a13.5.
b1 Kho. 4.10. Josh. 15.35.
cNeh. 11.30. Josh. 10.10.
d17.19. 21.9.
e2 Sam. 21.19.
f5.8. 6.17. 21.10. 27.2,3,4,11. 17.52. Josh. 11.22. 13.3. 2 Sam. 1.20. 15.18. 21.19,20,22. 1 Kho. 2.39-41. 2 Kho. 12.17. 1 Lan. 8.13. 18.1. 20.5,6,8. 2 Lan. 26.6. Amos 6.2. Mika 1.10.
g8.17.
h11.1.
i17.25,26,36,45. 2 Sam. 21.21.
j16.1,18. 17.58. Ruthe 4.22.
kGen. 35.19.
l16.10,11. 1 Lan. 2.13,14,15.
m16.6,8,9. 1 Lan. 2.13.
n16.19.
o10.27.
p17.22. Gen. 37.14.
q17.4.
r17.8.
sJosh. 15.16.
t11.2.
uHlu. 14.3.
vJosh. 3.10.
w17.25.
x17.17,32.
y17.26,27.
zDute. 20.3.
aa16.18.
ab17.26.
ac17.26.
ad2 Kor. 1.10. 2 Tim. 4.17,18.
ae20.13.
af17.7.
ag16.12.
ah2 Sam. 3.8.
ai17.6.
aj17.10.
ak17.44.
alDute. 28.26.
am1 Kho. 18.36. Josh. 4.24.
anHlab. 44.6,7. Hos. 1.7. Zek. 4.6.
ao18.17.25.28. 2 Lan. 20.15.
apHlu. 3.28.
aq21.9. 2 Sam. 23.21.
ar31.9.
asJosh. 15.11.
atJosh. 15.36.
au17.4.
av2 Sam. 5.6-9.
aw2 Sam. 2.8.
ax16.21,22.
ay1.26.
az20.22.
ba17.54.

1 Samuel 17

UDavida ubulala uGoliyathi

1 AmaFilisti asebuthela amabutho awo impi a  ; abuthana eSoko b  engeyakoJuda, amisa inkamba phakathi kweSoko leAzeka c  , eEfesi-Damimi. 2USawuli lamadoda akoIsrayeli babuthana, bamisa inkamba esigodini seEla d  , bahlela impi ukumelana lamaFilisti. 3AmaFilisti asesima entabeni ngapha, loIsrayeli wema entabeni ngale, lesigodi sasiphakathi kwabo. 4Kwasekuphuma enkambeni yamaFilisti iqhawe; ibizo lalo lalinguGoliyathi e  weGathi f  ; ubude balo babuyizingalo eziyisithupha lokwelulwa kweminwe. 5Kwakulekhowa lethusi ekhanda lalo; laligqoke ibhatshi lensimbi elilamaxolo; njalo isisindo sebhatshi lensimbi sasingamashekeli* ethusi ayizinkulungwane ezinhlanu. 6Njalo kwakulemigwamazi yethusi emibaleni yalo, lomkhonto wethusi phakathi laphakathi kwamahlombe alo. 7Loluthi lomkhonto walo lwalunjengogodo lomaluki, lengqamu yomkhonto walo yayingamashekeli ensimbi angamakhulu ayisithupha; lophatha isihlangu esikhulu wayehamba phambi kwalo. 8Lema, lamemeza emaviyweni akoIsrayeli lathi kuwo: Liphumelani ukuzahlela impi? Kangisuye umFilisti yini, lani izinceku zikaSawuli? Zikhetheleni umuntu ehlele kimi g  . 9Uba elakho ukulwa lami angibulale, sizakuba yizigqili zenu; kodwa uba mina ngimehlula ngimbulale, lizakuba yizigqili zethu, lisisebenzele h  . 10UmFilisti wasesithi: Mina ngiyaweyisa amaviyo akoIsrayeli lamuhla; nginikani indoda ukuze silwisane i  . 11Lapho uSawuli loIsrayeli wonke besizwa lamazwi omFilisti, batshaywa luvalo, besaba kakhulu.

12UDavida wayeyindodana j  yalowomEfrathi weBhethelehema-Juda k  , obizo lakhe lalinguJese; wayelamadodana ayisificaminwembili l  . Njalo lowomuntu wahamba njengomuntu omdala phakathi kwamadoda ensukwini zikaSawuli. 13Asehamba amadodana amathathu kaJese amadala, amlandela uSawuli empini. Lamabizo amadodana akhe amathathu ayeyile empini ayenguEliyabi izibulo, lowesibili wakhe uAbinadaba, lowesithathu uShama m  . 14Njalo uDavida nguye owayelicinathunjana; lamathathu amadala alandela uSawuli. 15Kodwa uDavida wahamba wabuyela esuka kuSawuli ukuyakwelusa izimvu zikayise eBhethelehema n  . 16UmFilisti wayesondela-ke ekuseni kakhulu lantambama ezimisa okwensuku ezingamatshumi amane. 17UJese wasesithi kuDavida indodana yakhe: Ake uthathele abafowenu i-efa* lamabele akhanzingiweyo, lalezizinkwa ezilitshumi, ugijimele enkambeni kubafowenu. 18Laleziziqa zetshizi ezilitshumi uziphathele induna yenkulungwane o  ; ubone impilakahle yabafowenu, uthathe isibonakaliso kibo p  . 19Njalo uSawuli, labo, lawo wonke amadoda akoIsrayeli babesesigodini seEla besilwa lamaFilisti.

20UDavida wasevuka ekuseni kakhulu, watshiya izimvu kumlindi, wakuthatha wahamba njengokulaywa kwakhe nguJese. Wafika enqabeni yezinqola lapho ibutho liphuma ngamaviyo, bememezela impi. 21Njalo uIsrayeli lamaFilisti bahlela iviyo laqondana leviyo. 22UDavida wasetshiya impahla ezisuka kuye ngaphansi kwesandla somlindi wempahla, wagijimela eviyweni wafika wabuza abafowabo impilakahle. 23Esakhuluma labo, khangela, iqhawe lenyuka, ibizo lalo lalinguGoliyathi, umFilisti weGathi, laphuma emaviyweni amaFilisti q  , lakhuluma njengokwalawomazwi; loDavida wawezwa r  . 24Njalo wonke amadoda akoIsrayeli athi embona lowomuntu ambalekela, esaba kakhulu. 25Amadoda akoIsrayeli athi-ke: Limbonile lowana umuntu owenyukileyo yini? Ngoba wenyukele ukweyisa uIsrayeli. Kuzakuthi-ke indoda ezambulala, inkosi izayinothisa ngenotho enkulu, iyinike lendodakazi yayo, lendlu kayise izayenza ikhululeke koIsrayeli s  . 26UDavida wasekhuluma emadodeni ayemi laye esithi: Kuzakwenziwani endodeni ebulala lumFilisti, isuse ihlazo koIsrayeli t  ? Ngoba ungubani lumFilisti ongasokanga u  ukuthi aweyise amaviyo kaNkulunkulu ophilayo v  ? 27Abantu basebemphendula njengalelolizwi besithi: Kuzakwenziwa njalo endodeni embulalayo w  .

28UEliyabi umnewabo omdala wezwa-ke lapho ekhuluma lamadoda; lentukuthelo kaEliyabi yavuthela uDavida, wathi: Wehleleleni lapha? Izimvu leziyana ezinlutshwana uzitshiye lobani egangeni? Mina ngiyakwazi ukuziqhenya kwakho lobubi benhliziyo yakho; ngoba wehlele ukubona impi. 29Kodwa uDavida wathi: Sengenzeni? Bengingabuzi yini x  ?

30Wasemfulathela, waya komunye, wakhuluma laye njengokwalelolizwi; abantu basebebuyisela impendulo kuye njengelizwi lakuqala y  . 31Lapho sebewezwile amazwi uDavida awakhulumayo, bawakhuluma phambi kukaSawuli; wasememukela.

32UDavida wasesithi kuSawuli: Kakungehluleki inhliziyo yomuntu ngenxa yakhe z  ; inceku yakho izahamba iyekulwa lalowomFilisti aa  . 33Kodwa uSawuli wathi kuDavida: Ungeke waya kulumFilisti ukulwa laye; ngoba wena ungumfana, yena-ke uyindoda yempi kusukela ebutsheni bakhe. 34Kodwa uDavida wathi kuSawuli: Inceku yakho yayiselusa izimvu zikayise; lapho kwafika isilwane lebhere, kwathatha imvu emhlanjini, 35ngaphuma ngakulandela, ngakutshaya, ngayikhulula emlonyeni wakho; lapho kungivukela, ngakubamba ngendevu, ngakutshaya, ngakubulala. 36Inceku yakho yabulala kokubili isilwane lebhere; lalo umFilisti ongasokanga uzakuba njengokunye kwakho ab  , lokhu eyise amaviyo kaNkulunkulu ophilayo ac  . 37UDavida wathi futhi: I Nkosi eyangophula kuzipho lwesilwane lakuzipho lwebhere, yona izangophula esandleni salumFilisti ad  . USawuli wasesithi kuDavida: Hamba, le Nkosi kayibe lawe ae  .

38USawuli wasegqokisa uDavida izigqoko zakhe, wafaka ikhowa lethusi ekhanda lakhe, wamgqokisa ibhatshi lensimbi. 39UDavida wasebhinca inkemba yakhe phezu kwezigqoko zakhe, walinga ukuhamba, ngoba wayengakuzamanga. UDavida wasesithi kuSawuli: Kangilakho ukuhamba ngilalezizinto ngoba kangizizamanga. UDavida wasezikhumula kuye. 40Wasethatha umqwayi wakhe esandleni sakhe, wazikhethela amatshe amahlanu abutshelezi esifuleni, wawafaka esikhwameni sikamelusi ayelaso, ngitsho emxhakeni, lesavutha sakhe sasisesandleni sakhe, wasesondela kumFilisti. 41UmFilisti wasehamba ehamba, wasondela kuDavida; lomuntu ophethe isihlangu esikhulu wayephambi kwakhe af  . 42Kwathi umFilisti ekhangela ebona uDavida, wameyisa; ngoba wayengumfana njalo ebomvana elobuso obubukekayo ag  . 43UmFilisti wasesithi kuDavida: Ngiyinja yini ukuthi wena uze kimi ulezinduku ah  ? UmFilisti wasemqalekisa uDavida ngabonkulunkulu bakhe. 44UmFilisti wasesithi kuDavida: Woza kimi, ngizanika inyoni zamazulu lenyamazana zeganga inyama yakho. 45UDavida wasesithi kumFilisti: Wena uza kimi ulenkemba, lomkhonto, lomdikadika ai  ; kodwa mina ngiza kuwe ngebizo le Nkosi yamabandla, uNkulunkulu wamaviyo akoIsrayeli omeyisileyo aj  . 46Lamuhla i Nkosi izakuvalela esandleni sami, ngizakutshaya, ngisuse ikhanda lakho kuwe; nginike lamuhla inyoni zamazulu lenyamazana zomhlaba ak  izidumbu zebutho lamaFilisti al  , ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu koIsrayeli am  . 47Lalelibandla lonke lizakwazi ukuthi i Nkosi kayisindisi ngenkemba langomkhonto an  ; ngoba impi ngeye Nkosi ao  , njalo izalinikela esandleni sethu ap  .

48Kwasekusithi lapho umFilisti esukuma ehamba esondela ukuhlangabeza uDavida, uDavida wasephangisa wagijimela ngaseviyweni ukuhlangana lomFilisti. 49UDavida wasefaka isandla sakhe esikhwameni, wakhupha khona ilitshe, walijikijela, wamtshaya umFilisti ebunzini lakhe ilitshe laze latshona ebunzini lakhe, wawela emhlabathini ngobuso bakhe. 50Ngalokho uDavida wamehlula umFilisti ngesavutha langelitshe, wamtshaya umFilisti, wambulala; kodwa kwakungelankemba esandleni sikaDavida. 51Ngakho uDavida wagijima wema phezu komFilisti, wathatha inkemba yakhe, wayihwatsha esikhwameni sayo aq  , wambulala, waquma ikhanda lakhe ngayo ar  . Lapho amaFilisti ebona ukuthi iqhawe lawo selifile, abaleka. 52Lamadoda akoIsrayeli lawakoJuda asukuma amemeza, axotshana lamaFilisti uze uyefika esigodini lemasangweni eEkhironi as  . Labalimeleyo bamaFilisti bawela endleleni yeShaharayimi at  kuze kube seGathi njalo kuze kube seEkhironi au  . 53Abantwana bakoIsrayeli basebephenduka ekuxotshaneni ngamandla lamaFilisti, baphanga inkamba zawo. 54UDavida wasethatha ikhanda lomFilisti, waliletha eJerusalema av  ; kodwa wabeka izikhali zakhe ethenteni lakhe.

55Lapho uSawuli ebona uDavida ephuma ukuyahlangabeza umFilisti, wathi kuAbineri induna yebutho aw  : Uyindodana kabani lumfana Abineri ax  ? UAbineri wasesithi: Kuphila komphefumulo wakho, nkosi, kangazi ay  . 56Inkosi yasisithi: Buza wena ukuthi liyindodana kabani lelijaha az  .

57Lapho uDavida esephendukile ekubulaleni umFilisti, uAbineri wamthatha, wamusa phambi kukaSawuli elekhanda lomFilisti esandleni sakhe ba  . 58USawuli wasesithi kuye: Uyindodana kabani, jaha? UDavida wasesithi: Ngiyindodana yenceku yakho uJese umBhethelehema.

Copyright information for Ndebele