aJosh. 18.28.
bHlu. 4.5. Hlu. 20.45,47.
cIsa. 10.28.
d13.15.
e4.21.
fJosh. 18.1.
g2.28.
h13.23.
i2. 8.
j13.16.
kHlu. 14.3.
lHlu. 7.4,7. 2 Lan. 14.11.
m13.12.
nGen. 24.14. Hlu. 7.11.
o13.6.
p13.17.
qJosh. 18.28.
rJosh. 2.9.
s14.19,20. Isa. 16.8.
tNani 27.21.
uHlu. 7.22. 2 Lan. 20.23.
vDute. 28.20.
w13.7.
x13.6. 14.11.
yJosh. 24.33.
zEks. 14.30.
aa13.5. Josh. 7.2.
ab13.6.
acJosh. 6.26.
adGen. 41.57. 1 Kho. 10.24. Dute. 9.28. Mat. 3.5.
aeEks. 3.8.
afEks. 3.8.
agHlu. 18.14.
ah13.2.
aiJosh. 10.12.
aj15.19.
akLevi 3.17.
alEks. 12.3.
am14.33. 7.17.
an14.3,18,19.
ao28.6.
ap10.19. Josh. 7.14.
aqRuthe 3.13.
arHlu. 20.9.
as10.20,21. Josh. 7.16.
atJosh. 7.19.
au14.27.
avRuthe 1.17.
aw14.39.
axRuthe 3.13.
ay2 Sam. 14.11. 1 Kho. 1.52. Mat. 10.30. Luka 12.7. 21.18. Seb. 27.34.
az11.11.
ba2 Sam. 8.3.
bb15.3-7.
bc31.2. 2 Sam. 2.8-10. 1 Lan. 8.33. 9.39.
bd18.17-19.
be18.20,27. 19.12. 25.44. 2 Sam. 3.14. 6.20-23. 21.8.
bf2 Sam. 2.8.
bg10.14.
bh9.1.
bi9.1.
bj8.11.

1 Samuel 14

Ubuqhawe bukaJonathani

Kwasekusithi ngolunye usuku, uJonathani indodana kaSawuli wathi emfaneni othwala izikhali zakhe: Woza sichaphele ebuthweni lenqaba yamaFilisti elingaphetsheya ngale. Kodwa kamtshelanga uyise. USawuli wayehlala-ke ephethelweni leGibeya a  ngaphansi kwesihlahla sepomegranati* b  esiseMigironi c ; labantu ababelaye babengaphose babe ngamadoda angamakhulu ayisithupha d ; loAhiya, indodana kaAhitubi, umfowabo kaIkabodi, indodana kaPhinehasi, indodana kaEli e , umpristi we Nkosi eShilo f , wayembethe i-efodi*. Kodwa abantu babengazi ukuthi uJonathani uhambile g .

Laphakathi kwemikhandlo, lapho uJonathani ayezama ukuchapha khona ukuya ebuthweni lenqaba yamaFilisti, kwakuledwala elicijileyo nganeno, ledwala elicijileyo ngaphetsheya; njalo ibizo lelinye laliyiBozezi, lebizo lelinye laliyiSene h . Elinye iliwa laligxile enyakatho maqondana leMikimashi i , lelinye ngeningizimu maqondana leGeba j . UJonathani wasesithi emfaneni othwala izikhali zakhe: Woza sichaphele ebuthweni lenqaba elalaba abangasokanga k ; mhlawumbe i Nkosi izasisebenzela, ngoba kakulasenqabelo e Nkosini ukusindisa ngabanengi loba ngabalutshwana l . Umthwali wezikhali zakhe wasesithi kuye: Yenza konke okusenhliziyweni yakho; ziphendule, khangela ngilawe njengokwenhliziyo yakho. UJonathani wasesithi: Khangela, sizachaphela kulabobantu sizibonakalise kibo. Uba bekhuluma njalo kithi besithi: Manini mpo, size sifike kini; sizakuma-ke endaweni yethu, singenyukeli kibo. 10 Kodwa uba bekhuluma njalo kithi besithi: Yenyukelani kithi; sizakwenyuka-ke, ngoba i Nkosi ibanikele esandleni sethu m ; lalokhu kuzakuba yisibonakaliso kithi n . 11 Ngakho bobabili bazibonakalisa ebuthweni lenqaba yamaFilisti; amaFilisti asesithi: Khangelani, amaHebheru asephuma emilindini abecatshe kiyo o . 12 Amadoda ebutho lenqaba asephendula oJonathani lomthwali wezikhali zakhe athi: Yenyukelani kithi, sizalitshengisa ulutho. UJonathani wasesithi kumthwali wezikhali zakhe: Yenyuka ungilandele, ngoba i Nkosi iwanikele esandleni sikaIsrayeli. 13 UJonathani wasekhwela ngezandla zakhe langenyawo zakhe, lomthwali wezikhali zakhe emva kwakhe. Asesiwa phambi kukaJonathani, lomthwali wezikhali zakhe wawabulala emva kwakhe. 14 Ukutshaya kokuqala atshaya ngakho uJonathani lomthwali wezikhali zakhe kwakungaba phose ngamadoda angamatshumi amabili, ensimini elingana lengxenye eyodwa kwezimbili yendima yesipani. 15 Kwasekusiba khona ukuthuthumela enkambeni, egangeni, laphakathi kwabantu bonke; ibutho lenqaba labachithi labo bathuthumela, lomhlaba wanyikinyeka, kwasekusiba yikuthuthumela okukhulu p .

16 Abalindi bakaSawuli eGibeya yakoBhenjamini q  basebebona ukuthi, khangela, ixuku lancibilika r  lihamba litshayana s . 17 USawuli wasesithi ebantwini ababelaye: Ake libale, libone ukuthi ngubani osuke kithi. Kwathi sebebalile, khangela, uJonathani lomthwali wezikhali zakhe babengekho. 18 USawuli wasesithi kuAhiya: Letha lapha umtshokotsho kaNkulunkulu. Ngoba umtshokotsho kaNkulunkulu ngalolosuku wawukubantwana bakoIsrayeli. 19 Kwasekusithi uSawuli esakhuluma lompristi, umsindo owawusenkambeni yamaFilisti waqhubeka wanda. USawuli wasesithi kumpristi: Buyisela isandla sakho t . 20 USawuli labo bonke abantu ababelaye basebebizelwa ndawonye bafika empini, khangela-ke, inkemba yalowo lalowo yayimelene lomakhelwane wakhe u , isiyaluyalu esikhulu kakhulu v . 21 LamaHebheru ayelamaFilisti njengakuqala, enyukela lawo enkambeni inhlangothi zonke, ngitsho lawo aphendukela ukuthi abe loIsrayeli owayeloSawuli loJonathani w . 22 Kwathi amadoda wonke akoIsrayeli ayecatshe x  entabeni yakoEfrayimi y  esezwile ukuthi amaFilisti ayabaleka, ngitsho lawo awanamathela empini. 23 Ngokunjalo i Nkosi yamsindisa uIsrayeli ngalolosuku z ; lempi yedlulela eBeti-Aveni aa .

24 Amadoda akoIsrayeli asekhathala ngalolosuku ab , ngoba uSawuli wafungisa abantu esithi: Kaqalekiswe umuntu odla ukudla kuze kube ntambama, ukuze ngiziphindiselele ezitheni zami. Ngakho kakho ebantwini owanambitha ukudla ac . 25 Bonke abelizwe basebefika ehlathini ad ; njalo kwakuloluju phezu kobuso bomhlabathi ae . 26 Lapho abantu bengena ehlathini, khangela, uluju lwathonta; kodwa kakho loyedwa owasa isandla sakhe emlonyeni wakhe, ngoba abantu besaba isifungo af . 27 Kodwa uJonathani wayengezwanga lapho uyise efungisa abantu; ngakho welula isihloko somqwayi owawusesandleni sakhe, wasigxamuza ehlangeni lwenyosi, wasesisa isandla sakhe emlonyeni wakhe, lamehlo akhe aqaqabuka. 28 Omunye wabantu wasephendula wathi: Uyihlo ubafungisile lokubafungisa abantu esithi: Uqalekisiwe umuntu odla ukudla lamuhla. Abantu basebephele amandla ag . 29 UJonathani wasesithi: Ubaba ulihluphile ilizwe; ake libone ukuthi amehlo ami aseqaqabuke njani, ngoba nginambithe ingcosana yaloluluju. 30 Kudlula kangakanani aluba abantu bebedlile lokudla lamuhla okwempango yezitha zabo abayitholayo? Bekungayikuba lokubulala okukhulu yini lamuhla phakathi kwamaFilisti? 31 Basebetshaya amaFilisti ngalolosuku kusukela eMikimashi ah  kuze kube seAjaloni ai . Abantu basebephele amandla kakhulu. 32 Abantu basebetheleka empangweni; bathatha izimvu, lezinkabi, lamathole enkomo, bakuhlabela emhlabathini aj ; abantu bakudla kanye legazi ak . 33 Basebemtshela uSawuli besithi: Khangela, abantu bayona e Nkosini ngokudla kanye legazi. Wasesithi: Lenze ngokungathembeki; giqelani kimi ilitshe elikhulu lamuhla. 34 USawuli wasesithi: Zihlakazeni phakathi kwabantu lithi kibo: Sondezani kimi, ngulowo lalowo inkabi yakhe, lalowo lalowo imvu yakhe, lizihlabele lapha, lidle; njalo lingoni e Nkosini ngokudla kanye legazi al . Ngakho bonke abantu basondeza, ngulowo lalowo inkabi yakhe ngesandla sakhe ngalobobusuku, bazihlaba khona. 35 USawuli waseyakhela i Nkosi ilathi; kwakulilathi lokuqala alakhela i Nkosi am .

36 USawuli wasesithi: Asehleni silandele amaFilisti ebusuku, siwaphange kuze kube yikukhanya kokusa, singatshiyi lamuntu kiwo. Basebesithi: Yenza konke okuhle emehlweni akho. Kodwa umpristi wathi: Asisondeleni lapha kuNkulunkulu an . 37 USawuli wasebuza kuNkulunkulu wathi: Ngehle ngilandele amaFilisti yini? Uzawanikela esandleni sikaIsrayeli yini? Kodwa kamphendulanga ngalolosuku ao . 38 USawuli wasesithi: Sondelani lapha lonke bakhokheli babantu, lazi libone ukuthi lesisono sikukuphi lamuhla ap . 39 Ngoba kuphila kukaJehova owasindisa uIsrayeli aq , lanxa kungaba kuJonathani indodana yami, isibili uzakufa lokufa. Kodwa kakho loyedwa owamphendulayo ebantwini bonke. 40 Wasesithi kuIsrayeli wonke: Banini nganxanye lina, mina-ke loJonathani indodana yami sizakuba nganxanye. Abantu basebesithi kuSawuli: Yenza okuhle emehlweni akho. 41 Ngakho uSawuli wathi e Nkosini uNkulunkulu kaIsrayeli: Phana opheleleyo ar . UJonathani loSawuli basebebanjwa, kodwa abantu baphunyuka as . 42 USawuli wasesithi: Yenzani inkatho yokuphosa phakathi kwami loJonathani indodana yami. UJonathani wasebanjwa. 43 USawuli wasesithi kuJonathani: Ngitshela okwenzileyo at . UJonathani wasemtshela wathi: Oqotho nginambithe ngesihloko somqwayi obusesandleni sami imbijana yoluju; khangela ngilapha, sengizakufa au ! 44 USawuli wasesithi: UNkulunkulu kenze njalo langokunjalo engezelele av ; ngoba uzakufa lokufa, Jonathani aw . 45 Kodwa abantu bathi kuSawuli: Uzakufa yini uJonathani, owenze lolusindiso olukhulu koIsrayeli? Kakube khatshana! Kuphila kukaJehova ax , kakuyikuwela emhlabathini lolulodwa unwele lwekhanda lakhe, ngoba usebenze loNkulunkulu lamuhla. Ngakho abantu bamhlenga uJonathani ukuthi angafi ay . 46 USawuli wasesenyuka esuka ekulandeleni amaFilisti; amaFilisti asesiya endaweni yawo.

47 USawuli wasethatha ubukhosi phezu kukaIsrayeli, walwa emelene lezitha zakhe zonke inhlangothi zonke, emelene loMowabi, njalo emelene labantwana bakoAmoni az , njalo emelene loEdoma, njalo emelene lamakhosi eZoba ba , njalo emelene lamaFilisti; laloba ngaphi lapho aphendukela khona wayejezisa. 48 Wenza ubuqhawe wasetshaya amaAmaleki bb , wakhulula uIsrayeli esandleni somphangi wakhe.

49 Lamadodana kaSawuli ayengoJonathani loIshivi, loMaliki-Shuwa bc ; lamabizo amadodakazi akhe amabili yila: Ibizo lezibulo lalinguMerabi bd , lebizo lencinyane linguMikhali be . 50 Lebizo lomkaSawuli lalinguAhinowama indodakazi kaAhimahazi; lebizo lenduna yebutho lakhe lalinguAbineri indodana kaNeri bf , uyise omncinyane kaSawuli bg . 51 Njalo uKishi wayenguyise kaSawuli bh , loNeri uyise kaAbineri wayeyindodana kaAbiyeli bi . 52 Njalo kwakukhona impi enzima lamaFilisti zonke izinsuku zikaSawuli; lapho uSawuli ebona indoda elamandla loba iqhawe, wayezibuthela yona bj .

Copyright information for Ndebele