a6.21.
b2 Sam. 6.3.
cIsa. 55.7. Hos. 6.1.Dute. 30.2-10. 1 Kho. 8.48. Jow. 2.12.
dHlu. 10.16.
eHlu. 2.13.
f2 Lan. 19.3. 30.19. Ezra 7.10. Jobe 11.13. Hlab. 78. 8.
gDute. 6.13. 10.20. 13.4. Mat. 4.10. Luka 4.8.
hHlu. 2.13.
iJosh. 18.26.
j7.9. Gen. 20.7.
k2 Sam. 14.14.
l28.20. 31.13. Hlu. 20.26. Neh. 9.1. Dan. 9.3,4,5. Jow. 2.12.
mHlu. 10.10. 1 Kho. 8.47.
nEks. 14.14. 2 Kho. 19.4. Isa. 37.4.
oHlab. 99.6. Jer. 15.1.
p2.10. Hlab. 18.13. 2 Sam. 22.14,15.
qJosh. 10.10. Hlu. 5.20.
rGen. 28.18. 31.45. 35.14. Josh. 4.9. 24.26.
sNani 14.19.
tHlu. 13.1.
u13.5.
v5.9.
wJosh. 15.11.
x17.4.
yGen. 15.16.
z7.6. 12.11. 25.1.
aaJosh. 16.2.
abJosh. 5.9.
acJosh. 18.26.
ad1.19.
ae7.9. 14.35. Hlu. 21.4.

1 Samuel 7

Njalo abantu beKiriyathi-Jeyarimi beza a , benyusa umtshokotsho we Nkosi, bawungenisa endlini kaAbinadaba eqaqeni, bangcwelisa uEleyazare indodana yakhe ukuthi agcine umtshokotsho we Nkosi b .

USamuweli wahlulela uIsrayeli

Kwasekusithi kusukela ngosuku umtshokotsho uhlala eKiriyathi-Jeyarimi, insuku zanda; ngoba kwaba yiminyaka engamatshumi amabili; lendlu yonke yakoIsrayeli yakhala ilandela i Nkosi.

USamuweli wasekhuluma endlini yonke kaIsrayeli esithi: Uba libuyela e Nkosini ngenhliziyo yenu yonke c , susani onkulunkulu bezizweni phakathi kwenu d  laboAshitarothi e , liqondise inhliziyo yenu e Nkosini f , likhonze yona yodwa, ngakho izalophula esandleni samaFilisti g . Ngakho abantwana bakoIsrayeli basebesusa oBhali laboAshitarothi, bakhonza i Nkosi yodwa h .

USamuweli wasesithi: Buthanisani uIsrayeli wonke eMizipa i ; njalo ngizalikhulekela e Nkosini j . Basebebuthana eMizipa, bakha amanzi, bawathela phambi kwe Nkosi k , bazila ukudla mhlalokho l , bathi lapho: Sonile e Nkosini m . USamuweli wasesahlulela abantwana bakoIsrayeli eMizipa.

Kwathi amaFilisti esezwile ukuthi abantwana bakoIsrayeli babuthene eMizipa, iziphathamandla zamaFilisti zenyuka zamelana loIsrayeli. Abantwana bakoIsrayeli sebekuzwile bawesaba amaFilisti. Abantwana bakoIsrayeli basebesithi kuSamuweli: Ungathuli ukusikhalela e Nkosini uNkulunkulu wethu ukuze asisindise esandleni samaFilisti n . USamuweli wasethatha iwundlu elimunyayo, walinikela lonke e Nkosini laba ngumnikelo otshiswayo. USamuweli wakhalela uIsrayeli e Nkosini, i Nkosi yasimphendula o . 10 Kwathi uSamuweli esanikela umnikelo wokutshiswa, amaFilisti asondela empini loIsrayeli; kodwa i Nkosi yaduma ngelizwi elikhulu phezu kwamaFilisti ngalolosuku p , yawachithachitha, asetshaywa phambi kukaIsrayeli q . 11 Amadoda akoIsrayeli asephuma eMizipa axotshana lamaFilisti, awatshaya, kwaze kwaba ngaphansi kweBetikari. 12 USamuweli wasethatha ilitshe, walimisa phakathi kweMizipa leSheni, wabiza ibizo lalo iEbeni-Ezeri r , wathi: Kuze kube khathesi i Nkosi isisizile s .

13 Ngakho amaFilisti ehliselwa phansi t , kawabe esaphinda ukungena emngceleni wakoIsrayeli u . Njalo isandla se Nkosi samelana lamaFilisti zonke izinsuku zikaSamuweli v . 14 Imizi amaFilisti ayeyithethe-ke koIsrayeli yabuyiselwa kuIsrayeli kusukela eEkhironi w  kuze kufike eGathi x ; lomngcele wayo uIsrayeli wawukhulula esandleni samaFilisti. Njalo kwaba lokuthula phakathi kukaIsrayeli lamaAmori y .

15 USamuweli wasesahlulela uIsrayeli insuku zonke zempilo yakhe z . 16 Wahamba iminyaka ngeminyaka wabhoda eBhetheli aa , leGiligali ab , leMizipa ac ; wahlulela uIsrayeli kuzo zonke lezozindawo. 17 Lokubuyela kwakhe kwakuyikuya eRama ad , ngoba indlu yakhe yayilapho; wahlulela uIsrayeli khona, wayakhela lapho i Nkosi ilathi ae .

Copyright information for Ndebele