aJosh. 18.28.
bHlu. 4.5. Hlu. 20.45,47.
cIsa. 10.28.
d13.15.
e4.21.
fJosh. 18.1.
g2.28.
h13.23.
i2. 8.
j13.16.
kHlu. 14.3.
lHlu. 7.4,7. 2 Lan. 14.11.
m13.12.
nGen. 24.14. Hlu. 7.11.
o13.6.
p13.17.
qJosh. 18.28.
rJosh. 2.9.
s14.19,20. Isa. 16.8.
tNani 27.21.
uHlu. 7.22. 2 Lan. 20.23.
vDute. 28.20.
w13.7.
x13.6. 14.11.
yJosh. 24.33.
zEks. 14.30.
aa13.5. Josh. 7.2.
ab13.6.
acJosh. 6.26.
adGen. 41.57. 1 Kho. 10.24. Dute. 9.28. Mat. 3.5.
aeEks. 3.8.
afEks. 3.8.
agHlu. 18.14.
ah13.2.
aiJosh. 10.12.
aj15.19.
akLevi 3.17.
alEks. 12.3.
am14.33. 7.17.
an14.3,18,19.
ao28.6.
ap10.19. Josh. 7.14.
aqRuthe 3.13.
arHlu. 20.9.
as10.20,21. Josh. 7.16.
atJosh. 7.19.
au14.27.
avRuthe 1.17.
aw14.39.
axRuthe 3.13.
ay2 Sam. 14.11. 1 Kho. 1.52. Mat. 10.30. Luka 12.7. 21.18. Seb. 27.34.
az11.11.
ba2 Sam. 8.3.
bb15.3-7.
bc31.2. 2 Sam. 2.8-10. 1 Lan. 8.33. 9.39.
bd18.17-19.
be18.20,27. 19.12. 25.44. 2 Sam. 3.14. 6.20-23. 21.8.
bf2 Sam. 2.8.
bg10.14.
bh9.1.
bi9.1.
bj8.11.

1 Samuel 14

Ubuqhawe bukaJonathani

1 Kwasekusithi ngolunye usuku, uJonathani indodana kaSawuli wathi emfaneni othwala izikhali zakhe: Woza sichaphele ebuthweni lenqaba yamaFilisti elingaphetsheya ngale. Kodwa kamtshelanga uyise. 2USawuli wayehlala-ke ephethelweni leGibeya a  ngaphansi kwesihlahla sepomegranati* b  esiseMigironi c  ; labantu ababelaye babengaphose babe ngamadoda angamakhulu ayisithupha d  ; 3loAhiya, indodana kaAhitubi, umfowabo kaIkabodi, indodana kaPhinehasi, indodana kaEli e  , umpristi we Nkosi eShilo f  , wayembethe i-efodi*. Kodwa abantu babengazi ukuthi uJonathani uhambile g  .

4Laphakathi kwemikhandlo, lapho uJonathani ayezama ukuchapha khona ukuya ebuthweni lenqaba yamaFilisti, kwakuledwala elicijileyo nganeno, ledwala elicijileyo ngaphetsheya; njalo ibizo lelinye laliyiBozezi, lebizo lelinye laliyiSene h  . 5Elinye iliwa laligxile enyakatho maqondana leMikimashi i  , lelinye ngeningizimu maqondana leGeba j  . 6UJonathani wasesithi emfaneni othwala izikhali zakhe: Woza sichaphele ebuthweni lenqaba elalaba abangasokanga k  ; mhlawumbe i Nkosi izasisebenzela, ngoba kakulasenqabelo e Nkosini ukusindisa ngabanengi loba ngabalutshwana l  . 7Umthwali wezikhali zakhe wasesithi kuye: Yenza konke okusenhliziyweni yakho; ziphendule, khangela ngilawe njengokwenhliziyo yakho. 8UJonathani wasesithi: Khangela, sizachaphela kulabobantu sizibonakalise kibo. 9Uba bekhuluma njalo kithi besithi: Manini mpo, size sifike kini; sizakuma-ke endaweni yethu, singenyukeli kibo. 10Kodwa uba bekhuluma njalo kithi besithi: Yenyukelani kithi; sizakwenyuka-ke, ngoba i Nkosi ibanikele esandleni sethu m  ; lalokhu kuzakuba yisibonakaliso kithi n  . 11Ngakho bobabili bazibonakalisa ebuthweni lenqaba yamaFilisti; amaFilisti asesithi: Khangelani, amaHebheru asephuma emilindini abecatshe kiyo o  . 12Amadoda ebutho lenqaba asephendula oJonathani lomthwali wezikhali zakhe athi: Yenyukelani kithi, sizalitshengisa ulutho. UJonathani wasesithi kumthwali wezikhali zakhe: Yenyuka ungilandele, ngoba i Nkosi iwanikele esandleni sikaIsrayeli. 13UJonathani wasekhwela ngezandla zakhe langenyawo zakhe, lomthwali wezikhali zakhe emva kwakhe. Asesiwa phambi kukaJonathani, lomthwali wezikhali zakhe wawabulala emva kwakhe. 14Ukutshaya kokuqala atshaya ngakho uJonathani lomthwali wezikhali zakhe kwakungaba phose ngamadoda angamatshumi amabili, ensimini elingana lengxenye eyodwa kwezimbili yendima yesipani. 15Kwasekusiba khona ukuthuthumela enkambeni, egangeni, laphakathi kwabantu bonke; ibutho lenqaba labachithi labo bathuthumela, lomhlaba wanyikinyeka, kwasekusiba yikuthuthumela okukhulu p  .

16Abalindi bakaSawuli eGibeya yakoBhenjamini q  basebebona ukuthi, khangela, ixuku lancibilika r  lihamba litshayana s  . 17USawuli wasesithi ebantwini ababelaye: Ake libale, libone ukuthi ngubani osuke kithi. Kwathi sebebalile, khangela, uJonathani lomthwali wezikhali zakhe babengekho. 18USawuli wasesithi kuAhiya: Letha lapha umtshokotsho kaNkulunkulu. Ngoba umtshokotsho kaNkulunkulu ngalolosuku wawukubantwana bakoIsrayeli. 19Kwasekusithi uSawuli esakhuluma lompristi, umsindo owawusenkambeni yamaFilisti waqhubeka wanda. USawuli wasesithi kumpristi: Buyisela isandla sakho t  . 20USawuli labo bonke abantu ababelaye basebebizelwa ndawonye bafika empini, khangela-ke, inkemba yalowo lalowo yayimelene lomakhelwane wakhe u  , isiyaluyalu esikhulu kakhulu v  . 21LamaHebheru ayelamaFilisti njengakuqala, enyukela lawo enkambeni inhlangothi zonke, ngitsho lawo aphendukela ukuthi abe loIsrayeli owayeloSawuli loJonathani w  . 22Kwathi amadoda wonke akoIsrayeli ayecatshe x  entabeni yakoEfrayimi y  esezwile ukuthi amaFilisti ayabaleka, ngitsho lawo awanamathela empini. 23Ngokunjalo i Nkosi yamsindisa uIsrayeli ngalolosuku z  ; lempi yedlulela eBeti-Aveni aa  .

24Amadoda akoIsrayeli asekhathala ngalolosuku ab  , ngoba uSawuli wafungisa abantu esithi: Kaqalekiswe umuntu odla ukudla kuze kube ntambama, ukuze ngiziphindiselele ezitheni zami. Ngakho kakho ebantwini owanambitha ukudla ac  . 25Bonke abelizwe basebefika ehlathini ad  ; njalo kwakuloluju phezu kobuso bomhlabathi ae  . 26Lapho abantu bengena ehlathini, khangela, uluju lwathonta; kodwa kakho loyedwa owasa isandla sakhe emlonyeni wakhe, ngoba abantu besaba isifungo af  . 27Kodwa uJonathani wayengezwanga lapho uyise efungisa abantu; ngakho welula isihloko somqwayi owawusesandleni sakhe, wasigxamuza ehlangeni lwenyosi, wasesisa isandla sakhe emlonyeni wakhe, lamehlo akhe aqaqabuka. 28Omunye wabantu wasephendula wathi: Uyihlo ubafungisile lokubafungisa abantu esithi: Uqalekisiwe umuntu odla ukudla lamuhla. Abantu basebephele amandla ag  . 29UJonathani wasesithi: Ubaba ulihluphile ilizwe; ake libone ukuthi amehlo ami aseqaqabuke njani, ngoba nginambithe ingcosana yaloluluju. 30Kudlula kangakanani aluba abantu bebedlile lokudla lamuhla okwempango yezitha zabo abayitholayo? Bekungayikuba lokubulala okukhulu yini lamuhla phakathi kwamaFilisti? 31Basebetshaya amaFilisti ngalolosuku kusukela eMikimashi ah  kuze kube seAjaloni ai  . Abantu basebephele amandla kakhulu. 32Abantu basebetheleka empangweni; bathatha izimvu, lezinkabi, lamathole enkomo, bakuhlabela emhlabathini aj  ; abantu bakudla kanye legazi ak  . 33Basebemtshela uSawuli besithi: Khangela, abantu bayona e Nkosini ngokudla kanye legazi. Wasesithi: Lenze ngokungathembeki; giqelani kimi ilitshe elikhulu lamuhla. 34USawuli wasesithi: Zihlakazeni phakathi kwabantu lithi kibo: Sondezani kimi, ngulowo lalowo inkabi yakhe, lalowo lalowo imvu yakhe, lizihlabele lapha, lidle; njalo lingoni e Nkosini ngokudla kanye legazi al  . Ngakho bonke abantu basondeza, ngulowo lalowo inkabi yakhe ngesandla sakhe ngalobobusuku, bazihlaba khona. 35USawuli waseyakhela i Nkosi ilathi; kwakulilathi lokuqala alakhela i Nkosi am  .

36USawuli wasesithi: Asehleni silandele amaFilisti ebusuku, siwaphange kuze kube yikukhanya kokusa, singatshiyi lamuntu kiwo. Basebesithi: Yenza konke okuhle emehlweni akho. Kodwa umpristi wathi: Asisondeleni lapha kuNkulunkulu an  . 37USawuli wasebuza kuNkulunkulu wathi: Ngehle ngilandele amaFilisti yini? Uzawanikela esandleni sikaIsrayeli yini? Kodwa kamphendulanga ngalolosuku ao  . 38USawuli wasesithi: Sondelani lapha lonke bakhokheli babantu, lazi libone ukuthi lesisono sikukuphi lamuhla ap  . 39Ngoba kuphila kukaJehova owasindisa uIsrayeli aq  , lanxa kungaba kuJonathani indodana yami, isibili uzakufa lokufa. Kodwa kakho loyedwa owamphendulayo ebantwini bonke. 40Wasesithi kuIsrayeli wonke: Banini nganxanye lina, mina-ke loJonathani indodana yami sizakuba nganxanye. Abantu basebesithi kuSawuli: Yenza okuhle emehlweni akho. 41Ngakho uSawuli wathi e Nkosini uNkulunkulu kaIsrayeli: Phana opheleleyo ar  . UJonathani loSawuli basebebanjwa, kodwa abantu baphunyuka as  . 42USawuli wasesithi: Yenzani inkatho yokuphosa phakathi kwami loJonathani indodana yami. UJonathani wasebanjwa. 43USawuli wasesithi kuJonathani: Ngitshela okwenzileyo at  . UJonathani wasemtshela wathi: Oqotho nginambithe ngesihloko somqwayi obusesandleni sami imbijana yoluju; khangela ngilapha, sengizakufa au  ! 44USawuli wasesithi: UNkulunkulu kenze njalo langokunjalo engezelele av  ; ngoba uzakufa lokufa, Jonathani aw  . 45Kodwa abantu bathi kuSawuli: Uzakufa yini uJonathani, owenze lolusindiso olukhulu koIsrayeli? Kakube khatshana! Kuphila kukaJehova ax  , kakuyikuwela emhlabathini lolulodwa unwele lwekhanda lakhe, ngoba usebenze loNkulunkulu lamuhla. Ngakho abantu bamhlenga uJonathani ukuthi angafi ay  . 46USawuli wasesenyuka esuka ekulandeleni amaFilisti; amaFilisti asesiya endaweni yawo.

47USawuli wasethatha ubukhosi phezu kukaIsrayeli, walwa emelene lezitha zakhe zonke inhlangothi zonke, emelene loMowabi, njalo emelene labantwana bakoAmoni az  , njalo emelene loEdoma, njalo emelene lamakhosi eZoba ba  , njalo emelene lamaFilisti; laloba ngaphi lapho aphendukela khona wayejezisa. 48Wenza ubuqhawe wasetshaya amaAmaleki bb  , wakhulula uIsrayeli esandleni somphangi wakhe.

49Lamadodana kaSawuli ayengoJonathani loIshivi, loMaliki-Shuwa bc  ; lamabizo amadodakazi akhe amabili yila: Ibizo lezibulo lalinguMerabi bd  , lebizo lencinyane linguMikhali be  . 50Lebizo lomkaSawuli lalinguAhinowama indodakazi kaAhimahazi; lebizo lenduna yebutho lakhe lalinguAbineri indodana kaNeri bf  , uyise omncinyane kaSawuli bg  . 51Njalo uKishi wayenguyise kaSawuli bh  , loNeri uyise kaAbineri wayeyindodana kaAbiyeli bi  . 52Njalo kwakukhona impi enzima lamaFilisti zonke izinsuku zikaSawuli; lapho uSawuli ebona indoda elamandla loba iqhawe, wayezibuthela yona bj  .

Copyright information for Ndebele