a2.11,18.
b3.21. Hlab. 74.9. Amos 8.11.
c4.15. Gen. 27.1. Dute. 34.7. Gen. 48.10.
dEks. 27.20,21. Levi 24.2,3. 2 Lan. 13.11.
e1.9.
f2 Kho. 21.12. Jer. 19.3.
g2.27-36.
h2.27-36.
iHez. 7.3,8. 18.30. 33.20.
j2.12,17,22.
k2.23-25.
lIsa. 22.14.
mJobe 1.21. 2.10. Hlab. 39.9. Isa. 39.8.
nHlu. 13.24.
oGen. 39.2. Josh. 6.27.
p9.6. Esta 6.10.
q2 Sam. 3.10.
rJosh. 18.1.
s3.1,4.

1 Samuel 3

Ubizo lukaSamuweli

Umfana uSamuweli wayesebenzela i Nkosi phambi kukaEli a . Lelizwi le Nkosi laliligugu ngalezonsuku; kwakungekho lombono osabaleleyo b .

Kwasekusithi ngalolosuku uEli elele endaweni yakhe, lamehlo akhe eseqala ukufiphala engelakubona c , lesibane sikaNkulunkulu sasingakacitshwa d , njalo uSamuweli wayelele ethempelini le Nkosi, lapho okwakukhona umtshokotsho kaNkulunkulu e , i Nkosi yambiza uSamuweli, owathi: Khangela ngilapha. Wasegijimela kuEli, wathi: Khangela ngilapha, ngoba ungibizile. Wasesithi: Kangibizanga, buyela ulale. Wasesiyalala. I Nkosi yasibuya imbiza uSamuweli futhi. USamuweli wasevuka waya kuEli, wathi: Khangela ngilapha, ngoba ungibizile. Kodwa wathi: Kangibizanga, ndodana yami; buyela ulale. Kodwa uSamuweli wayengakayazi i Nkosi, lelizwi le Nkosi lalingakembulwa kuye. I Nkosi yasimbiza futhi uSamuweli ngokwesithathu. Wasevuka waya kuEli wathi: Khangela ngilapha, ngoba ungibizile. UEli waseqedisisa ukuthi i Nkosi imbizile umfana. Ngakho uEli wathi kuSamuweli: Hamba uyelala; kuzakuthi-ke nxa ikubiza uzakuthi: Khuluma  Nkosi, ngoba inceku yakho iyezwa. Wasehamba uSamuweli, walala endaweni yakhe. 10 I Nkosi yasisiza, yema, yabiza njengakwezinye izikhathi: Samuweli, Samuweli! Wasesithi uSamuweli: Khuluma, ngoba inceku yakho iyezwa.

11 I Nkosi yasisithi kuSamuweli: Khangela, ngizakwenza into koIsrayeli ezakhenceza indlebe zombili zalowo wonke oyizwayo f . 12 Ngalolosuku ngizakwehlisela uEli konke engakukhuluma ngendlu yakhe; ngiqalise ngiqede g . 13 Ngoba ngimtshelile h  ukuthi ngizagweba indlu yakhe kuze kube nininini ngesiphambeko asaziyo i , ngoba amadodana akhe aziqalekisa j , kodwa kawakhuzanga k . 14 Ngakho-ke ngifungile kuyo indlu kaEli ukuthi ububi bendlu kaEli isibili kabuyikuhlangulwa ngomhlatshelo langomnikelo kuze kube phakade l .

15 USamuweli waselala kwaze kwasa; wavula iminyango yendlu ye Nkosi, kodwa uSamuweli wesaba ukumtshela uEli umbono. 16 UEli wasembiza uSamuweli, wathi: Samuweli, ndodana yami. Wasesithi: Khangela ngilapha. 17 Wasesithi: Yinto bani eyikhulume kuwe? Ake ungangifihleli; kenze njalo uNkulunkulu kuwe, ngokunjalo engezelele, uba ungifihlela ulutho lwazo zonke izinto akutshele zona. 18 Ngakho uSamuweli wasemtshela zonke izinto, kamfihlelanga lutho. Wasesithi: Yi Nkosi, kayenze lokho okulungileyo emehlweni ayo m .

19 Wakhula-ke uSamuweli n , le Nkosi yayilaye o , kayiyekelanga lelilodwa lamazwi ayo liwele emhlabathini p . 20 UIsrayeli wonke-ke kusukela koDani kuze kube seBherishebha wazi ukuthi uSamuweli uqinisiwe ukuthi abe ngumprofethi we Nkosi q . 21 I Nkosi yaphinda yabonakala eShilo, ngoba i Nkosi yazibonakalisa kuSamuweli eShilo r  ngelizwi le Nkosi s .

Copyright information for Ndebele