aJosh. 24.33.
b1 Lan. 6.22,26,27,34,35.
cGen. 35.19.
dHlu. 13.2. Luka 1.7.
eEks. 23.14. Luka 2.41.
fDute. 12.5,6,7.
gJosh. 18.1.
hDute. 12.17,18. 16.11.
iJobe 24.21.
jRuthe 4.15.
kJosh. 18.1.
l3.3.
mJobe 7.11. 10.1.
nHlu. 11.30.
oGen. 29.32. 2 Sam. 16.12.
p1.19. Gen. 8.1.
qHlu. 13.5.
rJobe 30.16. Hlab. 42.4. Hlab. 62.8. Lilo 2.19.
sDute. 13.13. 15.9.
t25.35. 20.13,42. 2 Sam. 15.9. 2 Kho. 5.19. Mark. 5.34. Luka 7.50. 8.48.
uHlab. 20.4,5.
vGen. 33.15.
wTshu. 9.7.
x1.1. 2.11. 7.17. 8.4. 15.34. 16.13. 19.18,19,22,23. 20.1. 25.1. 28.3. 9.16. Mat. 27.57.
y1.11.
zEks. 18.4.
aa1.3.
ab1.11,28. 2.11,18. 3.1. Eks. 21.6. 2 Sam. 7.29.
acNani 30.7.
ad2 Sam. 7.25.
aeDute. 12.5,6,11.
af1.3,9. Josh. 18.1.
ag17.55. 20.3. Gen. 42.15. 2 Kho. 2.2,4,6. 4.30.
ah1.17.
ai1.11,22.
ajGen. 24.26,52.

1 Samuel 1

Ukuzalwa kukaSamuweli

Kwakukhona-ke indoda ethile yeRamathayimi-Zofimu entabeni yakoEfrayimi a ; lebizo layo lalinguElkana indodana kaJerohamu, indodana kaElihu, indodana kaTohu, indodana kaZufi b  umEfrayimi c . Njalo yayilabafazi ababili; ibizo lomunye lalinguHana, lebizo lomunye lalinguPenina. Njalo uPenina wayelabantwana, kodwa uHana wayengelabantwana d . Leyondoda yenyuka-ke isuka emzini wayo iminyaka ngeminyaka e  ukuyakhonza lokuhlabela i Nkosi yamabandla f  eShilo g , njalo kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, uHofini loPhinehasi, abapristi be Nkosi.

Kwakusithi mhla uElkana ehlaba, wanika uPenina umkakhe lawo wonke amadodana akhe lamadodakazi akhe izabelo; kodwa uHana wamnika isabelo esiphindwe kabili, ngoba wayemthanda uHana; kodwa i Nkosi yayisivalile isizalo sakhe h . Lesitha sakhe laso samcaphula ngentukuthelo ukuze amthukuthelise, ngoba i Nkosi yayisivalile isizalo sakhe i . Wayesenza njalo-ke iminyaka ngeminyaka; kusukela lapho esenyukela endlini ye Nkosi, ngokunjalo samcaphula. Ngakho walila, kadlanga. UElkana umkakhe wasesithi kuye: Hana, ulilelani? Njalo kawudli ngani? Kungani-ke inhliziyo yakho idabukile? Mina kangingcono kuwe kulamadodana alitshumi yini j ?

Ngakho uHana wasukuma emva kokudla eShilo k  langemva kokunatha. UEli umpristi wayehlezi-ke esihlalweni phansi kwensika yethempeli le Nkosi l . 10 Njalo wayelokubaba emphefumulweni, wasekhuleka e Nkosini ekhala lokukhala inyembezi m . 11 Wasefunga isifungo n  wathi:  Nkosi yamabandla, uba ungabona lokubona ukuhlupheka kwencekukazi yakho o , ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, kodwa unike incekukazi yakho inzalo yesilisa, ngizamnika i Nkosi insuku zonke zempilo yakhe p , lempuco kayiyikwedlula ekhanda lakhe q . 12 Kwasekusithi esaqhubeka ukukhuleka phambi kwe Nkosi, uEli waqaphelisa umlomo wakhe. 13 UHana wayekhulumela-ke enhliziyweni yakhe, kwanyikinyeka indebe zakhe kuphela, kodwa ilizwi lakhe lalingezwakali; ngakho uEli wacabanga ukuthi udakiwe. 14 UEli wasesithi kuye: Koze kube nini udakwa? Susa iwayini lakho kuwe. 15 UHana wasephendula wathi: Hatshi, nkosi yami, ngingowesifazana odabukileyo emoyeni; kanginathanga wayini loba okunathwayo okulamandla, kodwa bengithulula umphefumulo wami phambi kwe Nkosi r . 16 Ungayithathi incekukazi yakho njengendodakazi kaBheliyali s , ngoba ebunengini bosizi lwami lenkathazo yami sengikhulume kwaze kwaba khathesi. 17 UEli wasephendula wathi: Hamba ngokuthula t ; uNkulunkulu wakoIsrayeli akunike isicelo sakho osicele kuye u . 18 Wasesithi: Incekukazi yakho kayithole umusa emehlweni akho v . Ngakho owesifazana wahamba ngendlela yakhe, wadla; lobuso bakhe abaze busanyukumala ngakho w .

19 Basebevuka ekuseni kakhulu, bakhonza phambi kwe Nkosi, basebebuyela bafika emzini wabo eRama x . UElkana wasemazi uHana umkakhe, le Nkosi yamkhumbula y . 20 Kwasekusithi isikhathi sesiphelele uHana wakhulelwa, wabeletha indodana, wayitha ibizo layo uSamuweli; ngoba wathi: Ngimcelile e Nkosini z . 21 Lendoda uElkana lendlu yakhe yonke benyukela ukuyahlabela i Nkosi umhlatshelo weminyaka ngeminyaka, lesifungo sakhe aa . 22 Kodwa uHana kenyukanga, ngoba wathi kumkakhe: Kangiyikuhamba aze alunyulwe umfana; khona ngizamletha ukuze abonakale phambi kwe Nkosi, abesehlala khona kuze kube nininini ab . 23 UElkana umkakhe wasesithi kuye: Yenza okulungileyo emehlweni akho; hlala uze umlumule ac ; kuphela, i Nkosi kayiqinise ilizwi lakho ad . Ngokunjalo owesifazana wahlala, wayimunyisa indodana yakhe waze wayilumula.

24 Wasesenyuka layo eseyilumule, elamajongosi amathathu, le-efa* elilodwa lempuphu, lembodlela yewayini ae , wayiletha endlini ye Nkosi eShilo af ; lomfana wayemncinyane. 25 Balihlaba ijongosi, bamletha umntwana kuEli. 26 Wasesithi: Hawu nkosi yami, kuphila komphefumulo wakho, nkosi yami, yimi owesifazana owayemi lawe lapha, ekhuleka e Nkosini ag . 27 Ngakhulekela lo umfana, njalo i Nkosi inginikile isicelo sami engasicela kuyo ah . 28 Ngakho lami ngimnikele e Nkosini, zonke izinsuku ekhona; wacelwa e Nkosini ai . Wasekhonza i Nkosi lapho aj .

Copyright information for Ndebele