a2.13.
b3.5. Efe. 5.22. Kol. 3.18. Tit. 2.5. Gen. 3.16.
c3.20. Heb. 11.31.
d1 Kor. 7.16.
eMat. 18.15.
f3.2,16. Gal. 1.13.
g2.12.
h3.2,16. Gal. 1.13.
i1 Tim. 2.9. Isa. 3.18-24. Tit. 2.3.
j1 Tim. 2.9. Isa. 3.18-24. Tit. 2.3.
k1 Tim. 2.9. Isa. 3.18-24. Tit. 2.3.
lRoma 2.29. Hlab. 45.13. 1 Tim. 2.10. Roma 7.22.
m1 Tim. 5.5.
n3.5. Efe. 5.22. Kol. 3.18. Tit. 2.5. Gen. 3.16.
oGen. 18.12.
q3.14. Efe. 5.33. Zaga 3.25.
rEfe. 5.25. Kol. 3.19.
s1 Kor. 7.3.
t2 Pet. 1.5,6.
u1 Kor. 12.23.
v1 Thes. 4.4.
w1.4.
x1 Kor. 7.5.
yRoma 12.16.
zHeb. 4.15. 10.34.
aaEfe. 4.32. Kol. 3.12.
abZaga 17.13. Mat. 5.39.
ac2.23. 1 Kor. 5.11.
adMat. 5.44. Roma 12.14.
aeMat. 25.34. 1 Tim. 4.8.
afHlab. 34.12-16.
ag3 Joha. 1.11.
ahJak. 5.16.
aiZaga 16.7.
aj3 Joha. 1.11.
akMat. 24.48.
al2.19,20.
amMat. 5.10-12. Jak. 1.12. Roma 5.3.
an3.6. Mat. 10.28. Isa. 8.12,13.
aoJoha. 14.1,27.
apMat. 6.9.
aqKol. 4.6. Zaga 15.28.
ar2 Kor. 7.11.
as2 Tim. 2.25.
at1.17.
avHeb. 13.18.
aw3.21.
ax2.12.
ay2.12.
az4.4. Mat. 5.44. Luka 6.28.
ba3.1.
bb2.15.
bcHeb. 9.26,28.
bd2.21; 4.1. Roma 4.25.
be2.24.
bfEfe. 2.18.
bg2 Kor. 13.4.
bh4.1.Kol. 1.22.
biRoma 8.11. 2 Kor. 3.6.
bjRoma 1.4. Heb. 9.14. 1 Tim. 3.16.
bk4.6. Hlab. 68.18. Efe. 4.9. Seb. 2.27,31.
blIsam. 20.7.
bm3.1.
bnGen. 6.3,5,13,14. Jobe 22.16. Mat. 24.37-39. Luka 17.26,27.
boRoma 2.4.
bpHeb. 11.7.
bqGen. 7.1,7,23; 8.18. 2 Pet. 2.5.
brSeb. 27.37.
bsHeb. 11.7.
btHeb. 9.24.
buMark. 16.16. Efe. 5.26.
bvTit. 3.5.
bw2 Pet. 1.14.
bxRoma 10.10.
by3.16. 1 Tim. 1.5.
bz1.3.
ca1.21. Roma 8.34. Hlab. 110.1.
cbRoma 8.38.
cc1 Kor. 15.24.
cdEfe. 1.21.
ceKol. 1.16. Luka 12.11.
cfRoma 8.38.
cg1 Kor. 15.24.
chEfe. 1.21.
ciMat. 28.18.

1 Peter 3

Ukuphathana kwabathatheneyo

Ngokunjalo a  bafazi, zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda b , ukuze kuthi, uba-ke bekhona abangalaleli ilizwi c , ngokuhamba kwabafazi bazuzwe ngaphandle kwelizwi d, e, f , enanzelela ukuhamba kwenu g  okuhlambulukileyo ekwesabeni h . Okuceca kwenu kakungabi ngokwangaphandle okokweluka inwele i , lokokugqiza igolide j , kumbe okokugqoka izembatho k ; kodwa umuntu osithekileyo wenhliziyo l , entweni engagugiyo yomoya omnene lokuthula, oligugu elikhulu phambi kukaNkulunkulu. Ngoba kudala bazicecisa ngokunjalo labesifazana abangcwele ababethemba uNkulunkulu m , bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda n ; njengoSara owamlalela uAbrahama, wambiza ngokuthi nkosi o , eselingamadodakazi
 amadodakazi: Gr.,  abantwana.
akhe, uba lisenza okuhle njalo lingesatshiswa q  langokukodwa okwesabekayo.

Ngokunjalo madoda r , hlalisanani s  ngokolwazi t , limhloniphe owesifazana u  njengesitsha esibuthakathaka v , njengoba labo beyizindlalifa zomusa wempilo kanye lani w , ukuze imikhuleko yenu ingavinjelwa x .

Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni

Okokucina-ke, banini nhliziyonye lonke y , lizwelane z , lithande abazalwane, libe lobubele, lilomusa aa ; lingaphindiseli okubi ngokubi ab , kumbe ukuthuka ngokuthuka ac ; kodwa esikhundleni salokhu busisani ad , lisazi ukuthi labizelwa lokho, ukuze lidle ilifa lesibusiso ae . 10 Ngoba lowo ofuna ukuthanda impilo, lokubona insuku ezinhle, kanqande ulimi lwakhe kokubi, lendebe zakhe ukuze zingakhulumi inkohliso af ; 11 kaphambuke kokubi, abesesenza okuhle ag ; adinge ukuthula, njalo akunxwanele. 12 Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo, lendlebe zayo zingasemkhulekweni wabo ah ; kodwa ubuso beNkosi bumelana labenza okubi.

13 Pho ngubani ongalilimaza ai , uba lingabalingisi bokuhle? aj  14 Kodwa ak  uba lani lihlupheka ngenxa yokulunga al , libusisiwe am ; njalo lingesabi ukwethusa kwabo an  lingakhathazeki ao ; 15 kodwa ngcwelisani iNkosi uNkulunkulu enhliziyweni zenu ap ; beselihlala lizilungisele aq  ukuphendula wonke olibuza isizatho ngethemba elikini ar , kanye lobumnene as  lokwesaba at,
 ukwesaba: kumbe,  ukuhlonipha.
,
16 lilesazela esihle av, aw , ukuze kuthi kulokho abalihleba ngakho ax  njengabenzi bobubi ay  bayangeke, labo abathuka az  ukuziphatha kwenu okuhle kuKristu ba . 17 Ngoba kungcono ukuhlupheka lisenza okuhle, uba intando kaNkulunkulu ikuthanda bb , kulokuhlupheka lisenza okubi. 18 Ngoba loKristu wahlupheka kanye bc, bd  ngenxa yezono, olungileyo esikhundleni sabangalunganga be , ukuze asise kuNkulunkulu bf ; owabulawa bg  enyameni bh , kodwa wenziwa waphila bi  ngoMoya bj , 19 ayesehambe ngawo laye watshumayela bk  kumimoya esentolongweni bl , 20 eyababekade bengalaleli bm , lapho bn  ukubekezela kukaNkulunkulu bo  kwakukade kulindele, ensukwini zikaNowa lapho umkhumbi wawusakhiwa bp , okwasindiswa kuwo abalutshwana, okuyikuthi imiphefumulo eyisificaminwembili bq, br , ngamanzi bs . 21 Umfuziselo wawo bt  lubhabhathizo bu  olusisindisayo bv  lathi khathesi, kungeyisikho ukususwa kwengcekeza yenyama bw , kodwa ukucela bx  kwesazela esihle kuNkulunkulu by , ngokuvuka kukaJesu Kristu bz , 22 oseye ezulwini, ekhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu ca , izingilosi cb  leziphathamandla cc, cd, ce  lamandla cf, cg, ch  sekwehliselwe ngaphansi kwakhe ci .

Copyright information for Ndebele