a28.3.
bGen. 50.10. Nani 20.29. Dute. 34.8.
c1 Kho. 2.34.
d1.19.
eNani 10.12.
fJosh. 15.55.
g23.24.
hJosh. 15.55.
i30.14.
j2 Sam. 13.23.
k1 Lan. 12.18. Hlab. 122.7. Mat. 10.12,13. Luka 10.5.
l25.15,21. 20.18.
m20.3.
n25.36. Esta 8.17. 9.19,22.
oHlu. 9.33.
pHlu. 9.28.
qHlu. 12.4.
rHlu. 8.6.
s22.2. 23.13. 27.2. 30.9.
t22.2. 23.13. 27.2. 30.9.
u30.24.
v13.10.
wEks. 14.22. Jobe 1.10.
x20.7.
y25.25. Dute. 13.13.
zGen. 32.13.
aaGen. 32.16.
abZaga 17.13.
acRuthe 1.17.
ad25.34. 1 Kho. 14.10. 16.11. 21.21. 2 Kho. 9.8.
aeGen. 24.64. Josh. 15.18. Hlu. 1.14.
af25.41. Ruthe 2.10.
ag2 Sam. 14.9.
ahDute. 13.13.
ai20.3.
aj25.34. Gen. 20.6.
ak2 Sam. 18.32.
al2.35. 1 Kho. 11.38. 2 Sam. 7.11,27. 1 Kho. 9.5. 1 Lan. 17.10,25.
am18.17.
anJer. 10.18.
ao25.39. Gen. 24.27.
ap25.26,34,39.
aqRuthe 3.13.
ar25.26.
as25.22.
at1.17.
auGen. 32.20.
av2 Sam. 13.23,28. 1 Kho. 8.66. 1 Kho. 21.7.
aw2 Sam. 13.23,28. 1 Kho. 8.66. 1 Kho. 21.7.
ax22.15.
ay25.32.
az24.15.
ba25.26,34.
bb1 Kho. 2.44. Hlab. 7.16. Hez. 17.19.
bcRuthe 2.13.
bdJosh. 15.56.
be27.3. 30.5. 2 Sam. 2.2. 3.2,3. 1 Lan. 3.1,2.
bf19.17. 2 Sam. 3.14.
bgIsa. 10.30.

1 Samuel 25

UDavida loAbigayili

USamuweli wasesifa a ; loIsrayeli wonke wahlangana, bamlilela b , bamngcwabela endlini yakhe c  eRama d . UDavida wasesukuma wehlela enkangala yeParani e .

Kwakukhona-ke indoda eMahoni f, g , lomsebenzi wayo wawuseKharmeli h ; lindoda-ke yayiyisikhulu esikhulu, yayilezimvu eziyizinkulungwane ezintathu lembuzi eziyinkulungwane, yayigunda izimvu zayo eKharmeli. Njalo ibizo laleyondoda lalinguNabali, lebizo lomkayo lalinguAbigayili. Njalo owesifazana wayelokuqedisisa okuhle, elesimo esihle, kodwa indoda yayilukhuni ilezenzo ezimbi; yayingeyakoKalebi i .

UDavida wasesizwa esenkangala ukuthi uNabali ugunda izimvu zakhe j . UDavida wasethuma amajaha alitshumi, uDavida wathi emajaheni: Yenyukelani eKharmeli, liye kuNabali, limbuze impilo ebizweni lami, lizakutsho njalo: Impilakahle kayibe kuwe, ukuthula kakube kuwe, lokuthula kakube sendlini yakho, lokuthula kakube kukho konke olakho k ! Sengizwile-ke ukuthi ulabagundi; abelusi olabo-ke babelathi, kasibalimazanga, futhi kabaswelanga lutho zonke izinsuku beseKharmeli l . Buza amajaha akho, azakutshela. Ngakho amajaha kawathole umusa emehlweni akho m , ngoba sifike ngosuku oluhle n . Akunike inceku zakho lendodana yakho uDavida lokho isandla sakho esizakuthola o . Kwathi amajaha kaDavida esefikile, akhuluma kuNabali ngokwalawomazwi wonke ebizweni likaDavida, aselinda. 10 UNabali waseziphendula izinceku zikaDavida, wathi: Ngubani uDavida? Njalo ngubani indodana kaJese p ? Lamuhla zinengi inceku ezibalekayo, ileyo laleyo enkosini yayo q . 11 Pho, ngithathe isinkwa sami, lamanzi ami, lenyama yami engiyihlabele abagundi bami, ngikuphe abantu engingazi ukuthi bavela ngaphi r ? 12 Amajaha kaDavida asephendukela endleleni yawo, abuyela, eza, ambikela njengawo wonke lamazwi. 13 UDavida wasesithi ebantwini bakhe: Bhincani, ngulowo lalowo inkemba yakhe! Babhinca, ngulowo lalowo inkemba yakhe, loDavida laye wabhinca inkemba yakhe; kwasekusenyuka emva kukaDavida phose amadoda angamakhulu amane s , kodwa angamakhulu amabili t  ahlala empahleni u .

14 Kodwa elinye ijaha lamajaha lamtshela uAbigayili umkaNabali lathi: Khangela, uDavida uthume izithunywa zivela enkangala ukubusisa inkosi yethu, kodwa yazithethisa v . 15 Kanti labobantu basiphatha kuhle kakhulu, kasilimalanga, kasiswelanga lutho zonke izinsuku sihambisana labo, sisemmangweni. 16 Babengumduli kithi ebusuku kanye lemini, zonke izinsuku silabo seluse izimvu w . 17 Khathesi-ke, yazi ubone ukuthi uzakwenzani; ngoba ububi buqunyelwe inkosi yethu lendlu yayo yonke x ; ngoba uyindodana kaBheliyali okungangokuthi kakho ongakhuluma laye y .

18 UAbigayili wasephangisa wathatha izinkwa ezingamakhulu amabili, lembodlela ezimbili zewayini, lezimvu ezinhlanu ezilungisiweyo, lamaseya* amane amabele akhanzingiweyo, lamahlukuzo alikhulu ezithelo zevini ezonyisiweyo, lezinkwa ezingamakhulu amabili zomkhiwa, wakuthwalisa obabhemi z . 19 Wasesithi emajaheni akhe: Dlulani phambi kwami; khangelani, ngiyalilandela. Kodwa kamtshelanga umkakhe uNabali aa . 20 Kwasekusithi esagade ubabhemi esehlela endaweni esithekileyo yentaba, khangela-ke, uDavida labantu bakhe behla behlangabezana laye; wasehlangana labo. 21 Njalo uDavida wayethe: Isibili ngigcine ngeze konke lo ayelakho enkangala, kakwaze kwasweleka lutho kukho konke ayelakho. Usengibuyisele okubi ngokuhle ab . 22 UNkulunkulu akenze njalo ezitheni zikaDavida ac , engezelele ngokunjalo, uba ngitshiya loyedwa kubo bonke alabo kuze kube sekuseni abachamela emdulini ad . 23 Lapho uAbigayili ebona uDavida, waphangisa wehla kubabhemi ae , wathi mbo ngobuso bakhe phansi phambi kukaDavida, wakhothamela emhlabathini af . 24 Wawela enyaweni zakhe wathi: Lobububi kabube phezu kwami mina, nkosi yami; incekukazi yakho ake ikhulume endlebeni zakho, uzwe amazwi encekukazi yakho ag . 25 Inkosi yami ake inganaki lowomuntu kaBheliyali, uNabali; ngoba njengebizo lakhe unjalo; uNabali libizo lakhe, lobuthutha bukuye ah . Kodwa mina, incekukazi yakho, kangiwabonanga amajaha enkosi yami owawathumayo. 26 Ngakho-ke, nkosi yami, kuphila kukaJehova, lokuphila komphefumulo wakho ai , njengoba i Nkosi ikunqandile ukungena ngokuchitha igazi, lokuzisindisa ngesandla sakho aj , ngalokho-ke kazibe njengoNabali izitha zakho lalabo abadinga ububi enkosini yami ak . 27 Manje-ke, lesisibusiso incekukazi yakho esilethe enkosini yami kasinikwe amajaha ahamba esiya le lale emanyathelweni enkosi yami. 28 Akuthethelele isiphambeko sencekukazi yakho; ngoba i Nkosi izakwenzela lokwenzela inkosi yami indlu eqinileyo al , ngoba inkosi yami ilwa izimpi ze Nkosi, lobubi kabutholwanga kuwe kusukela ensukwini zakho am . 29 Loba kusukuma umuntu ukukuxotsha lokudinga impilo yakho, kodwa umphefumulo wenkosi yami uzabotshelwa emqulwini wabaphilayo le Nkosi uNkulunkulu wakho; kodwa umphefumulo wezitha zakho izawujikijela kungathi uphume phakathi kwesavutha an . 30 Kwasekusithi, lapho i Nkosi isikwenzile enkosini yami njengakho konke okuhle ekukhulume ngawe, isikumisile waba ngumbusi phezu kukaIsrayeli, 31 kakungabi yisikhubekiso kuwe lokukhubekiswa kwenhliziyo enkosini yami, ngokuthi uchithe igazi ngeze, lokuthi inkosi yami iziphindisele. Lapho i Nkosi isiyenzele okuhle inkosi yami, khumbula incekukazi yakho.

32 UDavida wasesithi kuAbigayili: Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ekuthumileyo lamuhla ukungihlangabeza ao . 33 Futhi kakubusiswe ukuqedisisa kwakho, ubusiswe lawe onginqandileyo lamuhla ukuze ngingangeni ekuchitheni igazi lokuziphindisela ngesandla sami ap . 34 Ngoba ngeqiniso, kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli aq , onginqandileyo ukuze ngingenzi ububi kuwe ar , ngoba uba ubungaphangisanga weza ukungihlangabeza, sibili, bekungayikusala loyedwa kuNabali kuze kube sekukhanyeni kwekuseni ochamela emdulini as . 35 UDavida wasesemukela esandleni sakhe lokho amlethele khona. Wasesithi kuye: Yenyukela ngokuthula endlini yakho; bona, ngililalele ilizwi lakho at , ngibemukele ubuso bakho au .

36 UAbigayili wasefika kuNabali, khangela-ke, wayeledili endlini yakhe, njengedili lenkosi av . Lenhliziyo kaNabali yathokoza phakathi kwakhe, njalo wayedakwe kwedlulisa aw ; ngakho kamtshelanga lutho, oluncinyane loba olukhulu, kwaze kwaba sekukhanyeni kwekuseni ax . 37 Kwasekusithi ekuseni lapho iwayini seliphumile kuNabali, lomkakhe esemtshele lezizinto, inhliziyo yakhe yafa phakathi kwakhe, wasesiba njengelitshe. 38 Kwasekusithi phose emva kwensuku ezilitshumi i Nkosi yamtshaya uNabali, wasesifa.

39 UDavida esezwile ukuthi uNabali usefile wathi: Kayibusiswe i Nkosi ay  emele udaba lwehlazo lami esandleni sikaNabali az , yavimbela inceku yayo ebubini ba ; i Nkosi yabuyisela-ke ububi bukaNabali ekhanda lakhe bb . UDavida wasethuma, wakhuluma loAbigayili ukuthi amthathe abe ngumkakhe. 40 Lapho izinceku zikaDavida zifika kuAbigayili eKharmeli, zakhuluma laye zisithi: UDavida usithumile kuwe ukukuthatha ube ngumkakhe. 41 Wasesukuma, wakhothama ngobuso emhlabathini, wathi: Khangela, incekukazi yakho kayibe yisigqili sokugezisa inyawo zenceku zenkosi yami bc . 42 UAbigayili wasephangisa esukuma, wagada ubabhemi, lentombi zakhe ezinhlanu ezazimphelekezela, walandela izithunywa zikaDavida, waba ngumkakhe. 43 UDavida wathatha loAhinowama weJizereyeli bd , labo bobabili baba ngomkakhe be .

44 Ngoba uSawuli wayenike uMikhali indodakazi yakhe, umkaDavida bf , kuPaliti indodana kaLayishi owayengoweGalimi bg .

Copyright information for Ndebele