a18.40.
bRuthe 1.17.
cJosh. 15.28.
dNani 11.15.
eEks. 24.18. 34.28. Dute. 9.9,18. Mat. 4.2. Mark. 1.13. Luka 4.2.
fEks. 3.1.
gNani 25.11,13. 2 Kho. 10.16.
h19.14. 18.30. Roma 11.3.
i18.4.
j18.22.
kEks. 24.12. 34.2.
lHez. 1.4.
mJobe 4.16. Hlab. 107.29.
nEks. 3.6.
o19.9.
p19.10.
q11.24.
r2 Kho. 8.12,13.
s2 Kho. 9.1-3.
tHlu. 7.22.
u19.15. 2 Kho. 8.8,12. 9.14. 13.3,22,24.
v2 Kho. 9. 10.
wHos. 6.5.
xRoma 11.4.
yGen. 41.40.
z2 Kho. 2. 8.
aaMat. 8.21,22. Luka 9.61,62.
ab2 Sam. 24.22.
ac2 Kho. 2.1.
ad2 Kho. 6.15.

1 Kings 19

UElija ubalekela eHorebe

UAhabi wasetshela uJezebeli konke uElija ayekwenzile, labo bonke ababulalayo, bonke abaprofethi, ngenkemba a . Khona uJezebeli wathuma isithunywa kuElija esithi: Kabenze njalo onkulunkulu, bengezelele njalo, uba ngalesisikhathi kusasa ngingenzi impilo yakho ibe njengempilo yomunye wabo b . Esekubonile, wasukuma, wahamba ngenxa yempilo yakhe, wafika eBherishebha engeyakoJuda c , watshiya khona inceku yakhe.

Kodwa yena wahamba uhambo losuku enkangala, wafika wahlala ngaphansi kwesihlahla serotemu*, wacela ukuthi umphefumulo wakhe ufe, wathi: Kwanele, khathesi,  Nkosi, thatha impilo yami, ngoba kangingcono kulabobaba d . Esecambalele elele ngaphansi kwesihlahla esithile serotemu, khangela-ke, khonokho ingilosi yamthinta, yathi kuye: Vuka udle. Wasethalaza, khangela-ke, ekhanda lakhe iqebelengwana losiwe emalahleni, lesigxingi samanzi; wasesidla wanatha, waphinda walala. Ingilosi ye Nkosi yasifika ngokwesibili, yamthinta yathi: Vuka udle; ngoba uhambo lwakho lukhulu kakhulu kuwe. Wasevuka wadla wanatha, wahamba ngamandla alokhokudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane e , waze wafika eHorebe intaba kaNkulunkulu f .

Wasengena lapho ebhalwini, walala khona ubusuku. Khangela-ke, ilizwi le Nkosi lafika kuye lathi kuye: Wenzani lapha, Elija? 10 Wathi: Bengitshiseka lokutshisekela i Nkosi, uNkulunkulu wamabandla g , ngoba abantwana bakoIsrayeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza amalathi akho h , babulala abaprofethi bakho ngenkemba i ; yimi ngedwa engiseleyo, njalo badinga impilo yami ukuyisusa j . 11 Wasesithi: Phuma ume entabeni phambi kwe Nkosi. Khangela-ke, i Nkosi yadlula k . Umoya omkhulu olamandla wasudabula izintaba, waqhekeza amadwala phambi kwe Nkosi; kodwa i Nkosi yayingekho emoyeni. Lemva komoya ukunyikinyeka komhlaba; kodwa i Nkosi yayingekho ekunyikinyekeni komhlaba. 12 Lemva kokunyikinyeka komhlaba umlilo; kodwa i Nkosi yayingekho emlilweni l . Njalo emva komlilo ilizwi elincinyane elinyenyezayo m . 13 Kwasekuthi uElija elizwa, wagubuzela ubuso bakhe esembathweni sakhe, waphuma wema emlonyeni wobhalu n . Khangela-ke, leza kuye ilizwi lathi: Wenzani lapha, Elija o ? 14 Wathi: Bengitshisekela lokutshisekela i Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, ngoba abantwana bakoIsrayeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza amalathi akho, babulala abaprofethi bakho ngenkemba; yimi ngedwa engiseleyo, njalo badinga impilo yami ukuyisusa p . 15 I Nkosi yasisithi kuye: Hamba, ubuyele ngendlela yakho uye enkangala yeDamaseko q ; lapho usufikile ugcobe uHazayeli abe yinkosi phezu kweSiriya r , 16 loJehu indodana kaNimshi umgcobe abe yinkosi phezu kukaIsrayeli s , loElisha indodana kaShafati weAbeli-Mehola umgcobe abe ngumprofethi esikhundleni sakho t . 17 Kuzakuthi-ke ozaphepha enkembeni kaHazayeli u  uJehu uzambulala v , lozaphepha enkembeni kaJehu uElisha uzambulala w . 18 Kodwa ngitshiyile koIsrayeli abazinkulungwane eziyisikhombisa, wonke amadolo angazanga aguqe kuBhali x , lawo wonke umlomo ongazanga umange y .

Ubizo lukaElisha

19 Wasesuka lapho, wafica uElisha indodana kaShafati; wayelima ngezipani zenkabi zamajogwe alitshumi lambili phambi kwakhe, yena wayelesetshumi lambili. UElija wesesedlula eceleni kwakhe, waphosela isembatho sakhe phezu kwakhe z . 20 Wasetshiya izinkabi, wagijima elandela uElija, wathi: Ake ngange ubaba lomama, besengikulandela. Wasesithi kuye: Hamba ubuyele, ngoba ngenzeni kuwe aa ? 21 Wasebuyela ekumlandeleni, wathatha isipani senkabi, wasihlaba, langezikhali zenkabi wapheka inyama yazo, wayinika abantu, bayidla ab . Wasesuka elandela uElija ac , wamsebenzela ad .

Copyright information for Ndebele