a15.18. 20.2,5,9. 2 Kho. 6.24. 8.7,9. Jer. 49.27. Amos 1.4. 2 Kho. 13.3,24,25.
b16.24.
c20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6. 9.
d2 Kho. 5.7.
eRuthe 1.17.
f20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6. 9.
g22.34. 2 Lan. 9.24. 18.33. Eks. 13.18.
h20.16.
i20.28.
j18.36.
k20.1,12. 16.9.
l20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6.9.
m20.13.
n20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6.9.
o20.26. 2 Sam. 11.1.
pDute. 3.10.
qDute. 3.10.
r20.30. Josh. 12.18. 13.4. 1 Sam. 29.1. 2 Kho. 13.17.
sHlu. 13.6.
t20.23.
u20.13.
v20.30. Josh. 12.18. 13.4. 1 Sam. 29.1. 2 Kho. 13.17.
w21.27. Gen. 37.34. 2 Sam. 3.31. 2 Kho. 6.30. 19.1,2. 1 Lan. 21.16. Neh. 9.1. Esta 4.1. Hlab. 35.13. 69.11. Isa. 22.12. 37.1,2. Jow. 1.13. Jonah 3.5,6,8. Isam. 11.3.
x20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6.9.
y20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2,3,4. 2 Kho. 5.6,7,8. 6.9.
zGen. 44.5.
aa15.20.
ab11.24.
ac22.31.
ad2 Kho. 2.3.
ae13.17.
af13.24.
ag1 Sam. 28.8.
ah20.42. 2 Kho. 10.24.
ai20.7.
aj20.7.
ak22.38. 1 Sam. 28.18.
al20.7.
am21.4.

1 Kings 20

UAhabi unqoba amaSiriya

1 UBenihadadi inkosi yeSiriya wasebutha ibutho lakhe lonke a  , elamakhosi angamatshumi amathathu lambili, lamabhiza lezinqola. Wenyuka wayavimbezela iSamariya, walwa layo b  . 2Wathuma izithunywa kuAhabi inkosi yakoIsrayeli, emzini, wathi kuye: Utsho njalo uBenihadadi: 3Isiliva sakho legolide lakho ngokwami, labafazi bakho labantwana bakho abahle ngabami. 4Inkosi yakoIsrayeli yasiphendula yathi: Njengokwelizwi lakho, nkosi yami, nkosi, ngingowakho, lakho konke engilakho. 5Izithunywa zasezibuyela zathi: Utsho njalo uBenihadadi uthi: Lanxa ngithumele kuwe ngisithi: Isiliva sakho legolide lakho labafazi bakho labantwana bakho, kunike mina; 6kube kanti phose ngalesisikhathi kusasa ngizathuma kuwe izinceku zami, zizaguduza indlu yakho lezindlu zezinceku zakho; kuzakuthi-ke, yonke into ethandekayo emehlweni akho, zizayifaka esandleni sazo ziyithathe. 7Ngakho inkosi yakoIsrayeli yabiza bonke abadala belizwe yathi c  : Ake linanzelele libone ukuthi lo udinga ububi, ngoba uthumele kimi ngabafazi bami langabantwana bami langesiliva sami langegolide lami, njalo kangimalelanga d  . 8Bonke abadala labo bonke abantu basebesithi kuyo: Ungalaleli, njalo ungavumi. 9Wasesithi kuzo izithunywa zikaBenihadadi: Tshelani inkosi yami, inkosi ukuthi: Konke eyakuthumela encekwini yayo kuqala ngizakwenza; kodwa linto kangilamandla okuyenza. Izithunywa zasezihamba, zayibuyisela ilizwi. 10UBenihadadi wasethumela kuye wathi: Kabenze njalo onkulunkulu kimi, bengezelele njalo e  , uba ubhuqu lweSamariya lungenela izandla ezigcweleyo zabo bonke abantu abangilandelayo. 11Inkosi yakoIsrayeli yasiphendula yathi f  : Mtsheleni: Lowo obhinca izikhali kangaziqakisi njengozikhululayo g  . 12Kwasekusithi esizwa lelilizwi esanatha h  , yena lamakhosi emadumbeni, wathi ezincekwini zakhe: Zimiseni! Zasezizimisa ukumelana lomuzi.

13Khangela-ke, umprofethi othile wasondela kuAhabi inkosi yakoIsrayeli, wathi: Itsho njalo i Nkosi: Uyalibona lelixuku lonke elikhulu yini? Khangela, ngizalinikela esandleni sakho lamuhla i  , njalo uzakwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi j  . 14UAhabi wasesithi: Ngobani? Wasesithi: Itsho njalo i Nkosi: Ngamajaha abaphathi bezigaba. Wasesithi: Kuzaqalisa bani impi? Wasesithi: Wena. 15Wasebala amajaha abaphathi bezigaba, ayengamakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili; lemva kwawo wabala bonke abantu, bonke abantwana bakoIsrayeli, izinkulungwane eziyisikhombisa. 16Basebephuma emini, uBenihadadi esenathe wadakwa emadumbeni, yena lamakhosi, amakhosi angamatshumi amathathu lambili ayemsiza k  . 17Amajaha abaphathi bezigaba asephuma kuqala. UBenihadadi wasethuma, basebemtshela besithi: Kuphume amadoda eSamariya. 18Wasesithi: Loba ephumele ukuthula, abambeni ephila; loba-ke ephumele impi, abambeni ephila. 19Lala aphuma emzini, amajaha abaphathi bezigaba, lebutho elawalandelayo. 20Babulala, ngulowo lalowo umuntu wakhe. AmaSamariya asebaleka, uIsrayeli wasexotshana lawo, kodwa uBenihadadi inkosi yeSiriya waphunyuka ngebhiza kanye labagadi bamabhiza. 21Inkosi yakoIsrayeli yasiphuma, yatshaya amabhiza lenqola, yatshaya phakathi kwamaSiriya ngokubulala okukhulu l  .

22Lowomprofethi wasesondela m  enkosini yakoIsrayeli n  wathi kuyo: Hamba, uziqinise, unanzelele njalo ubone okwenzayo; ngoba ekuthwaseni komnyaka inkosi yeSiriya izakwenyuka imelane lawe o  .

23Lezinceku zenkosi yeSiriya zathi kuyo: Onkulunkulu babo bangonkulunkulu bezintaba, yikho belamandla kulathi; kube kanti asilwe labo emagcekeni, sibili sizabehlula p  . 24Ngakho yenza linto: Susa amakhosi, ngulowo lalowo endaweni yakhe, ubeke izinduna esikhundleni sawo; 25njalo wena zibalele ibutho njengebutho eliwileyo kuwe, lebhiza njengebhiza, lenqola njengenqola; njalo sizakulwa labo emagcekeni, isibili sizabehlula q  . Yasilalela ilizwi labo, yenza njalo.

26Kwasekusithi ekuthwaseni komnyaka uBenihadadi wabala amaSiriya, wenyukela eAfeki ekulweni loIsrayeli r  . 27Abantwana bakoIsrayeli babalwa-ke, banikwa imiphako, basebephuma ukumelana lawo; abantwana bakoIsrayeli bamisa inkamba phambi kwawo njengemihlanjana yembuzi emibili, kodwa amaSiriya agcwala ilizwe.

28Kwasekusondela umuntu kaNkulunkulu s  , wakhuluma enkosini yakoIsrayeli wathi: Itsho njalo i Nkosi: Ngenxa yokuthi amaSiriya athe: I Nkosi inguNkulunkulu wezintaba, kodwa kayisuye uNkulunkulu wezihotsha t  , ngakho ngizanikela esandleni sakho lelixuku lonke elikhulu, njalo lizakwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi u  . 29Basebemisa inkamba, enye iqondene lenye, insuku eziyisikhombisa. Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa impi yadibana; abantwana bakoIsrayeli basebetshaya ngosuku lunye amaSiriya azinkulungwane ezilikhulu ahamba ngenyawo. 30Labaseleyo babalekela eAfeki emzini v  ; lomduli wawela phezu kwamadoda ayizinkulungwane ezingamatshumi amabili lesikhombisa ayesele. UBenihadadi laye wabaleka, wangena emzini ekamelweni elingaphakathi.

31Lezinceku zakhe zathi kuye: Khangela-ke, sizwile ukuthi amakhosi endlu yakoIsrayeli angamakhosi alesihawu; ake sifake amalembu amasaka enkalweni zethu, lamagoda emakhanda ethu w  , siphumele enkosini yakoIsrayeli; mhlawumbe izagcina umphefumulo wakho uphile x  . 32Basebethandela amalembu amasaka enkalweni zabo, lamagoda emakhanda abo, bafika enkosini yakoIsrayeli y  , bathi: Inceku yakho uBenihadadi ithi: Ake ungiyekele ngiphile. Yasisithi: Usaphila yini? Ungumfowethu. 33Lamadoda aqaphela ngokukhuthala aphangisa ukukuhluthuna kuyo, athi: Umfowenu uBenihadadi. Yasisithi: Hambani liyemthatha. UBenihadadi wasephumela kuyo, yamkhweza enqoleni z  . 34Wasesithi kuyo: Imizi ubaba ayithatha kuyihlo ngizayibuyisela aa  ; futhi ungazenzela izitalada eDamaseko ab  njengokwenza kukababa eSamariya. Khona uAhabi wathi: Mina ngizakuyekela uhambe ngalesisivumelwano. Yasisenza laye isivumelwano yamyekela ehamba ac  .

35Umuntu othile wamadodana abaprofethi ad  wasesithi kumakhelwane wakhe ngelizwi le Nkosi uNkulunkulu: Ake ungitshaye. Kodwa lowomuntu wala ukumtshaya ae  . 36Wasesithi kuye: Ngenxa yokuthi ungalilalelanga ilizwi le Nkosi, khangela, ekusukeni kwakho kimi isilwane sizakutshaya af  . Wasesuka kuye, lesilwane samfica, sambulala. 37Wasethola omunye umuntu wathi: Ake ungitshaye. Lalowomuntu wamtshaya lokumtshaya emlimaza. 38Ngakho umprofethi wasuka, wamelela inkosi endleleni, ezifihle isimo ngelembu emehlweni ag  . 39Kwasekusithi inkosi idlula, yena wamemeza enkosini wathi: Inceku yakho yaphuma phakathi kwempi; khangela-ke, umuntu waphambuka, waletha umuntu kimi, wathi: Londoloza lumuntu; uba elahleka lokulahleka, khona impilo yakho izakuba sesikhundleni sempilo yakhe, kumbe uhlawule ngethalenta* lesiliva ah  . 40Kwasekusithi inceku yakho isaphathekile lapha lalaphaya, yena wayengekho. Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuye: Sinjalo isahlulelo sakho, ususiqumile wena ai  . 41Wasephangisa walisusa ilembu emehlweni akhe. Inkosi yakoIsrayeli yasimazi ukuthi ungowabaprofethi aj  . 42Wasesithi kuyo: Itsho njalo i Nkosi: Ngoba umyekele ukuthi aphume esandleni umuntu engimmisele ukumtshabalalisa, ngakho impilo yakho izakuba sesikhundleni sempilo yakhe, labantu bakho esikhundleni sabantu bakhe ak  . 43Inkosi yakoIsrayeli al  yasisiya endlini yayo inyukumele, ithukuthele, yafika eSamariya am  .

Copyright information for Ndebele