a18.1.
b19.5. Gen. 42.22.
cHlu. 12.3.
d17.49,50.
e11.13. 1 Lan. 11.14.
fMat. 27.4.
gRuthe 3.13.
h16.21. 18.2,13.
iHlu. 9.23.
j16.16.
kHlab. 59.
lJosh. 2.15.
m2 Sam. 2.22.
n1.19.
o1.19.
p10.5,6,10.
qNani 11.25.
r1.19.
s1.19.
t10.6,10.
u1.19.
v18.10.
wIsa. 20.2. Mika 1.8,11. Joha. 21.7. 2 Sam. 6.14,20.
x10.11,12.

1 Samuel 19

USawuli ufuna ukubulala uDavida

USawuli wasekhuluma kuJonathani indodana yakhe lakuzo zonke inceku zakhe ukuthi babulale uDavida. Kodwa uJonathani indodana kaSawuli wayemthanda kakhulukazi uDavida a . UJonathani wasemtshela uDavida esithi: USawuli ubaba udinga ukukubulala; ngakho-ke ake uzinanzelele ekuseni, uhlale ekusithekeni, ucatshe. Mina-ke ngizaphuma ngime eceleni kukababa emmangweni lapho ukhona, mina ngizakhuluma ngawe kubaba; lengikubonayo ngizakutshela.

UJonathani wasekhuluma okuhle ngoDavida kuSawuli uyise, wathi kuye: Inkosi kayingayoni inceku yayo, imelane loDavida, ngoba kakonanga wena, langoba imisebenzi yakhe kuwe ibilungile kakhulu b . Ngoba wafaka impilo yakhe esandleni sakhe c  watshaya umFilisti d ; le Nkosi yenzele uIsrayeli wonke usindiso olukhulu. Wakubona, wathokoza e . Pho, uzalonelani igazi elingelacala ngokubulala uDavida kungelasizatho f ? USawuli waselilalela ilizwi likaJonathani, uSawuli wafunga wathi: Kuphila kukaJehova, kayikubulawa g . UJonathani wasembiza uDavida, uJonathani wamtshela wonke lawomazwi. UJonathani wasemletha uDavida kuSawuli, njalo wayephambi kwakhe njengakuqala h .

Kwabuya kwaba khona impi; uDavida wasephuma walwa lamaFilisti, wawatshaya ngokutshaya okukhulu aze ambalekela. Njalo umoya omubi ovela e Nkosini wawuphezu kukaSawuli ehlezi endlini yakhe, lomkhonto usesandleni sakhe i ; loDavida wayetshaya ichacho ngesandla sakhe j . 10 USawuli wasedinga ukummbandakanya uDavida ngitsho emdulini ngomkhonto; kodwa waphunyuka ebukhoneni bukaSawuli, owahlaba umkhonto emdulini. UDavida wabaleka waphepha ngalobobusuku. 11 USawuli wasethuma izithunywa endlini kaDavida ukuze zimqaphele zimbulale ekuseni. UMikhali umkakhe wasemtshela uDavida esithi: Uba ungasindisi impilo yakho ngalobubusuku, kusasa uzabulawa k .

12 Ngakho uMikhali wasemehlisa uDavida ngewindi, wasehamba wabaleka waphepha l . 13 UMikhali wasethatha isithombe, wasifaka embhedeni, wabeka umqamelo woboya bembuzi endaweni yekhanda laso, wasembesa ngelembu. 14 Lapho uSawuli ethuma izithunywa ukuthatha uDavida, wathi: Uyagula. 15 USawuli wasethuma izithunywa ukumbona uDavida esithi: Menyuseleni kimi ngombheda ukuze ngimbulale. 16 Lapho izithunywa zingena, khangela-ke, kwakulesithombe embhedeni, lomqamelo woboya bembuzi endaweni yekhanda laso. 17 USawuli wasesithi kuMikhali: Ungikhohliseleni kanje, wayekela isitha sami sahamba saphepha? UMikhali wasesithi kuSawuli: Yena uthe kimi: Ngiyekela ngihambe; ngizakubulalelani m ?

18 Ngokunjalo uDavida wabaleka waphunyuka, wafika kuSamuweli eRama n ; wamtshela konke uSawuli ayekwenze kuye. Yena loSamuweli basebesiyahlala eNayothi. 19 USawuli wasebikelwa kwathiwa: Khangela, uDavida useNayothi eRama o . 20 USawuli wasethuma izithunywa ukumthatha uDavida; lapho zibona ixuku labaprofethi beprofetha, loSamuweli emi engumkhokheli phezu kwabo, uMoya kaNkulunkulu waba phezu kwezithunywa zikaSawuli p , lazo zaseziprofetha q . 21 Lapho ebikelwa uSawuli, wathuma ezinye izithunywa, zona lazo zaprofetha. USawuli wasephinda ethuma izithunywa ngokwesithathu, zona lazo zaprofetha. 22 Laye wasesiya eRama, wafika emthonjeni omkhulu oseSeku, wabuza wathi: Bangaphi oSamuweli loDavida? Kwathiwa: Khangela, eNayothi eRama r . 23 Wasesiya khona eNayothi eRama s ; loMoya kaNkulunkulu waba phezu kwakhe laye; wahamba ehamba eprofetha t  waze wafika eNayothi eRama u . 24 Laye wasekhulula izigqoko zakhe, laye waprofetha phambi kukaSamuweli v , walala phansi enqunu lonke lolosuku labo bonke lobobusuku w . Yikho besithi: USawuli laye uphakathi kwabaprofethi yini x ?

Copyright information for Ndebele