aDute. 18.10. Gen. 41.8. Eks. 7.11. Dan. 2.2. 5.7.
bEks. 23.15.
cLevi 5.15,16.
d6.9.
eLevi 11.29.
f6.17,18. Josh. 13.3.
g5.6.
hJosh. 7.19.
i5.6,9,11.
j5.3,4,7.
kEks. 8.15,32. 9.7,34. 10.1. Eks. 7.13.
lEks. 12.31.
m2 Sam. 6.3. Nani 7.3,6.
nNani 19.2.
o6.4,5.
pJosh. 15.10.
q6.3.
rJosh. 15.10.
sNani 20.19.
tJosh. 21.16.
u6.4.
vJosh. 15.11.
w5.1.
xJosh. 15.47.
yHlu. 1.18.
z17.4.
aaJosh. 15.11.
abDute. 3.5.
ac6.19. Gen. 50.11. Hlu. 11.33.
adEks. 19.21. Nani 4.5,15,20. 2 Sam. 6.7.
ae6.19. Gen. 50.11. Hlu. 11.33.
af2 Sam. 6.9.
agJosh. 24.19.
ahJosh. 9.17.

1 Samuel 6

Umtshokotsho wesivumelwano ubuyiselwa koIsrayeli

1 Lomtshokotsho we Nkosi wawuselizweni lamaFilisti inyanga eziyisikhombisa. 2AmaFilisti asebiza abapristi labavumisi a  , esithi: Sizawenzelani umtshokotsho we Nkosi? Saziseni ukuthi singawuthumeza lani endaweni yawo. 3Basebesithi: Uba lingawuthumeza umtshokotsho kaNkulunkulu wakoIsrayeli, lingawuthumezi uze b  , kodwa libuyisele lokubuyisela kuye umnikelo wecala c  . Khona-ke lizasiliswa, njalo kuzakwaziwa kini ukuthi kungani isandla sakhe singasuki kini d  . 4Basebesithi: Uzakuba yini umnikelo wecala esizawubuyisela kuye? Basebesithi: Amathumba ophayo egolide amahlanu lamagundwane amahlanu egolide e  , njengokwenani leziphathamandla zamaFilisti f  ; ngoba bekulenhlupheko eyodwa kini lonke lakuziphathamandla zenu. 5Ngakho lizakwenza imifanekiso yamathumba enu ophayo lemifanekiso yamagundwane enu alonayo ilizwe g  , limnike udumo uNkulunkulu kaIsrayeli h  ; mhlawumbe angenza lula isandla sakhe sisuke phezu kwenu i  sisuke laphezu kwabonkulunkulu benu sisuke laphezu kwelizwe lenu j  . 6Lenzelani-ke inhliziyo zenu zibe lukhuni njengamaGibhithe loFaro benza inhliziyo zabo zaba lukhuni k  ? Emva kokuthi esenze kabuhlungu kubo kabavumelanga yini ukuthi bahambe, basebehamba l  ? 7Ngakho-ke thathani lilungise inqola entsha lamankomokazi amabili amunyisayo m  okungezanga jogwe phezu kwawo, liwabophele amankomokazi enqoleni, liwabuyisele ekhaya amankonyana awo asuke emva kwawo n  . 8Lithathe umtshokotsho we Nkosi, liwubeke enqoleni, lempahla zegolide elizibuyisela kuye zibe ngumnikelo wecala, lizifake ebhokisini eceleni kwawo; liyithumeze ihambe o  . 9Libone aluba isenyuka ngendlela yomngcele wawo eya eBeti-Shemeshi p  , yiyo esenzele lobububi obukhulu; kodwa uba kungenjalo, sizakwazi ukuthi kakusiso isandla sayo esisitshayileyo, sehlelwe yingozi nje q  .

10Abantu basebesenza njalo, bathatha amankomokazi amabili amunyisayo, bawabophela enqoleni, bawavalela amankonyana awo ekhaya. 11Bawubeka umtshokotsho we Nkosi enqoleni lebhokisi elilamagundwane egolide lezithombe zamathumba abo ophayo. 12Amankomokazi aseqonda endleleni, ngendlela eya eBeti-Shemeshi r  , ahamba ngomgwaqo omkhulu s  ehamba ebhonsa, engaphambukeli ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo, leziphathamandla zamaFilisti zawalandela kwaze kwaba semngceleni weBeti-Shemeshi. 13AbeBeti-Shemeshi babevuna isivuno sengqoloyi esigodini; lapho bephakamisa amehlo abo, bawubona umtshokotsho, bathokoza ukuwubona. 14Inqola yasingena ensimini kaJoshuwa weBeti-Shemeshi, yema khona, lapho okwakulelitshe elikhulu khona; basebebanda izigodo zenqola, basebenikela amankomokazi aba ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini. 15AmaLevi asewethula umtshokotsho we Nkosi lebhokisi elalilawo t  , okwakukulo impahla zegolide, akubeka phezu kwelitshe elikhulu. Labantu beBeti-Shemeshi banikela iminikelo yokutshiswa, bayihlabela i Nkosi imihlatshelo ngalolosuku. 16Iziphathamandla ezinhlanu zamaFilisti sezikubonile u  , zabuyela eEkhironi ngalolosuku v  .

17Lala ngamathumba ophayo egolide amaFilisti awabuyisela abe ngumnikelo wecala e Nkosini, eleAshidodi elilodwa w  , eleGaza elilodwa x  , eleAshikeloni elilodwa y  , eleGathi elilodwa z  , eleEkhironi elilodwa aa  . 18Lamagundwane egolide njengokwenani lemizi yonke yamaFilisti yeziphathamandla ezinhlanu, kusukela emizini ebiyelweyo kuze kube semizaneni yemaphandleni ab  kuze kube selitsheni elikhulu likaAbeli, lapho ababeka khona umtshokotsho we Nkosi, elisensimini kaJoshuwa umBeti-Shemeshi kuze kube lamuhla ac  .

19Yasitshaya amadoda eBeti-Shemeshi ngoba ayekhangele phakathi komtshokotsho we Nkosi; yebo, yatshaya phakathi kwabantu amadoda azinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lamatshumi ayisikhombisa ad  . Abantu basebelila ngoba i Nkosi yayitshaye ngokutshaya okukhulu phakathi kwabantu ae  . 20Ngakho abantu beBeti-Shemeshi bathi: Ngubani olakho ukuma af  phambi kwe Nkosi, lo uNkulunkulu ongcwele ag  ? Uzakwenyukela kubani esuka kithi?

21Basebethuma izithunywa kubahlali beKiriyathi-Jeyarimi besithi: AmaFilisti asewubuyisile umtshokotsho we Nkosi; yehlani liwenyusele kini ah  .

Copyright information for Ndebele