokwenani lezizwe zamadodana kaJakobe, okwafika kuye ilizwi le Nkosi lisithi: Ibizo lakho lizakuba nguIsrayeli x  . 32Ngalawomatshe wasesakha ilathi ebizweni le Nkosi, wenza umgelo ozingelezela ilathi, ngokwesilinganiso samaseya* amabili enhlanyelo. 33Waselungisa inkuni, waliquma iziqa ijongosi, walibeka phezu kwenkuni y  , wasesithi: Gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi, liwathele phezu komnikelo wokutshiswa laphezu kwenkuni z  . 34Wasesithi: Kwenzeni okwesibili. Bakwenza okwesibili. Wathi: Kwenzeni okwesithathu. Basebekwenza okwesithathu. 35Amanzi asehamba azingelezela ilathi, lomgelo lawo wawugcwalisa ngamanzi aa  .

36Kwasekusithi ekunikelweni komnikelo uElija umprofethi wasondela wathi:  Nkosi, Nkulunkulu kaAbrahama, uIsaka, loIsrayeli ab  , kakwaziwe lamuhla ukuthi unguNkulunkulu koIsrayeli ac  , lami ngiyinceku yakho, lokuthi ngizenzile zonke lezizinto njengokwelizwi lakho ad  . 37Ngiphendule,  Nkosi, ungiphendule, ukuze lababantu bazi ukuthi wena uyi Nkosi uNkulunkulu, lokuthi uziphendulile futhi inhliziyo zabo. 38Wasusehla umlilo we Nkosi, waqothula umnikelo wokutshiswa lenkuni lamatshe lothuli, wakhotha lamanzi asemgelweni ae  . 39Kwathi abantu bonke bekubona bathi mbo ngobuso babo, bathi: UJehova nguye onguNkulunkulu; uJehova nguye onguNkulunkulu af  . 40UElija wasesithi kibo: Babambeni abaprofethi bakaBhali, kungaphunyuki lamunye wabo. Basebebabamba. UElija wasebehlisela esifuleni iKishoni ag  , wababulalela khona ah  .

Ukuphela kwendlala

41UElija wasesithi kuAhabi: Yenyuka, udle unathe, ngoba kulomsindo wobunengi bezulu. 42UAhabi wasesenyuka ukuyakudla lokunatha. UElija wasesenyukela engqongeni yeKharmeli ai  ; wakhothamela phansi emhlabathini, wafaka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe aj  . 43Wasesithi encekwini yakhe: Yenyuka khathesi, ukhangele ngaselwandle. Yasisenyuka, yakhangela, yathi: Kakulalutho. Wasesithi: Buyela, kasikhombisa. 44Kwasekusithi ngesikhathi sesikhombisa yathi: Khangela, iyezana elingangesandla somuntu lisenyuka olwandle ak  . Wasesithi: Yenyuka uyetshela uAhabi: Bophela inqola, wehle, hlezi izulu likuvalele al  . 45Kwasekusithi kungakafiki lesosikhathi isibhakabhaka sasesisiba mnyama ngamayezi langomoya, kwaba lezulu elikhulu. UAhabi wasegada, waya eJizereyeli am  . 46Lesandla se Nkosi sasiphezu kukaElija an  ; wabopha ukhalo lwakhe, wagijima phambi kukaAhabi ao  , uze ufike eJizereyeli ap  .

Copyright information for Ndebele