aLuka 1.46-53. Hlab. 5.11. 9.2.
bHlab. 75.10. 89.17,24. 92.10. 112.9. 148.14.
cHlab. 9.14. 13.5. 20.5. 35.9.
dEks. 15.11.
eDute. 4.35.
fDute. 32.31.
gMal. 3.13. Juda 15.
hHlab. 37.15. 46.9. 76.3.
iLuka 1.53. Hlab. 34.10.
jHlab. 68.6. 113.9. Isa. 54.1.
kJer. 15.9.
lDute. 32.39.
mEks. 15.9. Jobe 1.21.
nHlab. 75.7. Jobe 5.11.
oHlab. 113.7,8. Luka 1.52. Dan. 4.17.
pJobe 36.7.
qJobe 38.4,5,6. Hlab. 24.2. 102.25. 104.5.
rHlab. 121.3. Zaga 3.26. Hlab. 91.11.
sHlab. 2.9.
t7.10. Hlab. 18.13. 2 Sam. 22.14.
uHlab. 96.10,13. 98.9.
v2.1.
w1.19.
x2.18. 3.1.
y1.3. Dute. 13.13.
zHlu. 2.10.
aaLevi 7.30-34. Dute. 18.3.
abLevi 3.3,4,5,16. 7.23,25,31.
acGen. 6.11.
adMal. 2.8.
ae2.11.
afEks. 28.4. 2 Sam. 6.14. 1 Lan. 15.27. Levi 6.10.
ag1.3.
ahNani 6.23. Gen. 14.19.
aiGen. 21.1.
aj2.26. Hlu. 13.24.
ak2.13-16.
alEks. 21.6. 22.8,9,28. Eks. 12.12.
amJosh. 11.20. Zaga 15.10.
an2.21. Gen. 26.13. 2 Lan. 17.12.
aoLuka 2.52. Zaga 3.4. Seb. 24.16. Roma 14.18.
ap1 Kho. 13.1. Hlu. 13.6.
aqEks. 4.14,27.
arEks. 28.1-4. Nani 18.1,7.
as14.3. 22.18.
atLevi 2.3,10. 6.16. 7.7,8,34. 10.14,15. Nani 5.9,10. 18.8-19.
auDute. 32.15.
av2.32. Dute. 26.15. 33.27. 1 Lan. 4.41. Hlab. 26.8. 68.5. Dute. 12.5,6.
awEks. 27.21. 29.5.
axJer. 18.9,10.
ayHlab. 91.14.
azMal. 2.9.
ba4.11,18,20. 22.18. 1 Kho. 2.27.
bb2.33. Zek. 8.4.
bc1 Kho. 13.3.
bd4.11.
be1 Kho. 2.35.
bf25.28. 1 Kho. 11.38. 2 Sam. 7.11,27.
bg2 Sam. 22.51. Hlab. 18.50. Hlab. 89.20.
bh10.3. Eks. 29.23. Hlu. 8.5. Zaga 6.26.

1 Samuel 2

Indumiso kaHana

1 UHana wasekhuleka esithi:

Inhliziyo yami iyathokoza e Nkosini a  . Uphondo lwami luphakanyisiwe e Nkosini b  . Umlomo wami wenziwe banzi phezu kwezitha zami, ngoba ngiyajabula ngosindiso lwakho c  .
2Kakho ongcwele njenge Nkosi d  , ngoba kakho ngaphandle kwakho e  ; futhi kalikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu f  . 3Lingabe lisakhuluma ngokuzigqaja lokuzigqaja, kungaphumi ukuziqakisa emlonyeni wenu; ngoba i Nkosi inguNkulunkulu wolwazi, lezenzo zilinganiswa yiyo g  . 4Idandili lamaqhawe lephukile, kodwa abakhubekileyo babhinca amandla h  . 5Ababesuthi baziqatshisile ngesinkwa, lababelambile kabasenjalo i  , kwaze kwathi oyinyumba uzele abayisikhombisa j  , lolabantwana abanengi uphele amandla k  . 6I Nkosi iyabulala njalo iyaphilisa, iyehlisela engcwabeni njalo yenyuse l  . 7I Nkosi ipha ubuyanga, njalo iyanothisa m  ; iyehlisela phansi, njalo iphakamise n  . 8Iyamphakamisa umyanga ethulini, imphakamisa oswelayo enqumbini yomquba o  , ukuze ibahlalise leziphathamandla, ibadlise ilifa lesihlalo sobukhosi sodumo p  ; ngoba insika zomhlaba zingeze Nkosi, ibekile ilizwe phezu kwazo q  . 9Izagcina inyawo zabangcwele bayo r  , kodwa ababi bazathuliswa emnyameni; ngoba umuntu kayikunqoba ngamandla. 10Abalwa le Nkosi bazaphahlazwa s  ; izaduma phezu kwabo isemazulwini t  ; i Nkosi izakwahlulela imikhawulo yomhlaba, inike inkosi yayo amandla u  , iphakamise uphondo logcotshiweyo wayo v  . 11UElkana waya eRama endlini yakhe w  . Lomfana wayekhonza i Nkosi phambi kukaEli umpristi x  .

Ububi bamadodana kaEli

12Amadodana kaEli ayengabantwana bakaBheliyali y  ; kawayazanga-ke i Nkosi z  . 13Njalo umkhuba wabapristi labantu wawunje; wonke umuntu ohlaba umhlatshelo, kube sekufika inceku yompristi, inyama isaphekiwe, ilefologwe elencijo ezintathu esandleni sayo, 14ihlabe ngayo edengezini, loba egedleleni, loba ebhodweni, loba embizeni; konke ifologwe ekukhuphayo umpristi wayezithathela khona aa  . Benze njalo kuIsrayeli wonke ofika lapho eShilo. 15Njalo engakatshisi amahwahwa, inceku yompristi ifike ithi emuntwini ohlabayo: Letha inyama yokosela umpristi, ngoba kayikuthatha kuwe inyama ephekiweyo, kodwa eluhlaza ab  . 16Uba lowomuntu esithi kuyo: Kabatshise lokutshisa amahwahwa khathesi, ubusuzithathela njengokuthanda komphefumulo wakho; ibisisithi kuye: Hatshi, nginika khathesi; uba kungenjalo, ngizayithatha ngamandla. 17Ngakho isono samajaha saba sikhulu kakhulu phambi kwe Nkosi ac  ; ngoba abantu badelela umnikelo we Nkosi ad  .

18Kodwa uSamuweli wayekhonza phambi kwe Nkosi engumfana ae  ebhince i-efodi* yelembu elicolekileyo af  . 19Futhi unina wayemenzela ijazana, amphathele lona umnyaka ngomnyaka ekwenyukeni kwakhe lomkakhe ukuyahlaba umhlatshelo womnyaka ag  .

20UEli wasebabusisa oElkana lomkakhe, wathi: I Nkosi ikunike inzalo ngalowesifazana endaweni yesicelo oseboleke i Nkosi. Basebesiya endaweni yabo ah  . 21I Nkosi isimhambele uHana, wasethatha isisu, wazala amadodana amathathu lamadodakazi amabili ai  . Umfana uSamuweli wasekhula ele Nkosi aj  .

22Kodwa uEli wayesemdala kakhulu; wakuzwa konke amadodana akhe akwenza kuIsrayeli wonke ak  , lokuthi ayelala labesifazana ababesebenza emnyango wethente lenhlangano. 23Wasesithi kuwo: Lenzelani izinto ezinje? Ngoba ngiyezwa ngabo bonke abantu ngezenzo zenu ezimbi. 24Hatshi, madodana ami; ngoba kakusumbiko omuhle engiwuzwayo ukuthi lenza abantu be Nkosi baphambuke. 25Uba umuntu esona komunye, abahluleli bazamahlulela al  ; kodwa uba umuntu esona e Nkosini, ngubani ozamlamulela? Kodwa kawalalelanga ilizwi likayise; ngoba i Nkosi yayifuna ukuwabulala am  . 26Umfana uSamuweli waseqhubeka ekhula an  , ethandeka kubo bobabili i Nkosi labantu ao  .

Ilizwi le Nkosi lokugwetshwa kwendlu kaEli

27Kwasekufika umuntu kaNkulunkulu kuEli ap  , wathi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Ngabonakaliswa lokubonakaliswa yini kuyo indlu kayihlo beseGibhithe endlini kaFaro aq  ? 28Ngamkhetha yini kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli ukuthi abe ngumpristi wami ar  , anikele elathini lami, atshise impepha, agqoke i-efodi phambi kwami as  ? Ngayinika yini indlu kayihlo yonke iminikelo yabantwana bakoIsrayeli eyenziwe ngomlilo at  ? 29Kungani likhahlela imihlatshelo yami leminikelo yami au  engiyilayileyo endlini yami av  , njalo uhlonipha amadodana akho okwedlula mina, ngokuzikhuluphalisa ngekhethelo leminikelo yonke kaIsrayeli, abantu bami? 30Ngakho i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ithi: Ngathi lokuthi: Indlu yakho lendlu kayihlo zizahamba phambi kwami kuze kube nininini aw  ; kodwa khathesi ithi i Nkosi: Kakube khatshana lami ax  ; ngoba abangihloniphayo ngizabahlonipha ay  , labangidelelayo bazakweyiswa az  . 31Khangela, insuku ziyeza engizaquma ngazo ingalo yakho lengalo yendlu kayihlo, kungabi khona ixhegu endlini yakho ba  . 32Njalo uzabona ukuhlupheka kwendlu yami, kukho konke okuhle ezakwenzela uIsrayeli; njalo kakuyikuba lexhegu endlini yakho zonke izinsuku bb  . 33Lowo-ke owakho engingayikumquma asuke elathini lami uzakuba ngowokuqeda amehlo akho, lokudabula umphefumulo wakho; lakho konke ukwanda kwendlu yakho kuzakufa kusebudodeni. 34Lalokhu kuzakuba yisiboniso kuwe okuzakwehlela amadodana akho womabili, kuHofini loPhinehasi bc  ; bobabili bazakufa ngasuku lunye bd  . 35Ngizazimisela umpristi othembekileyo; uzakwenza njengokusenhliziyweni yami lemphefumulweni wami be  . Njalo ngizamakhela indlu eqinileyo bf  ; uzahamba-ke phambi kogcotshiweyo wami zonke izinsuku bg  . 36Kuzakuthi-ke wonke oseleyo endlini yakho uzakuza akhothame kuye ngenxa yembadalo yesiliva leqebelengwana lesinkwa, athi: Ake ungibeke kwesinye sezikhundla zompristi ukuze ngidle ucezu lwesinkwa bh  .

Copyright information for Ndebele