a2 Lan. 7.11-22.
b7.1.
c9.19. 2 Lan. 8.6. Isa. 21.4.
d3.5. 11.9.
eJosh. 9.3.
f8.29.
gDute. 11.12.
hGen. 17.1.
i11.4,6,38. 14.8. 15.5.
j2.4. 6.12. 2 Sam. 7.12,16. 1 Lan. 22.10. Hlab. 132.12.
k1 Sam. 15.11.
lDute. 4.26. 2 Kho. 17.23. 25.21.
mJer. 7.14.
nDute. 28.37.
o2 Lan. 7.21.
p2 Lan. 8.1-18.
q6.37,38.7.1.
r1 Lan. 8.2.
s5.13.
t9.24. 2 Sam. 5.9.
uJosh. 11.1.
vHlu. 5.19.
wJosh. 10.33.
xJosh. 16.10.
y9.24. 3.1. 7.8. 11.1.
zJosh. 10.10.
aaJosh. 19.44.
abEks. 1.11.
ac10.26. 2 Lan. 1.14. 9.25.
ad4.26.
aeHlu. 1.21,27,29. 3.1,3.
afJosh. 15.63. 17.12.
ag5.15. Hlu. 1.28. 1 Lan. 22.2.
ahEzra 2.55,58. Neh. 7.57. 11.3. 2 Sam. 12.31. 2 Lan. 8.7,8. Gen. 49.15.
aiLevi 25.39.
aj4.5.
ak2 Lan. 8.10.
al5.16.
am9.16. 2 Lan. 8.11.
an7.8.
ao9.15.
apNani 33.35.
aqDute. 2.8.
ar10.11. 22.48. 1 Lan. 29.4. Jobe 22.24. 28.16. Hlab. 45.9. Isa. 13.12. Gen. 10.29. 1 Lan. 1.23.
as2 Lan. 8.18.

1 Kings 9

I Nkosi izibonakalisa kuSolomoni ngokwesibili

Kwasekusithi uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehova a  lendlu yenkosi b  laso sonke isifiso sikaSolomoni ayethokoza ukusenza c , i Nkosi yabonakala kuSolomoni ngokwesibili njengokubonakala kwayo kuye d  eGibeyoni e . I Nkosi yathi kuye: Ngizwile umkhuleko wakho lokuncenga kwakho okuncenge phambi kwami. Ngiyingcwelisile lindlu oyakhileyo ukubeka ibizo lami lapho kuze kube nininini f ; lamehlo ami lenhliziyo yami kuzakuba lapho zonke izinsuku g . Wena-ke, uba uhamba phambi kwami h , njengoDavida uyihlo wahamba, ngokuphelela kwenhliziyo langokuqonda, ukwenza njengakho konke engikulaye khona, ugcine izimiso zami lezahlulelo zami i , khona ngizamisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho phezu kukaIsrayeli kuze kube nininini, njengokukhuluma kwami kuDavida uyihlo, ngisithi: Kakuyikuqunywa kuwe umuntu phezu kwesihlalo sobukhosi sikaIsrayeli j . Uba lizaphenduka lokuphenduka, lina labantwana benu, ekungilandeleni, lingayigcini imilayo yami, izimiso zami, engikubeke phambi kwenu, kodwa liyekhonza abanye onkulunkulu, libakhothamele k , khona ngizaquma uIsrayeli ebusweni belizwe engibanike lona l , lendlu engiyingcwelisele ibizo lami m  ngizayilahla phambi kwami; loIsrayeli uzakuba yisaga lento yokuhozwa phakathi kwezizwe zonke n . Lalindlu, ephakemeyo, wonke oyedlulayo uzamangala kakhulu ancife o , bathi: I Nkosi ikwenzeleni okunje kulelilizwe lakulindlu? Njalo bazakuthi: Ngenxa yokuthi bayitshiyile i Nkosi uNkulunkulu wabo eyakhupha oyise elizweni leGibhithe, babambelela kwabanye onkulunkulu, babakhonza babasebenzela; ngalokho i Nkosi ibehlisele bonke lobububi.

Ezinye izenzo zikaSolomoni

10 Kwasekusithi p  ekupheleni kweminyaka engamatshumi amabili uSolomoni esakhile izindlu ezimbili, indlu kaJehova lendlu yenkosi q , 11 (uHiramu inkosi yeTire yayimsekele uSolomoni ngezigodo zemisedari langezigodo zamafiri langegolide, njengesiloyiso sakhe sonke) ngalesosikhathi inkosi uSolomoni yamnika uHiramu imizi engamatshumi amabili elizweni leGalili. 12 UHiramu wasephuma eTire ukubona imizi uSolomoni ayemnike yona, kodwa yayingalunganga emehlweni akhe. 13 Wasesithi: Yimizi bani le onginike yona, mfowethu? Waseyibiza ngokuthi ilizwe leKabuli, kuze kube lamuhla r . 14 UHiramu wayethumele enkosini amathalenta* alikhulu lamatshumi amabili egolide.

15 Nantu-ke udaba lwezibhalwa inkosi uSolomoni eyazibuthela ukwakha indlu ye Nkosi, lendlu yayo s , leMilo t , lomduli weJerusalema, leHazori u , leMegido v , leGezeri w : 16 UFaro inkosi yeGibhithe wayenyukile wathumba iGezeri wayitshisa ngomlilo, wabulala amaKhanani ayehlala emzini x , wakhunga ngayo indodakazi yakhe, umkaSolomoni y . 17 USolomoni wasesakha iGezeri, leBethi-Horoni engaphansi z , 18 leBahalathi aa , leTamari enkangala elizweni, 19 lemizi yonke yokugcinela impahla uSolomoni ayelayo ab , lemizi ac  yezinqola ad , lemizi yabagadi bamabhiza, lesiloyiso sikaSolomoni ayeloyisa ngaso ukwakha eJerusalema leLebhanoni lelizweni lonke lombuso wakhe. 20 Bonke abantu ababesele kumaAmori, amaHethi, amaPerizi, amaHivi, lamaJebusi, ababengeyisibo babantwana bakoIsrayeli, 21 abantwana babo ababesele emva kwabo elizweni ae , abantwana bakoIsrayeli abangenelisanga ukubatshabalalisa af , uSolomoni wababutha izibhalwa ag  eziyizigqili, kuze kube lamuhla ah . 22 Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli uSolomoni kenzanga sigqili ai , kodwa babengamadoda empi, lenceku zakhe, leziphathamandla zakhe, lezinduna zakhe, labaphathi bezinqola zakhe, labagadi bakhe bamabhiza. 23 Laba babezinduna zabaphathi abaphezu komsebenzi kaSolomoni aj , amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu ak , ababebusa abantu ababesebenza emsebenzini al .

24 Kodwa indodakazi kaFaro yenyuka iphuma emzini kaDavida am  isiya endlini yayo ayeyakhele yona an . Ngalesosikhathi wakha iMilo ao .

25 Njalo kathathu ngomnyaka uSolomoni wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phezu kwelathi ayelakhele i Nkosi, watshisa impepha kulelo elaliphambi kwe Nkosi. Waqeda njalo indlu.

26 Inkosi uSolomoni yasisenza imikhumbi eEziyoni-Geberi ap  eseElothi aq  ekhunjini loLwandle oluBomvu elizweni leEdoma. 27 UHiramu wasethuma emikhunjini inceku zakhe, amadoda emikhumbi, abazi ulwandle, kanye lenceku zikaSolomoni. 28 Bafika eOfiri ar , bathatha khona igolide, amathalenta* angamakhulu amane lamatshumi amabili, baliletha enkosini uSolomoni as .

Copyright information for Ndebele