a7.8. 9.16,24. 11.1. 2 Lan. 8.11.
b2.10.
c7.1.
d9.15,19.
eDute. 30.16,20. Hlab. 31.23. Dute. 6.5.
f3.6,14.
gJosh. 9.3.
h1 Sam. 9.12.
i1 Lan. 16.39. 21.29. 2 Lan. 1.3,6,13.
j2 Lan. 1.6.
k9.2. 11.9. 2 Lan. 1.7-12.
lNani 12.6.
m2.4. 9.4. Hlab. 15.2.
n1.48.
o1 Lan. 28.5.
p11.17. 1 Lan. 29.1. 2 Kho. 2.23.
qNani 27.17.
rDute. 7.6.
sGen. 13.16. 15.5.
tJak. 1.5. Zaga 2.3-9.
uHlab. 72.1,2.
vIsa. 7.15. Heb. 5.14.
wGen. 45.16.
x1 Joha. 5.14,15.
y4.29-31. 5.12. 10.24. Tshu. 1.16.
zMat. 6.33.
aa4.21-24. 10.23,25. Zaga 3.16.
ab15.5.
acHlab. 91.16. Zaga 3.2.
adGen. 41.7.
ae2 Sam. 6.17. 2 Lan. 1.4.
af8.65. Gen. 40.20. Esta 1.3.2.18. Dan. 5.1. Mark. 6.21.
agNani 27.2.
ah3.9,11,12.

1 Kings 3

USolomoni uthatha indodakazi kaFaro

1 USolomoni wasehlangana ngomtshado loFaro inkosi yeGibhithe, wathatha indodakazi kaFaro a  , wayiletha emzini kaDavida b  waze waqeda ukwakha indlu yakhe c  lendlu ye Nkosi lomduli weJerusalema ozingelezeleyo d  . 2Kube kanti abantu babenikela umhlatshelo endaweni eziphakemeyo, ngoba kwakungakhelwanga ibizo le Nkosi indlu kwaze kwaba yilezonsuku. 3USolomoni wayithanda-ke i Nkosi e  , ehamba ezimisweni zikaDavida uyise f  ; kube kanti wanikela umhlatshelo watshisa impepha endaweni eziphakemeyo. 4Inkosi yasisiya eGibeyoni ukuhlaba khona g  , ngoba leyo yayiyindawo ephakemeyo h  enkulu i  . Iminikelo yokutshiswa eyinkulungwane uSolomoni wayinikela phezu kwalelolathi j  .

USolomoni ucela ingqondo yokuqedisisa

5EGibeyoni i Nkosi yabonakala kuSolomoni k  ephutsheni ebusuku. UNkulunkulu wathi: Cela engingakunika khona l  . 6USolomoni wasesithi: Wena wenzele inceku yakho uDavida ubaba umusa omkhulu, njengokuhamba kwakhe phambi kwakho eqinisweni lekulungeni lebuqothweni benhliziyo kuwe; wamgcinela lo umusa omkhulu m  ukuthi wamnika indodana ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi njengalamuhla n  . 7Ngakho-ke,  Nkosi Nkulunkulu wami, wena wenzile inceku yakho yaba yinkosi esikhundleni sikaDavida ubaba o  ; ngingumntwanyana nje p  , angikwazi ukuphuma lokungena q  . 8Lenceku yakho iphakathi kwabantu bakho obakhethileyo, abantu abanengi r  , abangelakubalwa labangelakunaniswa ngobunengi s  . 9Ngakho nika inceku yakho inhliziyo eqedisisayo t  ukwahlulela abantu bakho u  , ukuze ngehlukanise phakathi kokuhle lokubi; ngoba ngubani olamandla ukwahlulela lesisizwe sakho esikhulu v  ? 10Laloludaba lwaba luhle emehlweni eNkosi ukuthi uSolomoni ucele lolulutho w  . 11UNkulunkulu wasesithi kuye: Ngenxa yokuthi ucele lolulutho, ungazicelelanga insuku ezinengi, ungazicelelanga inotho, ungacelanga umphefumulo wezitha zakho, kodwa uzicelele ukuqedisisa ukuzwa ukwahlulela, 12khangela, sengenze njengamazwi akho x  . Khangela, ngikunike inhliziyo ehlakaniphileyo leqedisisayo, ukuthi kungabi khona onjengawe ngaphambi kwakho, lemva kwakho kungaveli onjengawe y  . 13Futhi longakucelanga ngikunikile z  , ngitsho inotho lodumo, ukuze kungabi khona umuntu onjengawe emakhosini zonke izinsuku zakho aa  . 14Njalo uba uzahamba endleleni zami, ukugcina izimiso zami lemilayo yami njengoDavida uyihlo wahamba ab  , ngizakwelula insuku zakho ac  . 15USolomoni wasephaphama; khangela-ke kwakuliphupho ad  . Wasesiza eJerusalema, wema phambi komtshokotsho wesivumelwano seNkosi ae  , wanikela iminikelo yokutshiswa, wanikela iminikelo yokuthula, wenzela inceku zakhe zonke idili af  .

Ukuhlakanipha kukaSolomoni ekwahluleleni

16Ngalesosikhathi kwafika abesifazana ababili, amawule, enkosini, bema phambi kwayo ag  . 17Omunye owesifazana wasesithi: Hawu nkosi yami, mina lalumfazi sihlala ndlunye; ngasengibeletha ngilaye endlini. 18Kwasekusithi ngosuku lwesithathu ngibelethile, laye lumfazi wabeletha; njalo sasindawonye, kungekho owemzini kanye lathi endlini, ngaphandle kwethu sobabili endlini. 19Umntwana walumfazi wasesifa ebusuku, ngoba walala phezu kwakhe. 20Wasevuka phakathi kobusuku, wathatha indodana yami eceleni kwami, incekukazi yakho isalele, wayilalisa esifubeni sakhe, lomntanakhe ofileyo wamlalisa esifubeni sami. 21Lapho ngivuka ekuseni ukumunyisa umntanami, khangela-ke wayesefile; sengimkhangelisisa ekuseni, khangela-ke, kwakungeyisuye umntanami engamzalayo. 22Kodwa lowo omunye owesifazana wathi: Hatshi, kodwa indodana yami ngephilayo, lendodana yakho ngefileyo. Lalowo wathi: Hatshi, kodwa indodana yakho ngefileyo, lendodana yami ngephilayo. Batsho njalo phambi kwenkosi. 23Inkosi yasisithi: Lo uthi: Le yindodana yami ephilayo, lendodana yakho ngefileyo; lomunye uthi: Hatshi, kodwa indodana yakho ngefileyo, lendodana yami ngephilayo. 24Inkosi yasisithi: Ngithathelani inkemba. Basebeyiletha inkemba phambi kwenkosi. 25Inkosi yasisithi: Dabulani kabili umntwana ophilayo, linike omunye ingxenye eyodwa kwezimbili, lomunye ingxenye eyodwa kwezimbili. 26Owesifazana okwakungowakhe umntwana ophilayo wakhuluma enkosini, ngoba imibilini yakhe yavutha ngendodana yakhe, wathi: Hawu nkosi yami, mnikeni yena umntwana ophilayo, lingambulali loba kunjani. Kodwa omunye wathi: Kangabi ngowami kumbe ngowakho, dabulani. 27Inkosi yasiphendula yathi: Nikani yena umntwana ophilayo, lingambulali loba kunjani; nguye unina. 28UIsrayeli wonke wasesizwa isahlulelo inkosi eyayisahlulele, besaba phambi kwenkosi, ngoba babona ukuthi inhlakanipho kaNkulunkulu yayikuye ukwenza isahlulelo ah  .

Copyright information for Ndebele