a3.1. 9.10. 2 Lan. 8.1.
b10.17,21. Neh. 3.19.
c3.1.
d6.36.
e6.36.
f7.6.
g2 Lan. 2.14.
h2 Lan. 2.14. 4.16.
iEks. 31.3. 35.31.
j2 Lan. 3.15-17. 2 Kho. 25.17. 1 Lan. 18.8. 2 Lan. 4.12. Jer. 52.21-23.
k2 Lan. 3.15.
lDute. 22.12.
m6.3.
n7.42. 2 Lan. 3.16. 4.13. Jer. 52.23.
o2 Lan. 4.2-5. 2 Kho. 16.17. 25.13. 1 Lan. 18.8. Jer. 52.17. Eks. 30.18.
p6.18. 2 Lan. 4.3.
qJer. 52.20.
r2 Lan. 4.5.
s2 Kho. 25.13. 2 Lan. 4.14. Jer. 52.17.
tHez. 1.18.
u2 Lan. 4.6.
v2 Lan. 4.10.
w2 Lan. 4.11-15.
x7.45. Eks. 27.3. 38.3.
y2 Lan. 4.12,13.
z7.17,18.
aa2 Lan. 4.12,13.
ab7.20. 2 Lan. 4.13.
ac7.17,18.
ad2 Lan. 4.12,13.
ae7.23,25.
afEks. 27.3.
agJosh. 13.27.
ahJosh. 3.16.
aiEks. 37.25.
ajEks. 37.10. 2 Lan. 4.8.
akEks. 25.30.
al2 Lan. 4.7.
amEks. 25.31.
anEks. 25.37.
aoEks. 25.38.
ap2 Kho. 12.13.
aq2 Kho. 12.13.
ar2 Kho. 12.13.
asEks. 25.29.
at6.16.
au2 Sam. 8.11.

1 Kings 7

Ezinye izakhiwo zikaSolomoni

Kodwa indlu yakhe uSolomoni wayakha iminyaka elitshumi lantathu, wayiqeda yonke indlu yakhe a . Wasesakha indlu yegusu leLebhanoni; ubude bayo babuzingalo ezilikhulu, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amahlanu, lokuphakama kwayo kuzingalo ezingamatshumi amathathu, phezu kwemizila emine yensika zemisedari, lemijabo yemisedari phezu kwezinsika b . Yayifulelwe ngemisedari phezulu, phezu kwemijabo, eyayiphezu kwensika ezingamatshumi amane lanhlanu, ezilitshumi lanhlanu emzileni. Njalo kwakulemizila emithathu yamawindi, ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu. Layo yonke iminyango lemigubazi yayilingana inhlangothi zozine, lamawindi, njalo ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu.

Wasesenza ikhulusi lezinsika, ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amathathu; lekhulusi laliphambi kwazo, lezinsika lomjabo oqatha phambi kwazo.

Wasesenza ikhulusi elesihlalo sobukhosi lapho ahlulela khona, ikhulusi lesahlulelo, lalembeswe ngemisedari kusukela kuphansi kusiya kuphansi.

Lendlu yakhe lapho ayehlala khona yayilelinye iguma phakathi kwekhulusi, esetshenzwe ngokufananayo. Wenzela njalo indodakazi kaFaro, uSolomoni ayeyithethe, indlu, njengalelikhulusi c . Zonke lezi zazingezamatshe aligugu abazwe ngokwesilinganiso, asahwe ngesaha ngaphakathi langaphandle, ngitsho kusukela esisekelweni kusiya ematsheni aphezulu, njalo ngaphandle kuze kube segumeni elikhulu. 10 Njalo yayisekelwe ngamatshe aligugu, amatshe amakhulu, amatshe engalo ezilitshumi, lamatshe engalo eziyisificaminwembili; 11 langaphezulu kwakulamatshe aligugu, abazwe ngokwesilinganiso, lemisedari. 12 Leguma elikhulu inhlangothi zonke lalilemizila emithathu yamatshe abaziweyo, lomzila wemijabo yemisedari d . Kwakunjalo ngeguma elingaphakathi lendlu ye Nkosi e , langekhulusi lendlu f .

Umsebenzi kaHiramu ethempelini

13 Inkosi uSolomoni yasithuma yathatha uHiramu evela eTire. 14 Yena wayeyindodana yowesifazana umfelokazi, wesizwe sakoNafithali g , loyise wayengumuntu weTire, ingcitshi ekubazeni ithusi h ; njalo wayegcwele inhlakanipho lokuqedisisa elolwazi ukwenza wonke umsebenzi ngethusi i ; weza enkosini uSolomoni, wenza wonke umsebenzi wakhe. 15 Wasebumba insika ezimbili zethusi j ; ubude benye insika babuzingalo ezilitshumi lesificaminwembili, lentambo ezingalo ezilitshumi lambili yagombolozela insika yesibili k . 16 Wenza futhi iziduku ezimbili zethusi elincibilikisiweyo ukubeka phezu kwezihloko zezinsika; ukuphakama kwesiduku esisodwa kwakuzingalo ezinhlanu, lokuphakama kwesinye isiduku kwakuzingalo ezinhlanu. 17 Amambule angumsebenzi oyisixhobexhobe, intambo eziphothiweyo zazingumsebenzi wamaketane, kusenzela iziduku eziphezu kwezihloko zezinsika; eziyisikhombisa esidukwini esisodwa, leziyisikhombisa kwesinye isiduku l . 18 Wenza-ke insika zombili, imizila emibili izingelezela phezu kwembule eyodwa, ukwembesa iziduku ezisesihlokweni samapomegranati*; wenza njalo lakwesinye isiduku. 19 Leziduku ezazisesihlokweni sensika zazingumsebenzi womduze ekhulusini, ingalo ezine m . 20 Njalo iziduku zazisezinsikeni ezimbili, langaphezulu maqondana lesisu, esingasemambuleni; lamapomegranati angamakhulu amabili ayesemizileni ezingelezeleyo, phezu kwesinye isiduku n . 21 Wasemisa izinsika ekhulusini lethempeli; esemise insika yangakwesokunene wabiza ibizo layo ngokuthi nguJakini; esemise insika yangakwesokhohlo wabiza ibizo layo ngokuthi nguBhowazi. 22 Laphezu kwesihloko sezinsika kwakulomsebenzi womduze. Waphela-ke umsebenzi wezinsika.

23 Wasesenza ulwandle oluncibilikisiweyo, luzingalo ezilitshumi kusukela emphethweni kusiya emphethweni, luzingelezele luyisigombolozi, lokuphakama kwalo luzingalo ezinhlanu, lomzila ozingalo ezingamatshumi amathathu waluzingelezela ulugombolozela o . 24 Ngaphansi komphetho walo kwakukhona amaqhaga eluzingelezele alugombolozela, alitshumi engalweni, ezingelezele ulwandle alugombolozela; imizila emibili yamaqhaga yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwalo ngokuncibilikisa p . 25 Lwema phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga, lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathi q . 26 Njalo ububanzi balo babuyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomphetho wenkezo, iluba lomduze; lwalumumethe amabhathi* azinkulungwane ezimbili r .

27 Wenza lezisekelo ezilitshumi zethusi; ubude besisekelo esisodwa babuzingalo ezine, lobubanzi baso buzingalo ezine, lokuphakama kwaso kuzingalo ezintathu s . 28 Lalokhu kwakungumsebenzi wesisekelo: Zazilemiphetho, njalo imiphetho yayiphakathi kwezinhlanganiso; 29 lemiphethweni ephakathi kwezinhlanganiso kwakulezilwane, izinkabi, lamakherubi*. Laphezu kwezinhlanganiso kwakulesisekelo ngaphezulu, njalo ngaphansi kwezilwane lezinkabi kwakulezinkatha zomsebenzi okhandiweyo. 30 Lesisekelo sinye sasilamavili ethusi amane lama-ekseli ethusi; lamagumbi aso amane ayelamahlombe; ngaphansi kwenditshi yokugezela kwakulamahlombe abunjiweyo ngokuncibilikisa, eceleni kwaleyo laleyo inkatha. 31 Lomlomo waso phakathi kwesiduku langaphezulu wawuyingalo, lomlomo wawo wawuyisigombolozi, umsebenzi wesisekelo, uyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili; futhi laphezu komlomo wawo kwakulokubaziweyo; njalo imiphetho yayo yayizinhlangothi ezine ezilinganayo, hatshi isigombolozi. 32 Lamavili amane ayengaphansi kwemiphetho, lama-ekseli amavili ayesesisekelweni; lokuphakama kwevili elilodwa kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili yengalo. 33 Njalo umsebenzi wamavili wawunjengomsebenzi wevili lenqola: Ama-ekseli awo lamasongo awo lezipokisi zawo lamahabha awo kwakubunjiwe ngokuncibilikisa t . 34 Njalo kwakulamahlombe amane emagumbini womane esisekelo esisodwa; amahlombe aso avela esisekelweni. 35 Laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulokuphakama okuyisigombolozi okuyingxenye eyodwa kwezimbili yengalo inhlangothi zonke; laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulezisekelo zaso lemiphetho yaso, kuvela kuso. 36 Laphezu kwezibhebhe zezisekelo zaso laphezu kwemiphetho yaso wabaza amakherubi lezilwane lezihlahla zamalala, njengendawo yakho yonke engelalutho, lezinkatha inhlangothi zonke. 37 Wazenza ngokunjalo izisekelo ezilitshumi; zonke zazilokubunjwa kunye, isilinganiso sinye, isimo sinye.

38 Wasesenza inditshi zokugezela zethusi ezilitshumi; inditshi yokugezela eyodwa yayimumethe amabhathi angamatshumi amane; inditshi yokugezela eyodwa yayizingalo ezine; inditshi yokugezela eyodwa yayiphezu kwesisekelo ngasinye sezisekelo ezilitshumi u . 39 Wasebeka izisekelo ezinhlanu eceleni lokunene lendlu, lezinhlanu eceleni lokhohlo lendlu; lolwandle walubeka eceleni lokunene lendlu, ngasempumalanga maqondana leningizimu v .

40 UHiramu wasesenza inditshi zokugezela w  lamafotsholo lemiganu yokufafaza x . UHiramu waseqeda ukwenza umsebenzi wonke ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova: 41 Insika zombili, lenditshi zeziduku ezaziphezu kwezinsika zombili y , lamambule amabili z  okwembesa inditshi ezimbili zeziduku eziphezu kwezinsika aa , 42 lamapomegranati* angamakhulu amane ab  awamambule womabili, imizila emibili yamapomegranati yembule elilodwa ac , okwembesa inditshi ezimbili zeziduku ezaziphezu kwezinsika ad , 43 lezisekelo ezilitshumi, lenditshi zokugezela ezilitshumi phezu kwezisekelo, 44 lolwandle olulodwa, lenkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kolwandle ae ; 45 lezimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza, lazo zonke lezizitsha uHiramu azenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova, zazingezethusi elikhazimulisiweyo af . 46 Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani, emhlabathini webumba phakathi kweSukothi ag  leZarethani ah . 47 USolomoni wasetshiya zonke lezizitsha zingalinganiswanga, ngenxa yobunengi obukhulukazi; isisindo sethusi kasihlolwanga. 48 USolomoni wenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu ye Nkosi; ilathi legolide ai , letafula legolide aj , okwakuphezu kwalo izinkwa zokubukiswa ak , 49 lezinti zezibane zegolide elicwengekileyo, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, phambi kwendawo yelizwi al , lamaluba am , lezibane an , lezindlawu, kwegolide ao ; 50 lemiganu ap , lezindlawu aq , lemiganu yokufafaza ar , lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, kwegolide elicwengekileyo as ; lamabhanti egolide ezivalo zendlu engaphakathi, zengcwele yezingcwele at , ezivalo zendlu yethempeli. 51 Waphela njalo umsebenzi wonke inkosi uSolomoni eyawenza endlini ye Nkosi. USolomoni wasengenisa izinto ezingcwelisiweyo zikaDavida uyise; isiliva legolide lezitsha wakubeka enothweni yendlu ye Nkosi au .

Copyright information for Ndebele