a23.19.
b23.14.
c23.19.
d23.23.
e2 Sam. 2.8.
f2 Sam. 11.6.
g2 Sam. 2.18. 10.10,14. 16.9. 18.12. 21.17. 23.18. 1 Lan. 11.20. 18.12.
h2 Sam. 3.39. 19.22. 1 Lan. 2.16.
iHlu. 7.9-11.
j19.13,16. 26.11,16. 1 Kho. 19.6.
k26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
lRuthe 3.13.
m25.38.
nJobe 7.1. 14.5. Gen. 47.29.
o31.6.
p24.6.
q26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
rGen. 2.21. 15.12.
sRuthe 3.13.
t26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
u24.16.
v24.9-11.
w2 Sam. 24.1.
xHlab. 120.5.
y2 Sam. 14.16. 20.19. 21.3.
z24.14.
aaJer. 17.11.
ab15.24. 24.17.
ac18.30.
adGen. 31.28.
aeHlab. 7.8.
afRuthe 2.20.
agGen. 32.28.

1 Samuel 26

UDavida uyekela uSawuli ngokwesibili ukuthi aphile

1 AbeZifi basebesiza kuSawuli eGibeya a  besithi: UDavida kacatshi yini oqaqeni lweHakila phambi kweJeshimoni? 2USawuli wasesukuma wehlela enkangala yeZifi elabantu abakhethiweyo bakoIsrayeli abayizinkulungwane ezintathu, ukuze adinge uDavida enkangala yeZifi b  . 3USawuli wasemisa inkamba oqaqeni lweHakila c  oluphambi kweJeshimoni endleleni, kodwa uDavida wahlala enkangala. Kwathi esebonile ukuthi uSawuli uyamlandela enkangala d  , 4uDavida wasethuma izinhloli ukuze azi ukuthi uSawuli ufikile isibili.

5UDavida wasesukuma wayafika endaweni lapho uSawuli amise khona inkamba; uDavida wayibona indawo lapho uSawuli alala khona, loAbineri indodana kaNeri, induna yebutho lakhe. Njalo uSawuli wayelele enqabeni yezinqola, lesizwe sasimise amathente simhanqile e  . 6UDavida wasephendula wakhuluma kuAhimeleki umHethi f  , lakuAbishayi g  indodana kaZeruya h  , umfowabo kaJowabi, esithi: Ngubani ozakwehlela lami kuSawuli enkambeni? UAbishayi wasesithi: Mina ngizakwehla lawe i  . 7Ngakho uDavida loAbishayi bafika ebantwini ebusuku; khangela-ke, uSawuli wayelele ubuthongo enqabeni yezinqola, lomkhonto wakhe wawugxunyekiwe emhlabathini ngasemqamelweni wakhe, loAbineri labantu babelele bemhanqile j  . 8UAbishayi wasesithi kuDavida: UNkulunkulu uvalele isitha sakho esandleni sakho lamuhla; ngakho-ke ake ngimtshayele ngitsho emhlabathini kanye ngomkhonto, ngingakuphindi kuye. 9Kodwa uDavida wathi kuAbishayi: Ungamchithi; ngoba ngubani ongelulela isandla sakhe kogcotshiweyo we Nkosi angabi lacala k  ? 10UDavida wathi futhi: Kuphila kukaJehova l  , kodwa i Nkosi izamtshaya m  , loba kufike usuku lwakhe ukuthi afe n  , kumbe ehlele empini abhujiswe o  . 11Kakube khatshana lami nge Nkosi p  ukwelulela isandla sami kogcotshiweyo we Nkosi q  ; kodwa khathesi ake uthathe umkhonto osemqamelweni wakhe, lesigxingi samanzi, sihambe. 12UDavida wasethatha umkhonto lesigxingi samanzi ekususa emqamelweni kaSawuli, bahamba. Njalo kakho owakubonayo, kakho owakwaziyo, kakho owavukayo, ngoba bonke babelele, ngoba ubuthongo obunzima be Nkosi babubehlele r  .

13Lapho uDavida esechaphele ngaphetsheya, wema engqongeni yentaba khatshana; kwakukhona ummango omkhulu phakathi kwabo. 14UDavida wasememeza ebantwini lakuAbineri indodana kaNeri, esithi: Kawuphenduli yini, Abineri? UAbineri wasephendula esithi: Ungubani okhala enkosini? 15UDavida wasesithi kuAbineri: Kawusindoda yini? Njalo ngubani onjengawe koIsrayeli? Kungani-ke ungayilindanga inkosi yakho inkosi? Ngoba kufike omunye wabantu ukuchitha inkosi, inkosi yakho. 16Kayiyinhle into oyenzileyo. Kuphila kukaJehova s  , lingabantwana bokufa, ngoba kaliyilindanga inkosi yenu, ogcotshiweyo we Nkosi t  . Khathesi-ke bona ukuthi ungaphi umkhonto wenkosi lesigxingi samanzi esasingasemqamelweni wayo.

17USawuli waselinanzelela ilizwi likaDavida wathi: Yilizwi lakho lelo yini, ndodana yami, Davida? UDavida wasesithi: Yilizwi lami, nkosi yami, nkosi u  . 18Wathi njalo: Inkosi yami ixotshanelani lenceku yayo? Ngoba ngenzeni? Kulobubi bani esandleni sami v  ? 19Ngakho-ke, ake izwe inkosi yami, inkosi, amazwi enceku yayo. Uba i Nkosi ikuqubula ukumelana lami, kayemukele umnikelo; kodwa uba kungabantwana babantu, kabaqalekiswe phambi kwe Nkosi w  ; ngoba bangixotshile lamuhla x  ukuthi ngingazihlanganisi lelifa le Nkosi, besithi: Hamba, ukhonze abanye onkulunkulu y  . 20Ngakho-ke igazi lami kalingaweli emhlabathini lisuke phambi kobuso be Nkosi; ngoba inkosi yakoIsrayeli iphumele ukudinga indwebundwebu eyodwa z  , njengozingela ithendele ezintabeni aa  .

21USawuli wasesithi: Ngonile; buya, ndodana yami Davida, ngoba kangisayikwenza ububi kuwe ab  , ngenxa yokuthi umphefumulo wami ubuligugu emehlweni akho lamuhla ac  . Khangela, ngenze ngobuphukuphuku, ngaduha kakhulu sibili ad  . 22UDavida wasephendula wathi: Khangela, umkhonto wenkosi! Kalichaphe elinye lamajaha, liwuthathe. 23I Nkosi kayibuyisele kulowo lalowo ukulunga kwakhe lokuthembeka kwakhe; ngoba i Nkosi ibikunikele esandleni sami lamuhla, kodwa kangithandanga ukwelulela isandla sami kogcotshiweyo we Nkosi ae  . 24Khangela-ke, njengoba impilo yakho ibinkulu emehlweni ami lamuhla, ngokunjalo impilo yami ayibe nkulu emehlweni e Nkosi, kayingophule ekuhluphekeni konke. 25USawuli wasesithi kuDavida: Kawubusiswe wena, ndodana yami Davida. Lawe uzakwenza isibili af  , lawe uzanqoba lokunqoba ag  . UDavida wasehamba ngendlela yakhe, loSawuli wabuyela endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele