a23.28.
b26.2. Nani 11.28.
cNani 32.16.
dHlu. 3.24.
eHlab. 57.142.
f26.8.
g2 Sam. 24.10.
h26.11.
i24.10. 12.3.
jHlab. 7.4. Mat. 5.44. Roma 12.17,19.
kHlab. 141.6.
l24.4.
mGen. 45.20. Dute. 7.16. 13.9. 19.13,21.
n24.15. Gen. 16.5. Hlu. 11.27. Jobe 5.8.
o2 Sam. 9.8. 2 Sam. 3.8.
p26.20.
q24.12.
r2 Lan. 24.22.
s25.39. Hlab. 35.1. 43.1. 119.154. Zaga 22.23. Jer. 50.34. 51.36. Lilo 3.58. Mika 7.9.
t26.17.
u26.21.
vGen. 38.26.
w23.17.
xGen. 21.23.
y2 Sam. 21.7.
z23.29.

1 Samuel 24

UDavida uyekela uSawuli ukuthi aphile

1 Kwasekusithi uSawuli esebuyile ekulandeleni amaFilisti, bambikela besithi: Khangela, uDavida usenkangala yeEngedi a  . 2USawuli wasethatha amadoda ayizinkulungwane ezintathu akhethiweyo kuIsrayeli wonke, wayadinga uDavida labantu bakhe phezu kwamadwala amagogo b  . 3Wasefika ezibayeni zezimvu endleleni, lapho okwakulobhalu khona c  ; uSawuli wasengena ukwembesa inyawo zakhe d  ; uDavida labantu bakhe babehlezi-ke enhlangothini zobhalu e  . 4Abantu bakaDavida basebesithi kuye: Khangela, usuku i Nkosi ethi ngalo kuwe: Khangela, ngizanikela isitha sakho esandleni sakho, ukuthi wenze kuso njengokuhle emehlweni akho f  . UDavida wasesukuma, wasika ensitha umphetho wesembatho uSawuli ayelaso. 5Kwasekusithi emva kwalokho inhliziyo kaDavida yamtshaya, ngenxa yokuthi wayesike umphetho wesembatho uSawuli ayelaso g  . 6Wasesithi ebantwini bakhe: Kakube khatshana lami nge Nkosi ukuthi ngenze linto enkosini yami h  , ogcotshiweyo we Nkosi i  , ukwelulela isandla sami kuye, ngoba engogcotshiweyo we Nkosi. 7UDavida wabehlula abantu bakhe ngalawomazwi, kabavumelanga ukuthi bamvukele uSawuli j  . USawuli wasesukuma waphuma ebhalwini, wahamba endleleni. 8Emva kwalokho uDavida laye wasukuma waphuma ebhalwini, wamemeza emva kukaSawuli esithi: Nkosi yami nkosi! Lapho uSawuli enyemukula, uDavida wakhothama ngobuso emhlabathini, wakhonza.

9UDavida wasesithi kuSawuli: Ulalelelani amazwi abantu besithi: Khangela, uDavida udinga ukulinyazwa kwakho k  ? 10Khangela, lamuhla amehlo akho abonile ukuthi i Nkosi ibikunikele lamuhla esandleni sami ebhalwini; njalo besithi kangikubulale l  , kodwa ngakuhawukela, ngathi: Kangiyikwelulela isandla sami enkosini yami, ngoba ingogcotshiweyo we Nkosi. 11Futhi-ke, baba, bona, yebo bona umphetho wesembatho sakho esandleni sami; ngoba ekusikeni kwami umphetho wesembatho sakho, lokuthi kangikubulalanga, yazi ubone ukuthi kakukho ububi lesiphambeko esandleni sami, njalo kangonanga kuwe, kanti wena uzingela umphefumulo wami ukuwuthatha m  . 12I Nkosi kayahlulele phakathi kwami lawe, njalo i Nkosi ingiphindiselele kuwe, kodwa isandla sami kasiyikumelana lawe n  . 13Njengokutsho kwesaga sabendulo esithi: Kwababi kuvela okubi; kodwa isandla sami kasiyikumelana lawe. 14Inkosi yakoIsrayeli iphume ukulandela bani? Uxotshana lobani? Emva kwenja efileyo o  , emva kwendwebundwebu eyodwa p  ! 15Ngakho i Nkosi kayibe ngumahluleli, yahlulele phakathi kwami lawe q  , ibone r  , ilumele udaba lwami s  , ingikhulule esandleni sakho.

16Kwasekusithi uDavida eseqedile ukukhuluma lamazwi kuSawuli, uSawuli wathi: Yilizwi lakho lelo yini, ndodana yami, Davida? USawuli wasephakamisa ilizwi lakhe, wakhala inyembezi t  . 17Wasesithi kuDavida u  : Ulungile kulami, ngoba wena ungivuze ngokuhle, kodwa mina ngikuvuze ngokubi. 18Wena-ke utshengisile lamuhla ukuthi wenze okuhle ngami, ngoba lapho i Nkosi ibinginikele esandleni sakho, kawungibulalanga v  . 19Ngoba nxa umuntu efica isitha sakhe, uzasiyekela sihambe ngendlela enhle yini? Ngakho i Nkosi ikuvuze ngokuhle ngokwenze kimi lamuhla. 20Manje-ke, khangela, ngiyazi ukuthi uzakuba yinkosi isibili, lokuthi umbuso wakoIsrayeli uzaqiniswa esandleni sakho w  . 21Ngakho khathesi funga kimi nge Nkosi x  ukuthi kawuyikuyiquma inzalo yami emva kwami, lokuthi kawuyikulicitsha ibizo lami endlini kababa y  . 22UDavida wasefunga kuSawuli, loSawuli waya endlini yakhe, kodwa uDavida labantu bakhe benyukela enqabeni z  .

Copyright information for Ndebele