a3.1. 9.10. 2 Lan. 8.1.
b10.17,21. Neh. 3.19.
c3.1.
d6.36.
e6.36.
f7.6.
g2 Lan. 2.14.
h2 Lan. 2.14. 4.16.
iEks. 31.3. 35.31.
j2 Lan. 3.15-17. 2 Kho. 25.17. 1 Lan. 18.8. 2 Lan. 4.12. Jer. 52.21-23.
k2 Lan. 3.15.
lDute. 22.12.
m6.3.
n7.42. 2 Lan. 3.16. 4.13. Jer. 52.23.
o2 Lan. 4.2-5. 2 Kho. 16.17. 25.13. 1 Lan. 18.8. Jer. 52.17. Eks. 30.18.
p6.18. 2 Lan. 4.3.
qJer. 52.20.
r2 Lan. 4.5.
s2 Kho. 25.13. 2 Lan. 4.14. Jer. 52.17.
tHez. 1.18.
u2 Lan. 4.6.
v2 Lan. 4.10.
w2 Lan. 4.11-15.
x7.45. Eks. 27.3. 38.3.
y2 Lan. 4.12,13.
z7.17,18.
aa2 Lan. 4.12,13.
ab7.20. 2 Lan. 4.13.
ac7.17,18.
ad2 Lan. 4.12,13.
ae7.23,25.
afEks. 27.3.
agJosh. 13.27.
ahJosh. 3.16.
aiEks. 37.25.
ajEks. 37.10. 2 Lan. 4.8.
akEks. 25.30.
al2 Lan. 4.7.
amEks. 25.31.
anEks. 25.37.
aoEks. 25.38.
ap2 Kho. 12.13.
aq2 Kho. 12.13.
ar2 Kho. 12.13.
asEks. 25.29.
at6.16.
au2 Sam. 8.11.

1 Kings 7

Ezinye izakhiwo zikaSolomoni

1 Kodwa indlu yakhe uSolomoni wayakha iminyaka elitshumi lantathu, wayiqeda yonke indlu yakhe a  . 2Wasesakha indlu yegusu leLebhanoni; ubude bayo babuzingalo ezilikhulu, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amahlanu, lokuphakama kwayo kuzingalo ezingamatshumi amathathu, phezu kwemizila emine yensika zemisedari, lemijabo yemisedari phezu kwezinsika b  . 3Yayifulelwe ngemisedari phezulu, phezu kwemijabo, eyayiphezu kwensika ezingamatshumi amane lanhlanu, ezilitshumi lanhlanu emzileni. 4Njalo kwakulemizila emithathu yamawindi, ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu. 5Layo yonke iminyango lemigubazi yayilingana inhlangothi zozine, lamawindi, njalo ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu.

6Wasesenza ikhulusi lezinsika, ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amathathu; lekhulusi laliphambi kwazo, lezinsika lomjabo oqatha phambi kwazo.

7Wasesenza ikhulusi elesihlalo sobukhosi lapho ahlulela khona, ikhulusi lesahlulelo, lalembeswe ngemisedari kusukela kuphansi kusiya kuphansi.

8Lendlu yakhe lapho ayehlala khona yayilelinye iguma phakathi kwekhulusi, esetshenzwe ngokufananayo. Wenzela njalo indodakazi kaFaro, uSolomoni ayeyithethe, indlu, njengalelikhulusi c  . 9Zonke lezi zazingezamatshe aligugu abazwe ngokwesilinganiso, asahwe ngesaha ngaphakathi langaphandle, ngitsho kusukela esisekelweni kusiya ematsheni aphezulu, njalo ngaphandle kuze kube segumeni elikhulu. 10Njalo yayisekelwe ngamatshe aligugu, amatshe amakhulu, amatshe engalo ezilitshumi, lamatshe engalo eziyisificaminwembili; 11langaphezulu kwakulamatshe aligugu, abazwe ngokwesilinganiso, lemisedari. 12Leguma elikhulu inhlangothi zonke lalilemizila emithathu yamatshe abaziweyo, lomzila wemijabo yemisedari d  . Kwakunjalo ngeguma elingaphakathi lendlu ye Nkosi e  , langekhulusi lendlu f  .

Umsebenzi kaHiramu ethempelini

13Inkosi uSolomoni yasithuma yathatha uHiramu evela eTire. 14Yena wayeyindodana yowesifazana umfelokazi, wesizwe sakoNafithali g  , loyise wayengumuntu weTire, ingcitshi ekubazeni ithusi h  ; njalo wayegcwele inhlakanipho lokuqedisisa elolwazi ukwenza wonke umsebenzi ngethusi i  ; weza enkosini uSolomoni, wenza wonke umsebenzi wakhe. 15Wasebumba insika ezimbili zethusi j  ; ubude benye insika babuzingalo ezilitshumi lesificaminwembili, lentambo ezingalo ezilitshumi lambili yagombolozela insika yesibili k  . 16Wenza futhi iziduku ezimbili zethusi elincibilikisiweyo ukubeka phezu kwezihloko zezinsika; ukuphakama kwesiduku esisodwa kwakuzingalo ezinhlanu, lokuphakama kwesinye isiduku kwakuzingalo ezinhlanu. 17Amambule angumsebenzi oyisixhobexhobe, intambo eziphothiweyo zazingumsebenzi wamaketane, kusenzela iziduku eziphezu kwezihloko zezinsika; eziyisikhombisa esidukwini esisodwa, leziyisikhombisa kwesinye isiduku l  . 18Wenza-ke insika zombili, imizila emibili izingelezela phezu kwembule eyodwa, ukwembesa iziduku ezisesihlokweni samapomegranati*; wenza njalo lakwesinye isiduku. 19Leziduku ezazisesihlokweni sensika zazingumsebenzi womduze ekhulusini, ingalo ezine m  . 20Njalo iziduku zazisezinsikeni ezimbili, langaphezulu maqondana lesisu, esingasemambuleni; lamapomegranati angamakhulu amabili ayesemizileni ezingelezeleyo, phezu kwesinye isiduku n  . 21Wasemisa izinsika ekhulusini lethempeli; esemise insika yangakwesokunene wabiza ibizo layo ngokuthi nguJakini; esemise insika yangakwesokhohlo wabiza ibizo layo ngokuthi nguBhowazi. 22Laphezu kwesihloko sezinsika kwakulomsebenzi womduze. Waphela-ke umsebenzi wezinsika.

23Wasesenza ulwandle oluncibilikisiweyo, luzingalo ezilitshumi kusukela emphethweni kusiya emphethweni, luzingelezele luyisigombolozi, lokuphakama kwalo luzingalo ezinhlanu, lomzila ozingalo ezingamatshumi amathathu waluzingelezela ulugombolozela o  . 24Ngaphansi komphetho walo kwakukhona amaqhaga eluzingelezele alugombolozela, alitshumi engalweni, ezingelezele ulwandle alugombolozela; imizila emibili yamaqhaga yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwalo ngokuncibilikisa p  . 25Lwema phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga, lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathi q  . 26Njalo ububanzi balo babuyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomphetho wenkezo, iluba lomduze; lwalumumethe amabhathi* azinkulungwane ezimbili r  .

27Wenza lezisekelo ezilitshumi zethusi; ubude besisekelo esisodwa babuzingalo ezine, lobubanzi baso buzingalo ezine, lokuphakama kwaso kuzingalo ezintathu s  . 28Lalokhu kwakungumsebenzi wesisekelo: Zazilemiphetho, njalo imiphetho yayiphakathi kwezinhlanganiso; 29lemiphethweni ephakathi kwezinhlanganiso kwakulezilwane, izinkabi, lamakherubi*. Laphezu kwezinhlanganiso kwakulesisekelo ngaphezulu, njalo ngaphansi kwezilwane lezinkabi kwakulezinkatha zomsebenzi okhandiweyo. 30Lesisekelo sinye sasilamavili ethusi amane lama-ekseli ethusi; lamagumbi aso amane ayelamahlombe; ngaphansi kwenditshi yokugezela kwakulamahlombe abunjiweyo ngokuncibilikisa, eceleni kwaleyo laleyo inkatha. 31Lomlomo waso phakathi kwesiduku langaphezulu wawuyingalo, lomlomo wawo wawuyisigombolozi, umsebenzi wesisekelo, uyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili; futhi laphezu komlomo wawo kwakulokubaziweyo; njalo imiphetho yayo yayizinhlangothi ezine ezilinganayo, hatshi isigombolozi. 32Lamavili amane ayengaphansi kwemiphetho, lama-ekseli amavili ayesesisekelweni; lokuphakama kwevili elilodwa kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili yengalo. 33Njalo umsebenzi wamavili wawunjengomsebenzi wevili lenqola: Ama-ekseli awo lamasongo awo lezipokisi zawo lamahabha awo kwakubunjiwe ngokuncibilikisa t  . 34Njalo kwakulamahlombe amane emagumbini womane esisekelo esisodwa; amahlombe aso avela esisekelweni. 35Laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulokuphakama okuyisigombolozi okuyingxenye eyodwa kwezimbili yengalo inhlangothi zonke; laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulezisekelo zaso lemiphetho yaso, kuvela kuso. 36Laphezu kwezibhebhe zezisekelo zaso laphezu kwemiphetho yaso wabaza amakherubi lezilwane lezihlahla zamalala, njengendawo yakho yonke engelalutho, lezinkatha inhlangothi zonke. 37Wazenza ngokunjalo izisekelo ezilitshumi; zonke zazilokubunjwa kunye, isilinganiso sinye, isimo sinye.

38Wasesenza inditshi zokugezela zethusi ezilitshumi; inditshi yokugezela eyodwa yayimumethe amabhathi angamatshumi amane; inditshi yokugezela eyodwa yayizingalo ezine; inditshi yokugezela eyodwa yayiphezu kwesisekelo ngasinye sezisekelo ezilitshumi u  . 39Wasebeka izisekelo ezinhlanu eceleni lokunene lendlu, lezinhlanu eceleni lokhohlo lendlu; lolwandle walubeka eceleni lokunene lendlu, ngasempumalanga maqondana leningizimu v  .

40UHiramu wasesenza inditshi zokugezela w  lamafotsholo lemiganu yokufafaza x  . UHiramu waseqeda ukwenza umsebenzi wonke ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova: 41Insika zombili, lenditshi zeziduku ezaziphezu kwezinsika zombili y  , lamambule amabili z  okwembesa inditshi ezimbili zeziduku eziphezu kwezinsika aa  , 42lamapomegranati* angamakhulu amane ab  awamambule womabili, imizila emibili yamapomegranati yembule elilodwa ac  , okwembesa inditshi ezimbili zeziduku ezaziphezu kwezinsika ad  , 43lezisekelo ezilitshumi, lenditshi zokugezela ezilitshumi phezu kwezisekelo, 44lolwandle olulodwa, lenkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kolwandle ae  ; 45lezimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza, lazo zonke lezizitsha uHiramu azenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova, zazingezethusi elikhazimulisiweyo af  . 46Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani, emhlabathini webumba phakathi kweSukothi ag  leZarethani ah  . 47USolomoni wasetshiya zonke lezizitsha zingalinganiswanga, ngenxa yobunengi obukhulukazi; isisindo sethusi kasihlolwanga. 48USolomoni wenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu ye Nkosi; ilathi legolide ai  , letafula legolide aj  , okwakuphezu kwalo izinkwa zokubukiswa ak  , 49lezinti zezibane zegolide elicwengekileyo, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, phambi kwendawo yelizwi al  , lamaluba am  , lezibane an  , lezindlawu, kwegolide ao  ; 50lemiganu ap  , lezindlawu aq  , lemiganu yokufafaza ar  , lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, kwegolide elicwengekileyo as  ; lamabhanti egolide ezivalo zendlu engaphakathi, zengcwele yezingcwele at  , ezivalo zendlu yethempeli. 51Waphela njalo umsebenzi wonke inkosi uSolomoni eyawenza endlini ye Nkosi. USolomoni wasengenisa izinto ezingcwelisiweyo zikaDavida uyise; isiliva legolide lezitsha wakubeka enothweni yendlu ye Nkosi au  .

Copyright information for Ndebele