a3.18.
b3.18.
cEfe. 6.13.
dHeb. 4.12.
eRoma 6.2,7. Gal. 5.24. Kol. 3.3,5.
f2 Pet. 3.14.
g2.1. Roma 14.7. Roma 6.11,13. 2 Kor. 5.15. Heb. 12.1. Heb. 9.14.
h1.14.
iTit. 2.12.
j4.19. 2.15.
kHez. 44.6; 45.9. Seb. 14.16; 17.30. Tit. 3.3.
l2.1.Roma 14.7. Roma 6.11,13. 2 Kor. 5.15. Heb. 12.1. Heb. 9.14.
mEfe. 4.17,18,19. 1 Kor. 12.2.
nMark. 7.22.
oSeb. 15.20.
pSeb. 10.28.
qGal. 5.20.
r4.12. Isa. 8.18.
s3.16. Seb. 13.45.
tHeb. 13.17.
uSeb. 10.42. 1 Kor. 15.15,52. Roma 2.16. Jak. 5.9.
v3.19. Efe. 2.1.
w1 Kor. 3.3.
x2 Kor. 7.9.
yMat. 24.14. Roma 13.11.
zTit. 2.6.
aa1.13.
abMat. 26.41. Luka 21.36.
acJoha. 13.34.
ad1.22. Seb. 12.5.
aeKol. 3.14.
afZaga 10.12. 1 Kor. 13.7. Jak. 5.20.
ag1 Tim. 3.2. Tit. 1.8. Jobe 31.32.
ahFil. 2.14.
aiRoma 12.6. 1 Kor. 12.4.
aj1 Kor. 1.7.
akLuka 12.42. 1 Kor. 4.1.
alRoma 12.6. 1 Kor. 12.4.
amRoma 12.6. 1 Kor. 12.4.
anRoma 3.2.
aoRoma 12.7.
apRoma 12.3.
aqJoha. 13.31. 1 Kor. 10.31.
ar2.5.
as5.11. Isam. 1.6.
atRoma 11.36.
au1 Tim. 6.16.
av4.4. 1 Thes. 3.3.
aw1.7.
ax4.16. Fil. 3.1. Seb. 5.41.
ay5.1. 2 Kor. 1.5,7. Fil. 1.29.
az1.5-7. Roma 8.17,18.
baMat. 5.11. Heb. 11.26.
bbJoha. 15.21.
bcMat. 5.11. Heb. 11.26.
bd2.20.
be2.12.
bfJak. 2.7.
bg1.7. 1 Thes. 2.12.
bh2.20.
bi2.12.
bj2 Thes. 3.11. 1 Tim. 5.13. 1 Thes. 4.11.
bkSeb. 11.26; 26.28.
bl4.13.
bm2 Kor. 3.10.
bnJer. 25.29.
boHeb. 10.21.
bpLuka 23.31. Roma 2.9.
bqHeb. 11.31.
brZaga 11.31.
bs1 Tim. 1.9.
bt1 Tim. 1.9.
bu4.2.
bvHlab. 31.5. Luka 23.46. Hlab. 10.14. 2 Tim. 1.12. Seb. 14.23; 20.32.

1 Peter 4

Abakholwayo balaywa ukuthi bayekele ukona

Njengoba uKristu wasihluphekela a  enyameni b , hlomani c  lani ngengqondo efananayo d , ukuthi ohlupheke enyameni e , useyekele isono f , ukuze isikhathi esiseleyo enyameni lingabe lisaphilela g, h  inkanuko zabantu i , kodwa intando kaNkulunkulu j . Ngoba kwanele kithi k  ukuthi isikhathi sempilo esedlulileyo siqhube intando yabezizwe l, m , sisahamba emanyaleni n , ezinkanukweni, ekudakweni o , ekuminzeni, ekunatheni, lekukhonzeni izithombe okuyangisayo p, q ; abamangala kukho r , nxa lingagijimi ndawonye kulokhukuthululeka kwamanyala, behlambaza s ; abazaziphendulela t  kulowo olungele ukwahlulela abaphilayo labafileyo u . Ngoba ngenxa yalokhu ivangeli latshunyayelwa lakwabafileyo v , ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni w , kodwa baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni x .

Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele y ; ngakho qondani z  lilinde aa  lisemikhulekweni ab ; kodwa phambi kwakho konke banini ac  lothando oluvuthayo omunye komunye ad , ngoba ae  uthando luzasibekela inkithinkithi yezono af ; phathanani kuhle ekwethekelaneni ag , ngaphandle kokusola ah ; 10 ngulowo lalowo ai  njengesiphiwo asemukeleyo aj , kasisebenze omunye komunye, njengabaphathi abalungileyo ak  bomusa kaNkulunkulu ozinhlobonhlobo al ; 11 uba umuntu ekhuluma am , kakhulume njengamazwi kaNkulunkulu an ; uba umuntu esebenza ao , kasebenze njengokuvela emandleni uNkulunkulu awanikayo ap ; ukuze uNkulunkulu adunyiswe kuzo zonke izinto aq  ngoJesu Kristu ar , okukuye as  ubukhosi at  lamandla kuze kube nini lanini au . Ameni.

Ukuhlanganyela inhlupheko zikaKristu

12 Bathandekayo, lingamangali av  ngesilingo esitshisayo aw  esiphezu kwenu esilihlolayo, ngokungathi lehlelwe yinto engaziwayo; 13 kodwa njengoba lihlanganyela inhlupheko zikaKristu, thokozani ax, ay , ukuze kuthi lekwembulweni kwenkazimulo yakhe az  lithokoze lijabule kakhulu. 14 Uba lithukwa ba  ngenxa yebizo likaKristu bb , libusisiwe bc, bd ; ngoba uMoya wenkazimulo lokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu; ngabo-ke be  uyathukwa bf , kodwa ngani uyadunyiswa bg . 15 Ngoba kakungabi khona owakini ohlupheka njengombulali bh , loba isela, loba umenzi wokubi bi , loba njengozigaxa endabeni zabanye bj ; 16 kodwa uba ehlupheka njengomKristu, kangabi lenhloni bk , kodwa kadumise uNkulunkulu bl  ngenxa yalokhu bm . 17 Ngoba sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqale bn  endlini kaNkulunkulu bo ; njalo uba kuqala kithi bp , kuzakuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu? bq  18 Uba-ke olungileyo esindiswa ngobulukhuni br , oweyisa uNkulunkulu bs  lesoni uzabonakala ngaphi? bt  19 Ngakho-ke labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu bu , njengakuMdali othembekileyo kabanikele eyabo imiphefumulo ekwenzeni okuhle bv .

Copyright information for Ndebele