a22.9,11,19. Neh. 11.32. Isa. 10.32.
b16.4.
cEks. 25.30. Levi 24.5. Mat. 12.3,4. Mark. 2.25,26. Luka 6.3,4.
dEks. 19.15. Levi 15.18. Zek. 7.3.
eLevi 8.26.
fLevi 24.9.
g21.5.
h22.9.
i17.51.
j17.2.
k31.10.
l17.4.
m18.7.
nHlu. 21.21.
oLuka 2.19.
pHlab. 34.

1 Samuel 21

UDavida ubalekela uSawuli

1 UDavida wasesiza eNobi kuAhimeleki umpristi a  ; uAhimeleki wasesesaba ukuhlangabeza uDavida, wathi kuye: Kungani wena uwedwa, njalo kungelamuntu olawe b  ? 2UDavida wasesithi kuAhimeleki umpristi: Inkosi ingilaye udaba, yathi kimi: Kakungabi lamuntu owazi lalutho ngaloludaba engikuthuma lona, lengikulaya khona; lamajaha ngiwazisile ngendawo enje lenje. 3Khathesi-ke kuyini okungaphansi kwesandla sakho? Nika esandleni sami izinkwa ezinhlanu loba okungatholakala. 4Umpristi wasephendula uDavida wathi: Kakulasinkwa esejwayelekileyo ngaphansi kwesandla sami, kodwa kulesinkwa esingcwele c  , nxa amajaha ezigcinile esifazaneni kuphela d  . 5UDavida wasemphendula umpristi wathi kuye: Isibili abesifazana bavinjelwe kithi mandulo lapho ngiphuma; lezitsha zamajaha zingcwele; kodwa ngandlela thize sejwayelekile e  , laphezu kwalokho, ngoba lamuhla singcweliswe ezitsheni. 6Ngakho umpristi wamnika esingcwele; ngoba kwakungelasinkwa lapho, ngaphandle kwesinkwa sokubukiswa, ebesisuswe phambi kwe Nkosi ukuthi kubekwe isinkwa esitshisayo mhla sithathwa f  . 7Njalo kwakulomuntu lapho owenceku zikaSawuli mhlalokho, ebambekile phambi kwe Nkosi g  , lebizo lakhe lalinguDowegi umEdoma, induna yabelusi uSawuli ayelabo h  .

8UDavida wasesithi kuAhimeleki: Kanti kakulamkhonto loba inkemba lapha ngaphansi kwesandla sakho? Ngoba kokubili inkemba yami lezikhali zami kangikuthathanga esandleni sami, ngoba udaba lwenkosi lwalungoluphuthunywayo. 9Umpristi wasesithi: Inkemba kaGoliyathi umFilisti i  , owambulala esigodini seEla j  , njalo khangela, igoqelwe ngelembu ngemva kwe-efodi; uba uzithathela yona, ithathe, ngoba kayikho enye lapha ngaphandle kwayo. UDavida wasesithi: Kayikho enjengayo; nginika yona k  .

10Wasesukuma uDavida wabaleka ngalolosuku esuka ebusweni bukaSawuli, waya kuAkishi inkosi yeGathi l  . 11Izinceku zikaAkishi zasezisithi kuye: Lo kayisuye uDavida yini inkosi yelizwe? Kabahlabelanga yini ngaye m  emigidweni besithi: USawuli utshayile izinkulungwane zakhe, kodwa uDavida inkulungwane zakhe ezingamatshumi n  ? 12UDavida wasewafaka lamazwi enhliziyweni yakhe, wamesaba kakhulu uAkishi inkosi yeGathi o  . 13Ngakho waguqula ukuziphatha kwakhe emehlweni abo, wazitshaya uhlanya ezandleni zabo, wadweba ezivalweni zamasango, wagxozisela indenda esilevini sakhe p  . 14UAkishi wasesithi ezincekwini zakhe: Khangelani, liyabona ukuthi lumuntu uyahlanya; limletheleni kimi? 15Ngiswele inhlanya yini ukuthi lilethe lo ukuthi ahlanye phambi kwami? Lo uzangena endlini yami yini?

Copyright information for Ndebele