aJosh. 19.29. Amos 1.9.
b2 Sam. 5.11. 1 Lan. 14.1.
c2 Lan. 2.3-16.
d1 Lan. 22.8. 28.3.
e4.24. 1 Lan. 22.9.
fTshu. 9.11.
g1 Lan. 28.6.
hGen. 10.15. 1 Lan. 22.4.
i10.9.
j5.10. 6.15,34. 2 Sam. 6.5. 2 Lan. 3.5. Isa. 14.8. Hez. 27.5.
kEzra 3.7. Hez. 27.17. Seb. 12.20.
l2 Lan. 2.10.
m3.12.
n4.6.
o9.20-22. 2 Lan. 2.2,18. 2 Lan. 2.17.
p4.5.
q9.20-22. 2 Lan. 2.2,18. 2 Lan. 2.17.
r9.23.
s6.7. 1 Lan. 22.2.

1 Kings 5

Isivumelwano sikaSolomoni loHiramu

1 UHiramu inkosi yeTire wasethuma inceku zakhe kuSolomoni a  , ngoba wayezwile ukuthi bamgcobile ukuthi abe yinkosi esikhundleni sikayise, ngoba uHiramu wayemthanda uDavida insuku zonke b  . 2USolomoni wasethumela kuHiramu esithi c  : 3Wena uyazi ukuthi uDavida ubaba wayengelakwakhela ibizo le Nkosi uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi ezazimzingelezele, i Nkosi yaze yazifaka ngaphansi kwengaphansi yenyawo zakhe d  . 4Kodwa khathesi i Nkosi uNkulunkulu inginikile ukuphumula inhlangothi zonke e  ; kakulasitha, njalo kakulabubi obenzakalayo f  . 5Khangela-ke, ngizimisele ukwakhela ibizo le Nkosi uNkulunkulu wami indlu njengokutsho kwe Nkosi kuDavida ubaba isithi: Indodana yakho engizayibeka esihlalweni sakho sobukhosi esikhundleni sakho, yona izakwakhela ibizo lami indlu g  . 6Ngakho-ke laya ukuthi bangigamulele imisedari eLebhanoni, lenceku zami zizakuba lenceku zakho; leholo lenceku zakho ngizakunika njengakho konke okutshoyo. Ngoba wena uyakwazi ukuthi kakho phakathi kwethu okwaziyo ukugamula izihlahla njengabeSidoni h  .

7Kwasekusithi uHiramu esizwa amazwi kaSolomoni wathokoza kakhulu wathi: Kayibusiswe i Nkosi lamuhla emnikileyo uDavida indodana ehlakaniphileyo phezu kwalesisizwe esikhulu i  . 8UHiramu wasethumela kuSolomoni esithi: Ngizwile lokho ongithumele ngakho; mina ngizakwenza zonke iziloyiso zakho mayelana lezigodo zemisedari lamayelana lezigodo zamafiri* j  . 9Inceku zami zizazehlisa zisuka eLebhanoni zisiya elwandle; mina-ke ngizazenza okundendayo olwandle ukuya endaweni ozayiqamba kimi, ngizithukulule lapho; wena-ke uzazithathela khona, wena uzakwenza isifiso sami ngokupha abendlu yami ukudla k  . 10Ngakho uHiramu wamnika uSolomoni izigodo zemisedari lezigodo zamafiri njengokwezifiso zakhe zonke. 11LoSolomoni wanika uHiramu amakhori* engqoloyi azinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili, ukudla kwabendlu yakhe, lamakhori* angamatshumi amabili amafutha akhanyiweyo. Ngokunjalo uSolomoni wamupha uHiramu iminyaka ngeminyaka l  . 12I Nkosi yasimnika uSolomoni inhlakanipho njengokutsho kwayo kuye. Kwasekusiba khona ukuthula phakathi kukaHiramu loSolomoni; benza isivumelwano bobabili m  .

13Inkosi uSolomoni yabutha izibhalwa kuIsrayeli wonke; lezibhalwa zazingabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu. 14Yasibathuma eLebhanoni, abazinkulungwane ezilitshumi ngenyanga ngamazopho, inyanga beseLebhanoni, inyanga ezimbili besekhaya. LoAdoniramu wayephezu kwezibhalwa n  . 15Futhi uSolomoni wayelabayizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa abathwala imithwalo, lababazi abazinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili ezintabeni o  , 16ngaphandle kwezinduna zabaphathi, ababephethe umsebenzi p  , izinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu q  , ezazibusa abantu ababesenza umsebenzi r  . 17Inkosi yasilaya, baletha amatshe amakhulu, amatshe aligugu, okubeka isisekelo sendlu, amatshe abaziweyo s  . 18Abakhi bakaSolomoni labakhi bakaHiramu lamaGebhali basebebaza, balungisa izigodo lamatshe ukwakha indlu.

Copyright information for Ndebele