a23.19.
b23.14.
c23.19.
d23.23.
e2 Sam. 2.8.
f2 Sam. 11.6.
g2 Sam. 2.18. 10.10,14. 16.9. 18.12. 21.17. 23.18. 1 Lan. 11.20. 18.12.
h2 Sam. 3.39. 19.22. 1 Lan. 2.16.
iHlu. 7.9-11.
j19.13,16. 26.11,16. 1 Kho. 19.6.
k26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
lRuthe 3.13.
m25.38.
nJobe 7.1. 14.5. Gen. 47.29.
o31.6.
p24.6.
q26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
rGen. 2.21. 15.12.
sRuthe 3.13.
t26.11,16,23. 24.6,10. 12.3.
u24.16.
v24.9-11.
w2 Sam. 24.1.
xHlab. 120.5.
y2 Sam. 14.16. 20.19. 21.3.
z24.14.
aaJer. 17.11.
ab15.24. 24.17.
ac18.30.
adGen. 31.28.
aeHlab. 7.8.
afRuthe 2.20.
agGen. 32.28.

1 Samuel 26

UDavida uyekela uSawuli ngokwesibili ukuthi aphile

AbeZifi basebesiza kuSawuli eGibeya a  besithi: UDavida kacatshi yini oqaqeni lweHakila phambi kweJeshimoni? USawuli wasesukuma wehlela enkangala yeZifi elabantu abakhethiweyo bakoIsrayeli abayizinkulungwane ezintathu, ukuze adinge uDavida enkangala yeZifi b . USawuli wasemisa inkamba oqaqeni lweHakila c  oluphambi kweJeshimoni endleleni, kodwa uDavida wahlala enkangala. Kwathi esebonile ukuthi uSawuli uyamlandela enkangala d , uDavida wasethuma izinhloli ukuze azi ukuthi uSawuli ufikile isibili.

UDavida wasesukuma wayafika endaweni lapho uSawuli amise khona inkamba; uDavida wayibona indawo lapho uSawuli alala khona, loAbineri indodana kaNeri, induna yebutho lakhe. Njalo uSawuli wayelele enqabeni yezinqola, lesizwe sasimise amathente simhanqile e . UDavida wasephendula wakhuluma kuAhimeleki umHethi f , lakuAbishayi g  indodana kaZeruya h , umfowabo kaJowabi, esithi: Ngubani ozakwehlela lami kuSawuli enkambeni? UAbishayi wasesithi: Mina ngizakwehla lawe i . Ngakho uDavida loAbishayi bafika ebantwini ebusuku; khangela-ke, uSawuli wayelele ubuthongo enqabeni yezinqola, lomkhonto wakhe wawugxunyekiwe emhlabathini ngasemqamelweni wakhe, loAbineri labantu babelele bemhanqile j . UAbishayi wasesithi kuDavida: UNkulunkulu uvalele isitha sakho esandleni sakho lamuhla; ngakho-ke ake ngimtshayele ngitsho emhlabathini kanye ngomkhonto, ngingakuphindi kuye. Kodwa uDavida wathi kuAbishayi: Ungamchithi; ngoba ngubani ongelulela isandla sakhe kogcotshiweyo we Nkosi angabi lacala k ? 10 UDavida wathi futhi: Kuphila kukaJehova l , kodwa i Nkosi izamtshaya m , loba kufike usuku lwakhe ukuthi afe n , kumbe ehlele empini abhujiswe o . 11 Kakube khatshana lami nge Nkosi p  ukwelulela isandla sami kogcotshiweyo we Nkosi q ; kodwa khathesi ake uthathe umkhonto osemqamelweni wakhe, lesigxingi samanzi, sihambe. 12 UDavida wasethatha umkhonto lesigxingi samanzi ekususa emqamelweni kaSawuli, bahamba. Njalo kakho owakubonayo, kakho owakwaziyo, kakho owavukayo, ngoba bonke babelele, ngoba ubuthongo obunzima be Nkosi babubehlele r .

13 Lapho uDavida esechaphele ngaphetsheya, wema engqongeni yentaba khatshana; kwakukhona ummango omkhulu phakathi kwabo. 14 UDavida wasememeza ebantwini lakuAbineri indodana kaNeri, esithi: Kawuphenduli yini, Abineri? UAbineri wasephendula esithi: Ungubani okhala enkosini? 15 UDavida wasesithi kuAbineri: Kawusindoda yini? Njalo ngubani onjengawe koIsrayeli? Kungani-ke ungayilindanga inkosi yakho inkosi? Ngoba kufike omunye wabantu ukuchitha inkosi, inkosi yakho. 16 Kayiyinhle into oyenzileyo. Kuphila kukaJehova s , lingabantwana bokufa, ngoba kaliyilindanga inkosi yenu, ogcotshiweyo we Nkosi t . Khathesi-ke bona ukuthi ungaphi umkhonto wenkosi lesigxingi samanzi esasingasemqamelweni wayo.

17 USawuli waselinanzelela ilizwi likaDavida wathi: Yilizwi lakho lelo yini, ndodana yami, Davida? UDavida wasesithi: Yilizwi lami, nkosi yami, nkosi u . 18 Wathi njalo: Inkosi yami ixotshanelani lenceku yayo? Ngoba ngenzeni? Kulobubi bani esandleni sami v ? 19 Ngakho-ke, ake izwe inkosi yami, inkosi, amazwi enceku yayo. Uba i Nkosi ikuqubula ukumelana lami, kayemukele umnikelo; kodwa uba kungabantwana babantu, kabaqalekiswe phambi kwe Nkosi w ; ngoba bangixotshile lamuhla x  ukuthi ngingazihlanganisi lelifa le Nkosi, besithi: Hamba, ukhonze abanye onkulunkulu y . 20 Ngakho-ke igazi lami kalingaweli emhlabathini lisuke phambi kobuso be Nkosi; ngoba inkosi yakoIsrayeli iphumele ukudinga indwebundwebu eyodwa z , njengozingela ithendele ezintabeni aa .

21 USawuli wasesithi: Ngonile; buya, ndodana yami Davida, ngoba kangisayikwenza ububi kuwe ab , ngenxa yokuthi umphefumulo wami ubuligugu emehlweni akho lamuhla ac . Khangela, ngenze ngobuphukuphuku, ngaduha kakhulu sibili ad . 22 UDavida wasephendula wathi: Khangela, umkhonto wenkosi! Kalichaphe elinye lamajaha, liwuthathe. 23 I Nkosi kayibuyisele kulowo lalowo ukulunga kwakhe lokuthembeka kwakhe; ngoba i Nkosi ibikunikele esandleni sami lamuhla, kodwa kangithandanga ukwelulela isandla sami kogcotshiweyo we Nkosi ae . 24 Khangela-ke, njengoba impilo yakho ibinkulu emehlweni ami lamuhla, ngokunjalo impilo yami ayibe nkulu emehlweni e Nkosi, kayingophule ekuhluphekeni konke. 25 USawuli wasesithi kuDavida: Kawubusiswe wena, ndodana yami Davida. Lawe uzakwenza isibili af , lawe uzanqoba lokunqoba ag . UDavida wasehamba ngendlela yakhe, loSawuli wabuyela endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele