aHlab. 57. 142.
b2 Sam. 23.13. 1 Lan. 11.15. Gen. 38.1. Josh. 12.15. 15.35. 2 Lan. 11.7. Mika 1.15.
cHlu. 9.4. 11.3.
d23.13. 25.13.
eRuthe 1.4. 4.21,22.
f2 Sam. 24.11,18,19. 1 Lan. 21.9,11,13,18,19. 29.29. 2 Lan. 29.25.
gJosh. 18.28.
hJosh. 18.25.
i8.14.
j18.3. 20.30.
k23.21.
l21.7. 22.1,2,3. Hlab. 52.
m21.1.
n14.3.
oNani 27.21.
p21.6,9.
q21.1.
rNani 27.21.
s22.8.
tNani 27.21.
u2.31.
v2.28.
w21.1.
x15.3. 2 Sam. 21.1.
y2.33.
z23.6,9.
aa1 Kho. 2.26.

1 Samuel 22

UDavida wasesuka lapho, waphephela ebhalwini a  lweAdulamu b . Lapho abafowabo lendlu yonke kayise bekuzwa lokho, behlela kuye lapho. Kwasekubuthana kuye wonke umuntu ocindezelweyo, laye wonke umuntu owayelesikwelede, laye wonke umuntu owayebuhlungu emphefumulweni, wasesiba yinduna phezu kwabo c , kwaze kwaba laye phose abantu abangamakhulu amane d . UDavida wasesuka lapho waya eMizipa yakoMowabi, wathi enkosini yakoMowabi e : Ngiyacela ukuthi ubaba lomama baphume lani, ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu uzangenzelani. Wasebaletha phambi kwenkosi yakoMowabi, basebehlala layo insuku zonke uDavida esenqabeni.

Umprofethi uGadi wasesithi kuDavida: Ungahlali enqabeni; hamba wena ngena elizweni lakoJuda. UDavida wasehamba wangena eguswini leHerethi f .

USawuli ubulala abapristi beNobi

USawuli wasesizwa ukuthi uDavida uyaziwa labantu ababelaye. USawuli wayehlezi eGibeya ngaphansi kwesihlahla g  setamarisiki* eRama h , elomkhonto esandleni sakhe, lazo zonke inceku zakhe zazimi laye. USawuli wasesithi ezincekwini zakhe ezazimi laye: Ake lizwe, bakoBhenjamini: Kambe indodana kaJese izalinika lonke amasimu lezivini, ilibeke lonke libe zinduna zezinkulungwane lezinduna zamakhulu i , ngokuthi lonke lingenzele ugobe, njalo kakho owembule endlebeni yami ukuthi indodana yami yenza isivumelwano lendodana kaJese j ; kakho loyedwa kini ongizwelayo, lowembula endlebeni yami, ukuthi indodana yami ingivusela inceku yami ukuthi icathame njengalamuhla k ?

Kwasekuphendula uDowegi umEdoma owayemi lenceku zikaSawuli l , wathi: Ngayibona indodana kaJese isiza eNobi m  kuAhimeleki indodana kaAhitubi n . 10 Wasembuzela e Nkosini o , wamnika umphako, lenkemba kaGoliyathi umFilisti wamnika yona p . 11 Inkosi uSawuli yasithuma ukubiza uAhimeleki umpristi, indodana kaAhitubi, lendlu yonke kayise, abapristi ababeseNobi q ; bonke basebesiza enkosini. 12 USawuli wasesithi: Ake ulalele, ndodana kaAhitubi. Wasesithi: Khangela ngilapha, nkosi yami. 13 USawuli wasesithi kuye: Kungani lingenzela ugobe, wena lendodana kaJese, njengoba wayinika isinkwa lenkemba, wayibuzela kuNkulunkulu r , ukuthi ingivukele icathame njengalamuhla s ? 14 UAhimeleki waseyiphendula inkosi wathi: Pho, ngubani kuzo zonke inceku zakho othembekileyo njengoDavida, ongumkhwenyana wenkosi lenduna yabalindi bakho, lohloniphekayo endlini yakho? 15 Ngiyaqalisa lamuhla yini ukumbuzela kuNkulunkulu? Kakube khatshana lami! Inkosi kayingabeki udaba encekwini yayo lendlini yonke kababa; ngoba inceku yakho yayingazi lutho ngaloludaba, oluncinyane kumbe olukhulu t . 16 Inkosi yasisithi: Ahimeleki, uzakufa lokufa, wena lendlu yonke kayihlo.

17 Inkosi yasisithi kuzigijimi ezazimi layo: Phendukani, libulale abapristi be Nkosi; ngoba isandla sabo laso siloDavida, futhi ngoba babesazi ukuthi ubalekile, kodwa kabembulanga endlebeni yami. Kodwa inceku zenkosi kazithandanga ukwelula isandla sazo ukuthi zihlasele abapristi be Nkosi. 18 Inkosi yasisithi kuDowegi: Phenduka wena, uhlasele abapristi. UDowegi umEdoma wasephenduka, yena wahlasela abapristi, wabulala ngalolosuku abantu abangamatshumi ayisificaminwembili lanhlanu u  ababegqoke i-efodi* yelembu elicolekileyo v . 19 LeNobi, umuzi wabapristi, wayitshaya ngobukhali benkemba w , kusukela endodeni kusiya kowesifazana, kusukela emntwaneni kusiya komunyayo, lezinkabi labobabhemi lezimvu, ngobukhali benkemba x .

20 Kodwa omunye wamadodana kaAhimeleki indodana kaAhitubi waphepha y , obizo lakhe lalinguAbhiyatha z , wabaleka walandela uDavida. 21 UAbhiyatha wasetshela uDavida ukuthi uSawuli ubulele abapristi be Nkosi. 22 UDavida wasesithi kuAbhiyatha: Ngakwazi ngalolosuku lapho uDowegi umEdoma elapho ukuthi uzamtshela lokumtshela uSawuli. Yimi engibangele ukuthi bafe bonke abantu bendlu kayihlo. 23 Hlala lami, ungesabi, ngoba lowo odinga umphefumulo wami udinga umphefumulo wakho; kodwa uzalondolozeka ulami aa .

Copyright information for Ndebele