a9.16. 16.13. 2 Sam. 2.4. 5.3. 1 Kho. 1.39.19.16. 2 Kho. 9.1,3,6. 11.12.
bGen. 41.40.
cDute. 32.9. Hlab. 78.71.
dGen. 35.19,20.
e9.5.
fGen. 13.18.
gHlu. 20.31.
h10.10.
i13.3,4. 2 Sam. 8.6,14. 1 Lan. 11.16. 18.13. 2 Lan. 17.2.
j9.12.
kGen. 31.27. 2 Kho. 3.15. Eks. 15.20.
lGen. 31.27. 2 Kho. 3.15. Eks. 15.20.
m10.10. 11.6. 16.13. Hlu. 14.6,19. Hlu. 3.10. Nani 11.25.
n10.10. 19.23,24.
oEks. 4.8. Hlu. 6.17. Luka 2.12.
pJosh. 1.5.
q11.14,15. 13.4. Josh. 5.9.
r13.8.
s10.5.
t19.20.
u10.6.
v19.24. Mat. 13.54,55.
wIsa. 54.13.
x19.24. Mat. 13.54,55.
y14.50.
z9.20.
aa11.15.
ab7.5,6. Josh. 18.26.
ac12.8. Hlu. 6.8,9.
ad8.7,19. 12.12.
aeJosh. 24.1.
afJosh. 7.14,16,17. Hlu. 20.9.
ag23.2,4,9,10,11.
ah9.2.
ai2 Sam. 21.6.
aj8.11. Dute. 17.14-20.
ak11.4. Josh. 18.28.
al11.12.
amDute. 13.13.
an16.20. 17.18. 25.27.Gen. 43.11. Hlu. 3.15. 2 Sam. 8.2,6. 1 Kho. 4.21. 10.25. 2 Lan. 17.5. Hlab. 72.10. Mat. 2.11. Zaga 18.16.

1 Samuel 10

USamuweli ugcoba uSawuli

USamuweli wasethatha umfuma wamafutha, wawathela ekhanda lakhe a , wamanga b , wathi: Angithi kungoba i Nkosi ikugcobele ukuthi ube ngumbusi phezu kwelifa layo c ? Ekusukeni kwakho kimi lamuhla uzafica abantu ababili engcwabeni likaRasheli emngceleni wakoBhenjamini eZeliza d ; njalo bazakuthi kuwe: Obabhemi obuyebadinga sebetholiwe, khangela-ke, uyihlo useyekele udaba labobabhemi, usenqinekela lina e  esithi: Ngizayenzelani indodana yami? Nxa usudlule lapho waya phambili, uzafika esihlahleni se-okhi* seThabhori f ; lalapho uzahlangana labantu abathathu besenyuka besiya kuNkulunkulu eBhetheli g , omunye ephethe amazinyane amathathu, lomunye ephethe amaqebelengwana ezinkwa amathathu, lomunye ephethe imbodlela yewayini. Bazakubuza ngempilo, bakunike izinkwa ezimbili, ozazithatha esandleni sabo. Emva kwalokho uzafika eqaqeni lukaNkulunkulu h  lapho okuhlala khona ibutho lenqaba yamaFilisti i ; kuzakuthi-ke, nxa ufika lapho emzini uzahlangana lexuku labaprofethi besehla endaweni ephakemeyo, laphambi kwabo kulogubhu lwezintambo j , lesigubhu, lomhlanga k , lechacho, beprofetha l . LoMoya kaNkulunkulu uzafika ngamandla phezu kwakho m , uprofethe kanye labo, uphendulwe ube ngomunye umuntu n . Kuzakuthi-ke lapho lezizibonakaliso zikufikela, wena wenze lokho isandla sakho esizakuthola o , ngoba uNkulunkulu ulawe p . Uzakwehla phambi kwami uye eGiligali q ; khangela-ke, ngizakwehlela kuwe ukuze nginikele iminikelo yokutshiswa, ngihlabe imihlatshelo yeminikelo yokuthula. Uzalinda insuku eziyisikhombisa ngize ngifike kuwe, ngikutshele lokho ozakwenza r .

Kwasekusithi lapho esefulathele ukuthi asuke kuSamuweli, uNkulunkulu wamnika inhliziyo enye; lazo zonke lezizibonakaliso zeza mhlalokho. 10 Lapho sebefikile khona eqaqeni s , khangela, ixuku labaprofethi lamhlangabeza t ; uMoya kaNkulunkulu wasefika ngamandla phezu kwakhe, waprofetha phakathi kwabo u . 11 Kwasekusithi bonke ababemazi mandulo bebona ukuthi, khangela, uprofetha labaprofethi, abantu bathi, omunye komunye: Kuyini lokhu okwehlele indodana kaKishi? Kanti uSawuli laye uphakathi kwabaprofethi v ? 12 Kwasekuphendula umuntu owakhona wathi: Kanti ngubani uyise wabo w ? Ngakho kwasekusiba yisaga ukuthi: Kanti uSawuli laye uphakathi kwabaprofethi x ? 13 Eseqedile ukuprofetha wafika endaweni ephakemeyo.

14 Uyise omncinyane kaSawuli wathi kuye lencekwini yakhe: Beliye ngaphi? Wasesithi: Ukuyadinga obabhemi; lapho sesibona ukuthi kabakho sasesifika kuSamuweli y . 15 Uyise omncinyane kaSawuli wathi: Ake ungitshele ukuthi utheni kini uSamuweli? 16 USawuli wasesithi kuyise omncinyane: Usitshelile sibili ukuthi obabhemi sebetholakele. Kodwa udaba lombuso akhuluma ngalo uSamuweli kamtshelanga z .

17 USamuweli wasebizela abantu ndawonye e Nkosini aa  eMizipa ab ; 18 wathi kubantwana bakoIsrayeli: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Mina ngamenyusa uIsrayeli eGibhithe, ngalikhulula esandleni samaGibhithe lesandleni sayo yonke imibuso eyalicindezelayo ac . 19 Kodwa lamuhla lina limalile uNkulunkulu wenu, yena ngokwakhe owalisindisayo engozini zonke zenu lensizini zenu; laselisithi kuye: Hatshi, beka inkosi phezu kwethu ad . Ngakho-ke manini phambi kwe Nkosi ngezizwe zenu langezinkulungwane zenu ae . 20 USamuweli wasesondeza zonke izizwe zakoIsrayeli; njalo isizwe sakoBhenjamini sabanjwa af . 21 Wasesondeza isizwe sakoBhenjamini ngensendo zaso, losendo lwakoMatiri lwabanjwa, loSawuli indodana kaKishi wabanjwa. Kuthe bemdinga katholakalanga. 22 Ngakho babuya babuza e Nkosini ukuthi lowomuntu usezafika lapha yini? I Nkosi yasisithi: Khangelani, ucatshile empahleni ag . 23 Basebegijima bamlanda khona; lapho esemi phakathi kwabantu, wayemude kulabo bonke abantu kusukela ehlombe lakhe kusiya phezulu ah . 24 USamuweli wasesithi kubo bonke abantu: Liyambona yini lowo i Nkosi emkhethileyo, ukuthi kakho loyedwa onjengaye kubo bonke abantu? Bonke abantu basebememeza bathi: Kayiphile inkosi ai ! 25 USamuweli wasebatshela abantu indlela yombuso, wawubhala egwalweni, walubeka phambi kwe Nkosi. USamuweli wasebayekela bonke abantu bahamba, wonke waya endlini yakhe aj .

26 USawuli laye wasesiya endlini yakhe eGibeya ak ; kwasekuhamba laye amaqhawe onhliziyo zawo uNkulunkulu wayezithintile. 27 Kodwa al  abantwana bakaBheliyali bathi: Uzasisindisa njani lo am ? Basebemdelela, kabamphathelanga sipho; kodwa wazithulela an .

Copyright information for Ndebele