a15.35.
b15.23,26.
c10.1.
dHlab. 78.70. 89.19,20. Seb. 13.22.
e9.12.
fEks. 4.15.
g9.16.
h21.1. 2 Kho. 4.13.
i1 Kho. 2.13. 2 Kho. 9.22.
jJosh. 3.5.
k1 Kho. 12.26. Hlab. 14.1.
lHlab. 147.10,11.
m1 Lan. 28.9. Hlab. 7.9. Jer. 11.20. 17.10. 20.12. 1 Kho. 8.39.
n17.13.
o17.13.
p17.12.
q17.12.
r2 Sam. 7.8. Hlab. 78.70,71.
s17.42. Gen. 25.25.
t9.17.
u16.1.
v10.1.
wHlu. 3.10.
x1.19.
y18.12. 28.15.
zHlu. 9.23.
aa16.21,22.
ab16.23. 18.10. 19.9. 2 Kho. 3.15.
ac17.34-36.
ad3.19. 18.12,14.
ae16.11. 17.15,34.
af10.27.
ag16.16. Gen. 41.46. Dute. 1.38. 1 Kho. 10.8. Zaga 22.29.
ah16.14,16.
aiJobe 32.20.

1 Samuel 16

Ukugcotshwa kukaDavida abe yinkosi

I Nkosi yasisithi kuSamuweli: Koze kube nini umlilela uSawuli a  lokhu mina ngimalile ekubeni yinkosi phezu kukaIsrayeli b ? Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha, uhambe; ngizakuthuma kuJese umBhethelehema c , ngoba ngizibonele emadodaneni akhe inkosi d . USamuweli wasesithi: Ngizahamba njani? Uba uSawuli ekuzwa, uzangibulala. I Nkosi yasisithi: Thatha ithokazi lenkomo esandleni sakho uthi: Ngizehlabela i Nkosi e . Ubizele uJese emhlatshelweni; mina ngizakwazisa ozakwenza f ; uzangigcobela lowo engizamutsho kuwe g . USamuweli wasesenza lokho i Nkosi ekutshiloyo, wafika eBhethelehema. Abadala bomuzi basebethuthumela ukumhlangabeza h  bathi: Ukufika kwakho kulokuthula yini? Wasesithi: Ukuthula; ngize ukuhlabela i Nkosi i ; zingcweliseni, lize lami emhlatshelweni. Wasengcwelisa uJese lamadodana akhe, wababizela emhlatshelweni j .

Kwasekusithi ekufikeni kwabo, wakhangela uEliyabi wathi: Isibili ogcotshiweyo wayo uphambi kwe Nkosi k . Kodwa i Nkosi yathi kuSamuweli: Ungakhangeli isimo sakhe lobude besithombo sakhe, ngoba ngimalile, ngoba kakunjengokubona komuntu, ngoba umuntu ubona ingaphandle l , kodwa i Nkosi ibona inhliziyo m . UJese wasebiza uAbinadaba n , wamedlulisa phambi kukaSamuweli, kodwa wathi: Laye lo i Nkosi kayimkhethanga. UJese wasedlulisa uShama o , kodwa wathi: Laye lo i Nkosi kayimkhethanga. 10 UJese wasedlulisa amadodana akhe ayisikhombisa phambi kukaSamuweli p . Kodwa uSamuweli wathi kuJese: I Nkosi kayibakhethanga laba. 11 USamuweli wasesithi kuJese: Abafana sebephelile yini? Wasesithi: Kusasele icinathunjana; khangela-ke, liyelusa izimvu q . USamuweli wasesithi kuJese: Thuma ulithathe, ngoba kasiyikuhlala sigombolozele lize lifike lapha r . 12 Wasethuma walingenisa. Lona-ke lalibomvana lilamehlo amahle lokukhangeleka okuhle s . I Nkosi yasisithi: Sukuma, uligcobe, ngoba yilo leli t . 13 USamuweli wasethatha uphondo lwamafutha u , waligcoba phakathi kwabafowabo v ; uMoya we Nkosi wasefika ngamandla phezu kukaDavida kusukela kulolosuku kusiya phambili w . USamuweli wasesukuma waya eRama x .

UDavida utshayela uSawuli ichacho

14 Kodwa uMoya we Nkosi wasuka kuSawuli y , lomoya omubi ovela e Nkosini wamesabisa z . 15 Izinceku zikaSawuli zasezisithi kuye: Ake ukhangele, umoya omubi kaNkulunkulu uyakwesabisa. 16 Ake itsho inkosi yethu kunceku zakho eziphambi kwakho ukuthi zidinge umuntu okwaziyo ukutshaya ichacho aa ; kuzakuthi-ke lapho umoya omubi ovela kuNkulunkulu uphezu kwakho, uzatshaya ngesandla sakhe ukuze kube kuhle kuwe ab . 17 Ngakho uSawuli wathi ezincekwini zakhe: Ake lingibonele umuntu otshaya kuhle, limlethe kimi. 18 Omunye wamajaha wasephendula wathi: Khangela, ngibone indodana kaJese umBhethelehema, ekwaziyo ukutshaya, futhi eliqhawe elilamandla, lendoda yempi, lehlakaniphileyo endabeni, futhi indoda ebukekayo ac , le Nkosi ilayo ad .

19 Ngakho uSawuli wathuma izithunywa kuJese, wathi: Thuma kimi uDavida indodana yakho osezimvini ae . 20 UJese wasethatha ubabhemi, ethwele isinkwa, lembodlela yewayini, lezinyane lembuzi elilodwa, wakuthumela ngesandla sikaDavida indodana yakhe kuSawuli af . 21 UDavida wasefika kuSawuli, wema phambi kwakhe; wasemthanda kakhulu, wasesiba ngumthwali wezikhali zakhe ag . 22 USawuli wasethumela kuJese esithi: UDavida ake eme phambi kwami, ngoba uthole umusa emehlweni ami. 23 Kwakusithi-ke lapho umoya ovela kuNkulunkulu uphezu kukaSawuli, uDavida athathe ichacho atshaye ngesandla sakhe ah , ukuze uSawuli avuseleleke abe ngcono, lomoya omubi usuke kuye ai .

Copyright information for Ndebele