a28.3.
bGen. 50.10. Nani 20.29. Dute. 34.8.
c1 Kho. 2.34.
d1.19.
eNani 10.12.
fJosh. 15.55.
g23.24.
hJosh. 15.55.
i30.14.
j2 Sam. 13.23.
k1 Lan. 12.18. Hlab. 122.7. Mat. 10.12,13. Luka 10.5.
l25.15,21. 20.18.
m20.3.
n25.36. Esta 8.17. 9.19,22.
oHlu. 9.33.
pHlu. 9.28.
qHlu. 12.4.
rHlu. 8.6.
s22.2. 23.13. 27.2. 30.9.
t22.2. 23.13. 27.2. 30.9.
u30.24.
v13.10.
wEks. 14.22. Jobe 1.10.
x20.7.
y25.25. Dute. 13.13.
zGen. 32.13.
aaGen. 32.16.
abZaga 17.13.
acRuthe 1.17.
ad25.34. 1 Kho. 14.10. 16.11. 21.21. 2 Kho. 9.8.
aeGen. 24.64. Josh. 15.18. Hlu. 1.14.
af25.41. Ruthe 2.10.
ag2 Sam. 14.9.
ahDute. 13.13.
ai20.3.
aj25.34. Gen. 20.6.
ak2 Sam. 18.32.
al2.35. 1 Kho. 11.38. 2 Sam. 7.11,27. 1 Kho. 9.5. 1 Lan. 17.10,25.
am18.17.
anJer. 10.18.
ao25.39. Gen. 24.27.
ap25.26,34,39.
aqRuthe 3.13.
ar25.26.
as25.22.
at1.17.
auGen. 32.20.
av2 Sam. 13.23,28. 1 Kho. 8.66. 1 Kho. 21.7.
aw2 Sam. 13.23,28. 1 Kho. 8.66. 1 Kho. 21.7.
ax22.15.
ay25.32.
az24.15.
ba25.26,34.
bb1 Kho. 2.44. Hlab. 7.16. Hez. 17.19.
bcRuthe 2.13.
bdJosh. 15.56.
be27.3. 30.5. 2 Sam. 2.2. 3.2,3. 1 Lan. 3.1,2.
bf19.17. 2 Sam. 3.14.
bgIsa. 10.30.

1 Samuel 25

UDavida loAbigayili

1 USamuweli wasesifa a  ; loIsrayeli wonke wahlangana, bamlilela b  , bamngcwabela endlini yakhe c  eRama d  . UDavida wasesukuma wehlela enkangala yeParani e  .

2Kwakukhona-ke indoda eMahoni f , g  , lomsebenzi wayo wawuseKharmeli h  ; lindoda-ke yayiyisikhulu esikhulu, yayilezimvu eziyizinkulungwane ezintathu lembuzi eziyinkulungwane, yayigunda izimvu zayo eKharmeli. 3Njalo ibizo laleyondoda lalinguNabali, lebizo lomkayo lalinguAbigayili. Njalo owesifazana wayelokuqedisisa okuhle, elesimo esihle, kodwa indoda yayilukhuni ilezenzo ezimbi; yayingeyakoKalebi i  .

4UDavida wasesizwa esenkangala ukuthi uNabali ugunda izimvu zakhe j  . 5UDavida wasethuma amajaha alitshumi, uDavida wathi emajaheni: Yenyukelani eKharmeli, liye kuNabali, limbuze impilo ebizweni lami, 6lizakutsho njalo: Impilakahle kayibe kuwe, ukuthula kakube kuwe, lokuthula kakube sendlini yakho, lokuthula kakube kukho konke olakho k  ! 7Sengizwile-ke ukuthi ulabagundi; abelusi olabo-ke babelathi, kasibalimazanga, futhi kabaswelanga lutho zonke izinsuku beseKharmeli l  . 8Buza amajaha akho, azakutshela. Ngakho amajaha kawathole umusa emehlweni akho m  , ngoba sifike ngosuku oluhle n  . Akunike inceku zakho lendodana yakho uDavida lokho isandla sakho esizakuthola o  . 9Kwathi amajaha kaDavida esefikile, akhuluma kuNabali ngokwalawomazwi wonke ebizweni likaDavida, aselinda. 10UNabali waseziphendula izinceku zikaDavida, wathi: Ngubani uDavida? Njalo ngubani indodana kaJese p  ? Lamuhla zinengi inceku ezibalekayo, ileyo laleyo enkosini yayo q  . 11Pho, ngithathe isinkwa sami, lamanzi ami, lenyama yami engiyihlabele abagundi bami, ngikuphe abantu engingazi ukuthi bavela ngaphi r  ? 12Amajaha kaDavida asephendukela endleleni yawo, abuyela, eza, ambikela njengawo wonke lamazwi. 13UDavida wasesithi ebantwini bakhe: Bhincani, ngulowo lalowo inkemba yakhe! Babhinca, ngulowo lalowo inkemba yakhe, loDavida laye wabhinca inkemba yakhe; kwasekusenyuka emva kukaDavida phose amadoda angamakhulu amane s  , kodwa angamakhulu amabili t  ahlala empahleni u  .

14Kodwa elinye ijaha lamajaha lamtshela uAbigayili umkaNabali lathi: Khangela, uDavida uthume izithunywa zivela enkangala ukubusisa inkosi yethu, kodwa yazithethisa v  . 15Kanti labobantu basiphatha kuhle kakhulu, kasilimalanga, kasiswelanga lutho zonke izinsuku sihambisana labo, sisemmangweni. 16Babengumduli kithi ebusuku kanye lemini, zonke izinsuku silabo seluse izimvu w  . 17Khathesi-ke, yazi ubone ukuthi uzakwenzani; ngoba ububi buqunyelwe inkosi yethu lendlu yayo yonke x  ; ngoba uyindodana kaBheliyali okungangokuthi kakho ongakhuluma laye y  .

18UAbigayili wasephangisa wathatha izinkwa ezingamakhulu amabili, lembodlela ezimbili zewayini, lezimvu ezinhlanu ezilungisiweyo, lamaseya* amane amabele akhanzingiweyo, lamahlukuzo alikhulu ezithelo zevini ezonyisiweyo, lezinkwa ezingamakhulu amabili zomkhiwa, wakuthwalisa obabhemi z  . 19Wasesithi emajaheni akhe: Dlulani phambi kwami; khangelani, ngiyalilandela. Kodwa kamtshelanga umkakhe uNabali aa  . 20Kwasekusithi esagade ubabhemi esehlela endaweni esithekileyo yentaba, khangela-ke, uDavida labantu bakhe behla behlangabezana laye; wasehlangana labo. 21Njalo uDavida wayethe: Isibili ngigcine ngeze konke lo ayelakho enkangala, kakwaze kwasweleka lutho kukho konke ayelakho. Usengibuyisele okubi ngokuhle ab  . 22UNkulunkulu akenze njalo ezitheni zikaDavida ac  , engezelele ngokunjalo, uba ngitshiya loyedwa kubo bonke alabo kuze kube sekuseni abachamela emdulini ad  . 23Lapho uAbigayili ebona uDavida, waphangisa wehla kubabhemi ae  , wathi mbo ngobuso bakhe phansi phambi kukaDavida, wakhothamela emhlabathini af  . 24Wawela enyaweni zakhe wathi: Lobububi kabube phezu kwami mina, nkosi yami; incekukazi yakho ake ikhulume endlebeni zakho, uzwe amazwi encekukazi yakho ag  . 25Inkosi yami ake inganaki lowomuntu kaBheliyali, uNabali; ngoba njengebizo lakhe unjalo; uNabali libizo lakhe, lobuthutha bukuye ah  . Kodwa mina, incekukazi yakho, kangiwabonanga amajaha enkosi yami owawathumayo. 26Ngakho-ke, nkosi yami, kuphila kukaJehova, lokuphila komphefumulo wakho ai  , njengoba i Nkosi ikunqandile ukungena ngokuchitha igazi, lokuzisindisa ngesandla sakho aj  , ngalokho-ke kazibe njengoNabali izitha zakho lalabo abadinga ububi enkosini yami ak  . 27Manje-ke, lesisibusiso incekukazi yakho esilethe enkosini yami kasinikwe amajaha ahamba esiya le lale emanyathelweni enkosi yami. 28Akuthethelele isiphambeko sencekukazi yakho; ngoba i Nkosi izakwenzela lokwenzela inkosi yami indlu eqinileyo al  , ngoba inkosi yami ilwa izimpi ze Nkosi, lobubi kabutholwanga kuwe kusukela ensukwini zakho am  . 29Loba kusukuma umuntu ukukuxotsha lokudinga impilo yakho, kodwa umphefumulo wenkosi yami uzabotshelwa emqulwini wabaphilayo le Nkosi uNkulunkulu wakho; kodwa umphefumulo wezitha zakho izawujikijela kungathi uphume phakathi kwesavutha an  . 30Kwasekusithi, lapho i Nkosi isikwenzile enkosini yami njengakho konke okuhle ekukhulume ngawe, isikumisile waba ngumbusi phezu kukaIsrayeli, 31kakungabi yisikhubekiso kuwe lokukhubekiswa kwenhliziyo enkosini yami, ngokuthi uchithe igazi ngeze, lokuthi inkosi yami iziphindisele. Lapho i Nkosi isiyenzele okuhle inkosi yami, khumbula incekukazi yakho.

32UDavida wasesithi kuAbigayili: Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ekuthumileyo lamuhla ukungihlangabeza ao  . 33Futhi kakubusiswe ukuqedisisa kwakho, ubusiswe lawe onginqandileyo lamuhla ukuze ngingangeni ekuchitheni igazi lokuziphindisela ngesandla sami ap  . 34Ngoba ngeqiniso, kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli aq  , onginqandileyo ukuze ngingenzi ububi kuwe ar  , ngoba uba ubungaphangisanga weza ukungihlangabeza, sibili, bekungayikusala loyedwa kuNabali kuze kube sekukhanyeni kwekuseni ochamela emdulini as  . 35UDavida wasesemukela esandleni sakhe lokho amlethele khona. Wasesithi kuye: Yenyukela ngokuthula endlini yakho; bona, ngililalele ilizwi lakho at  , ngibemukele ubuso bakho au  .

36UAbigayili wasefika kuNabali, khangela-ke, wayeledili endlini yakhe, njengedili lenkosi av  . Lenhliziyo kaNabali yathokoza phakathi kwakhe, njalo wayedakwe kwedlulisa aw  ; ngakho kamtshelanga lutho, oluncinyane loba olukhulu, kwaze kwaba sekukhanyeni kwekuseni ax  . 37Kwasekusithi ekuseni lapho iwayini seliphumile kuNabali, lomkakhe esemtshele lezizinto, inhliziyo yakhe yafa phakathi kwakhe, wasesiba njengelitshe. 38Kwasekusithi phose emva kwensuku ezilitshumi i Nkosi yamtshaya uNabali, wasesifa.

39UDavida esezwile ukuthi uNabali usefile wathi: Kayibusiswe i Nkosi ay  emele udaba lwehlazo lami esandleni sikaNabali az  , yavimbela inceku yayo ebubini ba  ; i Nkosi yabuyisela-ke ububi bukaNabali ekhanda lakhe bb  . UDavida wasethuma, wakhuluma loAbigayili ukuthi amthathe abe ngumkakhe. 40Lapho izinceku zikaDavida zifika kuAbigayili eKharmeli, zakhuluma laye zisithi: UDavida usithumile kuwe ukukuthatha ube ngumkakhe. 41Wasesukuma, wakhothama ngobuso emhlabathini, wathi: Khangela, incekukazi yakho kayibe yisigqili sokugezisa inyawo zenceku zenkosi yami bc  . 42UAbigayili wasephangisa esukuma, wagada ubabhemi, lentombi zakhe ezinhlanu ezazimphelekezela, walandela izithunywa zikaDavida, waba ngumkakhe. 43UDavida wathatha loAhinowama weJizereyeli bd  , labo bobabili baba ngomkakhe be  .

44Ngoba uSawuli wayenike uMikhali indodakazi yakhe, umkaDavida bf  , kuPaliti indodana kaLayishi owayengoweGalimi bg  .

Copyright information for Ndebele