a2 Sam. 8.17. 20.25. 1 Lan. 18.16.
b2.35. 2 Sam. 8.18.
c2.27. 2 Sam. 20.25.
d4.7,19,27. 5.16. 9.23. 22.47. 2 Lan. 8.10.
e4.2. 2 Sam. 8.18. 20.26.
f2 Sam. 15.37.
g12.18. 5.14. 2 Sam. 20.24. 2 Lan. 10.18.
h4.7,19,27. 5.16. 9.23. 22.47. 2 Lan. 8.10.
iJosh. 24.33.
jHlu. 1.35. 2 Sam. 23.32.
kJosh. 19.22,38.
l1 Sam. 17.1. Josh. 15.35,48.
mJosh. 12.17.
nJosh. 11.2.
o4.3.
pHlu. 5.19.
qHlu. 5.19.
rJosh. 17.11.
sHlu. 7.22.
tJosh. 17.16.
uJosh. 17.11.
vHlu. 7.22.
w1 Lan. 6.68. Josh. 19.11.
x22.3.
yNani 32.41.
zDute. 3.4. 2 Lan. 8.5.
aaDute. 3.4. 2 Lan. 8.5.
ab1 Lan. 27.21.
ac2 Sam. 15.27.
ad2 Sam. 15.37.
ae1.8.
afDute. 3.8-10.
ag4.29. 3.8. Gen. 22.17. 2 Lan. 1.9.
ah2 Lan. 9.26. Hlab. 72.8.
aiGen. 15.18.
ajHlab. 72.10. 1 Sam. 10.27.
akDute. 12.15.
alDute. 12.15.
amDute. 14.5.
an2 Kho. 15.16.
aoGen. 10.19. Josh. 15.47.
ap1 Lan. 22.9.
aqMika 4.4. 2 Kho. 18.31. Isa. 36.16. Zek. 3.10.
ar2 Sam. 3.10.
as10.26. 2 Lan. 1.14. 2 Lan. 9.25. Dute. 17.16.
at4.5.
au3.12.
av4.20.
awHlu. 6.3.
axSeb. 7.22. Isa. 19.11.
ay3.12.
az1 Lan. 6.44. 15.17,19. Hlab. 89.
ba1 Lan. 2.6.
bb1 Lan. 2.6. 1 Lan. 6.33. 15.17,19. 25.1,4,5,6. Hlab. 88.
bc1 Lan. 2.6.
bdZaga 1.1. Tshu. 12.9.
beHlu. 9.15.
bfEks. 12.22.
bg10.1. 2 Lan. 9.23.

1 Kings 4

Iziphathamandla zikaSolomoni

Ngakho inkosi uSolomoni yaba yinkosi phezu kukaIsrayeli wonke. Lalezi yiziphathamandla ayelazo: UAzariya indodana kaZadoki wayengumpristi; uElihorefi loAhiya amadodana kaShisha a  babengababhali; uJehoshafathi indodana kaAhiludi wayengumabhalane; loBhenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwebutho b ; loZadoki loAbhiyatha babengabapristi c ; loAzariya indodana kaNathani wayephezu kwabaphathi d ; uZabudi indodana kaNathani wayengumphathi omkhulu e , umngane wenkosi f ; loAhishari wayengumlawuli wendlu; loAdoniramu indodana kaAbida wayephezu kwemithelo g .

USolomoni wayelabaphathi abalitshumi lambili phezu kukaIsrayeli wonke, ababedingela inkosi lendlu yayo ukudla, ngulowo lalowo ngenyanga yakhe ngomnyaka wadinga ukudla h . Lala ngamabizo abo: UBeni-Huri entabeni zakoEfrayimi i . UBeni-Dekeri eMakazi leShahalibimi j  leBeti-Shemeshi k  leEloni-Beti-Hanani. 10 UBeni-Hesedi eArubothi, eleSoko l  lelizwe lonke leHeferi m . 11 UBeni-Abinadaba wayelelizwe lonke leDori n ; uTafathi indodakazi kaSolomoni wayengumkakhe. 12 UBahana indodana kaAhiludi o  wayeleThahanakhi p  leMegido q  layo yonke iBeti-Sheyani r , eseceleni kweZarethani s  ngaphansi kweJizereyeli t , kusukela eBeti-Sheyani u  kuze kube seAbeli-Mehola v , kuze kube ngaphetsheya kweJokimeyama w . 13 UBeni-Geberi eRamothi-Gileyadi x  wayelemizi kaJayiri indodana kaManase, eseGileyadi y , wayelelizwe leArigobi z , eliseBashani, imizi engamatshumi ayisithupha emikhulu elemiduli lemigoqo yethusi aa . 14 UAhinadaba indodana kaIdo eMahanayimi ab . 15 UAhimahazi wayekoNafithali ac ; laye wathatha uBasemathi indodakazi kaSolomoni abe ngumkakhe. 16 UBahana indodana kaHushayi wayekoAsheri leAlothi ad . 17 UJehoshafathi indodana kaParuwa wayekoIsakari. 18 UShimeyi indodana kaEla wayekoBhenjamini ae . 19 UGeberi indodana kaUri wayeselizweni leGileyadi, ilizwe likaSihoni inkosi yamaAmori, lelikaOgi inkosi yeBashani. Njalo wayenguye yedwa umphathi kulelolizwe af .

Ukuhlakanipha lokuphumelela kukaSolomoni

20 UJuda loIsrayeli babebanengi njengetshebetshebe elingaselwandle ngobunengi, besidla, benatha, bethokoza ag . 21 USolomoni wayesebusa phezu kwayo yonke imibuso ah  kusukela emfuleni kuze kufike elizweni lamaFilisti ai  kuze kufike emngceleni weGibhithe; babeletha izipho, babemsebenzela uSolomoni zonke izinsuku zempilo yakhe aj .

22 Njalo ukudla kukaSolomoni ngosuku olulodwa kwakungamakhori* angamatshumi amathathu empuphu ecolekileyo, lamakori angamatshumi ayisithupha empuphu, 23 inkabi ezilitshumi ezinonisiweyo, lenkabi ezingamatshumi amabili zemadlelweni, lezimvu ezilikhulu, ngaphandle kwendluzele ak , lemiziki al , lemiziki elempondo ezilembaxambaxa am , lenyoni ezinonisiweyo kuhle. 24 Ngoba wayebusa phezu kwalo lonke nganeno komfula, kusukela eTifisa an  kusiya eGaza ao , laphezu kwawo wonke amakhosi nganeno komfula, njalo wayelokuthula kuzo zonke inhlangothi zakhe ezizingelezeleyo ap . 25 UJuda loIsrayeli bahlala-ke bevikelekile, ngulowo lalowo ngaphansi kwesivini sakhe aq  langaphansi komkhiwa wakhe, kusukela koDani kuze kufike eBherishebha, zonke izinsuku zikaSolomoni ar .

26 Njalo uSolomoni wayelezibaya zamabhiza enqola zakhe ezizinkulungwane ezingamatshumi amane, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambili as . 27 Lalabobaphathi badingela inkosi uSolomoni ukudla, laye wonke osondela etafuleni lenkosi uSolomoni, ngulowo lalowo ngenyanga yakhe; kabatshiyanga kusweleke lutho at . 28 Lebhali* lamahlanga awamabhiza lawamabhiza alejubane bakuletha endaweni lapho ayekhona, ngulowo lalowo njengemfanelo yakhe.

29 UNkulunkulu wasemnika uSolomoni inhlakanipho lokuqedisisa okukhulu kakhulu au , lobubanzi benhliziyo, njengetshebetshebe elisekhunjini lolwandle av . 30 Lenhlakanipho kaSolomoni yayinkulu kulenhlakanipho yawo wonke amadodana empumalanga aw , lakulenhlakanipho yonke yeGibhithe ax . 31 Ngoba wayehlakaniphile kulabo bonke abantu ay , okwedlula uEthani az  umEzira ba  loHemani bb  loKalikoli bc  loDarida amadodana kaMaholi; lebizo lakhe lalisezizweni zonke inhlangothi zonke. 32 Waseqamba izaga ezizinkulungwane ezintathu bd , lengoma zakhe zaziyinkulungwane lanhlanu. 33 Wasekhuluma ngezihlahla, kusukela esihlahleni somsedari oseLebhanoni be  kuze kufike kuhisope* emila iphuma emdulini bf ; wakhuluma langezinyamazana langezinyoni langezihuquzelayo langezinhlanzi. 34 Kwasekufika abavela ezizweni zonke ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni, bevela emakhosini wonke omhlaba ayezwe ngenhlakanipho yakhe bg .

Copyright information for Ndebele