aGen. 47.29.
bJosh. 23.14.
c1 Sam. 4.9.
dDute. 29.9. 1 Lan. 22.12,13.
e2 Sam. 7.25.
fHlab. 132.12.
g3.6. 2 Kho. 20.3.
i2 Sam. 7.12,13.
j2 Sam. 2.32. 2 Sam. 18.5,12,14. 19.5-7.
k2.32. 2 Sam. 3.27,39.
l2 Sam. 20.10.
m2.9.
n2 Sam. 19.31,38.
o2 Sam. 19.28. 2 Sam. 9.7,10.
p2 Sam. 17.27.
q2 Sam. 16.5.
r2 Sam. 17.24.
s2 Sam. 19.18.
t2 Sam. 19.23.
uEks. 20.7. Jobe 9.28.
vGen. 42.38. 44.31.
w1.21. Seb. 2.29. 13.36. 2 Sam. 7.12.
x3.1. 9.24. 11.43. 2 Sam. 5.7.
y2 Sam. 5.4,5. 1 Lan. 29.26,27.
z1 Lan. 29.23. 2 Lan. 1.1.
aa1 Sam. 16.4.
ab1.5.
ac1 Lan. 22.9,10. 28.5-7.
ad1.3,4.
aeJosh. 19.18.
afHlab. 45.9.
ag1.3,4.
ah1.3,4.
ai1.6. 1 Lan. 3.2,5.
aj1.7.
akRuthe 1.17.
alRuthe 3.13.
am2 Sam. 7.11-13. 1 Lan. 22.10.
an2 Sam. 8.18.
aoJosh. 21.18.
ap1 Sam. 23.6. 2 Sam. 15.24,29.
aq1 Sam. 22.20,23.
ar1 Sam. 2.31-35.
asJosh. 18.1.
at1.7.
au2 Sam. 17.25. 18.2.
av1 Lan. 16.39. 21.29. 2 Lan. 1.3.
aw1.50.
axEks. 21.14.
ayNani 35.33. Dute. 19.13. 21.8,9.
az2.33. Hlu. 9.57. Hlu. 9.24.
ba2 Lan. 21.13.
bb2.5. 2 Sam. 3.27,39.
bc2 Sam. 20.10.
bd2 Sam. 3.29.
beHlu. 8.21.
bf1 Sam. 25.1.
bg1 Lan. 29.22. Hez. 44.10,15. Nani 25.11,13. 1 Sam. 2.35. 1 Lan. 6.53. 24.3,6.
bh2.27.
bi2.8.
bj2 Sam. 15.23.
bk2 Sam. 1.16.
bl1 Sam. 27.2.
bm1 Sam. 17.4.
bn2 Sam. 16.5.
bo1 Sam. 25.39.
bpZaga 25.5.
bqHlu. 8.21.
br2.12. 2 Lan. 1.1.

1 Kings 2

Ukulaywa kukaSolomoni nguDavida

1 Insuku zikaDavida zokuthi afe zasezisondela a  , waselaya uSolomoni indodana yakhe esithi: 2Sengihamba indlela yomhlaba wonke b  . Ngakho qina, ube yindoda c  , 3ugcine imfanelo ye Nkosi uNkulunkulu wakho, ukuhamba ngezindlela zayo, ukugcina izimiso zayo, imithetho yayo, lezahlulelo zayo, lobufakazi bayo, njengokubhaliweyo emlayweni kaMozisi, ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo, laloba ngaphi lapho ophendukela khona d  , 4ukuze i Nkosi iqinise ilizwi layo eyalikhuluma mayelana lami e  isithi: Uba amadodana akho eqaphelisa indlela yawo f  , ukuhamba ngobuqotho phambi kwami ngenhliziyo yonke yawo langomphefumulo wonke wawo g  , (isithi) kakuyikusweleka
 kakuyikusweleka: Heb.  kakuyikuqunywa.
kuwe indoda esihlalweni sobukhosi sikaIsrayeli i  .
5Futhi-ke wena uyakwazi ukuthi uJowabi indodana kaZeruya wenzani kimi, ukuthi wenzani kuzinduna ezimbili zamabutho akoIsrayeli j  , kuAbineri indodana kaNeri k  , lakuAmasa indodana kaJetheri, owababulala wachitha igazi lempi ekuthuleni, wafaka igazi lempi ebhantini lakhe elalisekhalweni lwakhe lemanyathelweni asenyaweni zakhe l  . 6Ngakho yenza njengenhlakanipho yakho, ungayekeli ikhanda lakhe elilezimvu lehlele engcwabeni ngokuthula m  . 7Kodwa kumadodana kaBarizilayi umGileyadi wenze umusa n  , njalo kawabe phakathi kwabadla etafuleni lakho o  , ngoba ngokunjalo asondela kimi ekubalekeleni kwami ubuso bukaAbisalomu umfowenu p  . 8Futhi khangela, kukhona kuwe uShimeyi indodana kaGera umBhenjamini weBahurimi q  , owangithuka ngesethuko esibuhlungu mhla ngisiya eMahanayimi r  ; kodwa wehla ukungihlangabeza eJordani s  , ngasengifunga kuye nge Nkosi ngathi: Kangiyikukubulala ngenkemba t  . 9Ngakho-ke ungamyekeli abe ngongelacala, ngoba ungumuntu ohlakaniphileyo, ngoba uyakwazi ozakwenza kuye u  , njalo uzakwehlisela ikhanda lakhe elilezimvu lilegazi engcwabeni v  .

Ukufa kukaDavida

10UDavida waselala laboyise w  , wangcwatshelwa emzini kaDavida x  . 11Njalo insuku uDavida abusa ngazo phezu kukaIsrayeli zaziyiminyaka engamatshumi amane; eHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa, leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu y  .

12USolomoni wasehlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida uyise, lombuso wakhe waqiniswa kakhulu z  .

USolomoni uqinisa umbuso wakhe

13UAdonija indodana kaHagithi wasesiza kuBathisheba unina kaSolomoni; wasesithi: Ukuza kwakho kuyikuthula yini? Wasesithi: Ukuthula aa  . 14Wathi: Ngilelizwi kuwe. Wasesithi: Khuluma. 15Wasesithi: Wena uyakwazi ukuthi umbuso wawungowami, lokuthi uIsrayeli wonke babebeke ubuso babo kimi ukuthi ngizabusa; kodwa umbuso waphendulwa, waba ngowomfowethu ab  , ngoba waba ngowakhe uvela e Nkosini ac  . 16Khathesi-ke, ngicela isicelo esisodwa kuwe, ungafulathelisi ubuso bami. Wasesithi kuye: Khuluma. 17Wasesithi: Ake ukhulume loSolomoni inkosi (ngoba kayikufulathelisa ubuso bakho) ukuthi anginike uAbishagi ad  umShunami abe ngumkami ae  . 18UBathisheba wasesithi: Kulungile; mina ngizakukhulumela enkosini.

19Ngakho uBathisheba wasesiya enkosini uSolomoni ukukhulumela uAdonija kuyo. Inkosi yasisukuma ukumhlangabeza, yakhothama kuye, yahlala esihlalweni sayo sobukhosi, yathi kubekelwe unina wenkosi isihlalo sobukhosi; wasehlala ngakwesokunene sayo af  . 20Wasesithi: Ngicela isicelo esisodwa esincinyane kuwe, ungafulathelisi ubuso bami. Inkosi yasisithi kuye: Cela, mama, ngoba kangiyikufulathelisa ubuso bakho. 21Wasesithi: UAbishagi umShunami kanikwe uAdonija umfowenu abe ngumkakhe ag  . 22Inkosi uSolomoni yasiphendula yathi kunina: Usumcelelelani uAdonija uAbishagi umShunami? Umcelele lombuso ah  , ngoba ungumfowethu omdala kulami ai  , yebo yena loAbhiyatha umpristi loJowabi indodana kaZeruya aj  . 23Inkosi uSolomoni yasifunga nge Nkosi isithi: Kenze njalo uNkulunkulu kimi lokunjalo engezelele, isibili uAdonija ukhulume lelilizwi emelene lempilo yakhe ak  . 24Ngakho-ke, kuphila kukaJehova ongimisileyo wangibeka esihlalweni sobukhosi sikaDavida ubaba al  , wangenzela indlu njengokukhuluma kwakhe, isibili lamuhla uAdonija uzabulawa am  . 25Inkosi uSolomoni yasithuma ngesandla sikaBhenaya indodana kaJehoyada, owamsukelayo, wasesifa an  .

26LakuAbhiyatha umpristi inkosi yathi: Yana eAnathothi emasimini akho ao  , ngoba ungumuntu wokufa; kodwa lamuhla kangiyikukubulala ngoba wawuthwala umtshokotsho weNkosi uJehova phambi kukaDavida ubaba ap  , langoba wahlupheka kukho konke ubaba ahlupheka ngakho aq  . 27Ngakho uSolomoni wamxotsha uAbhiyatha ekubeni ngumpristi we Nkosi, ukugcwalisa ilizwi le Nkosi eyalikhuluma mayelana lendlu kaEli ar  eShilo as  .

28Kwathi umbiko ufika kuJowabi, ngoba uJowabi wayephenduke walandela uAdonija at  lanxa wayengaphendukanga walandela uAbisalomu au  , uJowabi wabalekela ethenteni le Nkosi av  , wabamba impondo zelathi aw  . 29Kwasekubikelwa inkosi uSolomoni ukuthi uJowabi usebalekele ethenteni le Nkosi, khangela-ke, useceleni kwelathi. USolomoni wasethuma uBhenaya indodana kaJehoyada esithi: Hamba umsukele. 30Ngakho uBhenaya waya ethenteni le Nkosi, wathi kuye: Itsho njalo inkosi: Phuma! Kodwa wathi: Hatshi, kodwa ngizafela lapha. UBhenaya wasebuyisela ilizwi enkosini, esithi: Utsho njalo uJowabi, ungiphendule njalo. 31Inkosi yasisithi kuye: Yenza njengokutsho kwakhe, umsukele, umngcwabe ax  ; ukuze ususe kimi lendlini kababa igazi elingelacala uJowabi alichithayo ay  . 32Njalo i Nkosi izabuyisela igazi lakhe ekhanda lakhe az  , owasukela amadoda amabili ayelungile engcono kulaye, wawabulala ngenkemba, ubaba uDavida engazi ba  : UAbineri indodana kaNeri induna yebutho lakoIsrayeli bb  , loAmasa indodana kaJetheri induna yebutho lakoJuda bc  . 33Ngakho igazi labo lizabuyela ekhanda likaJowabi lekhanda lenzalo yakhe kuze kube nininini; kodwa kuDavida lenzalweni yakhe, lendlini yakhe, lembusweni wakhe, kuzakuba lokuthula kuze kube nininini okuvela e Nkosini bd  . 34UBhenaya indodana kaJehoyada wasesenyuka, wamsukela wambulala be  ; wasengcwatshelwa endlini yakhe enkangala bf  . 35Inkosi yasibeka uBhenaya indodana kaJehoyada esikhundleni sakhe phezu kwebutho, loZadoki umpristi bg  inkosi yambeka esikhundleni sikaAbhiyatha bh  .

36Inkosi yasithuma yabiza uShimeyi bi  , yathi kuye: Zakhele indlu eJerusalema, uhlale khona, ungaphumi lapho uye ngaphi langaphi. 37Ngoba kuzakuthi mhla uphumayo, uchaphe isifula iKidroni bj  , yazi lokwazi ukuthi uzakufa lokufa; igazi lakho lizakuba phezu kwekhanda lakho bk  . 38UShimeyi wasesithi enkosini: Lelolizwi lihle; njengokutsho kwenkosi yami, inkosi, inceku yakho izakwenza njalo. UShimeyi wasehlala eJerusalema insuku ezinengi. 39Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka emithathu inceku ezimbili zikaShimeyi zabalekela kuAkishi indodana kaMahaka bl  inkosi yeGathi bm  . Basebebikela uShimeyi besithi: Khangela, inceku zakho ziseGathi. 40Wasesukuma uShimeyi, wabophela isihlalo kubabhemi wakhe, waya eGathi kuAkishi ukudinga inceku zakhe; uShimeyi wahamba waletha inceku zakhe zivela eGathi. 41Kwasekubikelwa uSolomoni ukuthi uShimeyi wayesukile eJerusalema waya eGathi, njalo wabuyela. 42Inkosi yasithuma yabiza uShimeyi yathi kuye: Kangikufungisanga yini nge Nkosi, ngafakaza kuwe ngathi: Mhla uphumayo ukuya ngaphi langaphi yazi lokwazi ukuthi uzakufa lokufa? Wasusithi kimi: Lihle ilizwi engilizwileyo. 43Pho, kungani ungasigcinanga isifungo se Nkosi lomlayo engakulaya ngawo? 44Inkosi yasisithi kuShimeyi: Wena uyazi bonke ububi inhliziyo yakho ebaziyo owabenza kuDavida ubaba bn  ; ngakho i Nkosi izabuyisela ububi bakho phezu kwekhanda lakho bo  . 45Kodwa inkosi uSolomoni ibusisiwe, lesihlalo sobukhosi sikaDavida sizaqiniswa phambi kwe Nkosi kuze kube nininini bp  . 46Ngakho inkosi yalaya uBhenaya indodana kaJehoyada, owaphuma wamsukela waze wafa bq  . Ngakho umbuso waqiniswa esandleni sikaSolomoni br  .

Copyright information for Ndebele