a18.1.
b19.5. Gen. 42.22.
cHlu. 12.3.
d17.49,50.
e11.13. 1 Lan. 11.14.
fMat. 27.4.
gRuthe 3.13.
h16.21. 18.2,13.
iHlu. 9.23.
j16.16.
kHlab. 59.
lJosh. 2.15.
m2 Sam. 2.22.
n1.19.
o1.19.
p10.5,6,10.
qNani 11.25.
r1.19.
s1.19.
t10.6,10.
u1.19.
v18.10.
wIsa. 20.2. Mika 1.8,11. Joha. 21.7. 2 Sam. 6.14,20.
x10.11,12.

1 Samuel 19

USawuli ufuna ukubulala uDavida

1 USawuli wasekhuluma kuJonathani indodana yakhe lakuzo zonke inceku zakhe ukuthi babulale uDavida. Kodwa uJonathani indodana kaSawuli wayemthanda kakhulukazi uDavida a  . 2UJonathani wasemtshela uDavida esithi: USawuli ubaba udinga ukukubulala; ngakho-ke ake uzinanzelele ekuseni, uhlale ekusithekeni, ucatshe. 3Mina-ke ngizaphuma ngime eceleni kukababa emmangweni lapho ukhona, mina ngizakhuluma ngawe kubaba; lengikubonayo ngizakutshela.

4UJonathani wasekhuluma okuhle ngoDavida kuSawuli uyise, wathi kuye: Inkosi kayingayoni inceku yayo, imelane loDavida, ngoba kakonanga wena, langoba imisebenzi yakhe kuwe ibilungile kakhulu b  . 5Ngoba wafaka impilo yakhe esandleni sakhe c  watshaya umFilisti d  ; le Nkosi yenzele uIsrayeli wonke usindiso olukhulu. Wakubona, wathokoza e  . Pho, uzalonelani igazi elingelacala ngokubulala uDavida kungelasizatho f  ? 6USawuli waselilalela ilizwi likaJonathani, uSawuli wafunga wathi: Kuphila kukaJehova, kayikubulawa g  . 7UJonathani wasembiza uDavida, uJonathani wamtshela wonke lawomazwi. UJonathani wasemletha uDavida kuSawuli, njalo wayephambi kwakhe njengakuqala h  .

8Kwabuya kwaba khona impi; uDavida wasephuma walwa lamaFilisti, wawatshaya ngokutshaya okukhulu aze ambalekela. 9Njalo umoya omubi ovela e Nkosini wawuphezu kukaSawuli ehlezi endlini yakhe, lomkhonto usesandleni sakhe i  ; loDavida wayetshaya ichacho ngesandla sakhe j  . 10USawuli wasedinga ukummbandakanya uDavida ngitsho emdulini ngomkhonto; kodwa waphunyuka ebukhoneni bukaSawuli, owahlaba umkhonto emdulini. UDavida wabaleka waphepha ngalobobusuku. 11USawuli wasethuma izithunywa endlini kaDavida ukuze zimqaphele zimbulale ekuseni. UMikhali umkakhe wasemtshela uDavida esithi: Uba ungasindisi impilo yakho ngalobubusuku, kusasa uzabulawa k  .

12Ngakho uMikhali wasemehlisa uDavida ngewindi, wasehamba wabaleka waphepha l  . 13UMikhali wasethatha isithombe, wasifaka embhedeni, wabeka umqamelo woboya bembuzi endaweni yekhanda laso, wasembesa ngelembu. 14Lapho uSawuli ethuma izithunywa ukuthatha uDavida, wathi: Uyagula. 15USawuli wasethuma izithunywa ukumbona uDavida esithi: Menyuseleni kimi ngombheda ukuze ngimbulale. 16Lapho izithunywa zingena, khangela-ke, kwakulesithombe embhedeni, lomqamelo woboya bembuzi endaweni yekhanda laso. 17USawuli wasesithi kuMikhali: Ungikhohliseleni kanje, wayekela isitha sami sahamba saphepha? UMikhali wasesithi kuSawuli: Yena uthe kimi: Ngiyekela ngihambe; ngizakubulalelani m  ?

18Ngokunjalo uDavida wabaleka waphunyuka, wafika kuSamuweli eRama n  ; wamtshela konke uSawuli ayekwenze kuye. Yena loSamuweli basebesiyahlala eNayothi. 19USawuli wasebikelwa kwathiwa: Khangela, uDavida useNayothi eRama o  . 20USawuli wasethuma izithunywa ukumthatha uDavida; lapho zibona ixuku labaprofethi beprofetha, loSamuweli emi engumkhokheli phezu kwabo, uMoya kaNkulunkulu waba phezu kwezithunywa zikaSawuli p  , lazo zaseziprofetha q  . 21Lapho ebikelwa uSawuli, wathuma ezinye izithunywa, zona lazo zaprofetha. USawuli wasephinda ethuma izithunywa ngokwesithathu, zona lazo zaprofetha. 22Laye wasesiya eRama, wafika emthonjeni omkhulu oseSeku, wabuza wathi: Bangaphi oSamuweli loDavida? Kwathiwa: Khangela, eNayothi eRama r  . 23Wasesiya khona eNayothi eRama s  ; loMoya kaNkulunkulu waba phezu kwakhe laye; wahamba ehamba eprofetha t  waze wafika eNayothi eRama u  . 24Laye wasekhulula izigqoko zakhe, laye waprofetha phambi kukaSamuweli v  , walala phansi enqunu lonke lolosuku labo bonke lobobusuku w  . Yikho besithi: USawuli laye uphakathi kwabaprofethi yini x  ?

Copyright information for Ndebele