a2 Lan. 18.2-34.
b15.24. 22.41.
c20.7.
d4.13. Josh. 21.38. 2 Kho. 8.28. 9.1,14. 2 Lan. 22.5. Dute. 4.43. Josh. 20.8. 1 Lan. 6.80.
e2 Kho. 3.7.
f18.19.
g2 Kho. 3.11.
h16.24.
iZek. 1.18,19. Jer. 27.2. 28.10. Seb. 21.11.
jDute. 33.17.
k17.1.
lNani 22.18.
mNani 27.17.
n22.8.
oIsa. 6.1. Hez. 1.26. 10.1. Dan. 7.9. Isam. 4.2. 20.4.
pJobe 1.6. 2.1. Hlab. 103.20,21. Zek. 1.10. Mat. 18.10. Heb. 1.7,14. 12.22. Isam. 9.16. Dute. 33.2.
qHlu. 9.23. Isa. 19.14. Jer. 4.10. Hez. 14.9. 2 Thes. 2.11.
rLilo 3.30. Mika 5.1. Mat. 5.39. 26.67. Mark. 14.65. Joha. 18.22. Seb. 23.2.
s2 Lan. 16.10.
tHlu. 8.9.
uNani 16.29. Dute. 18.20-22.
v1 Sam. 28.8.
w1 Sam. 28.8.
x20.1,24.
y20.33,34.
z2 Lan. 18.31.
aa2 Lan. 18.31.
ab20.42. 21.19.
acAmos 3.15.
ad2 Lan. 20.31-33.
ae2 Lan. 17.3,6.
af15.14.
ag2 Lan. 18.1. 19.2.
ah2 Lan. 20.34.
ai15.12. Dute. 23.17.
aj2 Sam. 8.14. 2 Kho. 3.9.
ak4.5.
al2 Lan. 20.35-37.
am10.22.
an9.28.
aoNani 33.35.
ap2 Lan. 21.1.
aq22.40,49.
ar16.30,31.
as14.16.
at16.30,31.

1 Kings 22

UMikhaya ukhuluma ngokunqotshwa kukaAhabi loJehoshafathi

Bahlala-ke iminyaka emithathu kungekho impi phakathi kweSiriya loIsrayeli. Kwasekusithi ngomnyaka wesithathu a  uJehoshafathi inkosi yakoJuda b  wehlela enkosini yakoIsrayeli c . Inkosi yakoIsrayeli yasisithi encekwini zayo: Liyazi yini ukuthi iRamothi-Gileyadi ingeyethu d ? Kodwa sithule, singayithathi esandleni senkosi yeSiriya. Yasisithi kuJehoshafathi: Uzahamba lami empini eRamothi-Gileyadi yini? UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Njengami unjalo, njengabantu bami banjalo abantu bakho, njengamabhiza ami anjalo amabhiza akho e . UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Akubuze lamuhla ilizwi le Nkosi. Inkosi yakoIsrayeli yasibuthanisa abaprofethi abangaba ngamadoda angamakhulu amane, yathi kubo: Ngihambe yini ukuyamelana leRamothi-Gileyadi empini kumbe ngiyekele? Basebesithi: Yenyuka, ngoba iNkosi izayinikela esandleni senkosi f . UJehoshafathi wasesithi: Kakusekho yini lapha umprofethi we Nkosi esingambuza g ? Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kusekhona indoda eyodwa, uMikhaya indodana kaImla, esingabuza ngaye e Nkosini, kodwa mina ngiyamzonda, ngoba kaprofethi okuhle ngami, kodwa okubi. UJehoshafathi wasesithi: Inkosi ingatsho njalo. Inkosi yakoIsrayeli yasibiza inceku yathi: Landa masinyane uMikhaya indodana kaImla. 10 Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda babehlezi, ngulowo lalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, begqoke izembatho zabo, besebaleni lokubhulela ekungeneni kwesango leSamariya h , njalo bonke abaprofethi babeprofetha phambi kwabo. 11 UZedekhiya indodana kaKhenahana wasezenzela izimpondo zensimbi i , wathi: Itsho njalo i Nkosi: Ngalezi uzahlaba amaSiriya uze uwaqede j . 12 Labo bonke abaprofethi baprofetha njalo, besithi: Yenyukela eRamothi-Gileyadi, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi.

13 Isithunywa esasiyebiza uMikhaya sakhuluma laye sathi: Khangela-ke, amazwi abaprofethi ngamlomo munye mahle enkosini; ake ilizwi lakho lifanane lelizwi lomunye wabo, ukhulume okuhle. 14 Kodwa uMikhaya wathi: Kuphila kukaJehova k , lokho i Nkosi ekutshoyo kimi lokho ngizakukhuluma l .

15 Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye: Mikhaya, siye eRamothi-Gileyadi empini kumbe siyekele? Wasesithi kuyo: Yenyuka, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi. 16 Inkosi yasisithi kuye: Ngizakufungisa kuze kube kangaki ukuthi ungangitsheli lutho ngaphandle kweqiniso ebizweni le Nkosi? 17 Wasesithi: Ngabona uIsrayeli wonke ehlakazekile phezu kwezintaba njengezimvu ezingelamelusi; uJehova wathi: Laba kabalankosi, kababuyele, ngulowo lalowo endlini yakhe ngokuthula m . 18 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kangikutshelanga yini ukuthi kayikuprofetha okuhle ngami kodwa okubi n ? 19 Wasesithi: Ngakho zwana ilizwi le Nkosi: Ngibone i Nkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi o , lamabutho wonke amazulu emi phansi kwayo ngakwesokunene sayo langakwesokhohlo sayo p . 20 I Nkosi yasisithi: Ngubani ozahuga uAhabi ukuthi enyuke ayewela eRamothi-Gileyadi? Omunye-ke watsho njalo, lomunye watsho njalo. 21 Kwasekuphuma umoya, wema phambi kwe Nkosi wathi: Mina ngizamhuga. 22 I Nkosi yasisithi kuye: Ngani? Wasesithi: Ngizaphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabo bonke abaprofethi bakhe q . Yasisithi: Uzamhuga, njalo uzaphumelela; phuma wenze njalo. 23 Ngakho-ke, khangela, i Nkosi ifake umoya wamanga emlonyeni walababaprofethi bakho bonke, njalo i Nkosi ikhulume okubi ngawe. 24 UZedekhiya indodana kaKhenahana wasesondela, watshaya uMikhaya esihlathini r , wathi: UMoya we Nkosi wedlula ngani esuka kimi ukuyakhuluma lawe? 25 UMikhaya wasesithi: Khangela, uzakubona mhlalokho lapho uzangena ekamelweni elingaphakathi ukuyacatsha. 26 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi: Thatha uMikhaya, mbuyisele kuAmoni umbusi womuzi lakuJowashi indodana yenkosi, 27 uthi: Itsho njalo inkosi: Fakani lo entolongweni, limdlise isinkwa sohlupho lamanzi ohlupho s  ngize ngibuye ngokuthula. 28 UMikhaya wasesithi: Uba uphenduka isibili ngokuthula t , i Nkosi kayikhulumanga ngami. Wasesithi: Zwanini, bantu, lina lonke u .

29 Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda basebesenyukela eRamothi-Gileyadi. 30 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Ngizazifihla isimo, ngingene empini, kodwa wena gqoka izembatho zakho v . Inkosi yakoIsrayeli yasizifihla isimo, yangena empini w . 31 Inkosi yeSiriya yayilaye induna zezinqola ezingamatshumi amathathu lambili ayelazo x , esithi: Lingalwi lomncinyane loba lomkhulu, kodwa lenkosi yakoIsrayeli kuphela y . 32 Kwasekusithi induna zezinqola zibona uJehoshafathi zona zathi: Isibili yiyo inkosi yakoIsrayeli. Zaseziphambuka ukulwa zimelene layo z ; uJehoshafathi waseklabalala aa . 33 Kwasekusithi induna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyisiyo inkosi yakoIsrayeli, zaphenduka ekuyilandeleni. 34 Umuntu othile wasedonsa idandili lakhe engananzeleli, wahlaba inkosi yakoIsrayeli phakathi kwenhlangano lebhatshi lensimbi; yasisithi kumtshayeli wenqola yayo: Phendula isandla sakho, ungikhuphe phakathi kwebutho, ngoba ngilimele kakhulu. 35 Impi yasikhula mhlalokho; njalo inkosi yayisekelwe enqoleni yayo iqondene lamaSiriya, yafa ntambama; igazi lenxeba lagelezela ngaphansi kwenqola. 36 Ekutshoneni kwelanga kwadabula isimemezelo ebuthweni sisithi: Wonke kaye emzini wakibo, laye wonke elizweni lakibo.

37 Ngakho inkosi yafa, yalethwa eSamariya; basebeyingcwaba inkosi eSamariya. 38 Omunye wasegezisa inqola echibini leSamariya, lezinja zakhotha igazi layo (lapho amawule ayegeza khona), njengokwelizwi le Nkosi eyalikhulumayo ab .

39 Ezinye-ke zezindaba zikaAhabi, lakho konke akwenzayo, lendlu yempondo zendlovu ayakhayo ac , lemizi yonke ayakhayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 40 UAhabi waselala laboyise. UAhaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaJehoshafathi

41 UJehoshafathi indodana kaAsa waba-ke yinkosi phezu kukaJuda ngomnyaka wesine kaAhabi inkosi yakoIsrayeli. 42 Njalo uJehoshafathi wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi; wabusa eJerusalema iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehi ad . 43 Njalo wahamba ngayo yonke indlela kaAsa uyise ae , kaphambukanga kuyo, ukwenza okulungileyo emehlweni e Nkosi. Loba kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; abantu babelokhu benikela imihlatshelo, betshisa impepha endaweni eziphakemeyo af . 44 UJehoshafathi wasesenza ukuthula lenkosi yakoIsrayeli ag .

45 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, lobuqhawe abenzayo, lokuthi walwa njani, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda ah ? 46 Lensali yezinkotshana ezazisele ensukwini zikaAsa uyise wayikhupha elizweni ai .

47 Njalo eEdoma kwakungelankosi aj , umbambeli wayeyinkosi ak . 48 UJehoshafathi al  wenza imikhumbi yeTharshishi am  ukuya eOfiri ukulanda igolide an ; kodwa kayiyanga, ngoba imikhumbi yephukela eEziyoni-Geberi ao . 49 Ngalesosikhathi uAhaziya indodana kaAhabi wathi kuJehoshafathi: Inceku zami kazihambe lenceku zakho emikhunjini. Kodwa uJehoshafathi kafunanga.

50 UJehoshafathi waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida uyise. UJoramu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe ap .

Ukubusa kukaAhaziya koIsrayeli

51 UAhaziya indodana kaAhabi waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eSamariya ngomnyaka wetshumi lesikhombisa kaJehoshafathi inkosi yakoJuda; wabusa phezu kukaIsrayeli iminyaka emibili aq . 52 Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, wahamba ngendlela kayise, langendlela kanina, langendlela kaJerobowamu indodana kaNebati ar  owenza uIsrayeli one as . 53 Wasekhonza uBhali, wakhothamela kuye, wayithukuthelisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, njengakho konke ayekwenzile uyise at .

Copyright information for Ndebele