a4.2. Jak. 1.21. Efe. 4.22.
b2.16. Efe. 4.31.
c2 Kor. 12.20. Jak. 4.11.
d1.23. Mat. 18.3. 1 Tim. 4.6.
e2 Kor. 4.2.
f1 Kor. 3.2.
gRoma 12.1.
hEfe. 4.15. 2 Pet. 3.18.
iHlab. 34.8. Heb. 6.5.
jLuka 6.35.
k2.6,7.
l2.6,7.
m2.6,7.
nEfe. 2.20-22. Zaga 9.1. 1 Kor. 3.9.
oHeb 3.6.
p2.9.
qMal. 1.11. Roma 12.1. Heb. 13.15.
rRoma 15.16. Fil. 4.18.
s4.11. Efe. 5.20.
tJak. 2.23.
uIsa. 28.16.
vRoma 9.33; 10.11.
wHlab. 2.12.
y2.8. Heb. 11.31.
zHlab. 118.22.
aaIsa. 8.14. Luka 2.34. Roma 9.33.
abRoma 14.13.
acRoma 14.13.
ad2.8. Heb. 11.31.
aeEks. 9.16. Roma 9.22. 2 Kor. 2.16. Juda 1.4.
af1 Thes. 5.9.
ag1.2. Dute. 10.15.
ah2.5. Eks. 19.6. Isam. 1.6; 5.10; 22.5. Hlab. 45.16. Isa. 61.6; 66.21. Isam. 20.6.
aiDute. 26.19. Heb. 3.1.
ajEfe. 1.14.
alIsa. 43.21. Seb. 20.28. Efe. 1.14. Tit. 2.14.
am2.21. Roma 8.30.
anSeb. 26.18.
aoHos. 1.9,10; 2.23. Roma 9.25,26.
apRoma 12.1.
aqLevi 25.23.
ar1.17.Efe. 2.19.
as1.1.
atRoma 13.14.
auGal. 5.24.
avJak. 4.1.
aw2.15. Fil. 2.15. Tit. 2.8. Roma 12.17.
axGal. 1.13. Jak. 3.13.
ay3.16. 4.14. Seb. 28.22.
az2.14. 3.16; 4.15. Joha. 18.30.
baMat. 5.16.
bb3.2. 2 Pet. 1.16.
bc2 Kor. 9.13.
bdLuka 19.44.
beRoma 13.1.
bf3.1.
bgRoma 13.1.
bhRoma 13.4.
biRoma 13.3.
bj3.17; 4.2,19. 1 Thes. 4.3.
bk2.12.
blMat. 22.12.
bmGal. 5.1.
bn1 Kor. 7.22.
boRoma 12.10.
bp5.9. 1.22.
bqZaga 24.21.
brZaga 24.21.
bsMat. 22.21. Roma 13.7.
btSeb. 10.7.
buEfe. 6.5.
bvFil. 4.5.
bwFil. 2.15.
bxMat. 5.10. Heb. 10.36.
byRoma 13.5.
bz3.14; 4.14,15.
caMat. 26.67.
cb3.14; 4.14,15.
ccSeb. 14.22.
cd2.9.
ce3.18.
cfMat. 11.29.
cg2 Kor. 12.18.
chIsa. 53.9. Mat. 27.23,24. Luka 23.4,41. Joha. 8.46; 18.38. 2 Kor. 5.21. Heb. 4.15.
ci3.9. Isa. 53.7. Mat. 27.39. Joha. 8.48,49. Heb. 12.3.
cjJoha. 19.30.
ck3.18. Isa. 53.4. Mat. 8.17. Isa. 53.11. Heb. 9.28.
clSeb. 5.30.
cmRoma 6.2.
cnIsa. 53.5. Roma 4.25.
coIsa. 53.6. Mat. 9.36.
cp5.4. Hez. 34.23.

1 Peter 2

Ngakho lahlani a  ububi bonke b  lobuqili bonke lokuzenzisa lomhawu lokuhleba konke c , njengezingane ezisanda ukuzalwa d , fisani uchago olungaqungwanga e, f  lwelizwi g , ukuze likhuliswe h  ngalo, uba-ke selinambithile i  ukuthi iNkosi ilomusa j .

Ukwakhiwa kwendlu yomoya

Elizayo kuyo, ilitshe eliphilayo, elaliwa ngabantu k , kodwa kuNkulunkulu likhethiwe l , liligugu m , lani njengamatshe aphilayo lakhiwe n  indlu yokomoya o , ubupristi obungcwele p , ukuze linikele imihlatshelo yokomoya q  eyemukelekayo kuNkulunkulu r  ngoJesu Kristu s . Ngakho kukhona lembhalweni t  ukuthi: Khangela ngiyabeka eSiyoni ilitshe lengonsi, elikhethiweyo eliligugu u ; lokholwa kuye kasoze ayangeke v, w . Ngakho kini elikholwayo uligugu
 uligugu: kumbe,  uyinhlonipho.
; kodwa kwabangalaleliyo y , ilitshe abakhi abalalayo z , leli selibe yinhloko yengonsi,
lelitshe aa  lokukhubekisa ab , ledwala lokuwisa ac ; abakhubeka elizwini, bengalaleli ad ; okuyikho ae  labo ababekumiselwe af ; kodwa lina liluhlanga olukhethiweyo ag , ubupristi bobukhosi ah , isizwe esingcwele ai , abantu abatholiweyo aj,
 abatholiweyo: kumbe,  abathengiweyo.
, ukuze litshumayele jikelele ukulunga al  kwalowo owalibiza am  livela emnyameni laya ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo an ;
10 elalikade lingeyisibo abantu, kodwa khathesi lingabantu bakaNkulunkulu ao ; elalingahawukelwanga, kodwa khathesi selihawukelwe.

11 Bathandekayo, ngiyalincenga ap  njengabemzini aq, ar  lezihambi as  ukuthi lizithinte at  enkanukweni zenyama au , ezilwa lomphefumulo av ; 12 lilokuhamba aw  okuhle phakathi kwabezizwe ax , ukuze kuthi, ekulihlebeni ay  njengabenzi bobubi az , ezenzweni ezinhle ba  abazibonileyo bb  bangadumisa uNkulunkulu bc  esukwini lokuhanjelwa bd .

Ukuzehlisela ngaphansi kwezimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwaso sonke isimiso sabantu be  ngenxa yeNkosi bf ; loba kuyinkosi, njengebusayo bg ; 14 loba kubabusi, njengabathunywe yiyo ekujezisweni kwabenzi bobubi bh , kodwa kube lodumo lwabenzi bokuhle bi . 15 Ngoba injalo intando kaNkulunkulu bj , ukuthi ngokwenza okuhle bk  lifake isayeke emlonyeni yokungazi kwabantu abayizithutha bl ; 16 njengabakhululekileyo bm , kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi, kodwa njengezigqili zikaNkulunkulu bn . 17 Hloniphani bonke bo . Thandani ubuzalwane bp . Mesabeni uNkulunkulu bq . Hloniphani inkosi br, bs .

18 Zinceku bt , zehliseleni ngaphansi kwamakhosi ngokwesaba konke bu , kungeyisikho kulawo alungileyo lamnene kuphela bv , kodwa lakulawo angaqondanga bw . 19 Ngoba lokhu kungumusa, uba umuntu bx  ethwala izinhlupheko ngenxa yesazela kuNkulunkulu, ehlupheka ngokungafanelanga by . 20 Ngoba kulenzuzo bani bz , uba lisona beselitshaywa libekezela? ca  Kodwa uba lisenza okuhle njalo lihlupheke libekezela cb , lokhu kungumusa kuNkulunkulu. 21 Ngoba labizelwa lokho cc, cd , ngoba uKristu laye wasihluphekela ce , esitshiyela cf  isibonelo, ukuze lilandele izinyathelo zakhe cg ; 22 ongenzanga isono, lenkohliso kayificwanga emlonyeni wakhe ch ; 23 owathi ethukwa kazaphindisela ngokuthuka, ehlupheka kazasongela ci , kodwa wakunikela kulowo owahlulela ngokulunga cj ; 24 yena ngokwakhe owathwala izono zethu ck  emzimbeni wakhe esihlahleni cl , ukuze kuthi, sesifile esonweni, siphile ekulungeni cm ; okungemivimvinya yakhe lisilisiwe cn . 25 Ngoba lalinjengezimvu ezilahlekayo co ; kodwa khathesi selibuyele kuMelusi loMbonisi wemiphefumulo yenu cp .

Copyright information for Ndebele