a13.5,11,16,23. 14.31. Neh. 11.31. Isa. 10.28. Ezra 2.27.
b10.26. Josh. 18.28.
c10.5.
dHlu. 3.27.
e7.13. Hlu. 7.23.
fJosh. 11.4.
g14.23. Josh. 7.2.
h14.24.
iHlu. 6.2.
jHlu. 9.46,49.
k10.8.
lGen. 45.1.
m2 Sam. 24.10. 1 Lan. 21.8. 2 Lan. 16.9.
n15.11.
o15.28.
pSeb. 13.22.
qJosh. 18.28.
r14.2.
s13.2.
t14.15.
uJosh. 18.23.
v9.4.
wJosh. 10.10.
xNeh. 11.34.
y2 Kho. 24.14. Jer. 24.1. 29.2.
zIsa. 2.4. Jow. 3.10. Mika 4. 3.
aaTshu. 12.11.
ab17.47,50. Hlu. 3.31. 5.8. 14.6. 15.15.
ac14.4. Isa. 10.29. Jer. 22.20.

1 Samuel 13

UIsrayeli ulwa lamaFilisti

1 USawuli wayelomnyaka embusweni wakhe. Esebuse uIsrayeli okweminyaka emibili, 2uSawuli wasezikhethela abayizinkulungwane ezintathu kwabakoIsrayeli; njalo abayizinkulungwane ezimbili babeloSawuli eMikimashi lentabeni yeBhetheli a  , lenkulungwane yaba loJonathani eGibeya yakoBhenjamini b  ; labaseleyo babantu wabayekela bahamba, ngulowo lalowo ethenteni lakhe. 3UJonathani wasetshaya ibutho lenqaba yamaFilisti eyayiseGeba c  , lamaFilisti akuzwa. USawuli wasevuthela uphondo elizweni lonke esithi: AmaHebheru kawezwe d  . 4UIsrayeli wonke wezwa kuthiwa uSawuli utshayile ibutho lenqaba yamaFilisti lokuthi uIsrayeli laye waba levumba kumaFilisti. Abantu basebebizelwa ndawonye ukulandela uSawuli baye eGiligali e  .

5AmaFilisti asebuthana ukuthi alwe loIsrayeli, inqola eziyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu, labagadi bamabhiza abayizinkulungwane eziyisithupha, labantu abalingana letshebetshebe elisekhunjini lolwandle ngobunengi; enyuka amisa inkamba eMikimashi f  , empumalanga kweBeti-Aveni g  . 6Kwathi amadoda akoIsrayeli ebona ukuthi asekuminyezelweni, ngoba abantu bacindezelwa h  , abantu bacatsha embalwini lezixukwini zameva, lemadwaleni i  , lemalibeni, lemigodini j  . 7LamaHebheru achapha iJordani, aya elizweni leGadi leGileyadi. Kodwa uSawuli wayelokhu eseGiligali, labantu bonke bathuthumela bemlandela.

8Waselinda insuku eziyisikhombisa, njengesikhathi esamiswa nguSamuweli; kodwa uSamuweli kafikanga eGiligali, labantu bahlakazeka besuka kuye k  . 9USawuli wasesithi: Sondezani kimi umnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula. Wasenikela umnikelo wokutshiswa. 10Kwasekusithi eseqede ukunikela umnikelo wokutshiswa, khangela, uSamuweli wafika; uSawuli wasephuma ukumhlangabeza ukuze ambusise. 11USamuweli wasesithi: Wenzeni? USawuli wasesithi: Ngoba ngibone ukuthi abantu babehlakazeka besuka kimi, lawe ungafikanga ngesikhathi esimisiweyo sezinsuku, lokuthi amaFilisti asebuthene eMikimashi. 12Ngakho ngathi: Khathesi amaFilisti azangehlela eGiligali, ngingancenganga ubuso be Nkosi. Ngasengizibamba ngamandla, nganikela umnikelo wokutshiswa l  . 13USamuweli wasesithi kuSawuli: Wenze ngobuwula m  ; kawuwugcinanga umlayo we Nkosi uNkulunkulu wakho eyakulaya wona; ngoba khathesi i Nkosi ibizawumisa umbuso wakho koIsrayeli kuze kube nininini n  . 14Kodwa khathesi umbuso wakho kawuyikuma o  . I Nkosi isizidingele umuntu ngokwenhliziyo yayo, njalo i Nkosi isimlayile ukuthi abe ngumbusi phezu kwabantu bayo, ngoba kawugcinanga lokho i Nkosi ekulaye khona p  .

15USamuweli wasesukuma wenyuka esuka eGiligali waya eGibeya yakoBhenjamini q  . USawuli wasebala abantu abaficwa belaye, phose abangamakhulu ayisithupha r  . 16Njalo uSawuli loJonathani indodana yakhe labantu abaficwa belabo bahlala eGibeya yakoBhenjamini, kodwa amaFilisti amisa inkamba eMikimashi s  .

17Abachithi basebephuma enkambeni yamaFilisti ngezigaba ezintathu t  ; esinye isigaba saphendukela endleleni yeOfira u  , saya elizweni leShuwali v  ; 18lesinye isigaba saphendukela endleleni yeBethi-Horoni w  ; lesinye isigaba saphendukela endleleni yomngcele okhangele esihotsheni seZeboyimi ngasenkangala x  .

19Njalo kwakungatholakali mkhandi elizweni lonke lakoIsrayeli, ngoba amaFilisti athi: Hlezi amaHebheru enze izinkemba loba imikhonto y  . 20UIsrayeli wonke-ke wehlela kumaFilisti ukulola, ngulowo lalowo isikali sakhe sekhuba, lemataka yakhe, lehloka lakhe, lesikela yakhe z  . 21Imali yokulola izikali zekhuba lamamataka lamafologwe alencijo ezintathu lamahloka lokulungisa izincijo yayiyipimi* aa  . 22Ngakho kwathi ngosuku lwempi kakutholakalanga inkemba loba umkhonto esandleni saloba ngubani wabantu ababeloSawuli lababeloJonathani; kodwa kwatholakala kuSawuli loJonathani indodana yakhe ab  . 23Lebutho lenqaba yamaFilisti laphuma laya emkhandlweni weMikimashi ac  .

Copyright information for Ndebele