aJosh. 17.16.
b1 Sam. 8.14.
cLevi 25.23. Nani 36.7. Hez. 46.18.
d20.43.
e8.66.
fEsta 3.12.
g21.11. 20.7. Ruthe 4.2.
hDute. 13.13.
iEks. 22.28. Levi 24.16. Seb. 6.11.
j21.13. Jobe 1.5,11. 2.5, 9.
kIsa. 58.4,5.
l21.11. 20.7. Ruthe 4.2.
m21.13. Jobe 1.5,11. 2.5,9.
nHlab. 9.12.
o21.28. 17.1. 2 Kho. 1.3,8. 9.36.
p21.43. 16.24.
q22.38. 2 Kho. 9.26.
r18.17.
s21.25. 2 Kho. 17.17. Roma 7.14.
t14.10. 2 Kho. 9.8.
u16.3.
v1 Sam. 25.22.
wDute. 32.36.
x15.29.
y16.3,11.
z14.16.
aa2 Kho. 9.36.
ab14.11.
ac16.30-33.
ad21.20.
ae15.12. 2 Kho. 17.12. 21.11. Dute. 29.17.
afGen. 15.16. 2 Kho. 21.11.
ag2 Kho. 6.30. Gen. 44.13.
ah20.31.
ai2 Sam. 12.16.
aj2 Kho. 9.25.

1 Kings 21

UAhabi lesivini sikaNabothi

1 Kwasekusithi emva kwalezizinto uNabothi umJizereyeli wayelesivini esasiseJizereyeli a  phansi kwesigodlo sikaAhabi inkosi yeSamariya. 2UAhabi wasekhuluma loNabothi esithi: Ngipha isivini sakho ukuze sibe kimi yisivande semibhida, ngoba siseduze phansi kwendlu yami; ngizakunika isivini esingcono kulaso esikhundleni saso; uba kukuhle emehlweni akho, ngizakunika imali ngentengo yaso b  . 3Kodwa uNabothi wathi kuAhabi: Kakube khatshana lami nge Nkosi ukuthi ngikunike ilifa labobaba c  . 4UAhabi wasengena endlini yakhe enyukumele ethukuthele ngenxa yelizwi uNabothi umJizereyeli ayelikhulume kuye, ngoba wayethe: Kangiyikukunika ilifa labobaba. Wasecambalala embhedeni wakhe, waphendula ubuso bakhe, kadlanga ukudla d  .

5UJezebeli umkakhe wasesiza kuye wathi kuye: Kungani umoya wakho usineme ukuze ungadli ukudla? 6Wasesithi kuye: Ngoba ngikhulume loNabothi umJizereyeli ngithe kuye: Nginike isivini sakho ngemali, loba uba uthanda ngizakunika isivini esikhundleni saso; wasesithi: Kangiyikukunika isivini sami. 7UJezebeli umkakhe wasesithi kuye: Khathesi nguwe obusa umbuso wakoIsrayeli? Vuka udle isinkwa, lenhliziyo yakho ithokoze; ngizakunika mina isivini sikaNabothi umJizereyeli e  . 8Wasebhala izincwadi ngebizo likaAhabi, wazidinda ngophawu lwakhe f  , wazithumela izincwadi ebadaleni lakuzikhulu, ababesemzini wakhe, behlala loNabothi g  . 9Wasebhala ezincwadini esithi: Memezelani izilo lokudla, limhlalise uNabothi ngaphezulu kwabantu; 10beselihlalisa amadoda amabili, amadodana kaBheliyali, maqondana laye ukuthi afakaze emelene laye h  esithi: Uthuke i  uNkulunkulu lenkosi j  . Beselimkhuphela phandle limkhande ngamatshe aze afe. 11Lamadoda alumuzi wakhe, abadala lezikhulu ababehlala emzini wakhe, benza njengokuthumela kukaJezebeli kuwo, njengokubhalwe ezincwadini ayewathumele zona. 12Amemezela izilo lokudla, ahlalisa uNabothi phezulu kwabantu k  . 13Asengena amadoda amabili, amadodana kaBheliyali, ahlala maqondana laye; lamadoda kaBheliyali afakaza emelene laye, emelene loNabothi, phambi kwabantu l  , esithi: UNabothi uthuke uNkulunkulu lenkosi m  . Basebemkhuphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe waze wafa. 14Basebethumela kuJezebeli besithi: UNabothi usekhandwe ngamatshe wafa.

15Kwasekusithi uJezebeli esezwile ukuthi uNabothi usekhandwe ngamatshe wafa, uJezebeli wathi kuAhabi: Vuka uthathe isivini sikaNabothi umJizereyeli sibe ngesakho, ala ukukunika sona ngemali, ngoba uNabothi kaphili, kodwa ufile. 16Kwasekusithi uAhabi esezwile ukuthi uNabothi ufile, uAhabi wasukuma ukwehlela esivinini sikaNabothi umJizereyeli, ukusithatha sibe ngesakhe.

17Kwasekufika ilizwi le Nkosi kuElija n  umTishibi o  lisithi: 18Sukuma wehle ukuhlangabeza uAhabi inkosi yakoIsrayeli, oseSamariya p  ; khangela, usesivinini sikaNabothi, ehlele khona ukuze asithathe sibe ngesakhe. 19Uzakhuluma kuye uthi: Itsho njalo i Nkosi: Ubulele futhi wathatha yini kwaba ngokwakho? Njalo uzakhuluma kuye uthi: Itsho njalo i Nkosi: Endaweni lapho izinja ezikhothe khona igazi likaNabothi, izinja zizakhotha igazi lakho, ngitsho elakho q  . 20UAhabi wasesithi kuElija: Ungificile yini, sitha sami r  ? Wasesithi: Ngikutholile, ngoba uzithengisile ukwenza okubi emehlweni e Nkosi s  . 21Khangela, ngizakwehlisela ububi t  , ngiqothule inzalo yakho u  , ngiqume asuke kuAhabi ochamela emdulini v  , lovalelweyo lokhululekileyo koIsrayeli w  . 22Njalo ngizakwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati x  lanjengendlu kaBahasha indodana kaAhiya y  , ngenxa yesicunulo ongicunule ngaso, wenza uIsrayeli one z  . 23LangoJezebeli laye i Nkosi yakhuluma isithi: Izinja zizamudla uJezebeli emthangaleni weJizereyeli aa  . 24OkaJerobowamu ofela phakathi komuzi zizamudla izinja, lofela egangeni zizamudla inyoni zamazulu ab  .

25Kodwa kakubanga khona onjengoAhabi ac  owazithengisa ukwenza okubi emehlweni e Nkosi ad  , uJezebeli umkakhe amkhuthazayo. 26Wenza amanyala kakhulu ngokulandela izithombe ae  , njengakho konke amaAmori akwenzayo af  , i Nkosi eyawaxotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

27Kwasekusithi uAhabi esizwa lamazwi wadabula izigqoko zakhe ag  , wafaka ilembu lesaka phezu komzimba wakhe ah  , wazila ukudla ai  , walala ngelembu lesaka, wahamba buthakathaka. 28Ilizwi le Nkosi laselifika kuElija umTishibi lisithi: 29Ubonile yini ukuthi uAhabi uzithobe phambi kwami? Ngenxa yokuthi ezithobile phambi kwami kangiyikuletha ububi ensukwini zakhe; ensukwini zendodana yakhe ngizaletha lobububi endlini yakhe aj  .

Copyright information for Ndebele