a1.19.
b20.29. 16.22. Ruthe 2.2,10. Gen. 33.15.
c25.26. 2 Kho. 2.2,4,6. 4.30. Ruthe 3.13.
d1.26.
eNani 28.11.
f19.2,3.
g16.4.
hHlu. 11.40.
i20.9,33. 25.17. Esta 7.7.
j20.14. Hlu. 1.24.
k20.16,42. 18.3. 23.18. 2 Sam. 21.7.
l2 Sam. 14.32.
mRuthe 1.17.
n17.37. Josh. 1.5,17. 1 Kho. 1.37. 1 Lan. 22.11,16.
o2 Sam. 9.1,3,7. 21.7.
p25.22. Josh. 22.23.
q18.1.
r20.5.
s19.2.
tJobe 16.12. Lilo 3.12.
uRuthe 3.13.
v20.14,15,42.
wLevi 7.21. 11.24-28. 15.4,5.
x20.34.
y20.6.
z19.5.
aa20.7.
abEks. 11.8.
ac20.22.
ad20.13. 1.17.
ae23.16.

1 Samuel 20

Ubungane bukaDavida loJonathani

1 UDavida wasebaleka esuka eNayothi eRama a  , wafika wathi phambi kukaJonathani: Ngenzeni? Isiphambeko sami siyini? Lesono sami siyini phambi kukayihlo ukuze adinge umphefumulo wami? 2Wasesithi kuye: Kakube khatshana! Kawusoze ufe; khangela, ubaba kenzi ulutho olukhulu loba ulutho oluncinyane engakuvezi endlebeni yami. Pho, ubaba uzayifihlelani kimi linto? Kayisikho. 3UDavida wasefunga futhi wathi: Uyihlo uyakwazi lokwazi ukuthi ngithole umusa emehlweni akho b  ; ngakho uthi: UJonathani kangakwazi hlezi abe losizi. Kodwa ngeqiniso, kuphila kukaJehova c  njalo kuphila komphefumulo wakho d  , kukhona inyathelo nje phakathi kwami lokufa. 4UJonathani wasesithi kuDavida: Lokho umphefumulo wakho okutshoyo, ngizakwenzela khona. 5UDavida wasesithi kuJonathani: Khangela, kusasa yikuthwasa kwenyanga; mina-ke ngifanele ukuhlala lokuhlala ukuthi ngidle lenkosi e  ; kodwa ngiyekela ngihambe ngiyecatsha egangeni kuze kube lusuku lwesithathu kusihlwa f  . 6Uba uyihlo engiswela lokungiswela, uzakuthi: UDavida ungicelile lokungicela ukuthi agijimele eBhethelehema umuzi wakibo g  ; ngoba kukhona lapho umhlatshelo weminyaka ngeminyaka owenzelwe usendo lonke h  . 7Uba esitsho njalo: Kulungile; inceku yakho izakuba lokuthula. Kodwa uba ethukuthela lokuthukuthela, yazi ukuthi ububi buqondwe nguye i  . 8Ngakho yenzela inceku yakho umusa j  , ngoba ulethe inceku yakho esivumelwaneni se Nkosi lawe k  . Kodwa uba kulesiphambeko kimi, ngibulala wena; ngoba uzangiselani kuyihlo l  ? 9UJonathani wasesithi: Kakube khatshana lami! Ngoba uba bengisazi lokwazi ukuthi ububi buqondwe ngubaba ukuthi bukwehlele, mina bengingayikukutshela yini? 10UDavida wasesithi kuJonathani: Ngubani ozangitshela uba uyihlo ekuphendula ngolaka?

11UJonathani wasesithi kuDavida: Woza siphume siye emmangweni. Basebephuma bobabili besiya emmangweni. 12UJonathani wasesithi kuDavida: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, lapho sengimhlolile ubaba phose ngalesisikhathi kusasa loba ngomhlomunye, uba, khangela, kukuhle kuDavida, uba ngingathumeli kuwe ngalesosikhathi ngikuveze endlebeni yakho, 13kayenze njalo i Nkosi kuJonathani, langokunjalo yengezelele. Uba ububi phezu kwakho bulungile kubaba, ngizakuveza endlebeni yakho, ngikuyekele uhambe ukuze uhambe ngokuthula m  . Njalo i Nkosi ibe lawe njengoba yayilobaba n  . 14Kawuyikungenzela yini umusa we Nkosi, ngitsho, nxa ngisaphila, ukuze ngingafi, 15kodwa kawuyikuquma umusa wakho usuke endlini yami kuze kube phakade, njalo hatshi lapho i Nkosi isiziqumile izitha zikaDavida, zisuke ngulowo lalowo ebusweni bomhlaba o  . 16Ngokunjalo uJonathani wenza isivumelwano lendlu kaDavida, esithi: I Nkosi kayikubize esandleni sezitha zikaDavida p  . 17UJonathani wasephinda wamfungisa uDavida ngenxa yokumthanda kwakhe; ngoba wayemthanda njengoba ethanda umphefumulo wakhe q  .

18UJonathani wasesithi kuye: Kusasa yikuthwasa kwenyanga, njalo uzaswelwa ngoba isihlalo sakho sizakuba size r  . 19Usuhlale insuku ezintathu uzakwehla masinyane, uze endaweni owacatsha khona ngosuku lwendaba leyo, uzahlala eduze lamatshe e-Ezeli s  . 20Mina-ke ngizatshoka imitshoko emithathu eceleni, ngizitshokela ibala t  . 21Khangela-ke, ngizathuma umfana ngithi: Hamba uyeyidinga imitshoko. Uba ngisithi lokuthi emfaneni: Khangela, imitshoko inganeno kwakho, ithathe, ubuye; ngoba kulokuthula kuwe, njalo kakulandaba, kuphila kukaJehova u  ! 22Kodwa uba ngisitsho njalo ejaheni: Khangela, imitshoko ingale kwakho; hamba ngoba i Nkosi ikuyekele uhambe. 23Mayelana lendaba esikhulume ngayo mina lawe, khangela, i Nkosi iphakathi kwami lawe kuze kube nininini v  .

24Ngakho uDavida wasecatsha emmangweni. Isithwasile inyanga, inkosi yahlala ekudleni ukuze idle. 25Inkosi yasihlala esihlalweni sayo njengezikhathi ngezikhathi, esihlalweni eduze lomduli; uJonathani wasesukuma, loAbineri wahlala eceleni kukaSawuli; kodwa indawo kaDavida yayize. 26Kodwa uSawuli katshongo lutho ngalolosuku; ngoba wathi: Okuthile kumehlele; kahlambulukanga, isibili kahlambulukanga w  . 27Kwasekusithi kusisa, ngolwesibili lokuthwasa kwenyanga, indawo kaDavida yayize. USawuli wasesithi kuJonathani indodana yakhe: Kungani indodana kaJese ingezanga ekudleni ngitsho izolo lalamuhla x  ? 28UJonathani wasephendula uSawuli wathi: UDavida wangicela lokungicela ukuthi aye eBhethelehema. 29Wasesithi: Akungivumele ukuthi ngihambe; ngoba usendo lwakwethu lulomhlatshelo emzini, lomfowethu ungilayile. Khathesi-ke uba ngithole umusa emehlweni akho, ake ngikhululeke ukuthi ngiyebona abafowethu. Ngenxa yalokho kezanga etafuleni lenkosi y  . 30Khona intukuthelo kaSawuli yamvuthela uJonathani, wathi kuye: Ndodana yomfazi owonakeleyo lovukelayo! Kangazi yini ukuthi uyikhethile indodana kaJese, kube lihlazo lakho, njalo kube lihlazo lobunqunu bukanyoko? 31Ngoba zonke izinsuku indodana kaJese iphila emhlabeni, kawuyikuma wena lombuso wakho. Ngakho-ke thuma umlethe kimi, ngoba uyindodana yokufa. 32UJonathani wasephendula uSawuli uyise wathi kuye: Uzabulawelwani? Wenzeni z  ? 33USawuli wasephosa umkhonto kuye ukumtshaya. Ngalokho uJonathani wakwazi ukuthi kwakuqondwe nguyise ukumbulala uDavida aa  . 34Ngakho uJonathani wasuka etafuleni ekuvutheni kwentukuthelo, njalo kadlanga ukudla ngosuku lwesibili lokuthwasa kwenyanga, ngoba wayedabukile ngoDavida, ngoba uyise emyangisile ab  .

35Kwasekusithi ekuseni uJonathani waphuma waya emmangweni ngesikhathi esimisiweyo loDavida, lomfanyana elaye. 36Wasesithi emfaneni wakhe: Gijima, ake udinge imitshoko engiyitshokayo. Umfana wagijima, yena wasetshoka umtshoko ukuze umedlule. 37Lapho umfana esefikile endaweni yomtshoko uJonathani awutshokileyo, uJonathani wamemeza emva komfana wathi: Umtshoko kawuphambi kwakho yini? 38Njalo uJonathani wamemeza emva komfana wathi: Phangisa, ukhawuleze, ungemi. Umfana kaJonathani waseyiqoqa imitshoko, wabuya enkosini yakhe ac  . 39Kodwa umfana wayengazi lutho, kuphela uJonathani loDavida babelwazi udaba. 40UJonathani wasenika umfana owayelaye izikhali zakhe, wathi kuye: Hamba, uzise emzini.

41Esehambile umfana, uDavida wasukuma ngaseningizimu, wathi mbo ngobuso bakhe emhlabathini, wakhothama kathathu; basebesangana, bakhala inyembezi omunye lomunye, uDavida waze wedlulisa. 42UJonathani wasesithi kuDavida: Hamba ngokuthula; lokhu esikufunge sobabili ngebizo le Nkosi, sisithi: I Nkosi ibe phakathi kwami lawe, laphakathi kwenzalo yami lenzalo yakho, kakube kuze kube nininini ad  . Wasesukuma wahamba, loJonathani waya emzini ae  .

Copyright information for Ndebele