a2 Lan. 7.11-22.
b7.1.
c9.19. 2 Lan. 8.6. Isa. 21.4.
d3.5. 11.9.
eJosh. 9.3.
f8.29.
gDute. 11.12.
hGen. 17.1.
i11.4,6,38. 14.8. 15.5.
j2.4. 6.12. 2 Sam. 7.12,16. 1 Lan. 22.10. Hlab. 132.12.
k1 Sam. 15.11.
lDute. 4.26. 2 Kho. 17.23. 25.21.
mJer. 7.14.
nDute. 28.37.
o2 Lan. 7.21.
p2 Lan. 8.1-18.
q6.37,38.7.1.
r1 Lan. 8.2.
s5.13.
t9.24. 2 Sam. 5.9.
uJosh. 11.1.
vHlu. 5.19.
wJosh. 10.33.
xJosh. 16.10.
y9.24. 3.1. 7.8. 11.1.
zJosh. 10.10.
aaJosh. 19.44.
abEks. 1.11.
ac10.26. 2 Lan. 1.14. 9.25.
ad4.26.
aeHlu. 1.21,27,29. 3.1,3.
afJosh. 15.63. 17.12.
ag5.15. Hlu. 1.28. 1 Lan. 22.2.
ahEzra 2.55,58. Neh. 7.57. 11.3. 2 Sam. 12.31. 2 Lan. 8.7,8. Gen. 49.15.
aiLevi 25.39.
aj4.5.
ak2 Lan. 8.10.
al5.16.
am9.16. 2 Lan. 8.11.
an7.8.
ao9.15.
apNani 33.35.
aqDute. 2.8.
ar10.11. 22.48. 1 Lan. 29.4. Jobe 22.24. 28.16. Hlab. 45.9. Isa. 13.12. Gen. 10.29. 1 Lan. 1.23.
as2 Lan. 8.18.

1 Kings 9

I Nkosi izibonakalisa kuSolomoni ngokwesibili

1 Kwasekusithi uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehova a  lendlu yenkosi b  laso sonke isifiso sikaSolomoni ayethokoza ukusenza c  , 2i Nkosi yabonakala kuSolomoni ngokwesibili njengokubonakala kwayo kuye d  eGibeyoni e  . 3I Nkosi yathi kuye: Ngizwile umkhuleko wakho lokuncenga kwakho okuncenge phambi kwami. Ngiyingcwelisile lindlu oyakhileyo ukubeka ibizo lami lapho kuze kube nininini f  ; lamehlo ami lenhliziyo yami kuzakuba lapho zonke izinsuku g  . 4Wena-ke, uba uhamba phambi kwami h  , njengoDavida uyihlo wahamba, ngokuphelela kwenhliziyo langokuqonda, ukwenza njengakho konke engikulaye khona, ugcine izimiso zami lezahlulelo zami i  , 5khona ngizamisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho phezu kukaIsrayeli kuze kube nininini, njengokukhuluma kwami kuDavida uyihlo, ngisithi: Kakuyikuqunywa kuwe umuntu phezu kwesihlalo sobukhosi sikaIsrayeli j  . 6Uba lizaphenduka lokuphenduka, lina labantwana benu, ekungilandeleni, lingayigcini imilayo yami, izimiso zami, engikubeke phambi kwenu, kodwa liyekhonza abanye onkulunkulu, libakhothamele k  , 7khona ngizaquma uIsrayeli ebusweni belizwe engibanike lona l  , lendlu engiyingcwelisele ibizo lami m  ngizayilahla phambi kwami; loIsrayeli uzakuba yisaga lento yokuhozwa phakathi kwezizwe zonke n  . 8Lalindlu, ephakemeyo, wonke oyedlulayo uzamangala kakhulu ancife o  , bathi: I Nkosi ikwenzeleni okunje kulelilizwe lakulindlu? 9Njalo bazakuthi: Ngenxa yokuthi bayitshiyile i Nkosi uNkulunkulu wabo eyakhupha oyise elizweni leGibhithe, babambelela kwabanye onkulunkulu, babakhonza babasebenzela; ngalokho i Nkosi ibehlisele bonke lobububi.

Ezinye izenzo zikaSolomoni

10Kwasekusithi p  ekupheleni kweminyaka engamatshumi amabili uSolomoni esakhile izindlu ezimbili, indlu kaJehova lendlu yenkosi q  , 11(uHiramu inkosi yeTire yayimsekele uSolomoni ngezigodo zemisedari langezigodo zamafiri langegolide, njengesiloyiso sakhe sonke) ngalesosikhathi inkosi uSolomoni yamnika uHiramu imizi engamatshumi amabili elizweni leGalili. 12UHiramu wasephuma eTire ukubona imizi uSolomoni ayemnike yona, kodwa yayingalunganga emehlweni akhe. 13Wasesithi: Yimizi bani le onginike yona, mfowethu? Waseyibiza ngokuthi ilizwe leKabuli, kuze kube lamuhla r  . 14UHiramu wayethumele enkosini amathalenta* alikhulu lamatshumi amabili egolide.

15Nantu-ke udaba lwezibhalwa inkosi uSolomoni eyazibuthela ukwakha indlu ye Nkosi, lendlu yayo s  , leMilo t  , lomduli weJerusalema, leHazori u  , leMegido v  , leGezeri w  : 16UFaro inkosi yeGibhithe wayenyukile wathumba iGezeri wayitshisa ngomlilo, wabulala amaKhanani ayehlala emzini x  , wakhunga ngayo indodakazi yakhe, umkaSolomoni y  . 17USolomoni wasesakha iGezeri, leBethi-Horoni engaphansi z  , 18leBahalathi aa  , leTamari enkangala elizweni, 19lemizi yonke yokugcinela impahla uSolomoni ayelayo ab  , lemizi ac  yezinqola ad  , lemizi yabagadi bamabhiza, lesiloyiso sikaSolomoni ayeloyisa ngaso ukwakha eJerusalema leLebhanoni lelizweni lonke lombuso wakhe. 20Bonke abantu ababesele kumaAmori, amaHethi, amaPerizi, amaHivi, lamaJebusi, ababengeyisibo babantwana bakoIsrayeli, 21abantwana babo ababesele emva kwabo elizweni ae  , abantwana bakoIsrayeli abangenelisanga ukubatshabalalisa af  , uSolomoni wababutha izibhalwa ag  eziyizigqili, kuze kube lamuhla ah  . 22Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli uSolomoni kenzanga sigqili ai  , kodwa babengamadoda empi, lenceku zakhe, leziphathamandla zakhe, lezinduna zakhe, labaphathi bezinqola zakhe, labagadi bakhe bamabhiza. 23Laba babezinduna zabaphathi abaphezu komsebenzi kaSolomoni aj  , amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu ak  , ababebusa abantu ababesebenza emsebenzini al  .

24Kodwa indodakazi kaFaro yenyuka iphuma emzini kaDavida am  isiya endlini yayo ayeyakhele yona an  . Ngalesosikhathi wakha iMilo ao  .

25Njalo kathathu ngomnyaka uSolomoni wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phezu kwelathi ayelakhele i Nkosi, watshisa impepha kulelo elaliphambi kwe Nkosi. Waqeda njalo indlu.

26Inkosi uSolomoni yasisenza imikhumbi eEziyoni-Geberi ap  eseElothi aq  ekhunjini loLwandle oluBomvu elizweni leEdoma. 27UHiramu wasethuma emikhunjini inceku zakhe, amadoda emikhumbi, abazi ulwandle, kanye lenceku zikaSolomoni. 28Bafika eOfiri ar  , bathatha khona igolide, amathalenta* angamakhulu amane lamatshumi amabili, baliletha enkosini uSolomoni as  .

Copyright information for Ndebele