a23.13. 2 Sam. 15.18.
b21.10-15. 1 Kho. 2.39.
c17.4.
d25.43. Josh. 15.55,56.
e20.3.
fJosh. 10.2. 2 Kho. 11.1.
gJosh. 15.31.
h1 Lan. 12.1.
iJosh. 13.2.
j15.2.
kGen. 16.7.
lGen. 12.16. 24.10. 37.25. 30.17. 1 Lan. 12.40.
m30.29. 1 Lan. 2.9,25.
nHlu. 1.16.
o27.9.

1 Samuel 27

UDavida uhlala phakathi kwamaFilisti

1 UDavida wasesithi enhliziyweni yakhe: Sengizabhubha ngolunye usuku ngesandla sikaSawuli. Kakulalutho olungcono kimi ngaphandle kokuphepha lokuphepha ngiye elizweni lamaFilisti, loSawuli uzadela ngami ukungidinga futhi kuwo wonke umngcele wakoIsrayeli; ngokunjalo ngiphephe esandleni sakhe. 2Wasesukuma uDavida wachapha, yena labantu abangamakhulu ayisithupha ayelabo a  , waya kuAkishi indodana kaMahoki b  , inkosi yeGathi c  . 3UDavida wasehlala loAkishi eGathi, yena labantu bakhe, ngulowo lalowo lendlu yakhe; uDavida labomkakhe bobabili, uAhinowama umJizereyelikazi loAbigayili umKharmelikazi umkaNabali d  . 4Kwathi kubikwa kuSawuli ukuthi uDavida ubalekele eGathi, kabe esamdinga futhi.

5UDavida wasesithi kuAkishi: Uba khathesi ngithole umusa emehlweni akho, kabangiphe indawo komunye wemizi emaphandleni ukuthi ngihlale khona e  ; ngoba inceku yakho izahlalelani lawe emzini wenkosi f  ? 6UAkishi wasemnika iZikilagi ngalolosuku. Ngakho iZikilagi ingeyamakhosi akoJuda kuze kube lamuhla g  . 7Lenani lensuku uDavida azihlala elizweni lamaFilisti lalingumnyaka lenyanga ezine.

8UDavida labantu bakhe basebesenyuka h  bahlasela amaGeshuri lamaGirizi i  , lamaAmaleki j  , ngoba lawo ayengabahlali balelolizwe kwasendulo, lapho usiya eShuri, njalo kuze kube selizweni leGibhithe k  . 9UDavida waselitshaya ilizwe, kazatshiya ophilayo, owesilisa lowesifazana, wathatha izimvu lenkomo labobabhemi lamakamela lezigqoko, wabuyela wafika kuAkishi l  . 10Lapho uAkishi esithi: Belihlasela ngaphi lamuhla? UDavida wayesithi: Ngaseningizimu yakoJuda, langaseningizimu yamaJerameli m  , langaseningizimu yamaKeni n  . 11UDavida katshiyanga owesilisa kumbe owesifazana ophilayo, ukuletha ilizwi eGathi, esithi: Hlezi bakhulume ngathi, besithi: Wenze njalo uDavida. Wawunjalo-ke umkhuba wakhe zonke izinsuku azihlala elizweni lamaFilisti o  . 12UAkishi wasemkholwa uDavida esithi: Uzenze waba levumba kakhulu ebantwini bakibo koIsrayeli. Ngakho uzakuba yinceku yami kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele