aGen. 44.30.
b18.3. 19.2. 20.17. 2 Sam. 1.26. Dute. 13.6.
c17.15.
dEks. 15.20. Hlu. 11.34. Hlu. 21.21.
eEks. 15.20. Hlu. 11.34. Hlu. 21.21.
f21.11. Eks. 15.21.Nani 21.17.
g21.11. 29.5.
h15.28.
i16.14. Hlu. 9.23.
j19.24. 1 Kho. 18.29. Seb. 16.16.
k16.16.
l19.9.
m20.33. 19.10.
n18.29,15.
o16.18.
p16.14. 28.15.
q18.16. Nani 27.17. 2 Sam. 5.2.
r18.12.
s18.5.
t14.49.
u14.49.
v25.28. 17.47.
w18.21,25.
x18.23. 2 Sam. 7.18.
y2 Sam. 21.8.
zHlu. 7.22.
aa18.28. 14.49.
abEks. 10.7.
ac18.17.
ad18.26.
aeNani 16.9.
afGen. 34.12.
ag14.24.
ah18.17.
ai18.20.
aj18.21.
ak18.13.
al2 Sam. 3.14.
am18.12.
an2 Sam. 3.14.
ao2 Kho. 13.3.
ap19.8. 2 Sam. 11.1.
aq18.5.

1 Samuel 18

UDavida uthandwa nguJonathani, uzondwa nguSawuli

1 Kwasekusithi eseqedile ukukhuluma loSawuli, umphefumulo kaJonathani wabotshelwa emphefumulweni kaDavida a  ; uJonathani wasemthanda njengomphefumulo wakhe b  . 2USawuli wasemthatha ngalolosuku, kaze amvumela ukubuyela endlini kayise c  . 3UJonathani loDavida basebesenza isivumelwano ngoba wamthanda njengomphefumulo wakhe. 4UJonathani wasezikhulula ibhatshi ayeligqokile, walinika uDavida, lezembatho zakhe, kuze kube senkembeni yakhe, kuze kube sedandilini lakhe, njalo kuze kube sebhantini lakhe.

5UDavida wasephuma waya loba ngaphi lapho uSawuli amthuma khona, waziphatha ngenhlakanipho, uSawuli waze wambeka phezu kwamadoda empi. Njalo wayelungile emehlweni abantu bonke njalo lemehlweni ezinceku zikaSawuli.

6Kwasekusithi ekufikeni kwabo, uDavida esebuye ekubulaleni umFilisti, abesifazana baphuma emizini yonke yakoIsrayeli, behlabela, begida, ukuhlangabeza uSawuli inkosi d  ngezigubhu, ngentokozo, langamachacho e  . 7Abesifazana basebevumelana bedlala bathi f  : USawuli utshayile izinkulungwane zakhe g  , kodwa uDavida izinkulungwane zakhe ezingamatshumi. 8USawuli wasethukuthela kakhulu, lalelolizwi lalilibi emehlweni akhe, wathi: Banike uDavida izinkulungwane ezingamatshumi, kodwa mina banginika izinkulungwane; usesalelwe ngumbuso kuphela h  . 9USawuli wasemqaphela uDavida kusukela kulolosuku kusiya phambili.

10Kwasekusithi kusisa umoya omubi ovela kuNkulunkulu wafika ngamandla phezu kukaSawuli i  , waprofetha phakathi kwendlu j  ; uDavida wasetshaya ichacho ngesandla sakhe njengensuku ngensuku k  ; njalo kwakulomkhonto esandleni sikaSawuli l  . 11USawuli wasewuphosa umkhonto wathi: Ngizammbandakanya uDavida ngitsho emdulini m  . Kodwa uDavida wavika kabili esuka phambi kwakhe.

12USawuli wayemesaba-ke uDavida n  ngoba i Nkosi yayilaye o  , kodwa yayisisukile kuSawuli p  . 13Ngakho uSawuli wasemsusa kuye, wambeka waba yinduna yakhe yabayizinkulungwane; njalo wayephuma engena phambi kwabantu q  . 14UDavida waseziphatha ngenhlakanipho endleleni zakhe zonke, le Nkosi yayilaye r  . 15Lapho uSawuli ebona ukuthi waziphatha ngenhlakanipho enkulu, wamesaba. 16Kodwa uIsrayeli wonke loJuda bamthanda uDavida, ngoba wayephuma engena phambi kwabo s  .

17USawuli wasesithi kuDavida: Khangela, indodakazi yami endala uMerabi t  , ngizakunika yona ibe ngumkakho u  ; kuphela bana liqhawe kimi, ulwe izimpi ze Nkosi v  . Ngoba uSawuli wathi: Isandla sami kasingabi phezu kwakhe, kodwa isandla samaFilisti kasibe phezu kwakhe w  . 18Kodwa uDavida wathi kuSawuli: Ngingubani mina? Lempilo yami iyini, losendo lukababa koIsrayeli, ukuthi ngibe ngumkhwenyana wenkosi x  ? 19Kodwa kwathi ngesikhathi uMerabi indodakazi kaSawuli ayezanikwa ngaso uDavida, wayesenikwe uAdriyeli y  umMehola ukuba ngumkakhe z  . 20UMikhali indodakazi kaSawuli wamthanda-ke uDavida; basebemtshela uSawuli, lalolodaba lwaluqondile emehlweni akhe aa  . 21USawuli wasesithi: Ngizamnika yena ukuze abe ngumjibila kuye ab  , lokuze isandla samaFilisti simelane laye ac  . Ngakho uSawuli wathi kuDavida: Ngeyesibili uzakuba ngumkhwenyana wami lamuhla ad  .

22USawuli waselaya inceku zakhe wathi: Khulumani loDavida ngensitha lithi: Khangela, inkosi iyathokoza ngawe, lazo zonke inceku zayo ziyakuthanda; ngakho-ke woba ngumkhwenyana wenkosi. 23Izinceku zikaSawuli zasezikhuluma lawomazwi endlebeni zikaDavida. UDavida wasesithi: Kuyinto elula yini emehlweni enu ukuba ngumkhwenyana wenkosi, lokhu mina ngingumuntu ongumyanga lodelelekayo ae  ? 24Lenceku zikaSawuli zamtshela zisithi: UDavida wakhuluma ngalindlela. 25USawuli wasesithi: Lizakutsho njalo kuDavida lithi: Inkosi kayiloyisi lobolo, kodwa amajwabu alikhulu amaFilisti af  , ukuze kuphindiselwe ezitheni zenkosi ag  . Kodwa uSawuli wacabanga ukwenza uDavida awe ngesandla samaFilisti ah  . 26Lapho inceku zakhe zimtshela uDavida lawomazwi, udaba lwalulungile emehlweni kaDavida ukuthi abe ngumkhwenyana wenkosi ai  . Kodwa insuku zazingakagcwaliseki aj  . 27Ngakho uDavida wasukuma wahamba, yena labantu bakhe, basebetshaya phakathi kwamaFilisti amadoda angamakhulu amabili ak  ; uDavida waseletha amajwabu awo, wawasa enkosini ephelele ukuze abe ngumkhwenyana wenkosi. USawuli wasemnika uMikhali indodakazi yakhe ukuthi abe ngumkakhe al  .

28USawuli wasebona wazi ukuthi i Nkosi iloDavida, loMikhali indodakazi yakhe yamthanda am  . 29Njalo uSawuli waya lokhu emesaba kakhulu uDavida an  ; njalo uSawuli waba yisitha sikaDavida zonke izinsuku ao  . 30Iziphathamandla zamaFilisti zaseziphuma ap  ; kwasekusithi seziphumile uDavida waziphatha ngenhlakanipho okwedlula zonke izinceku zikaSawuli, laze laduma kakhulu ibizo lakhe aq  .

Copyright information for Ndebele