a2 Lan. 5.2-11.
b2 Sam. 6.17.
c2 Sam. 5.7,9. 6.12,16.
d8.65. 2 Lan. 7.8-10. Levi 23.34.
eNani 4.15. Josh. 3.3,6. 1 Lan. 15.14,15. 2 Lan. 5.4,5.
f3.4.
g2 Sam. 6.13.
h2 Sam. 6.17.
i8.6.17,19. Eks. 26.33,34.
j6.5.
k6.27.
lEks. 25.14,15. Nani 4.6.
m6.5.
n8.21. Eks. 25.21. 40.20. Dute. 10.2,5. Heb. 9.4.
o8.21. Eks. 34.27. Dute. 4.13.
p1 Sam. 11.2.
qEks. 40.34,35. 2 Lan. 5.11-14. 7.1,2. Hez. 10.3,4.
r2 Lan. 6.1-39.
sLevi 16.2. Hlab. 97.2.
t2 Sam. 7.13.
u8.39,43,49. Eks. 15.17.
v8.55. 2 Sam. 6.18.
wLuka 1.68.
x8.24. 2 Sam. 7.5,6,25.
y8.29.
z1 Sam. 16.1. 2 Sam. 7.8. 1 Lan. 28.4.
aa2 Sam. 7.3.
ab5.3-5. 2 Sam. 7.5,12,13.
acGen. 35.11.
ad1 Lan. 28.5,6.
ae8.9. Dute. 31.26.
af8.54. 2 Lan. 6.12,13.
ag8.38,54. Eks. 9.33. Ezra 9.5. Isa.1.15.
ah2 Sam. 7.22. Eks. 15.11. Dute. 4.39.
aiDute. 7.9.
aj3.6. Gen. 17.1.
al6.12. 2 Sam. 7.12,16. 1 Lan. 22.9. Hlab. 132.12.
am2 Sam. 7.25.
an2 Lan. 2.6. Isa. 66.1. Jer. 23.24. Seb. 7.49. 17.24.
aoDute. 10.14. 2 Kor. 12.2.
ap8.52. Neh. 1.6. 2 Lan. 7.15. Dan. 9.18.
aq8.16. 9.3. Dute. 12.11.
ar8.13.
asEks. 22.11. Dute. 29.12. Neh. 10.29.
atDute. 25.1.
auLevi 26.17. Dute. 28.25.
avLevi 26.40. Neh. 1.9.
awDute. 11.17. Levi 26.19. Dute. 28.23.
axHlab. 27.11. 86.11.
ay1 Sam. 12.23.
azLevi 26.16,25,26. Dute. 28.21,22,27,38,42. 2 Lan. 20.9.
ba8.22.
bb8.13.
bcSeb. 1.24. Hlab. 11.4. 1 Sam. 16.7.
bdDute. 12.1.
beDute. 3.24. 2 Lan. 6.32.
bf8.13.
bg8.60. Josh. 4.24.
bhHlab. 102.15,16.
biZaga 20.9. Tshu. 7.20. Jak. 3.2. 1 Joha. 1.8,10. Gen. 6.5.
bjLevi 26.34,44. Dute. 28.36,64.
bkLevi 26.40.
bl1 Sam. 7.6. Neh. 1.6. Hlab. 106.6.
bm2 Sam. 7.14.
bn1 Sam. 7.3. Jer. 29.12-14.
bo8.44. Dan. 6.10.
bp8.13.
bqHlab. 106.46.
brDute. 9.29.
bsDute. 4.20.
bt8.29. 2 Lan. 6.40.
buEks. 19.5,6. 33.16. Dute. 9.26,29. 14.2.
bv2 Lan. 6.13.
bw8.14.
bxDute. 31.6. Josh. 1.5.
by1 Sam. 12.22.
bzHlab. 119.36.
ca8.45,49.
cb8.43. Levi 23.37. 2 Kho. 25.30. 1 Lan. 16.37. 2 Lan. 8.14. Jer. 52.34. 2 Lan. 8.13.
ccDute. 4.35,39.
cd11.4. 15.3,14. 2 Kho. 20.3. 1 Lan. 28.9. 29.9,19. 2 Lan. 16.9.
ce2 Lan. 7.4-10. Ezra 6.16,17.
cf2 Lan. 4.1. 7.7.
cg8.2. Levi 23.34.
chNani 13.21. 34.8. Josh. 13.5. Hlu. 3.3. 2 Kho. 14.25. 2 Lan. 7.8. Hez. 47.20. Gen. 10.18. 2 Sam. 8.9. 2 Kho. 14.28. 17.24,30. 18.34. 19.13. 23.33. 25.21. 1 Lan. 1.16. 18.3,9. 2 Lan. 8.3,4. Isa. 10.9. 11.11. 36.19. 37.13. Jer. 39.5. 49.23. Hez. 47.16. Amos 6.2. Zek. 9.2.
ci2 Kho. 24.7. Nani 34.5.
cj2 Lan. 7.8,9,10.
ck2 Lan. 7.8,9,10.
cl2 Sam. 18.17.
cm2 Sam. 13.28.

1 Kings 8

Ukungeniswa komtshokotsho wesivumelwano ethempelini

1 Khona uSolomoni wabuthanisa abadala bakoIsrayeli a  , zonke inhloko zezizwe, iziphathamandla zaboyise babantwana bakoIsrayeli, ukuya enkosini uSolomoni eJerusalema, ukuze benyuse umtshokotsho wesivumelwano sikaJehova b  bewukhupha emzini kaDavida, oyiZiyoni c  . 2Wonke amadoda akoIsrayeli asebuthana enkosini uSolomoni emkhosini enyangeni kaEthanimi eyinyanga yesikhombisa d  . 3Labo bonke abadala bakoIsrayeli beza, abapristi bawuphakamisa umtshokotsho wesivumelwano e  , 4bawenyusa umtshokotsho we Nkosi lethente lenhlangano, lazo zonke izitsha ezingcwele ezazisethenteni; abapristi lamaLevi bakwenyusa-ke f  . 5Njalo inkosi uSolomoni lenhlangano yonke yakoIsrayeli eyayibuthene babelayo phambi komtshokotsho behlaba izimvu lezinkabi ezingelakunaniswa lezingelakubalwa ngobunengi g  . 6Abapristi basebewungenisa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi h  endaweni yawo i  endaweni yelizwi yendlu j  , engcweleni yezingcwele, ngaphansi kwempiko zamakherubi* k  . 7Ngoba amakherubi elulela impiko zombili phezu kwendawo yomtshokotsho, amakherubi embesa umtshokotsho lemijabo yawo, kuvela phezulu. 8Basebeselula imijabo ukuze izihloko zemijabo zibonakale endaweni engcwele l  phambi kwendawo yelizwi, kodwa yayingabonakali ngaphandle; njalo ikhona lapho kuze kube lamuhla m  . 9Kwakungelalutho emtshokotshweni, ngaphandle kwezibhebhe zamatshe ezimbili uMozisi azifaka khona eHorebe n  mhla i Nkosi o  isenza khona isivumelwano labantwana bakoIsrayeli ekuphumeni kwabo elizweni leGibhithe p  . 10Kwasekusithi ekuphumeni kwabapristi endaweni engcwele iyezi layigcwalisa indlu ye Nkosi; 11ngakho abapristi babengelakho ukuma ukuthi bakhonze ngenxa yeyezi, ngoba inkazimulo ye Nkosi yayigcwalise indlu ye Nkosi q  .

12Ngalesosikhathi uSolomoni wathi r  : I Nkosi yathi izahlala emnyameni onzima s  . 13Ngikwakhele lokukwakhela indlu t  , indawo yokuhlala, indawo emisiweyo yokuhlala kwakho laphakade u  . 14Inkosi yasitshibilikisa ubuso bayo, yalibusisa ibandla lonke lakoIsrayeli; lebandla lonke lakoIsrayeli lalimi v  . 15Yasisithi: Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli w  , eyakhuluma ngomlomo wayo kuDavida ubaba, njalo yagcwalisa ngesandla sayo x  , isithi: 16Kusukela ngosuku engakhupha ngalo abantu bami uIsrayeli elizweni leGibhithe kangikhethanga muzi ezizweni zonke zakoIsrayeli ukwakha indlu, ukuthi ibizo lami libe lapho y  , kodwa ngakhetha uDavida ukuthi abe phezu kwabantu bami uIsrayeli z  . 17Njalo kwakusenhliziyweni kaDavida ubaba ukwakhela ibizo le Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli indlu aa  . 18Kodwa i Nkosi yathi kuDavida ubaba: Njengoba kwakusenhliziyweni yakho ukwakhela ibizo lami indlu, wenze kuhle ukuthi kwakusenhliziyweni yakho; 19loba kunjalo kawuyikuyakha indlu wena ab  , kodwa indodana yakho ezaphuma ekhalweni lwakho, yona izalakhela ibizo lami indlu ac  . 20I Nkosi isiqinisile ilizwi layo eyalikhulumayo, ngoba ngivukile esikhundleni sikaDavida ubaba, ngihlala esihlalweni sobukhosi sikaIsrayeli njengokuba i Nkosi ikhulumile, sengilakhele ibizo le Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli indlu ad  . 21Njalo ngimisile lapho indawo yomtshokotsho, lapho okulesivumelwano se Nkosi khona, eyasenza labobaba ekubakhupheni kwayo elizweni leGibhithe ae  .

Umkhuleko kaSolomoni

22USolomoni wasesima phambi kwelathi le Nkosi maqondana lebandla lonke lakoIsrayeli af  , welulela izandla zakhe emazulwini ag  23wathi:  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, kakho unkulunkulu onjengawe emazulwini phezulu lemhlabeni phansi ah  ogcina isivumelwano lomusa ezincekwini zakho ai  ezihamba phambi kwakho ngenhliziyo yazo yonke aj  . 24Ogcinele inceku yakho uDavida ubaba lokho owakutsho kuye; njalo wakhuluma ngomlomo wakho, wakugcwalisa ngesandla sakho, njengalamuhla. 25Ngakho-ke,  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, gcinela inceku yakho uDavida ubaba owakukhuluma kuye, usithi: Kakuyikusweleka
 kakuyikusweleka: Heb.  kakuyikuqunywa.
muntu kuwe phambi kwami ozahlala esihlalweni sobukhosi sikaIsrayeli, kuphela uba amadodana akho egcina indlela yawo ukuhamba phambi kwami njengoba uhambile phambi kwami al  .
26Khathesi-ke, Nkulunkulu kaIsrayeli, ake liqiniseke ilizwi lakho owalikhuluma encekwini yakho uDavida ubaba am  . 27Kodwa isibili uNkulunkulu uzahlala yini emhlabeni? Khangela, amazulu an  , lamazulu amazulu angekwanele; kangakanani-ke lindlu engiyakhileyo ao  ? 28Kube kanti phendukela emkhulekweni wenceku yakho lekuncengeni kwayo,  Nkosi Nkulunkulu wami, ukuze uzwe ukukhala lomkhuleko inceku yakho ekukhulekayo phambi kwakho lamuhla. 29Ukuthi amehlo akho avulekele lindlu ebusuku lemini, indawo owatsho ngayo ap  ukuthi: Ibizo lami lizakuba lapho; ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho ezawukhuleka kulindawo aq  . 30Zwana-ke ukuncenga kwenceku yakho lokwabantu bakho uIsrayeli lapho bezakhuleka kulindawo; yebo, uzwe wena, usendaweni yakho yokuhlala emazulwini; lapho usizwa, uthethelele ar  .

31Uba loba nguwuphi umuntu one umakhelwane wakhe, abeke phezu kwakhe isifungo, amenze afunge, lesifungo size phambi kwelathi lakho kulindlu as  , 32zwana-ke wena usemazulwini, wenze wahlulele inceku zakho, ulahle omubi, ukunikela indlela yakhe ekhanda lakhe, ukulungisisa olungileyo, ukumnika njengokulunga kwakhe at  .

33Lapho isizwe sakho uIsrayeli sitshaywe phambi kwesitha ngoba bonile kuwe au  , babesebephendukela kuwe, balivume ibizo lakho, bakhuleke bancenge kuwe kulindlu, 34zwana-ke wena usemazulwini, uthethelele isono sabantu bakho uIsrayeli, ubabuyisele elizweni owalinika oyise av  .

35Lapho amazulu evaliwe, kungelazulu ngoba bonile kuwe, uba bekhuleka kulindawo belivuma ibizo lakho, baphenduke esonweni sabo lapho ubahluphile aw  , 36zwana-ke wena usemazulwini, uthethelele isono senceku zakho lesabantu bakho uIsrayeli, lapho usubafundisile ax  indlela elungileyo abangahamba ngayo, unike izulu elizweni lakho owalinika abantu bakho libe yilifa ay  .

37Uba kukhona indlala elizweni, uba kukhona umatshayabhuqe wesifo, ukutshisa, ingumane, isikhonyane, uba kulemihogoyi; uba isitha sabo sibavimbezele elizweni lemizi yabo, loba yiyiphi inhlupheko, loba yiwuphi umkhuhlane az  , 38wonke umkhuleko, konke ukuncenga, okwenziwa yiloba nguwuphi umuntu, ngabantu bakho bonke bakoIsrayeli, abazakwazi ngulowo inhlupheko yenhliziyo yakhe, eselula izandla zakhe kulindlu ba  , 39zwana-ke wena usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiweyo bb  , uthethelele, wenze, unike ngulowo njengezindlela zakhe zonke, onhliziyo yakhe uyayazi, ngoba nguwe wedwa owaziyo inhliziyo yabo bonke abantwana babantu bc  , 40ukuze bakwesabe zonke izinsuku abaziphila ebusweni belizwe owalinika obaba bd  .

41Futhi-ke mayelana lowezizweni ongesuye wabantu bakho uIsrayeli kodwa evela elizweni elikhatshana ngenxa yebizo lakho, 42(ngoba bazakuzwa ngebizo lakho elikhulu langesandla sakho esilamandla langengalo yakho eyeluliweyo be  ) uba esiza akhuleke kulindlu, 43zwana wena usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiweyo bf  , wenze njengakho konke owezizweni akubizela khona, ukuze izizwe zonke zomhlaba zazi ibizo lakho bg  , zikwesabe, njengabantu bakho uIsrayeli, ukuze zazi ukuthi ibizo lakho libiziwe phezu kwale indlu engiyakhileyo bh  .

44Uba abantu bakho bephuma impi bemelene lesitha sabo ngendlela obathuma ngayo, babesebekhuleka e Nkosini ngendlela yomuzi owukhethileyo lendlini engiyakhele ibizo lakho, 45zwana-ke usemazulwini umkhuleko wabo lokuncenga kwabo, wenze udaba lwabo. 46Uba besona kuwe, ngoba kakulamuntu ongoniyo bi  , ubusubathukuthelela, ubanikele phambi kwesitha, ukuze abathumbi babo babathumbele elizweni lesitha, khatshana kumbe eduze bj  , 47kodwa babuye enhliziyweni yabo elizweni abathunjelwe kilo, baphenduke, bancenge kuwe elizweni lababathumbileyo bk  , besithi: Sonile bl  , saphambeka, senza okubi bm  ; 48babuyele kuwe ngenhliziyo yonke yabo langomphefumulo wonke wabo elizweni lezitha zabo ezibathumbileyo bn  , bakhuleke kuwe ngendlela yelizwe labo owalinika oyise, umuzi owawukhethayo, lendlu engiyakhele ibizo lakho bo  , 49zwana-ke usemazulwini umkhuleko wabo lokuncenga kwabo, endaweni yakho yokuhlala bp  , ubamele. 50Uthethelele abantu bakho abone kuwe, leziphambeko zabo zonke, abaphambeke ngazo kuwe, ubaphe isihawu phambi kwababathumbileyo, ukuthi babe lesihawu kibo bq  , 51ngoba bayisizwe sakho, lelifa lakho owabakhupha eGibhithe br  , phakathi kwesithando sensimbi bs  . 52Ukuze amehlo akho avulekele ukuncenga kwenceku yakho lokuncenga kwabantu bakho uIsrayeli, ukubezwa kukho konke ukukhala kwabo kuwe bt  . 53Ngoba wena wazehlukanisela bona babe yilifa bevela kuzo zonke izizwe zomhlaba, njengokukhuluma kwakho ngesandla sikaMozisi, inceku yakho, ekukhupheni kwakho obaba eGibhithe, Nkosi Jehova bu  .

USolomoni ubusisa ibandla

54Kwasekusithi eseqedile uSolomoni ukukhuleka konke umkhuleko lokuncenga e Nkosini, wasukuma esuka ngaphambi kwelathi le Nkosi ekuguqeni ngamadolo akhe lezandla zakhe zelulekele emazulwini bv  , 55wasesima wabusisa ibandla lonke lakoIsrayeli ngelizwi elikhulu esithi: 56Kayibusiswe i Nkosi enike abantu bayo uIsrayeli ukuphumula njengakho konke eyakukhulumayo; kakuwanga lelilodwa ilizwi kuwo wonke amazwi ayo eyawakhuluma ngesandla sikaMozisi inceku yayo bw  . 57I Nkosi uNkulunkulu wethu kayibe lathi njengalokhu yayilabobaba, ingasitshiyi bx  ingasideli by  , 58ukuze ithobele inhliziyo yethu kuyo, ukuhamba ngazo zonke indlela zayo, lokugcina imilayo yayo lezimiso zayo lezahlulelo zayo, eyakulaya obaba bz  . 59Lala amazwi ami, engincenga ngawo phambi kwe Nkosi, abe seduzane le Nkosi uNkulunkulu wethu emini lebusuku, ukuze imele udaba lwenceku yayo lodaba lwabantu bayo uIsrayeli, udaba losuku ngosuku lwalo ca  , 60ukuze izizwe zonke zomhlaba zazi cb  ukuthi i Nkosi inguNkulunkulu, kakho omunye cc  . 61Ngakho inhliziyo yenu kayibe ngepheleleyo kuJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba ezimisweni zayo, lokugcina imilayo yayo njengalamuhla cd  .

USolomoni unikela iminikelo eminengi

62Inkosi loIsrayeli wonke elayo basebehlaba umhlatshelo phambi kukaJehova ce  . 63USolomoni wasehlaba umhlatshelo weminikelo yokuthula awuhlabela uJehova, inkabi ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili, lezimvu ezizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili. Ngokunjalo inkosi labo bonke abantwana bakoIsrayeli bayehlukanisa indlu kaJehova. 64Ngalona lolosuku inkosi yangcwelisa iphakathi kweguma elalingaphambi kwendlu kaJehova, ngoba lapho yanikela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, lamahwahwa eminikelo yokuthula, ngoba ilathi lethusi elaliphambi kukaJehova lalilincinyane kakhulu ukwanela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla lamahwahwa eminikelo yokuthula cf  .

65Ngalesosikhathi uSolomoni wasesenza idili, loIsrayeli wonke laye cg  , ibandla elikhulu, kusukela ekungeneni kweHamathi ch  kusiya esifuleni seGibhithe ci  , phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu, insuku eziyisikhombisa lensuku eziyisikhombisa, insuku ezilitshumi lane cj  . 66Ngosuku lwesificaminwembili wabayekela abantu bahamba ck  ; bayibusisa inkosi, baya emathenteni abo bethokoza cl  bejabula enhliziyweni ngakho konke okuhle i Nkosi eyayikwenzele uDavida inceku yayo loIsrayeli abantu bayo cm  .

Copyright information for Ndebele