aJosh. 15.44. Neh. 3.17,18.
b23.4,6,9. Nani 27.21.
c23.14. Hlu. 7.7. 20.28.
d22.20.
e15.4.
f30.7. 23.2.
g22.19.
hJosh. 24.11.
iJosh. 24.11.
j22.2. 25.13. 27.2.
k2 Sam. 15.20.
lJosh. 15.24.
mJosh. 15.24.
n20.41,42.
o20.30,31. 24.20.
p20.8.
q2 Sam. 5.3.
rJosh. 15.24.
s26.1. Hlab. 11.1. Hlab. 54.
tJosh. 18.28.
u26.1,3.
v23.12.
wRuthe 2.20.
x22.8.
y26.4.
zJosh. 15.24.
aaJosh. 15.55.
ab23.19.
acHlab. 31.22.
ad2 Kho. 19.9.
aeJosh. 15.62. Hez. 47.10.

1 Samuel 23

UDavida uya eKeyila lenkangala yeZifi

Basebebika kuDavida besithi: Khangela, amaFilisti alwa emelene leKeyila, aphanga amabala okubhulela a . UDavida wasebuza e Nkosini esithi: Ngihambe yini ngitshaye lamaFilisti b ? I Nkosi yasisithi kuDavida: Hamba uyetshaya amaFilisti, usindise iKeyila. Kodwa abantu bakaDavida bathi kuye: Khangela, siyesaba khonapha koJuda; pho, kangakanani uba sisiya eKeyila emaviyweni amaFilisti? UDavida wasephinda futhi ukubuza e Nkosini. I Nkosi yasimphendula yathi: Sukuma wehlele eKeyila, ngoba ngizanikela amaFilisti esandleni sakho c . Ngakho uDavida labantu bakhe baya eKeyila, balwa lamaFilisti, baqhuba inkomo zawo, batshaya phakathi kwawo ngokutshaya okukhulu. Ngalokho uDavida wasindisa abahlali beKeyila.

Kwasekusithi lapho uAbhiyatha indodana kaAhimeleki ebalekela kuDavida eKeyila, wehla ele-efodi* esandleni sakhe d . Kwasekubikwa kuSawuli ukuthi uDavida ungenile eKeyila. USawuli wasesithi: UNkulunkulu umnikele esandleni sami, ngoba uvalelwe ngokungena emzini olamasango lemigoqo. USawuli wasebizela bonke abantu empini ukwehlela eKeyila, ukuvimbezela uDavida labantu bakhe e .

UDavida wasesazi ukuthi uSawuli wenza iqhinga elibi ngasese ngaye, wathi kuAbhiyatha umpristi: Letha lapha i-efodi f . 10 UDavida wasesithi:  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, inceku yakho izwile lokuzwa ukuthi uSawuli udinga ukuza eKeyila ukuchitha umuzi ngenxa yami g . 11 Abahlali beKeyila bazanginikela esandleni sakhe yini? USawuli uzakwehla yini njengokuzwa kwenceku yakho?  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, akuyitshele inceku yakho. I Nkosi yasisithi: Uzakwehla h . 12 UDavida wasesithi: Abahlali beKeyila bazanginikela mina labantu bami esandleni sikaSawuli yini? I Nkosi yasisithi: Bazalinikela i .

13 Wasesukuma uDavida labantu bakhe, phose abangamakhulu ayisithupha, baphuma eKeyila j , baya lapho ababengaya khona k . Lapho uSawuli esetshelwa ukuthi uDavida usephephile eKeyila, wayekela ukuphuma. 14 UDavida wasehlala enkangala ezinqabeni, wahlala ezintabeni enkangala yeZifi l . LoSawuli wayemdinga insuku zonke, kodwa uNkulunkulu kamnikelanga esandleni sakhe. 15 UDavida wasebona ukuthi uSawuli wayephumele ukudinga impilo yakhe. UDavida wayesenkangala yeZifi eguswini m .

16 UJonathani, indodana kaSawuli, wasesukuma waya kuDavida eguswini, waqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu n . 17 Wathi kuye: Ungesabi, ngoba isandla sikaSawuli ubaba kasiyikukuthola, njalo uzakuba yinkosi phezu kukaIsrayeli, mina-ke ngibe ngowesibili kuwe, loSawuli laye ubaba uyakwazi lokho o . 18 Basebesenza isivumelwano p  bobabili phambi kwe Nkosi q ; uDavida wasehlala eguswini, loJonathani waya endlini yakhe.

19 AbeZifi r  basebesenyukela s  kuSawuli eGibeya t  bathi: UDavida kacatshanga lathi yini ezinqabeni eguswini, eqaqeni lweHakila u  engeningizimu kweJeshimoni? 20 Ngakho-ke, ngokwesifiso sonke somphefumulo wakho sokwehla, nkosi, yehla; njalo kungokwethu ukumnikela esandleni senkosi v . 21 USawuli wasesithi: Libusisiwe yi Nkosi w  ngoba liyangizwela x . 22 Ake lihambe, libe lilungisa, lazi libone indawo yakhe lapho unyawo lwakhe lukhona, ngubani ombone lapho, ngoba ngitsheliwe ukuthi wenza ngobuqili isibili. 23 Bonani-ke, lizazi zonke indawo zokucatsha lapho acatsha khona, libuye kimi lileqiniso, ngizahamba-ke lani; kuzakuthi-ke nxa ekhona elizweni, ngizamdinga phakathi kwazo zonke inkulungwane zakoJuda y . 24 Basebesukuma baya eZifi phambi kukaSawuli z ; kodwa uDavida labantu bakhe babesenkangala yeMahoni aa , emagcekeni, ngeningizimu kweJeshimoni ab . 25 USawuli labantu bakhe basebesiyamdinga. Basebemtshela uDavida, wasesehla edwaleni, wahlala enkangala yeMahoni. Kwathi uSawuli esekuzwile, waxotshana loDavida enkangala yeMahoni. 26 USawuli wasehamba nganeno kuloluhlangothi lwentaba, loDavida labantu bakhe bahamba ngakolunye uhlangothi lwentaba. Kwasekusithi uDavida waphangisa ukusuka ebusweni bukaSawuli, ngoba uSawuli labantu bakhe bahanqa uDavida labantu bakhe ukubabamba ac .

27 Kodwa kwafika isithunywa kuSawuli sisithi: Phangisa ubuye, ngoba amaFilisti asehlasele ilizwe ad . 28 Ngakho uSawuli waphenduka ekuxotshaneni loDavida, wayamelana lamaFilisti. Ngakho bayibiza leyondawo bathi yiSela-Hamalekoti.

29 UDavida wasesenyuka esuka lapho, wahlala ezinqabeni zeEngedi ae .

Copyright information for Ndebele