a5.1. 7.12.
bJosh. 12.18.
cJosh. 18.1.
dNani 14.44.
eJosh. 18.1.
fEks. 25.22. Hlab. 99.1. Nani 7.89.
gJosh. 6.5,20.
h1 Kho. 1.45. Ruthe 1.19.
i2 Sam. 10.12. 1 Kor. 16.13.
jHlu. 13.1.
k4.2. Hlab. 78.60-64. Levi 26.17. Dute. 28.25.
l2 Sam. 18.17. 19.8. 2 Kho. 14.12. 1 Kho. 22.36. 2 Lan. 25.22.
m2.32.
n2.34.
oJosh. 18.1.
p2 Sam. 1.2.
qJosh. 7.6.
r4.18. 1.9.
s3.2.
tGen. 35.17.
u14.3.
vHlab. 26. 8.

1 Samuel 4

AmaFilisti anqoba abantwana bakoIsrayeli; athatha umtshokotsho wesivumelwano

Ilizwi likaSamuweli lafika kuIsrayeli wonke. UIsrayeli wasephuma ukuyamelana lamaFilisti empini, bamisa inkamba ngaseEbeni-Ezeri a , lamaFilisti amisa inkamba eAfeki b . AmaFilisti asezihlela ukumelana loIsrayeli; kwathi impi ibambana, uIsrayeli watshaywa phambi kwamaFilisti; njalo atshaya emaviyweni egangeni phose amadoda azinkulungwane ezine. Kwathi abantu befika enkambeni, abadala bakoIsrayeli bathi: I Nkosi isitshayeleni lamuhla phambi kwamaFilisti? Asizithatheleni eShilo c  umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi d ; nxa usiza phakathi kwethu uzasisindisa esandleni sezitha zethu. Ngakho abantu bathumela eShilo e , ukuthi bathathe khona umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi yamabandla, ehlala phakathi kwamakherubi* f ; lamadodana amabili kaEli, uHofini loPhinehasi, ayelapho lomtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu. Kwasekusithi lapho umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ufika enkambeni, uIsrayeli wonke wahlokoma ngokuhlokoma okukhulu g  kwaze kwaduma umhlaba h . Lapho amaFilisti esizwa umsindo wokuhlokoma athi: Utshoni umsindo walokhukuhlokoma okukhulu enkambeni yamaHebheru? Asesazi ukuthi umtshokotsho we Nkosi ufikile enkambeni. AmaFilisti asesesaba, ngoba athi: UNkulunkulu ufikile enkambeni. Athi-ke: Maye kithi! Ngoba kakuzanga kwenzeke okunje mandulo. Maye kithi! Ngubani ozasophula esandleni salaba onkulunkulu abalamandla? Laba ngonkulunkulu abatshaya amaGibhithe ngazo zonke inhlupheko enkangala. Qinani, libe ngamadoda, maFilisti, hlezi lisebenzele amaHebheru i  njengoba alisebenzela. Ngakho banini ngamadoda, lilwe j . 10 Ngakho amaFilisti alwa, loIsrayeli watshaywa k , babalekela, ngulowo lalowo ethenteni lakhe. Njalo kwaba lokubulawa okukhulu kakhulu, ngoba kwawa koIsrayeli abayizinkulungwane ezingamatshumi amathathu abahamba ngenyawo l . 11 Umtshokotsho kaNkulunkulu wasuthathwa m , lamadodana womabili kaEli, uHofini loPhinehasi, abulawa n .

12 Kwasekugijima umuntu wakoBhenjamini evela emaviyweni, wafika eShilo ngalolosuku o , lezigqoko zakhe zidatshuliwe p  elenhlabathi ekhanda lakhe q . 13 Ekufikeni kwakhe, khangela-ke, uEli wayehlezi esihlalweni eceleni kwendlela elindile, ngoba inhliziyo yakhe yayithuthumelela umtshokotsho kaNkulunkulu r . Kwathi lowomuntu esengenile emzini ukubika, kwakhala umuzi wonke. 14 Lapho uEli esizwa umsindo wokukhala wathi: Uyini umsindo wale inhlokomo? Lowomuntu wasephangisa weza wamtshela uEli. 15 Njalo uEli wayeleminyaka engamatshumi ayisificamunwemunye leyisificaminwembili, lamehlo akhe ema ukuthi ayengelakho ukubona s . 16 Lowomuntu wasesithi kuEli: Nginguye ovela emaviyweni; ngibaleke emaviyweni lamuhla. Wasesithi: Kwenziweni, ndodana yami? 17 Owaletha umbiko wasephendula wathi: UIsrayeli ubalekile phambi kwamaFilisti, futhi kube lokubulawa okukhulu ebantwini, njalo lamadodana akho womabili, uHofini loPhinehasi, afile, lomtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe. 18 Kwasekusithi esekhulume ngomtshokotsho kaNkulunkulu, wawa nyovane esihlalweni eceleni kwesango, kwephuka intamo yakhe, wafa, ngoba lowomuntu wayemdala, enzima. Njalo wayahlulele uIsrayeli iminyaka engamatshumi amane.

19 Lomalokazana wakhe, umkaPhinehasi, wayekhulelwe, esezabeletha; esezwile umbiko wokuthi umtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe, lokuthi uyisezala lomkakhe bafile, wakhothama wabeletha, ngoba wafikelwa yimihelo. 20 Njalo phose ngesikhathi sokufa kwakhe abesifazana ababemi belaye bathi: Ungesabi, ngoba ubelethe indodana t . Kodwa kaphendulanga njalo kazange akunanze. 21 Wambiza umfana ngokuthi nguIkabodi u , esithi: Inkazimulo isukile koIsrayeli; ngoba umtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe, langenxa kayisezala lomkakhe. 22 Wasesithi: Inkazimulo isukile koIsrayeli ngoba umtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe v .

Copyright information for Ndebele