a1 Lan. 10.1-12.
b28.4. 2 Sam. 1.6,21. 21.12.
c14.49. 29.19.
d2 Sam. 1.6.
eHlu. 9.54.
fHlu. 14.3.
g2 Sam. 1.14.
h2 Sam. 1.10.
i1 Lan. 10.6.
j29.1,11. Josh. 17.16. Hlu. 6.33. Hos. 1.5.
k17.51.
l2 Sam. 1.20. Hlu. 16.23,24.
m21.9.
nHlu. 2.13.
o2 Sam. 21.12. 1 Lan. 10.10.
pJosh. 17.11.
q11.1-11. Hlu. 21.8.
r11.1-11. 2 Sam. 2.4-7.
s2 Lan. 16.14. 21.19. Jer. 34.5. Amos 6.10.
t2 Sam. 21.12,14.
u22.6. 1 Lan. 10.12.
v7.6. 2 Sam. 12.16.
wGen. 50.10.

1 Samuel 31

Ukufa kukaSawuli lamadodana akhe

AmaFilisti alwa-ke loIsrayeli a ; lamadoda akoIsrayeli abaleka phambi kwamaFilisti, awa efile entabeni yeGilibowa b . AmaFilisti asenamathela kuSawuli lamadodana akhe; amaFilisti abulala uJonathani, loAbinadaba, loMaliki-Shuwa, amadodana kaSawuli c . Lempi yaba nzima kuSawuli, abatshoki bamfica, amadoda edandili; waselimala kakhulu ngabatshoki d . USawuli wasesithi kumthwali wezikhali zakhe: Hwatsha inkemba yakho, ungigwaze ngayo e , hlezi laba abangasokanga bafike bangigwaze, badlale kubi ngami f . Kodwa umthwali wezikhali zakhe kavumanga, ngoba wesaba kakhulu g . Ngakho uSawuli wathatha inkemba, waziwisela phezu kwayo h . Lapho umthwali wezikhali zakhe ebona ukuthi uSawuli usefile, laye waziwisela phezu kwenkemba yakhe, wafa kanye laye. Wafa-ke uSawuli lamadodana akhe amathathu lomthwali wezikhali zakhe labo bonke abantu bakhe ngalolosuku ndawonye i .

Lapho amadoda akoIsrayeli ayengaphetsheya kwesigodi layengaphetsheya kweJordani ebona ukuthi amadoda akoIsrayeli abalekile, lokuthi uSawuli lamadodana akhe sebefile, atshiya imizi, abaleka; amaFilisti asefika, ahlala kiyo j . Kwasekusithi kusisa lapho amaFilisti efika ukuhlubula ababuleweyo, afica uSawuli lamadodana akhe amathathu bewile entabeni yeGilibowa. Asequma ikhanda lakhe, ahlubula izikhali zakhe k , athumela elizweni lamaFilisti inhlangothi zonke ukumemezela imibiko endlini yezithombe zabo lebantwini l . 10 Abeka izikhali zakhe m  endlini kaAshitarothi n . Abophela isidumbu sakhe o  emdulini weBeti-Shani p .

11 Kwathi abahlali beJabeshi-Gileyadi q  sebezwile ngalokho amaFilisti akwenze kuSawuli, 12 asukuma wonke amaqhawe, ahamba ubusuku bonke, athatha isidumbu sikaSawuli lezidumbu zamadodana akhe emdulini weBeti-Shani r , eza eJabeshi, azitshisa khona s . 13 Asethatha amathambo abo, awangcwaba t  ngaphansi kwesihlahla setamarisiki* eJabeshi u , azila ukudla v  insuku eziyisikhombisa w .

Copyright information for Ndebele