a29.4,11. Josh. 15.31.
b27.8. 15.2.
c25.43. Josh. 15.55,56.
dEks. 17.4.
eHlab. 42.5. 56.3,4,11.
f23.6,9.
g23.2,4.
h1 Lan. 12.21.
i25.13. 1 Lan. 12.21.
jNani 13.23.
kNani 13.23.
l25.18. 1 Lan. 12.40. 2 Kho. 20.7. Isa. 38.21.
m14.27. Hlu. 15.19. Gen. 45.27.
n30.16. 2 Sam. 8.18. 15.18. 20.7,23. 1 Kho. 1.38,44. 1 Lan. 18.17. Hez. 25.16. Zef. 2.5.
o25.3. Josh. 14.13.
p27.9.
q30.8.
r2 Sam. 8.12.
s30.10.
tNani 13.23.
uDute. 13.13.
vNani 31.27. Josh. 22.8. Hlab. 68.12.
w25.13.
xGen. 28.19. Josh. 18.22.
yJosh. 19.8.
zJosh. 15.48.
aaDute. 2.36.
abNani 34.10.
acJosh. 15.50.
ad27.10.
aeHlu. 1.16.
afJosh. 12.14. 15.30. 19.4. Hlu. 1.17. 1 Lan. 4.30.
agJosh. 15.42.
ahJosh. 10 3.

1 Samuel 30

UDavida uchitha amaAmaleki

1 Kwasekusithi ngosuku lwesithathu, lapho uDavida labantu bakhe befika eZikilagi a  , amaAmaleki ayehlasele iningizimu b  , leZikilagi, ayitshaya iZikilagi, ayitshisa ngomlilo, 2athumba abesifazana ababephakathi kwayo; kusukela komncinyane kuze kube komkhulu kawabulalanga muntu, kodwa abaqhuba, ahamba ngendlela yawo. 3Lapho uDavida labantu bakhe befika emzini, khangela, wawutshisiwe ngomlilo, labomkabo, lamadodana abo lamadodakazi abo sebethunjiwe. 4UDavida labantu ababelaye basebephakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi akaze abakhona kubo amandla okukhala. 5OmkaDavida bobabili labo babethunjiwe, uAhinowama umJizereyelikazi loAbigayili umkaNabali weKharmeli c  . 6UDavida wasecindezeleka kakhulu, ngoba abantu babekhuluma ngokumkhanda ngamatshe, ngoba umphefumulo wabantu bonke wawubuhlungu, ngulowo lalowo ngenxa yamadodana langenxa yamadodakazi akhe d  . Kodwa uDavida waziqinisa nge Nkosi uNkulunkulu wakhe e  . 7UDavida wasesithi kuAbhiyatha umpristi indodana kaAhimeleki: Akungilethele lapha i-efodi* f  . UAbhiyatha waseyiletha i-efodi kuDavida. 8UDavida wasebuza e Nkosini esithi g  : Ngixotshane laleliviyo yini? Ngizalifica yini? Yasisithi kuye: Xotsha, ngoba uzalifica lokulifica, ubakhulule lokubakhulula h  . 9Ngakho uDavida wahamba, yena labantu abangamakhulu ayisithupha ababelaye i  , bafika esifuleni iBesori lapho abasalayo bahlala khona j  . 10Kodwa uDavida waxotsha, yena labantu abangamakhulu amane; ngoba abangamakhulu amabili basala, ababekhathele kakhulu ukuthi babengelakuchapha isifula iBesori k  .

11Basebefica umGibhithe emmangweni, bamletha kuDavida, bamnika ukudla, wadla, bamnathisa amanzi; 12bamnika ucezu lwesinkwa somkhiwa lamahlukuzo amabili ezithelo zevini ezonyisiweyo l  . Kwathi esedlile umoya wabuyela kuye, ngoba wayengadlanga kudla, enganathanga manzi, insuku ezintathu lobusuku obuthathu m  . 13UDavida wasesithi kuye: Ungokabani? Uvela ngaphi? Wasesithi: Ngilijaha leGibhithe, inceku yomAmaleki, lenkosi yami ingitshiyile ngoba bengigula okwensuku ezintathu. 14Thina besihlasela iningizimu yamaKerethi n  , lakwelakoJuda, leningizimu yakoKalebi o  , leZikilagi sayitshisa ngomlilo. 15UDavida wasesithi kulo: Ungangehlisela kuleloviyo yini? Laselisithi: Funga kimi ngoNkulunkulu ukuthi kawuyikungibulala, njalo kawuyikunginikela esandleni senkosi yami, besengikwehlisela kuleloviyo.

16Selimehlisile, khangela, babehlakazekile ebusweni bomhlaba wonke, besidla, benatha, begidela impango enkulu ababeyithethe elizweni lamaFilisti lelizweni lakoJuda. 17UDavida wasebatshaya kusukela libantubahle kwaze kwaba kusihlwa kosuku olulandelayo lwabo. Njalo kakuphunyukanga muntu kubo, ngaphandle kwamajaha angamakhulu amane, agada amakamela, abaleka p  . 18UDavida wasekhulula konke amaAmaleki ayekuthethe q  , labomkakhe bobabili uDavida wabakhulula. 19Njalo kakusilelanga lutho kubo kusukela komncinyane kuze kube komkhulu, kuze kube semadodaneni lemadodakazini, lempangweni, ngitsho lakuphi ababezithathele khona; uDavida wakubuyisa konke. 20UDavida wasethatha zonke izimvu lenkomo. Baziqhuba phambi kwenkomo lezo, bathi: Le yimpango kaDavida r  .

21UDavida wasefika kulabobantu abangamakhulu amabili ababekhathele kakhulu ukuthi babengelakulandela uDavida s  , abathi kabahlale esifuleni seBesori t  ; basebephuma ukumhlangabeza uDavida lokuhlangabeza abantu ababelaye. Lapho uDavida esondela kubantu, wababuza impilakahle. 22Basebephendula bonke abantu ababi labakaBheliyali phakathi kwabantu ababehambe loDavida bathi u  : Njengoba bengahambanga lathi, kasiyikubanika empangweni esiyikhululileyo, ngaphandle kwakuleyo laleyondoda umkayo labantwana bayo, ukuthi babakhokhele bahambe. 23Kodwa uDavida wathi: Kaliyikwenza njalo, bafowethu, ngalokho i Nkosi esiphe khona, esilondolozileyo, yanikela esandleni sethu iviyo eleza lamelana lathi. 24Pho, ngubani ozalilalela kuloludaba? Ngoba njengesabelo salowo owehlela empini v  sinjalo isabelo salowo ohlala lempahla; bazakwabelana ngokulinganayo w  . 25Kwasekusiba njalo kusukela mhlalokho kusiya phambili, ukuthi wakwenza kwaba yisimiso lesimiselo koIsrayeli kuze kube lamuhla.

26UDavida esefikile eZikilagi, wathumela okwempango kubadala bakoJuda, kubo abangane bakhe, esithi: Khangela, isibusiso senu esivela empangweni yezitha ze Nkosi. 27KwabeseBhetheli x  , lakwabaseRamothi yeningizimu y  , lakwabaseJatiri z  , 28lakwabaseAroweri aa  , lakwabaseSifimothi ab  , lakwabaseEshithemowa ac  , 29lakwabaseRakali, lakwabasemizini yamaJerameli ad  , lakwabasemizini yamaKeni ae  , 30lakwabaseHorma af  , lakwabaseBorashani ag  , lakwabaseAthaki, 31lakwabaseHebroni ah  , lendaweni zonke lapho uDavida ahamba khona besiya le lale, yena labantu bakhe.

Copyright information for Ndebele