aDute. 16.18.
bHlu. 10.4. 12.14. Hlu. 5.10.
cJosh. 15.28.
dEks. 18.21.
eEks. 23.8. Hlab. 15.5.
f1.19.
g8.19,20. Dute. 17.14. Hos. 13.10. Seb. 13.21.
hEks. 16.8.
iHlu. 8.23.
j8.11-18.
k10.25. Dute. 17.16.
l14.52.
mGen. 45.6.
nEks. 30.25.
o1 Kho. 21.7. Hez. 46.18.
pMika 3.4. Zaga 1.28.
q8.5.
r8.7. Hos. 13.11.

1 Samuel 8

Abantwana bakoIsrayeli bafuna inkosi

Kwasekusithi uSamuweli esemdala wabeka a  amadodana akhe ukuze abe ngabahluleli koIsrayeli b . Lebizo lendodana yakhe elizibulo lalinguJoweli, lebizo leyesibili linguAbhiya; ayengabahluleli eBherishebha c . Kodwa amadodana akhe ayengahambi ngendlela zakhe, kodwa aphambukela enzuzweni embi d , emukela umvuzo wokuthengwa, aphambula isahlulelo e .

Kwasekubuthana abadala bonke bakoIsrayeli, beza kuSamuweli eRama f , bathi kuye: Khangela, wena usumdala, lamadodana akho kawahambi ngendlela zakho; ngakho sibekele inkosi ukuze isahlulele njengazo zonke izizwe g .

Kodwa leyonto yayiyimbi emehlweni kaSamuweli lapho besithi: Sinike inkosi ukusahlulela. USamuweli wasekhuleka e Nkosini. I Nkosi yasisithi kuSamuweli: Lalela ilizwi labantu kukho konke abakutshoyo kuwe, ngoba kakusuwe abakwalayo h , kodwa bala mina ukuze ngingabusi phezu kwabo i . Ngokwezenzo zonke abazenzileyo kusukela ngosuku engabenyusa ngalo eGibhithe kuze kube lamuhla, bangitshiyile bakhonza abanye onkulunkulu; benza njalo lakuwe. Ngakho khathesi, lalela ilizwi labo; kodwa nxa ubafakazele kakhulu, ubazise indlela yenkosi ezabusa phezu kwabo j .

10 USamuweli wasetshela abantu abacela kuye inkosi wonke amazwi e Nkosi. 11 Wasesithi: Le izakuba yindlela yenkosi ezabusa phezu kwenu k ; izathatha amadodana enu izibekele wona enqoleni zayo lakubagadi bamabhiza ayo, agijime phambi kwezinqola zayo l . 12 Izazibekela wona abe yizinduna zezinkulungwane lezinduna zamatshumi amahlanu, lokulima amasimu ayo, lokuvuna isivuno sayo, lokwenza izikhali zayo zempi, lezikhali zezinqola zayo m . 13 Izathatha amadodakazi enu iwenze abe ngabenzi bamakha, labapheki, labaphekizinkwa n . 14 Izathatha amasimu enu, lezivini zenu lezivande zenu zemihlwathi, ezinhle, ikunike inceku zayo. 15 Izathatha ingxenye yetshumi yenhlanyelo yenu leyezivini zenu, iyinike induna zayo lenceku zayo o . 16 Izathatha inceku zenu lencekukazi zenu lamajaha enu angcono labobabhemi benu, ikusebenzise emsebenzini wayo. 17 Izathatha ingxenye yetshumi yemihlambi yenu; lina-ke libe yizinceku zayo. 18 Njalo lizakhala ngalolosuku ngenxa yenkosi yenu elizikhethele yona; kodwa i Nkosi kayiyikuliphendula mhlalokho p .

19 Kodwa abantu bala ukulilalela ilizwi likaSamuweli, bathi: Hatshi, kodwa kuzakuba lenkosi phezu kwethu, 20 ukuze lathi sibe njengezizwe zonke q , lenkosi yethu isahlulele, iphume phambi kwethu, ilwe izimpi zethu. 21 USamuweli esewazwile wonke amazwi abantu, wawalandisa endlebeni ze Nkosi. 22 I Nkosi yasisithi kuSamuweli: Lalela ilizwi labo, ubabekele inkosi r . USamuweli wasesithi emadodeni akoIsrayeli: Hambani liye ngulowo lalowo emzini wakhe.

Copyright information for Ndebele