a2 Lan. 18.2-34.
b15.24. 22.41.
c20.7.
d4.13. Josh. 21.38. 2 Kho. 8.28. 9.1,14. 2 Lan. 22.5. Dute. 4.43. Josh. 20.8. 1 Lan. 6.80.
e2 Kho. 3.7.
f18.19.
g2 Kho. 3.11.
h16.24.
iZek. 1.18,19. Jer. 27.2. 28.10. Seb. 21.11.
jDute. 33.17.
k17.1.
lNani 22.18.
mNani 27.17.
n22.8.
oIsa. 6.1. Hez. 1.26. 10.1. Dan. 7.9. Isam. 4.2. 20.4.
pJobe 1.6. 2.1. Hlab. 103.20,21. Zek. 1.10. Mat. 18.10. Heb. 1.7,14. 12.22. Isam. 9.16. Dute. 33.2.
qHlu. 9.23. Isa. 19.14. Jer. 4.10. Hez. 14.9. 2 Thes. 2.11.
rLilo 3.30. Mika 5.1. Mat. 5.39. 26.67. Mark. 14.65. Joha. 18.22. Seb. 23.2.
s2 Lan. 16.10.
tHlu. 8.9.
uNani 16.29. Dute. 18.20-22.
v1 Sam. 28.8.
w1 Sam. 28.8.
x20.1,24.
y20.33,34.
z2 Lan. 18.31.
aa2 Lan. 18.31.
ab20.42. 21.19.
acAmos 3.15.
ad2 Lan. 20.31-33.
ae2 Lan. 17.3,6.
af15.14.
ag2 Lan. 18.1. 19.2.
ah2 Lan. 20.34.
ai15.12. Dute. 23.17.
aj2 Sam. 8.14. 2 Kho. 3.9.
ak4.5.
al2 Lan. 20.35-37.
am10.22.
an9.28.
aoNani 33.35.
ap2 Lan. 21.1.
aq22.40,49.
ar16.30,31.
as14.16.
at16.30,31.

1 Kings 22

UMikhaya ukhuluma ngokunqotshwa kukaAhabi loJehoshafathi

1 Bahlala-ke iminyaka emithathu kungekho impi phakathi kweSiriya loIsrayeli. 2Kwasekusithi ngomnyaka wesithathu a  uJehoshafathi inkosi yakoJuda b  wehlela enkosini yakoIsrayeli c  . 3Inkosi yakoIsrayeli yasisithi encekwini zayo: Liyazi yini ukuthi iRamothi-Gileyadi ingeyethu d  ? Kodwa sithule, singayithathi esandleni senkosi yeSiriya. 4Yasisithi kuJehoshafathi: Uzahamba lami empini eRamothi-Gileyadi yini? UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Njengami unjalo, njengabantu bami banjalo abantu bakho, njengamabhiza ami anjalo amabhiza akho e  . 5UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Akubuze lamuhla ilizwi le Nkosi. 6Inkosi yakoIsrayeli yasibuthanisa abaprofethi abangaba ngamadoda angamakhulu amane, yathi kubo: Ngihambe yini ukuyamelana leRamothi-Gileyadi empini kumbe ngiyekele? Basebesithi: Yenyuka, ngoba iNkosi izayinikela esandleni senkosi f  . 7UJehoshafathi wasesithi: Kakusekho yini lapha umprofethi we Nkosi esingambuza g  ? 8Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kusekhona indoda eyodwa, uMikhaya indodana kaImla, esingabuza ngaye e Nkosini, kodwa mina ngiyamzonda, ngoba kaprofethi okuhle ngami, kodwa okubi. UJehoshafathi wasesithi: Inkosi ingatsho njalo. 9Inkosi yakoIsrayeli yasibiza inceku yathi: Landa masinyane uMikhaya indodana kaImla. 10Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda babehlezi, ngulowo lalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, begqoke izembatho zabo, besebaleni lokubhulela ekungeneni kwesango leSamariya h  , njalo bonke abaprofethi babeprofetha phambi kwabo. 11UZedekhiya indodana kaKhenahana wasezenzela izimpondo zensimbi i  , wathi: Itsho njalo i Nkosi: Ngalezi uzahlaba amaSiriya uze uwaqede j  . 12Labo bonke abaprofethi baprofetha njalo, besithi: Yenyukela eRamothi-Gileyadi, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi.

13Isithunywa esasiyebiza uMikhaya sakhuluma laye sathi: Khangela-ke, amazwi abaprofethi ngamlomo munye mahle enkosini; ake ilizwi lakho lifanane lelizwi lomunye wabo, ukhulume okuhle. 14Kodwa uMikhaya wathi: Kuphila kukaJehova k  , lokho i Nkosi ekutshoyo kimi lokho ngizakukhuluma l  .

15Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye: Mikhaya, siye eRamothi-Gileyadi empini kumbe siyekele? Wasesithi kuyo: Yenyuka, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi. 16Inkosi yasisithi kuye: Ngizakufungisa kuze kube kangaki ukuthi ungangitsheli lutho ngaphandle kweqiniso ebizweni le Nkosi? 17Wasesithi: Ngabona uIsrayeli wonke ehlakazekile phezu kwezintaba njengezimvu ezingelamelusi; uJehova wathi: Laba kabalankosi, kababuyele, ngulowo lalowo endlini yakhe ngokuthula m  . 18Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kangikutshelanga yini ukuthi kayikuprofetha okuhle ngami kodwa okubi n  ? 19Wasesithi: Ngakho zwana ilizwi le Nkosi: Ngibone i Nkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi o  , lamabutho wonke amazulu emi phansi kwayo ngakwesokunene sayo langakwesokhohlo sayo p  . 20I Nkosi yasisithi: Ngubani ozahuga uAhabi ukuthi enyuke ayewela eRamothi-Gileyadi? Omunye-ke watsho njalo, lomunye watsho njalo. 21Kwasekuphuma umoya, wema phambi kwe Nkosi wathi: Mina ngizamhuga. 22I Nkosi yasisithi kuye: Ngani? Wasesithi: Ngizaphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabo bonke abaprofethi bakhe q  . Yasisithi: Uzamhuga, njalo uzaphumelela; phuma wenze njalo. 23Ngakho-ke, khangela, i Nkosi ifake umoya wamanga emlonyeni walababaprofethi bakho bonke, njalo i Nkosi ikhulume okubi ngawe. 24UZedekhiya indodana kaKhenahana wasesondela, watshaya uMikhaya esihlathini r  , wathi: UMoya we Nkosi wedlula ngani esuka kimi ukuyakhuluma lawe? 25UMikhaya wasesithi: Khangela, uzakubona mhlalokho lapho uzangena ekamelweni elingaphakathi ukuyacatsha. 26Inkosi yakoIsrayeli yasisithi: Thatha uMikhaya, mbuyisele kuAmoni umbusi womuzi lakuJowashi indodana yenkosi, 27uthi: Itsho njalo inkosi: Fakani lo entolongweni, limdlise isinkwa sohlupho lamanzi ohlupho s  ngize ngibuye ngokuthula. 28UMikhaya wasesithi: Uba uphenduka isibili ngokuthula t  , i Nkosi kayikhulumanga ngami. Wasesithi: Zwanini, bantu, lina lonke u  .

29Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda basebesenyukela eRamothi-Gileyadi. 30Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Ngizazifihla isimo, ngingene empini, kodwa wena gqoka izembatho zakho v  . Inkosi yakoIsrayeli yasizifihla isimo, yangena empini w  . 31Inkosi yeSiriya yayilaye induna zezinqola ezingamatshumi amathathu lambili ayelazo x  , esithi: Lingalwi lomncinyane loba lomkhulu, kodwa lenkosi yakoIsrayeli kuphela y  . 32Kwasekusithi induna zezinqola zibona uJehoshafathi zona zathi: Isibili yiyo inkosi yakoIsrayeli. Zaseziphambuka ukulwa zimelene layo z  ; uJehoshafathi waseklabalala aa  . 33Kwasekusithi induna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyisiyo inkosi yakoIsrayeli, zaphenduka ekuyilandeleni. 34Umuntu othile wasedonsa idandili lakhe engananzeleli, wahlaba inkosi yakoIsrayeli phakathi kwenhlangano lebhatshi lensimbi; yasisithi kumtshayeli wenqola yayo: Phendula isandla sakho, ungikhuphe phakathi kwebutho, ngoba ngilimele kakhulu. 35Impi yasikhula mhlalokho; njalo inkosi yayisekelwe enqoleni yayo iqondene lamaSiriya, yafa ntambama; igazi lenxeba lagelezela ngaphansi kwenqola. 36Ekutshoneni kwelanga kwadabula isimemezelo ebuthweni sisithi: Wonke kaye emzini wakibo, laye wonke elizweni lakibo.

37Ngakho inkosi yafa, yalethwa eSamariya; basebeyingcwaba inkosi eSamariya. 38Omunye wasegezisa inqola echibini leSamariya, lezinja zakhotha igazi layo (lapho amawule ayegeza khona), njengokwelizwi le Nkosi eyalikhulumayo ab  .

39Ezinye-ke zezindaba zikaAhabi, lakho konke akwenzayo, lendlu yempondo zendlovu ayakhayo ac  , lemizi yonke ayakhayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 40UAhabi waselala laboyise. UAhaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaJehoshafathi

41UJehoshafathi indodana kaAsa waba-ke yinkosi phezu kukaJuda ngomnyaka wesine kaAhabi inkosi yakoIsrayeli. 42Njalo uJehoshafathi wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi; wabusa eJerusalema iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehi ad  . 43Njalo wahamba ngayo yonke indlela kaAsa uyise ae  , kaphambukanga kuyo, ukwenza okulungileyo emehlweni e Nkosi. Loba kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; abantu babelokhu benikela imihlatshelo, betshisa impepha endaweni eziphakemeyo af  . 44UJehoshafathi wasesenza ukuthula lenkosi yakoIsrayeli ag  .

45Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, lobuqhawe abenzayo, lokuthi walwa njani, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda ah  ? 46Lensali yezinkotshana ezazisele ensukwini zikaAsa uyise wayikhupha elizweni ai  .

47Njalo eEdoma kwakungelankosi aj  , umbambeli wayeyinkosi ak  . 48UJehoshafathi al  wenza imikhumbi yeTharshishi am  ukuya eOfiri ukulanda igolide an  ; kodwa kayiyanga, ngoba imikhumbi yephukela eEziyoni-Geberi ao  . 49Ngalesosikhathi uAhaziya indodana kaAhabi wathi kuJehoshafathi: Inceku zami kazihambe lenceku zakho emikhunjini. Kodwa uJehoshafathi kafunanga.

50UJehoshafathi waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida uyise. UJoramu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe ap  .

Ukubusa kukaAhaziya koIsrayeli

51UAhaziya indodana kaAhabi waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eSamariya ngomnyaka wetshumi lesikhombisa kaJehoshafathi inkosi yakoJuda; wabusa phezu kukaIsrayeli iminyaka emibili aq  . 52Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, wahamba ngendlela kayise, langendlela kanina, langendlela kaJerobowamu indodana kaNebati ar  owenza uIsrayeli one as  . 53Wasekhonza uBhali, wakhothamela kuye, wayithukuthelisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, njengakho konke ayekwenzile uyise at  .

Copyright information for Ndebele