a14.51. 1 Lan. 8.33. 9.39.
b8.16.
c10.23.
dJosh. 24.33.
e2 Kho. 4.42.
f13.17.
g9.11,14. 1.1.
h10.2. Mat. 6.27,31,34. 10.19. Luka 12.11,22,25,26.
iHlu. 13.6.
j3.19.
k1 Kho. 14.3. 2 Kho. 4.42. 8.8.
lHlu. 13.6.
mGen. 25.22.
n2 Sam. 15.27. 1 Lan. 26.28. 2 Lan. 16.7,10. Isa. 30.10.
oGen. 24.11.
p10.5. 1 Kho. 3.2-4.
q10.5. 1 Kho. 3.2-4.
r15.1. Seb. 13.21.
s10.1.
tEks. 2.25. 3.7,9.
uHlu. 18.14. Mat. 11.25.
v16.12.
w9.3.
xHlu. 20.46-48. 21.6. Hlab. 68.27.
y15.17. Hlu. 6.15.
z2 Kho. 23.11. Jer. 35.2. 36.12.
aaEks. 29.22,27. Levi 7.32,33. Hez. 24.4.Gen. 43.34.
ab2 Sam. 11.2.

1 Samuel 9

USawuli ukhethwa ukuthi abe yinkosi

Kwakukhona-ke indoda yakoBhenjamini obizo layo linguKishi, indodana kaAbiyeli, indodana kaZerori, indodana kaBekorathi, indodana kaAfiya, umBhenjamini, iqhawe elilamandla a . Njalo yayilendodana, obizo layo lalinguSawuli, ijaha elihle; kwakungelamuntu omuhle kulalo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli b ; kusukela emahlombe alo kusiya phezulu lalilide kulabo bonke abantu c . Obabhemi bakaKishi, uyise kaSawuli, balahleka-ke. Ngakho uKishi wathi kuSawuli indodana yakhe: Ake uthathe enye yezinceku lawe, usukume uhambe uyedinga obabhemi. Wasedabula intaba zakoEfrayimi d , wadabula ilizwe leShalisha e , kodwa kababatholanga. Basebedabula ilizwe leShalima f , kodwa babengekho. Basebedabula ilizwe lakoBhenjamini, kodwa kababatholanga. Bona sebefikile elizweni leZufi g , uSawuli wathi encekwini yakhe eyayilaye: Woza sibuyele, hlezi ubaba ayekele obabhemi abesenqinekela thina h . Yasisithi kuye: Khangela-ke, kulomuntu kaNkulunkulu kulumuzi, ungumuntu ohloniphekayo i ; konke akutshoyo kuyenzeka sibili. Khathesi asiye khona; mhlawumbe angasitshela indlela esizahamba ngayo j . USawuli wasesithi encekwini yakhe: Kodwa khangela, uba sisiya, sizamphathelani lowomuntu k ? Ngoba isinkwa kasisekho ezitsheni zethu; futhi kakulasipho sokusa emuntwini kaNkulunkulu. Silani l ? Inceku yasibuya yamphendula uSawuli yathi: Khangela, kutholakala esandleni sami ingxenye yesine yeshekeli* lesiliva; ngizamnika yona lowomuntu kaNkulunkulu ukuze asitshele indlela yethu. (Endulo koIsrayeli lapho umuntu esiyabuza kuNkulunkulu m , wayesitsho kanje: Woza siye kumboni; ngoba lo ongumprofethi lamuhla kuqala wayebizwa ngokuthi ngumboni n .) 10 USawuli wasesithi encekwini yakhe: Lihle ilizwi lakho; woza sihambe. Basebesiya emzini lapho okwakukhona lowomuntu kaNkulunkulu.

11 Besenyuka ngomqanso womuzi, bona bafica amantombazana ephuma ukuyakukha amanzi, bathi kuwo: Umboni ulapha yini o ? 12 Asebaphendula athi: Ukhona; khangelani, uphambi kwenu. Phangisani khathesi; ngoba ufike lamuhla emzini, ngoba abantu balomhlatshelo lamuhla endaweni ephakemeyo p . 13 Ekungeneni kwenu emzini, lizahle limthole engakenyukeli endaweni ephakemeyo ukuyakudla q ; ngoba abantu kabayikudla aze afike, ngoba nguye obusisa umhlatshelo, emva kwalokho abanxusiweyo badle. Ngakho-ke yenyukani, ngoba yena, phose ngalesisikhathi, lizamthola. 14 Basebesenyukela emzini; besangena phakathi komuzi, khangela, uSamuweli waphuma ukubahlangabeza ukwenyukela endaweni ephakemeyo.

15 I Nkosi yasibonakalisa endlebeni kaSamuweli ngosuku phambi kokufika kukaSawuli r , isithi: 16 Kusasa phose ngalesisikhathi ngizathuma kuwe umuntu ovela elizweni lakoBhenjamini; futhi umgcobe abe ngumbusi phezu kwabantu bami uIsrayeli, ukuze asindise abantu bami esandleni samaFilisti s , ngoba ngibonile abantu bami, ngoba ukukhala kwabo kufikile kimi t . 17 Kwathi uSamuweli ebona uSawuli, i Nkosi yamphendula u : Khangela, umuntu ebengikhuluma ngaye kuwe. Lo uzabusa phezu kwabantu bami v . 18 USawuli wasesondela kuSamuweli phakathi kwesango wathi: Akungitshele, ingaphi lapha indlu yomboni? 19 USamuweli wasemphendula uSawuli wathi: Yimi umboni; yenyuka phambi kwami uye endaweni ephakemeyo, ngoba lamuhla uzakudla lami; lekuseni ngizakuyekela uhambe, ngikutshele konke okusenhliziyweni yakho. 20 Lamayelana labobabhemi bakho asebelensuku ezintathu belahlekile, ungafaki inhliziyo yakho kubo, ngoba sebetholiwe w . Kodwa zikubani iziloyiso zonke zikaIsrayeli? Kazikho kuwe yini lendlini yonke kayihlo? 21 USawuli wasephendula wathi: Kangisuye umBhenjamini yini, owesincinyane sezizwe zakoIsrayeli x , losendo lwethu luncinyane kulazo zonke insendo zesizwe sakoBhenjamini? Pho-ke, ukhulumelani kimi ngalindlela y ? 22 USamuweli wasethatha uSawuli lenceku yakhe, wabangenisa ekamelweni lokudlela z , wabahlalisa endaweni engaphezulu yabanxusiweyo, ababengaphose babe ngamatshumi amathathu. 23 USamuweli wasesithi kumpheki: Letha isabelo engikunike sona, engithe kuwe ngaso: Sibeke ngakuwe. 24 Umpheki wasephakamisa umlenze lokwakuphezu kwawo, wakubeka phambi kukaSawuli aa . USamuweli wasesithi: Khangela, okuseleyo; kubeke phambi kwakho, dlana; ngoba bekubekelwe wena kuze kufike lesisikhathi esimisiweyo, njengoba ngitshilo: Nginxuse abantu. USawuli wasesidla loSamuweli ngalolosuku.

25 Sebehlile endaweni ephakemeyo baya emzini, wakhuluma loSawuli ephahleni ab . 26 Basebevuka ngovivi; kwasekusithi phose emadabukakusa, uSamuweli wambiza uSawuli ephahleni esithi: Sukuma ukuze ngikuyekele uhambe. Wasesukuma uSawuli, baphuma bobabili, yena loSamuweli, baya phandle. 27 Sebesehlela ekucineni komuzi, uSamuweli wathi kuSawuli: Tshela inceku ukuthi yedlule phambi kwethu (yasisedlula), kodwa wena mana okwakhathesi, ukuthi ngikuzwise ilizwi likaNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele