a2 Lan. 3.1,2.
b2 Lan. 3.2.
cNani 1.1.
d2 Lan. 3.3,4. Hez. 40. 41. 42.
e6.16,19,20,21,23,31. 7.49. 8.6,8. 2 Lan. 3.16. 4.20. 5.7,9. Hlab. 28.2.
fHez. 41.6.
g5.18. Dute. 27.5,6.
h6.14,38.
i9.4. 2.4.
j2 Sam. 7.13. 1 Lan. 22.10.
kEks. 25.8. Levi 26.11.
lDute. 31.6,8. Josh. 1.5.
m6.9,38.
n6.16,30.7.7. Nani 5.17.
o5.8.
p7.50. 8.6. Eks. 26.33. 2 Lan. 3.8,10. Hez. 45.3. Heb. 9.3.
qEks. 30.1,3,6.
rEks. 37.7-9. 2 Lan. 3.10-13.
sEks. 25.20. 37.9. 2 Lan. 5.8.
t5.8.
uHez. 41.24.
v7.12.
w6.1.

1 Kings 6

USolomoni wakha ithempeli

1 Kwasekusithi ngomnyaka wamakhulu amane lamatshumi ayisificaminwembili emva kokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe a  , ngomnyaka wesine wokubusa kukaSolomoni koIsrayeli b  , ngenyanga kaZivi, eyinyanga yesibili, waqala ukwakha indlu ye Nkosi c  . 2Njalo indlu inkosi uSolomoni eyayakhela uJehova, ubude bayo babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobubanzi bayo babungamatshumi amabili, lokuphakama kwayo kwakuzingalo ezingamatshumi amathathu d  . 3Lekhulusi phambi kwethempeli lendlu, ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amabili, njengobubanzi bendlu, ububanzi balo babuzingalo ezilitshumi phambi kwendlu. 4Njalo wayenzela indlu amawindi abanzi ngaphandle kulangaphakathi.

5Futhi emdulini wendlu wakha amakamelo inhlangothi zonke, imiduli yendlu inhlangothi zonke, esenzela ithempeli lendawo yelizwi e  . Wenza lezindlwana eziseceleni inhlangothi zonke. 6Ikamelo elingaphansi kwawo wonke, ububanzi balo babuzingalo ezinhlanu, leliphakathi, ububanzi balo buzingalo eziyisithupha, lelesithathu, ububanzi balo buzingalo eziyisikhombisa. Ngoba ngaphandle kwendlu wenza izinciphiso inhlangothi zonke, ukuze imijabo ingagxunyekwa emidulini yendlu f  . 7Njalo indlu, isakhiwa, yakhiwa ngamatshe ayepheleliswe enkwalini, ukuze kungezwakali isando lehloka, loba yisiphi isikhali sensimbi endlini nxa isakhiwa g  . 8Umnyango wendlwana eseceleni ephakathi wawusehlangothini lwesokunene lwendlu; njalo bakhwela ngesikhwelo esibhodayo ukuya kwengaphakathi, lokusuka kwengaphakathi kusiya kweyesithathu. 9Wayakha-ke indlu, wayiqeda; wagubuzela indlu ngentungo lamapulanka emisedari h  . 10Wasesakha izindlwana eceleni kwendlu yonke, ubude bazo buzingalo ezinhlanu, wakuxhuma endlini ngezigodo zemisedari.

11Ilizwi le Nkosi laselifika kuSolomoni lathi: 12Mayelana lale indlu oyakhayo, uba uhamba ngezimiso zami, usenza izahlulelo zami, njalo ugcina yonke imilayo yami ukuhamba ngayo i  , ngizaqinisa ilizwi lami kuwe engalikhuluma kuDavida uyihlo j  ; 13ngizahlala phakathi kwabantwana bakoIsrayeli k  , ngingabatshiyi abantu bami uIsrayeli l  .

14Wayakha-ke uSolomoni indlu, wayiqeda m  . 15Wasesakha imiduli yendlu ngaphakathi ngamapulanka emisedari, kusukela kuphansi lendlu kuze kufike emidulini yophahla n  , wayembesa ngaphakathi ngezigodo, wendlala iphansi lendlu ngamapulanka amafiri o  . 16Wasesakha izingalo ezingamatshumi amabili emaceleni endlu, ngamapulanka emisedari, kusukela kuphansi kwaze kwafika emidulini; wayakhela ngaphakathi, esenzela indawo yelizwi, esenzela ingcwele yezingcwele p  . 17Lendlu, elithempeli, ngaphambili, yayizingalo ezingamatshumi amane. 18Njalo umsedari wendlu ngaphakathi wawubazwe waba zinduku lamaluba avulekileyo; konke kwakungumsedari, kungabonakali litshe. 19Waselungisa indawo yelizwi phakathi endlini ukubeka khona umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi. 20Lendawo yelizwi ephambili, ubude babuzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi buzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwayo kuzingalo ezingamatshumi amabili; wayihuqa ngegolide elicwengekileyo; wasesembesa ilathi lomsedari. 21USolomoni waseyihuqa indlu ngaphakathi ngegolide elicwengekileyo, wenza isehlukaniso ngamaketane egolide phambi kwendawo yelizwi, wasesihuqa ngegolide. 22Lendlu yonke wayihuqa ngegolide yaze yaphelela yonke indlu; lelathi lonke elisendaweni yelizwi walihuqa ngegolide q  .

23Endaweni yelizwi wasesenza amakherubi* amabili ngesihlahla somhlwathi r  , ukuphakama kwakuzingalo ezilitshumi ngalinye. 24Olunye uphiko lwekherubi lwaluzingalo ezinhlanu, lolunye uphiko lwekherubi lwaluzingalo ezinhlanu; kusukela ekucineni kolunye uphiko kusiya ekucineni kolunye uphiko kwakuzingalo ezilitshumi. 25Lelinye ikherubhi lalizingalo ezilitshumi; womabili amakherubi ayeyisilinganiso sinye lesimo sinye. 26Ukuphakama kwelinye ikherubhi kwakuzingalo ezilitshumi, lelinye ikherubhi lalinjalo. 27Wasewabeka amakherubi phakathi kwendlu engaphakathi; njalo amakherubi elula impiko, kuze kuthi olunye uphiko lwathinta umduli, lophiko lwelinye ikherubhi lwathinta omunye umduli, lempiko zawo zathintana uphiko lophiko ngaphakathi kwendlu s  . 28Wasewahuqa amakherubi ngegolide. 29Wabaza imiduli yonke yendlu inhlangothi zonke ngemifanekiso ebaziweyo yamakherubi lezihlahla zamalala lamaluba avulekileyo ngaphakathi langaphandle. 30Iphansi lendlu waselihuqa ngegolide ngaphakathi langaphandle.

31Emnyango wendawo yelizwi wenza izivalo zesihlahla somhlwathi, ikhothamo lemigubazi kulezinhlangothi ezinhlanu. 32Lezivalo zombili zazingezesihlahla somhlwathi, wabaza kuzo imibazo yamakherubi lezihlahla zamalala lamaluba avulekileyo, wazihuqa ngegolide, wendlala igolide phezu kwamakherubi lezihlahla zamalala. 33Ngokunjalo wasesenzela umnyango wethempeli imigubazi yesihlahla somhlwathi, ezinhlangothini ezine. 34Lezivalo ezimbili zazingezezihlahla zamafiri t  ; impiko zombili zesivalo esisodwa zazigoqeka, lezilenge ezimbili zesivalo sesibili zazigoqeka u  . 35Wasebaza kuzo amakherubi lezihlahla zamalala lamaluba avulekileyo, wakuhuqa ngegolide elendlala kuhle phezu kokubaziweyo.

36Wasesakha iguma elingaphakathi ngemizila emithathu yamatshe abaziweyo, lomzila wemijabo yemisedari v  .

37Ngomnyaka wesine isisekelo sendlu ye Nkosi sabekwa, ngenyanga kaZivi. 38Kwathi ngomnyaka wetshumi lanye, enyangeni kaBuli, okuyinyanga yesificaminwembili, yaphela indlu ezintweni zayo zonke lanjengakho konke ukumiswa kwayo. Ngakho wayakha iminyaka eyisikhombisa w  .

Copyright information for Ndebele