a8.5,19,20.
b10.24. 11.14,15.
c8.20. Nani 27.17.
d8.1-5.
e10.1. 12.5. 24.6. 26.9,11,16. 2 Sam. 1.14,16.
fNani 16.15. 1 Thes. 2.5.
gDute. 28.33.
hDute. 28.33.
iDute. 16.19.
jDute. 28.33.
kDute. 28.33.
l10.1. 12.5. 24.6. 26.9,11,16. 2 Sam. 1.14,16.
mEks. 21.16. 22.4.
nMika 6.4.
oIsa. 1.18. 5.3,4. Mika 6.2,3.
pGen. 46.5,6.
qEks. 2.23.
r10.18. Eks. 3.10. 4.14-16.
sHlu. 3.7.
tHlu. 4.2. Dute. 32.30.
uHlu. 3.31. 10.7. 13.1.
vHlu. 3.12.
wHlu. 10.10. Hlu. 3.9.
xHlu. 2.13.
yHlu. 10.15.
zHlu. 6.14,32.
aaHlu. 12.13-15. Hlu. 13.24,25.
abHlu. 11.1.
ac7.10-13.
ad10.27. 11.1.
ae8.5,19.
af8.7. 10.19. Hlu. 8.23.
ag10.24.
ah8.5. 9.20.
ai9.16,17. Hos. 13.11.
aj12.24. Dute. 6.2. Josh. 24.14.
akLevi 26.14. Josh. 24.20.
al5.9.
am12.9.
anEks. 14.13.
aoZaga 26.1.
apJak. 5.16.
aq8.7.
arEks. 14.31. Ezra 10.9.
as12.23. Eks. 9.28. 10.17.
atDute. 11.16.
auJer. 16.19. Hab. 2.18. 1 Kor. 8.4.
av1 Kho. 8.57. Hlab. 94.14.
awJosh. 7.9. Hlab. 106.8. Jer. 14.21. Hez. 20.9,14,22.
axDute. 7.7,8.
ay12.19.
az1 Kho. 8.36. 2 Lan. 6.27. Hlab. 27.11. Zaga 4.11.
baJer. 6.16.
bb12.14.
bcIsa. 5.12.
bdNani 16.26.
beDute. 28.36.
bfNani 16.26.

1 Samuel 12

USamuweli ukhuluma ngokuthembeka kwakhe

USamuweli wasesithi kuIsrayeli wonke: Khangelani, ngililalele ilizwi lenu kukho konke elakutsho kimi a , sengibeke inkosi phezu kwenu b . Khathesi-ke, khangelani, inkosi iyahamba phambi kwenu c ; mina sengimdala, sengiyimpunga, khangelani, lamadodana ami akini; mina-ke ngihambile phambi kwenu kusukela ebutsheni bami kuze kube lamuhla d . Khangelani, ngilapha; fakazani limelane lami phambi kwe Nkosi laphambi kogcotshiweyo wayo e : Ngithethe inkabi kabani? Loba ngithethe ubabhemi kabani f ? Ngiqilibezele bani g ? Ngicindezele bani h ? Ngemukele kubani umvuzo wokuthengwa ukuze ngiphofuze amehlo ami ngawo? Njalo ngizakubuyisela kini i . Basebesithi: Kawusiqilibezelanga j , kawusicindezelanga k , njalo kawemukelanga lalutho esandleni samuntu. Wasesithi kibo: I Nkosi ingumfakazi imelene lani logcotshiweyo wayo ungumfakazi lamuhla l  ukuthi kalitholanga lutho esandleni sami. Bathi: Ingumfazaki m .

Indlela uNkulunkulu amphatha ngayo uIsrayeli

USamuweli wasesithi ebantwini: Kuyi Nkosi eyenza uMozisi loAroni, eyabenyusa oyihlo elizweni leGibhithe n . Khathesi-ke, manini njalo ngahlulelane lani phambi kwe Nkosi ngezenzo zonke ezilungileyo ze Nkosi eyazenza kini lakuboyihlo o . Lapho uJakobe esefikile eGibhithe p , oyihlo bakhala e Nkosini q , i Nkosi yasithuma oMozisi loAroni, abakhupha oyihlo eGibhithe, babenza bahlala kulindawo r . Sebeyikhohliwe i Nkosi uNkulunkulu wabo s , yabathengisa esandleni sikaSisera induna yebutho leHazori t , lesandleni samaFilisti u , lesandleni senkosi yakoMowabi v ; basebesilwa bemelene labo. 10 Basebekhala e Nkosini bathi: Sonile, ngoba siyilahlile i Nkosi w , sakhonza oBhali laboAshitarothi x . Kodwa khathesi sophule esandleni sezitha zethu, sizakukhonza y . 11 I Nkosi yasithuma uJerubali z , loBhedani aa , loJefitha ab , loSamuweli ac , yalikhulula esandleni sezitha zenu inhlangothi zonke, laselihlala livikelekile. 12 Lapho libona ukuthi uNahashi inkosi yabantwana bakoAmoni yeza ukumelana lani ad , lathi kimi: Hatshi, kodwa inkosi izasibusa ae ; kanti i Nkosi uNkulunkulu wenu yayiyinkosi yenu af . 13 Khathesi-ke, khangelani ag , inkosi elayikhethayo, elayicelayo ah ; khangelani-ke, i Nkosi imisile inkosi phezu kwenu ai . 14 Uba liyesaba i Nkosi liyikhonza lilalela ilizwi layo, lingawuvukeli umlomo we Nkosi, khona lina, lani kanye lenkosi ezabusa phezu kwenu lizalandela i Nkosi uNkulunkulu wenu aj . 15 Kodwa uba lingalilaleli ilizwi le Nkosi, kodwa livukela umlomo we Nkosi ak , isandla se Nkosi sizamelana lani al , njengoba samelana laboyihlo am .

16 Lakhathesi manini, libone linto enkulu i Nkosi ezayenza phambi kwamehlo enu an . 17 Angithi lamuhla kuyisivuno sengqoloyi ao ? Ngizakhala e Nkosini njalo izanika umdumo lezulu ap , ukuze lazi libone ukuthi ububi benu bukhulu elibenze emehlweni e Nkosi ngokuzicelela inkosi aq . 18 USamuweli wasekhala e Nkosini, i Nkosi yasinika umdumo lezulu mhlalokho; ngakho bonke abantu bayesaba kakhulu i Nkosi loSamuweli ar . 19 Bonke abantu basebesithi kuSamuweli: Khulekela izinceku zakho e Nkosini uNkulunkulu wakho, ukuze singafi; ngoba sengezelele ezonweni zethu zonke lobububi bokuzicelela inkosi as .

20 USamuweli wasesithi ebantwini: Lingesabi; lina lenze bonke lobububi, kodwa lingaphambuki ekuyilandeleni i Nkosi, kodwa likhonze i Nkosi ngenhliziyo yenu yonke. 21 Njalo lingaphambuki ngoba lingalandela izinto eziyize at  ezingasizi lutho ezingakhululiyo, ngoba ziyize au . 22 Ngoba i Nkosi kayiyikubatshiya abantu bayo av  ngenxa yebizo layo elikhulu aw , ngoba i Nkosi yathokoza ukulenza libe ngabantu bayo ax . 23 Mina-ke kakube khatshana lami ukuthi ngone e Nkosini ngokuyekela ukulikhulekela ay ; kodwa ngizalifundisa az  indlela enhle lelungileyo ba . 24 Kuphela yesabani i Nkosi, liyikhonze ngeqiniso ngenhliziyo yenu yonke bb , ngoba bonani bc  okukhulu elenzele khona bd . 25 Kodwa uba liphikelela lisenza okubi, lina kanye lenkosi yenu be  lizachithwa bf .

Copyright information for Ndebele