a29.1.
b25.1.
c1.19.
d28.7,9. Levi 19.31. Eks. 22.18.
eJosh. 19.18.
f31.1.
g28.15. 14.37.
hNani 12.6.
iEks. 28.30.
jNah. 3.4. 1 Lan. 10.13.
kNah. 3.4. 1 Lan. 10.13.
lJosh. 17.11.
m1 Kho. 20.38. 22.30. 2 Lan. 18.29. 35.22.
nDute. 18.10.
o28.3.
pRuthe 3.13.
qGen. 4.13. 2 Kho. 7. 9.
rHlab. 82.6.
s15.27.
t28.16. 16.14. 18.12.
u28.6.
v15.28.
w15.28.
x15.9. 1 Lan. 10.13. 1 Kho. 20.42. Jer. 48.10.
y31.2.
zHlu. 12.3.
aaEsta 1.6.
abJer. 46.21.
acGen. 18.6. 1 Lan. 12.40.

1 Samuel 28

Kwasekusithi ngalezonsuku amaFilisti abuthanisela impi amabutho awo ukuze alwe loIsrayeli. UAkishi wasesithi kuDavida: Yazi lokwazi ukuthi uzaphuma impi lami, wena labantu bakho a . UDavida wasesithi kuAkishi: Sibili, wena uzakwazi ukuthi inceku yakho ingenzani. UAkishi wasesithi kuDavida: Ngakho, ngizakubeka ube ngumlindi wekhanda lami zonke izinsuku.

USawuli lowesifazana oledlozi eEndori

USamuweli wayesefile, loIsrayeli wonke wayemlilele b , bamngcwabela eRama c , ngitsho emzini wakibo. USawuli wayebasusile-ke elizweni abalamadlozi labalumbayo d . AmaFilisti asebuthana afika amisa inkamba eShunemi e . USawuli wasebuthanisa uIsrayeli wonke, bamisa inkamba eGilibowa f . Lapho uSawuli ebona inkamba yamaFilisti, wesaba, lenhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. Lapho uSawuli ebuza e Nkosini, i Nkosi kayimphendulanga g  langamaphupho h  langeUrimi langabaprofethi i .

USawuli wasesithi ezincekwini zakhe: Ngidingelani owesifazana oledlozi ukuze ngiye kuye, ngibuze kuye j . Inceku zakhe zasezisithi kuye: Khangela, kulowesifazana oledlozi k  eEndori l . USawuli wasezifihla isimo, wagqoka ezinye izigqoko, wahamba, yena lamadoda amabili laye; basebefika kowesifazana ebusuku m . Wathi: Akungivumisele ngedlozi, ungenyusele engizamutsho kuwe n . Kodwa owesifazana wathi kuye: Khangela, wena uyazi ukuthi uSawuli wenzeni, ukuthi ubaqumile elizweni abalamadlozi labalumbayo. Pho, uwuthiyelani umphefumulo wami ukungibulala o ? 10 Kodwa uSawuli wafunga kuye nge Nkosi, esithi: Kuphila kukaJehova p , isijeziso kasiyikuza kuwe ngaloludaba q . 11 Owesifazana wasesithi: Ngikwenyusele bani? Wasesithi: Ngenyusela uSamuweli. 12 Lapho owesifazana ebona uSamuweli, wakhala ngelizwi elikhulu; owesifazana wasekhuluma kuSawuli esithi: Ungikhohliseleni? Ngoba unguSawuli. 13 Inkosi yasisithi kuye: Ungesabi; kodwa ubonani? Owesifazana wasesithi kuSawuli: Ngibona onkulunkulu besenyuka emhlabathini r . 14 Wasesithi kuye: Sinjani isimo sakhe? Wasesithi: Kwenyuka ixhegu elembethe isembatho s . Lapho uSawuli esesazi ukuthi nguSamuweli, wakhothama ngobuso emhlabathini, wakhonza.

15 USamuweli wasesithi kuSawuli: Ungikhathazeleni ngokungenyusa? USawuli wasephendula wathi: Ngibandezelekile kakhulu, ngoba amaFilisti alwa lami, loNkulunkulu usukile kimi t , kasangiphenduli, langesandla sabaprofethi langamaphupho. Ngakho ngikubizile ukuthi ungazise ukuthi ngenzeni u . 16 USamuweli wasesithi: Pho, ubuzelani kimi, lokhu i Nkosi isisukile kuwe, yaba yisitha sakho? 17 I Nkosi isizenzele njengokukhuluma kwayo ngesandla sami v ; i Nkosi isidabule umbuso usuka esandleni sakho, yawunika umakhelwane wakho, uDavida w . 18 Njengoba ungalilalelanga ilizwi le Nkosi, futhi ungenzanga ukuvutha kolaka lwayo kumaAmaleki, ngakho i Nkosi yenzile linto kuwe lamuhla x . 19 Futhi i Nkosi izanikela uIsrayeli laye kanye lawe esandleni samaFilisti; kusasa-ke wena lamadodana akho lizakuba lami. Lenkamba yakoIsrayeli i Nkosi izayinikela esandleni samaFilisti y . 20 USawuli wasehle edilikela emhlabathini, ngokuphelela kobude bakhe, wesaba kakhulu ngenxa yamazwi kaSamuweli, njalo kwakungelamandla kuye, ngoba wayengadlanga kudla usuku lonke lobusuku bonke.

21 Owesifazana wasesiza kuSawuli, wabona ukuthi wethukile kakhulu, wathi kuye: Khangela, incekukazi yakho ililalele ilizwi lakho, ngifakile umphefumulo wami esandleni sami, ngalalela amazwi owakhulume kimi. 22 Ngakho-ke lawe akulalele ilizwi lencekukazi yakho, ngifake phambi kwakho ucezwana lwesinkwa ukuze udle, ukuze amandla abe kuwe nxa uhamba indlela yakho z . 23 Kodwa wala wathi: Kangiyikudla. Kodwa inceku zakhe kanye lowesifazana bamcindezela; waselalela ilizwi labo. Wasesukuma emhlabathini, wahlala embhedeni aa . 24 Njalo owesifazana wayelethole elinonileyo endlini; waphangisa walihlaba ab ; wathatha impuphu, wayixova, wabhaka isinkwa esingelamvubelo ngayo ac ; 25 wasisondeza phambi kukaSawuli laphambi kwenceku zakhe; badla. Basukuma bahamba ngalobobusuku.

Copyright information for Ndebele