a5.5. Seb. 11.30.
b2 Joha. 1.1. 3 Joha. 1.1.
c4.13. Luka 24.48.
dIsam. 1.9.
e1 Kor. 9.7. Joha. 21.16.
fSeb. 20.28.
gFilim.1.14. 1 Kor. 9.17.
h1 Tim. 3.3,8. Tit. 1.7.
i2 Kor. 8.11,12.
jMat. 20.25. Mark. 10.42. 2 Kor. 1.24. Hez. 34.4.
lDute. 9.29. Dute. 4.20.
m1 Kor. 9.7. Joha. 21.16.
nFil. 3.17. 1 Kor. 10.6.
o2.25. Heb. 13.20.
p1.9.
q1 Kor. 9.25.
r1.4.
sLuka 22.26. 1 Tim. 5.1. Tit. 2.6.
t5.5. Seb. 11.30.
uRoma 12.10.
vEfe. 4.2.
wZaga 3.34. Jak. 4.6.
xJak. 4.10. Mat. 23.12.
yHlab. 37.5. Heb. 13.5.
z1.13. Luka 21.34,36.
aaMat. 24.42.
abJobe 1.9; 2.2. Efe. 4.27; 6.11. Isam. 12.9-12. Luka 22.31. 2 Kor. 2.11.
acZaga 28.15.
adJobe 1.7.
aeJak. 4.7.
af2 Tim. 2.19. Kol. 2.5.
agSeb. 14.22. 1 Kor. 10.13.
ahGal. 3.3.
ai2.17. Heb. 12.8.
aj1 Kor. 1.9. 1 Thes. 2.12. 1 Tim. 6.12.
ak2 Tim. 2.10.
al1.6. 2 Kor. 4.17. Heb. 10.37.
amHeb. 13.21. Juda 1.24. Luka 6.40.
an2 Pet. 1.12. Roma 16.25.
aoEfe. 3.17.
ap4.11.
aqSeb. 15.34.
arRoma 8.18. 2 Kor. 11.5. Fil. 3.13.
asHeb. 13.22.
atSeb. 20.24. 2 Pet. 1.12.
auSeb. 13.43. Kol. 1.6.
av1 Kor. 15.1.
awIsam. 14.8.
ax2 Joha. 1.1,13.
aySeb. 12.12.
azRoma 16.16.
baEfe. 6.23.

1 Peter 5

Ukulaywa kwabadala bebandla lokwabatsha

Abadala abaphakathi kwenu ngiyabakhuthaza a  engingomdala b  kanye labo lomfakazi wenhlupheko zikaKristu c , lomhlanganyeli wenkazimulo esizakwembulwa d ; yelusani umhlambi kaNkulunkulu e  ophakathi kwenu, liwubonise f  kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihle g ; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo h , kodwa ngokuvuma i , futhi lingabi njengamakhosi j,
 njengamakhosi: kumbe,  njengababusi.
kulabo elabelwa bona l , kodwa libe m  yizibonelo zomhlambi n .
Kuzakuthi lapho uMelusi omkhulu o  esebonakele lizakwemukela p  umqhele wobukhosi q  ongabuniyo r . Ngokunjalo, batsha s , zehliseleni ngaphansi kwabadala t ; njalo lonke zehliseni omunye komunye u , zembathiseni ukuthobeka v ; ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa w .

Ngakho zehliseleni x  ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo, liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke y , ngoba yena uyalikhathalela. Qondani z , lilinde aa , ngoba isitha senu, uSathane ab , siyabhoda njengesilwane esibhongayo ac  sidinga esingamginya ad ; limelane laye ae  liqinile ekholweni af , lisazi ukuthi zona lezonhlupho ag  zapheleliswa ah  kubazalwane benu abasemhlabeni ai . 10 Kodwa uNkulunkulu womusa wonke, owasibizela aj  ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu ak , sesihlupheke okwesikhatshana al , sengathi yena angaliphelelisa am , aliqinise an , alinike amandla, alisekele ao . 11 Kakube kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini ap . Ameni.

Isicino

12 NgoSilivanu aq  ongumzalwane othembekileyo kini, ngokumazi kwami, ngibhale ngokufitshane ar , ngikhuthaza as  njalo ngifakaza at  ukuthi lo ngumusa oqotho kaNkulunkulu au , elimi kuwo av . 13 Ibandla eliseBhabhiloni aw  elikhethiweyo kanye lani liyalibingelela ax , loMarko indodana yami ay . 14 Bingelelanani ngokwanga kothando az .

Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu Jesu ba . Ameni.

Copyright information for Ndebele