a2.11. Heb. 11.13.
bJak. 1.1.
cSeb. 2.9.
dSeb. 16.6.
eSeb. 2.9.
fSeb. 2.9.
gSeb. 16.7.
h2.9. Luka 18.7.
iSeb. 2.23. Roma 8.29.
j2 Thes. 2.13. Efe. 1.4.
k1.14,22. Roma 16.26.
lHeb. 10.22; 12.24.
m2 Pet. 1.2. Juda 1.2. Roma 1.7.
nDan. 4.1; 6.25.
o2 Kor. 1.3. Efe. 1.3.
pRoma 15.6.
qTit. 3.5.
r2 Kor. 8.15.
s2 Thes. 2.16. Roma 6.23.
t3.21. 1 Kor. 15.20. 1 Thes. 4.14.
u3.7. Mat. 25.34. Hlab. 27.4.
v1 Kor. 9.25.
w5.4.
xKol. 1.5. 2 Tim. 4.8. Juda 1.1.
yMat. 6.20.
zGal. 3.23. Joha. 10.28,29.
aaEfe. 2.8.
abMat. 5.12.
ac4.13. 2 Kor. 6.10.
adRoma 8.18.
ae5.10. 1 Tim. 4.8.
af4.13. 2 Kor. 6.10.
agJak. 1.2.
ahJak. 1.3. Roma 5.4.
aiJobe 23.10. Zaga 17.3. Isa. 48.10. Zek. 13.9. Isam. 3.18.
ajJobe 23.10. Zaga 17.3. Isa. 48.10. Zek. 13.9. Isam. 3.18.
ak1 Kor. 3.13.
alRoma 2.29. 1 Kor. 4.5.
amRoma 2.7,10.
anRoma 2.7,10.
ao1.13. 4.13. 1 Kor. 1.7.
ap1 Joha. 4.20.
aqJoha. 20.29. Heb. 11.1,27.
arJoha. 16.22.
as5.4. Heb.10.36.
atRoma 6.22.
auRoma 1.2.
avMat. 13.17. Luka 10.24. 2 Pet. 1.19,20.
awDan. 2.44. Hag. 2.7. Luka 24.27.
axDan. 9.24,26.
ay2 Pet. 1.21. Roma 8.9.
azNeh. 9.30. Mat. 26.24.
baHlab. 22.1,6. Isa. 53.3-8. Seb. 3.18.
bbLuka 24.26.
bcLuka 24.26.
bdJoha. 12.41. 1 Kor. 15.4.
beDan. 12.4,9,13.
bfHeb. 11.39,40.
bgSeb. 2.2-4.
bhEks. 25.20. Dan. 8.13; 12.5-7. Efe. 3.10.
biJak. 1.25.
bjEfe. 6.14.
bk4.7; 5.8. 1 Thes. 5.6.
bl1.7.
bm1.22. 1.2.
bn4.2,3. Roma 12.2.
boSeb. 17.30. Efe. 4.18.
bp1 Thes. 4.7. 2 Kor. 7.1. Heb. 12.14. 2 Pet. 3.11. 1 Joha. 3.3. Luka 1.75.
bq1.18. Gal. 1.13.
brLevi 11.44.
bsDute. 10.17. Jak. 2.1.
btHlab. 62.12.
bu2.11. Heb. 11.13.
bv3.15. Roma 11.20.
bwRoma 3.24.
bxRoma 8.21. 1 Kor. 6.20.
by1.18. Gal. 1.13.
bzHez. 20.18. Gal. 3.13; 4.5.
caSeb. 20.28. Mat. 20.28.
cbJoha. 1.29. 1 Kor. 5.7.
ccHeb. 9.14.
cdSeb. 2.23. Roma 3.25. Efe. 3.11. 2 Tim. 1.10. Isam. 13.8.
ceJoha. 17.24. Efe. 1.4.
cfHeb. 1.2. 2 Tim. 1.9. Tit. 1.2.
cgJoha. 12.44.
chSeb. 2.24.
ci3.22. Heb. 2.9. Seb. 3.13. Fil. 2.9.
cjRoma 4.25.
ckSeb. 15.9. Jak. 4.8. Joha. 17.17.
cl1.2,13.
cmJoha. 13.34.
cnRoma 12.9.
co1 Tim. 1.5.
cp2.17; 3.8.Heb. 13.1.
cq1 Tim. 1.5.
cr4.8.
cs1.3. 2.2.
ctJoha. 1.13. Mat. 19.28.
cuJak. 1.18.
cv1.23,25. Seb. 10.36,37.
cwHeb. 4.12.
cx1 Joha. 3.9.
cyIsa. 40.6,8. Jak. 1.11.
cz1 Kor. 7.31.
daHlab. 102.12,26; 111.8; 119.89. Mat. 5.18; 24.35. Luka 16.17; 21.33.
db1.23,25. Seb. 10.36,37.
dc1.23,25. Seb. 10.36,37.

1 Peter 1

Isibingelelo

UPetro, umphostoli kaJesu Kristu, kwabemzini a  abakhethiweyo bokuhlakazeka b  kwePontusi c , iGalathiya d , iKaphadosiya e , iAsiya f , leBithiniya g , njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBaba h, i , ekungcwelisweni koMoya j , ekulaleleni k  lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristu l : Umusa m  lokuthula kungathi kungandiswa kini n .

UPetro ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo

Ubusisiwe o  uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu p , owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu q  ethembeni eliphilileyo r, s  ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo t , elifeni u  elingaboliyo lelingangcolanga v  lelingabuniyo w , elilondolozelwe x  lona emazulwini y , lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu z  ngokholo kusindiso olulungiselwe ukwembulwa esikhathini sokucina aa . Elithokoza kuso ab, ac , okwesikhatshana khathesi ad, ae , uba kudingeka, lihlupheka af  ezilingweni eziyizinhlobonhlobo ag , ukuze ubuqotho bokholo lwenu ah , oluligugu kakhulu okwedlula igolide elibhubhayo ai , selihlolwe aj  ngomlilo ak , buficwe endumisweni al  lenhlonitshweni am  ledumeni an , ekwembulweni kukaJesu Kristu ao ; elingambonanga limthanda ap , elithi khathesi lingamboni kodwa likholwe kuye aq , liyathokoza ngentokozo engakhulumekiyo ledumisekayo ar , lizuze as  isiphetho sokholo lwenu at , usindiso lwemiphefumulo yenu. 10 Ngalolusindiso abaprofethi au  babuzisisa njalo bahlolisisa av , abaprofetha ngomusa oza kini aw ; 11 babuza ukuthi yisiphi ax  loba sinjani isikhathi uMoya kaKristu owayekibo osikhombayo ay , efakaza ngaphambili az  ngenhlupheko eziqondene loKristu ba, bb , langobukhosi emva kwalezo bc, bd ; 12 okwembulwa kubo be  ukuthi kungeyisikho kibo bf , kodwa kithi babesebenza lezizinto, eselizitshunyayezwa yilabo abalitshumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini bg , izinto ingilosi ezilangatha bh  ukuzihlola bi .

UPetro ukhuthaza abakholwayo ukuthi bahambe ngobungcwele

13 Ngakho libopha inkalo zengqondo yenu bj , liqonde bk , lithembe ngokupheleleyo emuseni olethwe kini ekwembulweni kukaJesu Kristu bl ; 14 njengabantwana abalalelayo bm , lingazibumbi ngokwesimo sezinkanuko ezazikhona mandulo bn  kokungazi kwenu bo , 15 kodwa njengoba owalibizayo engcwele bp , lani banini ngcwele kukho konke ukuziphatha bq ; 16 ngoba kulotshiwe ukuthi: Banini ngcwele, ngoba mina ngingcwele br . 17 Njalo uba libiza lithi Baba owahlulela ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe engabandlululi bs, bt , chithani isikhathi sokuba yizihambi kwenu bu  ekwesabeni bv ; 18 lisazi ukuthi kalihlengwanga bw  ngezinto ezingabhubha bx , isiliva kumbe igolide, ekuhambeni kwenu okuyize by  elakwemukela kubobaba bz , 19 kodwa ngegazi likaKristu ca  eliligugu kungathi ngelewundlu cb  elingelasici lelingelabala cc . 20 Isibili owamiswa ngaphambili cd  phambi kwesisekelo somhlaba ce , kodwa wabonakaliswa esikhathini sokucina ngenxa yenu cf , 21 elikholwa ngaye kuNkulunkulu cg , owamvusa kwabafileyo ch , wasemnika ubukhosi ci , ukuze ukholo lethemba lenu kube kuNkulunkulu cj .

22 Selihlanze imiphefumulo yenu ck  ekulaleleni kweqiniso ngoMoya cl  ethandweni lwabazalwane ngokungazenzisi cm, cn, co, cp , thandanani ngokutshiseka okuvela enhliziyweni emhlophe cq, cr ; 23 selizelwe ngokutsha cs  okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabola ct , kodwa engaboliyo, ngelizwi likaNkulunkulu cu, cv  eliphilayo cw  lelimiyo ephakadeni cx . 24 Ngoba yonke inyama injengotshani cy , labo bonke ubukhosi bomuntu bunjengeluba lotshani cz . Utshani buyabuna, leluba labo liwohloke; 25 kodwa da  ilizwi leNkosi limi kuze kube sephakadeni db . Laleli yilizwi elatshunyayelwa kini ngevangeli dc .

Copyright information for Ndebele