a28.1.
bJosh. 12.18.
cHlu. 7.1. Hlu. 6.33.
d29.11. 30.1. Josh. 17.16. Josh. 15.56.
eJosh. 13.3.
f28.1,2.
g27.7.
h29.6. 25.28. Dan. 6.5.
iGen. 25.18.
j29.11. 27.6. 30.1.
k14.21.
l18.7. 21.11. Hlu. 21.21.
mRuthe 3.13.
n2 Kho. 19.27. Isa. 37.28. 2 Sam. 3.25. Hez. 43.11.
o29.3.
pJosh. 13.3.
q1.17.
rJosh. 13.3.
s2 Sam. 14.17,20. 19.27.
t29.4.
u29.4. 1 Lan. 12.19-22.
v29.1. 2 Sam. 4.4.

1 Samuel 29

UDavida uxotshwa ngamaFilisti

AmaFilisti ayebuthanise-ke wonke amabutho awo a  eAfeki b ; labakoIsrayeli babemise inkamba ngasemthonjeni c  oseJizereyeli d . Iziphathamandla zamaFilisti zasezidlula ngamakhulu langezinkulungwane e , kodwa uDavida labantu bakhe bedlula emuva loAkishi f . Induna zamaFilisti zasezisithi: Ayini lamaHebheru? UAkishi wasesithi kuzo induna zamaFilisti: Lo kayisuye uDavida yini, inceku kaSawuli inkosi yakoIsrayeli, obelami lezinsuku kumbe liminyaka g ? Njalo kangitholanga lutho kuye h  kusukela kusuku lokuwa kwakhe kuze kube lamuhla i . Kodwa induna zamaFilisti zamthukuthelela; izinduna zamaFilisti zathi kuye: Mbuyisele lumuntu ukuthi abuyele endaweni yakhe owambeka khona j . Njalo kangehleli empini lathi, ukuze angabi yisitha sethu empini. Ngoba lo angazenza athandeke ngani enkosini yakhe? Hatshi ngamakhanda alamadoda yini k ? Lo kayisuye uDavida yini ababevumelana ngaye emigidweni besithi: USawuli utshaye izinkulungwane zakhe, kodwa uDavida inkulungwane zakhe ezingamatshumi l ?

UAkishi wasebiza uDavida wathi kuye: Kuphila kukaJehova, isibili wena uqondile m , lokuphuma kwakho lokungena kwakho lami enkambeni kuhle emehlweni ami n ; ngoba kangitholanga ububi kuwe kusukela esukwini lokufika kwakho kimi kuze kube lamuhla o ; kodwa emehlweni eziphathamandla kawumuhle p . Ngakho-ke buyela uhambe ngokuthula q , ukuze ungenzi ububi emehlweni eziphathamandla zamaFilisti r . UDavida wasesithi kuAkishi: Kodwa ngenzeni? Uficeni encekwini yakho, kusukela esukwini engangiphambi kwakho ngalo kuze kube lamuhla, ukuthi ngingayikulwa lezitha zenkosi yami, inkosi? UAkishi wasephendula wathi kuDavida: Ngiyazi ukuthi ulungile emehlweni ami njengengilosi kaNkulunkulu s ; kodwa izinduna zamaFilisti zithe: Kayikwenyukela empini lathi t . 10 Ngakho-ke ubovuka ekuseni kakhulu kanye lenceku zenkosi yakho ezifike lawe; selivuke ekuseni kakhulu sekukhanya kini, lihambe u . 11 Ngakho uDavida wavuka ngovivi, yena labantu bakhe, ukuhamba ekuseni, ukuthi babuyele elizweni lamaFilisti. AmaFilisti asesenyukela eJizereyeli v .

Copyright information for Ndebele