a12.12. 14.47. Gen. 19.38. Dute. 2.19.23.3. Hlu. 3.13. 10.7,11. 11.4,15,33. 2 Sam. 10.1. 1 Kho. 11.1,5,7,33.
bHlu. 21.8.
cGen. 26.28. Eks. 23.22. 34.12,15. Dute. 7.2. 1 Kho. 20.34. Jobe 41.4. Hez. 17.13.
d1 Kho. 8.9.
eNani 16.14.
f17.26. Gen. 34.14.
g10.26. Josh. 18.28.
hHlu. 2.4. 21.2.
i10.6,10. Hlu. 3.10.
jHlu. 19.29. 1 Kho. 18.23,33.
kHlu. 21.5,8,10.
lHlu. 1.5.
mHlu. 20.15-17. 2 Sam. 24.9.
n11.3.
o31.11.
pHlu. 7.16.
qEks. 14.24.
r10.27.
sLuka 19.27.
t2 Sam. 19.22.
u19.5. Eks. 14.13.
v10.8.
w10.17. Hlu. 11.11.
x10.8.

1 Samuel 11

USawuli unqoba amaAmoni

1 Kwasekusenyuka uNahashi umAmoni a  , wamisa inkamba maqondana leJabeshi-Gileyadi b  ; wonke amadoda eJabeshi asesithi kuNahashi: Yenza isivumelwano lathi, sizakusebenzela c  . 2Kodwa uNahashi umAmoni wathi kibo: Ngizasenza phezu kwalokhu isivumelwano lani d  , ukuze ngilikopole wonke amehlo awesokunene e  njalo ngehlisele uIsrayeli wonke ihlazo f  . 3Abadala beJabeshi basebesithi kuye: Siyekele okwensuku eziyisikhombisa ukuze sithume izithunywa kuwo wonke umngcele wakoIsrayeli. Uba-ke kungekho ongasisindisa, sizaphuma size kuwe.

4Izithunywa zasezifika eGibeya kaSawuli g  , zalandisa amazwi endlebeni zabantu, labantu bonke baphakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi h  . 5Khangela-ke, uSawuli weza emva kwezinkabi evela emasimini, uSawuli wathi: Kwenze njani ebantwini ukuthi bakhale? Basebemtshela amazwi amadoda eJabeshi. 6UMoya kaNkulunkulu wasefika ngamandla phezu kukaSawuli lapho esizwa lawomazwi, lolaka lwakhe lwavutha kakhulu i  . 7Wasethatha inkabi ezimbili, waziquma zaba yiziqa, wazithumela kuwo wonke umngcele wakoIsrayeli ngesandla sezithunywa esithi j  : Ongaphumi alandele uSawuli alandele loSamuweli, kuzakwenziwanje enkabini zakhe. Ukwesaba i Nkosi kwasekusehlela phezu kwabantu, baphuma njengamuntu munye k  . 8Lapho ebabala eBezeki l  , abantwana bakoIsrayeli babe yizinkulungwane ezingamakhulu amathathu, lamadoda akoJuda eyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu m  . 9Basebesithi kuzo izithunywa ezazifikile: Lizawatshela njalo amadoda eJabeshi-Gileyadi lithi: Kusasa lizakuba losindiso nxa ilanga selitshisa. Lapho izithunywa zifika zawatshela amadoda eJabeshi, athokoza. 10Ngakho amadoda eJabeshi athi: Kusasa sizaphumela kini, lenze kithi njengakho konke okulungileyo emehlweni enu n  . 11Kwasekusithi kusisa, uSawuli o  wamisa abantu ngezigaba ezintathu p  ; bafika phakathi kwenkamba ngomlindo wekuseni q  ; bamtshaya uAmoni lwaze lwatshisa usuku; kwasekusithi abaseleyo bahlakazeka, kwaze kwathi kakusalanga kibo ababili bendawonye.

12Abantu basebesithi kuSamuweli: Ngubani othe: USawuli uzabusa yini phezu kwethu r  ? Baletheni labobantu ukuze sibabulale s  . 13Kodwa uSawuli wathi: Kakuyikubulawa muntu ngalolusuku t  , ngoba lamuhla i Nkosi yenze inkululeko koIsrayeli u  . 14USamuweli wasesithi ebantwini: Wozani siye eGiligali v  , sivuselele umbuso khona. 15Bonke abantu basebesiya eGiligali, bambeka khona uSawuli waba yinkosi phambi kwe Nkosi eGiligali w  . Bahlaba khona imihlatshelo yeminikelo yokuthula phambi kwe Nkosi, lalapho uSawuli lawo wonke amadoda akoIsrayeli bathokoza kakhulukazi x  .

Copyright information for Ndebele